QT 13 02 quan ly nghen cuu khoa hoc sinh vien

6 46 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 20:44

... Diễn giải BM .13. 02. 01 Phiếu đăng ký Đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên BM .13. 02. 02 Quyết định giao đề tài NCKH cho sinh viên BM .13. 02. 03 Biên nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên BM .13. 02. 04 Phiếu... Trường Phòng KHCN&HTQT Phòng KHCN&HTQT tập hợp, lập danh sách đề tài tham dự tuyển chọn cấp Trường, đề nghị Hội đồng khoa học Lần sửa đổi: 01 - BM .13. 02. 02 - BM .13. 02. 03 - BM .13. 02. 04 Trang Quy trình... BM .13. 02. 04 Phiếu đánh giá đề tài NCKH Sinh viên BM .13. 02. 05 Tờ trình gửi dự thi Sinh viên nghiên cứu khoa học” BM .13. 02. 06 Kế hoạch nghiên cứu Khoa học Sinh viên Ngày ban hành: 17/05/2016 Lần
- Xem thêm -

Xem thêm: QT 13 02 quan ly nghen cuu khoa hoc sinh vien, QT 13 02 quan ly nghen cuu khoa hoc sinh vien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay