Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn

14 44 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 20:30

... đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn Chƣơng 3: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động. .. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn... cơng tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cơng đồn Với lý đó, chúng tơi chọn đề tài: "Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn, Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay