QT 13 02 quan ly nghen cuu khoa hoc sinh vien

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 20:44

QUY TRÌNH Mã số: QT.13.02 - KHSV QUẢN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Ngày ban hành: 17/05/2016 Lần ban hành : 02 Bảng theo dõi phân phối TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bộ phận phân phối tài liệu Ngày phân phối tài liệu Ký nhận Quy trình Quản nghiên cứu khoa học sinh viên QT.13.02 - KHSV BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI T T Lần sửa đổi Vị trí Ngày ban hành: 17/05/2016 Nội dung sửa đổi Lần sửa đổi: 01 Ngày sửa đổi Trang Quy trình Quản nghiên cứu khoa học sinh viên QT.13.02 - KHSV MỤC ĐÍCH: - Quy trình quy định thống hoạt động quản nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội - Quy định thống việc thông báo, đăng ký, xét duyệt, đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên thuộc hệ thống quản chất lượng (HTQLCL) theo ISO 9001: 2008 trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội - Lưu giữ tài liệu khách quan, đáng tin cậy dễ dàng tìm kiếm có u cầu PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng cho hoạt động quản nghiên cứu khoa học sinh viên Nhà trường TÀI LIỆU VIỆN DẪN: Quyết định hoạt động KHCN Trường Đại học, số 19/2005/QĐ-BGD-ĐT, ngày 15/06/2005 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Quyết định việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Phòng KHCN&HTQT số 3199/QĐ-TĐHHN, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Quy chế Chi tiêu nội Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT: 4.1 Đề tài NCKH sinh viên: cơng trình NCKH một nhóm sinh viên, giáo viên (hoặc cán bộ) hướng dẫn, Hội đồng Khoa học Khoa, Trường xét chọn định, đánh giá nghiệm thu 4.2 Tài liệu: văn hướng dẫn cách thực hoạt động hay công việc, bao gồm: - Tài liệu hướng dẫn cách trình bày thuyết minh đề tài NCKH cho Sinh viên (BM.13.02.02-KHSV) 4.2 Các từ viết tắt: - BGH: Ban Giám hiệu - HT: Hiệu trưởng - NCKH: Nghiên cứu Khoa học - KHCN: Khoa học Công nghệ - NN: Nhà nước - HĐKH: Hội đồng Khoa học - KHCN&HTQT: Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế - TN&MT: Tài nguyên Môi trường Nội dung 5.1 Lưu đồ: Ngày ban hành: 17/05/2016 Lần sửa đổi: 01 Trang Quy trình Quản nghiên cứu khoa học sinh viên Trách nhiệm Trình tự cơng việc Phòng KHCN&HTQT; Các Khoa, Bộ môn Căn theo Kế hoạch KHCN năm học Phòng KHCN&HTQT Thơng báo đơn vị Các đơn vị liên quan; Phòng KHCN&HTQT Diễn giải Tổng hợp đề tài đăng ký Hội đồng Khoa học Trường Báo cáo kết Phòng KHCN&HTQT; Hội đồng KH trường Không duyệt Duyệt Duyệt Ra định giao cho Sinh viên Các đơn vị tiến hành nghiệm thu Các Đơn vị Phòng KHCN&HTQT Ra Quyết định nghiệm thu Ngày ban hành: 17/05/2016 QT.13.02 - KHSV Vào đầu học năm học Khoa Bộ môn tập hợp đăng ký đề tài NCKH sinh viên Phòng KHCN&HTQT Phòng KHCN&HTQT thơng báo thời gian, quy trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học cho Khoa, Bộ mơn Phòng KHCN&HTQT tiếp nhận danh sách đăng ký đề tài NCKH đề cương nghiên đơn vị, đánh giá hồ sơ, tổng hợp phân loại đề tài NCKH trình Hiệu trưởng lên kế hoạch xét duyệt Biểu mẫu - BM.13.02.06 - BM.13.02.01 Căn kế hoạch xét duyệt phòng KHCN&HTQT, Hội đồng KH trường xem xét đánh giá xét duyệt đề tài Thủ trưởng đơn vị có sinh viên tham gia NCKH có trách nhiệm đơn đốc việc thực đề tài sinh viên Cuối tháng hàng năm đơn vị tổ chức nghiệm thu, đánh giá sở, gửi kết danh sách đề tài tham dự tuyển chọn cấp Trường Phòng KHCN&HTQT Phòng KHCN&HTQT tập hợp, lập danh sách đề tài tham dự tuyển chọn cấp Trường, đề nghị Hội đồng khoa học Lần sửa đổi: 01 - BM.13.02.02 - BM.13.02.03 - BM.13.02.04 Trang Quy trình Quản nghiên cứu khoa học sinh viên QT.13.02 - KHSV Trường làm thủ tục đánh giá định nghiệm thu, đồng thời tuyển chọn đề tài xuất sắc gửi dự thi cấp Bộ sau chỉnh sửa Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên Phòng KHCN&HTQT Phòng KHCN&HTQT Đề tài sau nghiệm thu hoàn thiện, chỉnh sửa lưu trữ Hoàn thiện Hồ sơ lưu trữ Căn vào kết Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường, theo yêu cầu tiêu Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phòng KHCN & HTQT có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên đạt kết tốt, đủ tiêu chuẩn dự thi, hoàn tất thủ tục để gửi dự thi Hồ sơ đề tài sinh viên gửi dự thi toàn quốc Gửi dự thi VIFOTECH - BM.13.02.05 5.2 Kiểm soát hồ sơ nghiên cứu khoa học Cán chun trách Phòng có trách nhiệm lập, bổ sung lưu danh mục loại hồ sơ nghiên cứu khoa học theo Biểu mẫu (BM.13.01.18) HỒ SƠ CÔNG VIỆC Danh mục Hồ sơ nghiên cứu khoa học chuyên viên Phòng KHCN&HTQT lưu có sửa đổi Các hồ sơ lưu giữ Phòng ngồi số Phòng chủ động thực hiện, có số hồ sơ khác không đầy đủ thường xuyên tùy theo yêu cầu Nhà trường mà lưu giữ Danh mục hồ sơ NCKH cụ thể sau: STT Tên hồ sơ Đề tài NCKH Sinh viên: - Năm 2012 - Năm 2013 - Năm 2014 Bộ phận quản Hình thức lưu Thời gian lưu Phòng KHCN&HTQT Tủ - Hộp file (từng năm) 05 năm Hộp: Các file xếp 05 năm Công văn đến Nhà nước Bộ CVB.13.2012 công tác NCKH Ngày ban hành: 17/05/2016 Lần sửa đổi: 01 Trang Quy trình Quản nghiên cứu khoa học sinh viên QT.13.02 - KHSV Công văn Trường với CVT.13.2012 nhiệm vụ có liên quan Cơng văn tổng hợp Phòng thực CVTH.13.2012 theo năm Hộp: Các file xếp theo năm Hộp: Các file xếp theo năm 05 năm 05 năm Các nội dung kiểm soát khác tuân theo Quy trình kiểm sốt hồ sơ Trường QT.01 TLHS PHỤ LỤC, BIỂU MẪU: STT Mã Biểu mẫu Diễn giải BM.13.02.01 Phiếu đăng ký Đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên BM.13.02.02 Quyết định giao đề tài NCKH cho sinh viên BM.13.02.03 Biên nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên BM.13.02.04 Phiếu đánh giá đề tài NCKH Sinh viên BM.13.02.05 Tờ trình gửi dự thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” BM.13.02.06 Kế hoạch nghiên cứu Khoa học Sinh viên Ngày ban hành: 17/05/2016 Lần sửa đổi: 01 Trang ... Diễn giải BM .13. 02. 01 Phiếu đăng ký Đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên BM .13. 02. 02 Quyết định giao đề tài NCKH cho sinh viên BM .13. 02. 03 Biên nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên BM .13. 02. 04 Phiếu... Trường Phòng KHCN&HTQT Phòng KHCN&HTQT tập hợp, lập danh sách đề tài tham dự tuyển chọn cấp Trường, đề nghị Hội đồng khoa học Lần sửa đổi: 01 - BM .13. 02. 02 - BM .13. 02. 03 - BM .13. 02. 04 Trang Quy trình... BM .13. 02. 04 Phiếu đánh giá đề tài NCKH Sinh viên BM .13. 02. 05 Tờ trình gửi dự thi Sinh viên nghiên cứu khoa học” BM .13. 02. 06 Kế hoạch nghiên cứu Khoa học Sinh viên Ngày ban hành: 17/05/2016 Lần
- Xem thêm -

Xem thêm: QT 13 02 quan ly nghen cuu khoa hoc sinh vien, QT 13 02 quan ly nghen cuu khoa hoc sinh vien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay