Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa

149 34 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 20:19

... LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.1.1 Khái niệm kinh doanh du lịch QLNN hoạt động. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 11 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 11 1.1.1 Khái niệm kinh doanh. .. Kinh doanh lƣu trú du lịch + Kinh doanh vận chuyển khách du lịch + Kinh doanh khu du lịch, điểm du lịch 12 + Kinh doanh dịch vụ du lịch khác.[27] b Khái niệm quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa, Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay