Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn

14 15 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 20:30

Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Sư phạm Luận văn ThS Giáo dục học Biện pháp cải tiến quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên trƣờng Đại học Cơng đồn Lê Thị Phương Thảo Hà Nội 2008 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nghiên cứu khoa học nhiệm vụ quan trọng giảng viên sinh viên trường đại học nói chung Trường Đại học Cơng đồn nói riêng Chức trường đại học đòi hỏi trường đại học sở nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu khoa học nhiệm vụ trị giảng viên sinh viên nhà trường Cần có xếp, phân công hợp lý, kết hợp chặt chẽ để phát huy tối đa lực lượng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học nước Trường Đại học Công đoàn trường đại học đa ngành, đa cấp, trung tâm đào tạo cán đồng thời trung tâm nghiên cứu luận phong trào công nhân, cơng đồn hệ thống Cơng đồn nước nên nhà trường trọng đến công tác nghiên cứu khoa học Trong 10 năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cơng đồn trọng Cán bộ, giảng viên Nhà trường chủ trì tham gia nghiên cứu đề tài cấp nhà nước, cấp cấp sở Công tác nghiên cứu khoa học sinh viên có khởi sắc Một số đề tài nghiên cứu sinh viên giải thưởng thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEX” Bộ Giáo dục & Đào tạo Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam tổ chức Tuy vậy, việc nghiên cứu khoa học số không nhỏ cán bộ, giảng viên, sinh viên mẻ Nhận thức vai trò cơng tác nghiên cứu khoa học chưa thật toàn diện, phương pháp nghiên cứu số giảng viên, giảng viên trẻ lúng túng Chất lượng số đề tài hạn chế người nghiên cứu chưa có phương pháp thiếu nhiệt tình Trong cơng tác tổ chức quản nghiên cứu khoa học chưa có phối hợp đồng phận chức trường, quy mô chất lượng nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường xã hội, phối hợp nghiên cứu liên ngành gặp nhiều khó khăn… Việc hợp tác nghiên cứu với quan khoa học nước có chưa mở rộng có hiệu thiết thực Tình hình đặt u cầu cấp bách cần hồn thiện cơng tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cơng đồn Với đó, chọn đề tài: "Biện pháp cải tiến quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp cải tiến quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở luận công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học Đánh giá thực trạng quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Công đoàn Đề xuất biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên tiến hành khảo sát tính hiệu quả, tính khả thi Trường Đại học Cơng đồn Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Khách thể: Hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên trường Đại học Cơng đồn Đối tượng: Quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng hợp tư liệu Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp chuyên gia Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn nghiên cứu vấn đề liên quan đến biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm giảng viên (2001 - 2006) mà không đề cập đến nội dung khác hoạt động khoa học công nghệ hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ Hoạt động nghiên cứu khoa học người học nâng cao trình độ sở khác (học cao học, làm nghiên cứu sinh ) hay việc tham gia nghiên cứu khoa học đối tượng khác sinh viên, cán quản lý, viên chức nhà trường nằm phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng thực biện pháp cải tiến quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên cơng tác nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn vào nề nếp, ổn định phát triển Ý nghĩa khoa học thực tiễn Tổng kết công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường Đại học Cơng đồn từ năm 2001 đến nay, rõ ưu điểm nhược điểm cơng tác Kết nghiên cứu sử dụng làm sở khoa học để cải tiến quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên trường Đại học Cơng đồn trường đại học có hồn cảnh tương tự Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn trình bày chương: Chƣơng 1: Cơ sở luận vấn đề quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học Chƣơng 2: Thực trạng quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn Chƣơng 3: Biện pháp cải tiến quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Một số nghiên cứu nước Tuy tác giả đề tài chưa nghiên cứu cách hệ thống vấn đề quản hoạt động nghiên cứu khoa học, có tham khảo tài liệu phạm trù, vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học quản lý, quản giáo dục, phương pháp luận nghiên cứu khoa học sau số tài liệu nghiên cứu vận dụng: “Quản công tác nghiên cứu khoa học” tác giả K.Bexle, E.deisen, Xlasinxki Nguyễn Văn Lâm dịch từ tiếng Nga [17] Dù tài liệu cũ nội dung có nhiều vấn đề giá trị Chẳng hạn có tác giả đề cao vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển xã hội điểm đặc thù công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học so với quản lĩnh vực khác Trong đó, đáng lưu ý việc cần xây dựng sách ưu tiên đặc biệt điều kiện làm việc chế độ đãi ngộ thoả đáng để động viên nhà khoa học toàn tâm, toàn ý cho việc nghiên cứu “How to Study Science”, Drewes F - 2nd - Dubuque: Wm.C.Brown Publisher, 2000 tài liệu thích hợp cho sinh viên người bước đầu tập nghiên cứu khoa học Đó dẫn bước đầu phương pháp luận nghiên cứu khoa học 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Từ việc nhận thức đắn vai trò định công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học khó khăn vướng mắc trình hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học cao đẳng, nhà khoa họcnghiên cứu với nhiều góc độ, nhiều khía cạnh cấp độ khác Trước năm 1990, Viện Nghiên cứu đại học giáo dục chuyên nghiệp có đề tài:’’Tổ chức quản nghiên cứu triển khai trường đại học phục vụ sản xuất, đời sống quốc phòng” Lê Thạc Cán chủ nhiệm, chương trình cấp Nhà nước, mã số 60A Năm 1991, Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục hoàn thành đề tài: “Nghiên cứu biện pháp để phát triển nâng cao hiệu hoạt động khoa học công nghệ lao động sản xuất nhà trường’’, mã số B91-38-14 Vũ Tiến Trinh làm chủ nhiệm Các đề tài đóng góp lí luận giải pháp cơng tác quản hoạt động khoa học công nghệ ngành Giáo dục - Đào tạo, gắn với đặc điểm tình hình gia đoạn Năm 1998, Ninh Đức Nhận hoàn thành luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp đổi công tác quản hoạt động khoa học công nghệ trường đại học giai đoạn mới” Đề tài đề số giải pháp đổi công tác quản hoạt động khoa học công nghệ hệ thống trường đại học nhằm nâng cao hiệu công tác quản hoạt động khoa học công nghệ cho trường đại học Nguyễn Thị Kim Chung bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản giáo dục với đề tài: “Một số biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên’’ Trên sở phân tích thực trạng, tìm nguyên nhân ảnh hưởng kết hoạt động nghiên cứu khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, tác giả đưa biện pháp quản để nâng cao chất lượng, hiệu cho nghiên cứu khoa học giáo dục nhà trường Tạp chí Giáo dục gần có nhiều nhà khoa học nhà quản giáo dục đăng cơng trình nghiên cứu viết hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục đại học như: - “Nghiên cứu khoa học góp phần đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học” Đỗ Thị Châu (Đại học Quốc gia) Số 96/9 - 2004 - “Logic nội dung nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học giải pháp quản giáo dục” Nguyễn Phúc Châu (Học viện Cán quản giáo dục Đào tạo Trung ương) số 143, kì tháng 8/2006 Nhìn chung, tác giả đóng góp luận hướng giải nhiều vấn đề thực tiễn công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học cao đẳng Các tác giả đề cao ý nghĩa, vai trò nghiên cứu khoa học việc nâng cao chất lượng dạy học,, đào tạo nhà trường Tuy nhiên, cơng trình giải vài vấn đề riêng lẻ, có giá trị gắn với nhà trường giai đoạn lịch sử ngắn với hồn cảnh trị, kinh tế xã hội định Bối cảnh kinh tế xã hội gần có nhiều biến đổi nhanh chóng Giáo dục nói chung, cơng tác quản giáo dục nói riêng đứng trước u cầu cao Điều đòi hỏi hoạt động nghiên cứu khoa học, khoa học quản giáo dục phải đổi mạnh mẽ Cần phải có nghiên cứu thích ứng có giá trị thực tiễn cao Đề tài nhằm đề xuất biện pháp quản cụ thể, phù hợp để hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn đạt kết cao hơn, góp phần xây dựng nhà trường lớn mạnh Mặc dù có nhiều khó khăn chúng tơi mạnh dạn đưa biện pháp có tính chất cải tiến mạnh mẽ trạng công tác quản nghiên cứu khoa học vốn nhiều bất cập Trường Đại học Cơng đồn 1.2 Những khái niệm đề tài 1.2.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học “Khoa học” “ hoạt động nghiên cứu khoa học” khái niệm sử dụng phổ biến sống, đặc biệt nhà trường đại học cao đẳng Tuy nhiên, tồn khơng quan niệm khác chúng 1.2.1.1 Khoa học Thuật ngữ “khoa học’’ hiểu theo nhhiều góc độ mức độ nhận thức khác - Hướng thứ quan niệm khoa học hệ thống kiến thức, tri thức người giới mà họ tìm kiếm, phát tích luỹ lịch sử phát triển xã hội Khoa học “…toàn hệ thống kiến thức mà nhân loại tích luỹ quy luật phát triển tự nhiên, xã hội tư duy, biện pháp tác động có kế hoạch đến giới xung quanh làm biến đổi giới nhằm phục vụ đời sống người.”[18, tr2] Khoa học quy luật thực vốn ẩn náu Trong XIX Đại Bách khoa toàn thư Liên Xơ có viết: “Khoa học tri thức tự nhiên, xã hội tư duy, quy luật khách quan tự nhiên, xã hội tư duy, hệ thống tri thức hình thành lịch sử không ngừng phát triển sở… thực tiễn xã hội.” [dẫn theo 36,142] Như vậy, theo quan điểm khoa học dạng sản phẩm hoạt động người, người tích luỹ dược - Hướng thứ hai quan niệm khoa học hình thức tìm tòi, phát quy luật vật, tượng vận dung quy luật để sáng tạo giải pháp tác động vào giới, phục vụ lợi ích người - Dưới góc độ triết học, khoa học phận hợp thành ý thức xã hội Ở đây, khoa học đươc hiểu phạm trù triết học… - Khoa học hoạt động mang tính chất nghề nghiệp xã hội đặc thù Cụ thể hơn: “Khoa học hoạt động có tính chất hệ thống, thơng qua việc nghiên cứu, nhằm tìm kiến giải mang tính khái quát, xác khách quan hóa thực.”[26, tr31] Trong đề tài này, sử dụng khái niệm khoa học theo định nghĩa Luật Khoa học Công nghệ hành sau: - “Khoa học hệ thống tri thức tượng, vật, quy luật tự nhiên, xã hội tư duy.”[6, tr15] 1.2.1.2 Nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu khoa học q trình nhận thức chân lí khoa học, hoạt động trí tuệ đặc thù phương pháp nghiên cứu định để tìm kiếm, để cách xác có mục đích điều mà người chưa biết đến biết chưa đầy đủ, tức tạo sản phẩm dạng tri thức có giá trị nhận thức phương pháp” [33, tr25] Phạm Viết Vượng cho nghiên cứu khoa học hoạt động nhận thức giới khách quan, trình sáng tạo, phát chân lí, phát quy luật giới, đội ngũ nhà khoa học thực hiện, nhằm vận dụng hiểu biết vào sống Theo lí thuyết cơng nghệ “Nghiên cứu khoa học q trình tìm tòi, phát thơng tin mới, gia cơng chế biến thông tin cũ để lưu trữ sử dụng thơng tin vào mục đích phục vụ sống sản xuất” [33, tr49] Luật khoa học Công nghệ 2000 quy định: “Nghiên cứu khoa học hoạt động phát hiện, tìm hiểu tượng, vật, quy luật tự nhiên, xã hội tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng” [6, tr7] Như vậy, nói, nghiên cứu khoa học hoạt động để sáng tạo khoa học, đó: - Bản chất nghiên cứu khoa học hoạt động sáng tạo nhà khoa học nhằm nhận thức giới, tạo hệ thống tri thức để sử dụng vào cải tạo giới - Chủ thể nghiên cứu khoa học nhà khoa học với phẩm chất trí tuệ tài đặc biệt, đào tạo chu đáo - Khách thể nghiên cứu khoa học vật, tượng tự nhiên, xã hội tư mà nhà khoa học nghiên cứu để khám phá, sáng tạo tri thức khoa học - Đối tượng nghiên cứu khoa học tri thức khoa học Tri thức khoa học có điểm khác với tri thức thông thường Tri thức thông thường tri thức mà “bằng giác quan, người tri giác, cảm nhận thân, giới xã hội xung quanh, từ có kinh nghiệm sống, hiểu biết mặt’’ Tri thức khoa học là:“… kết trình nhận thức có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp phương tiện đặc biệt đội ngũ nhà khoa học thực hiện” [22, tr 16] - TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bộ Giáo dục - Đào tạo, 2003 Một số văn pháp quy quảnhoạt động khoa học cơng nghệ - Bộ Giáo dục - Đào tạo, 2004 Quy định tạm thời kiểm định chất lượng trường đại học - Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001 Văn kiện Đại hội lần thứ IX Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 10 năm hoạt động quảnkhoa học (1989 - 1999) - Luật Giáo dục, 2005 Nhà xuất Giáo dục - Luật Khoa học Công nghệ, 2000 NXB Chính trị Quốc gia - Một số vấn đề khoa học quản lý, 2000 NXB Chính trị Quốc gia - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 2003 Văn kiện Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ IX Nhà xuất Lao động - Trƣờng Đại học Cơng đồn Việt Nam Chương trình hành động thực nghị 05-TLĐ - 10 Trƣờng Đại học Cơng đồn Việt Nam Danh mục cơng trình nghiên cứu khoa học Tháng 12 năm 2006 - 11 Trƣờng Đại học Cơng đồn Việt Nam Đề án chiến lược phát triển Trường Đại học Cơng đồn giai đoạn 2001 - 2010 - 12 Trƣờng Đại học Cơng đồn Việt Nam Quy chế hoạt động (Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ - ĐHCĐ ngày 30 tháng 12 năm 1998) - 13 Trƣờng Đại học Cơng đồn Thơng tin khoa học số - 14 Trƣờng Đại học Cơng đồn Việt Nam Tổng kết chương trình 04 - 15 Trƣờng Đại học Cơng đồn Việt Nam 60 năm xây dựng trưởng thành - 16 Đặng Quốc Bảo tập thể tác giả: Khoa học tổ chức quản Một số vấn đề lí luận thực tiễn - 17 K.Bexle, E.deisen, Xlasinxki Quản công tác nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn Lâm dịch từ tiếng Nga, Nguyễn Xuân Khoa hiệu đính, viết tay năm 1983 thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội - 18 Nguyễn Hữu Châu NCKH giáo dục giai đoạn tới Tạp chí Giáo dục số 98/10-2004 - 19 Lê Thị Thanh Chung, 2005 Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục sinh viên Đại học Sư phạm Luận án Tiến sĩ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 20 Phạm Khắc Chƣơng, 2004 luận quản giáo dục đại cương Đại học Sư phạm Hà Nội - 21 Vũ Cao Đàm Phương pháp nghiên cứu khoa học - Giáo trình Cao học Đại học Quốc gia Hà Nội - 22 Trần Khánh Đức, 2002 Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực NXB Giáo dục - 23 Nguyễn Sinh Huy Trần Trọng Thuỷ, 1999 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (Tài liệu hướng dẫn sinh viên Cao đẳng sư phạm làm tập nghiên cứu khoa học) - 24 Mai Hữu Khuê, 1993 Tâm học quản nhà nước Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội - 25 Nguyễn Xuân Khoa hiệu đính, viết tay năm 1983 thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội - 26 Trần Kiểm, 2004 Khoa học quản giáo dục - Một số vấn đề luận thực tiễn NXB Giáo dục - 27 Trần Kiểm, 2006 Giáo trình “Tiếp cận đại quản giáo dục” NXB Đại học Sư phạm Hà Nội - 28 Đặng Bá Lãm Quản Nhà nước giáo dục - luận thực tiễn NXB Chính trị Quốc gia - 29 Đặng Bá Lãm - Trần Khánh Đức, 2002 Phát triển nhân lực, công nghệ nước ta thời kỳ CNH - HĐH Nhà xuất Giáo dục - 30 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Giáo trình Cao học Quản lí nguồn nhân lực Đại học Quốc gia Hà Nội - 31 Macco - Maccop - 1978 Chủ nghĩa xã hội quản lý, NXB Khoa học Hà Nội - 32 Bernhard Muszynski, 2003 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Tài liệu giảng dùng cho học viên cao học NXB Đại học Sư phạm - 33 Lƣu Xuân Mới, 2003 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Đại học Sư phạm - 34 Hoàng Phê (Chủ biên) 2001 Từ điển Tiếng Việt NXB Đà Nẵng - 35 Bùi Văn Quân Phương pháp đánh giá ý nghĩa tính khả thi biện pháp quản Tạp chí Giáo dục số 133, kỳ - 3/2006 - 36.Phạm Viết Vƣợng - 2000 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Đại học quốc gia Hà Nội ... đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn Chƣơng 3: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động. .. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn... cơng tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cơng đồn Với lý đó, chúng tơi chọn đề tài: "Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn, Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay