Thiết kế phân xưởng sản xuất metanol từ khí tổng hợp với năng suất 100000 tấn năm

86 76 2
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 21:57

... PHÁP SẢN XUẤT KHÍ TổNG HỢP [1, 10, 11] Khí tổng hợp sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, theo nhiều phương pháp sản xuất khác Nguồn nguyên liệu để sản xuất khí tổng hợp rắn hay khí, ... triệu tổng số 21 triệu sản phẩm metanol thu từ khí tự nhiên Thị trường metanol giới Sau Amoniac lượng metanol thu từ trình sản xuất metanol từ khí tổng hợp lớn Sản lượng tồn giới vào đầu năm 1989... giảm hiệu suất trình IV CƠNG NGHỆ TỔNG HỢP METANOL TỪ KHÍ TổNG HỢP [1, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15] Hiện nay, metanol sản xuất công nghiệp quy mô lớn chủ yếu phương pháp tổng hợp từ khí tổng hợp Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế phân xưởng sản xuất metanol từ khí tổng hợp với năng suất 100000 tấn năm , Thiết kế phân xưởng sản xuất metanol từ khí tổng hợp với năng suất 100000 tấn năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay