Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa

149 8 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 20:19

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH HUY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH HUY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Hữu Hòa Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Minh Huy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4 Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 6 Kết cấu luận văn 7 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nƣớc liên quan đến đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 11 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 11 1.1.1 Khái niệm kinh doanh du lịch QLNN hoạt động kinh doanh du lịch 11 1.1.2 Đặc điểm QLNN hoạt động kinh doanh du lịch 12 1.1.3 Vai trò QLNN hoạt động kinh doanh du lịch 13 1.1.4 Các công cụ nhà nƣớc sử dụng để quản lý hoạt động kinh doanh du lịch 15 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 16 1.2.1 Xây dựng, ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch 16 1.2.2 Xây dựng triển khai sách, quy định lĩnh vực quản lý kinh doanh du lịch 19 1.2.3 Triển khai thực sách, quy định quản lý hoạt động kinh doanh du lịch 22 1.2.4 Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm lĩnh vực kinh doanh du lịch 26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 30 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 30 1.3.2 Điều kiện xã hội 31 1.3.3 Điều kiện kinh tế 31 1.3.4 Môi trƣờng thể chế 32 1.3.5 Khoa học công nghệ 32 1.4 KINH NGHIỆM CỦA CÁC ĐỊA PHƢƠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 33 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc du lịch Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 33 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc du lịch thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 35 1.4.3 Bài học kinh nghiệm công tác QLNN hoạt động kinh doanh du lịch huyện Núi Thành 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 39 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH HUYỆN NÚI THÀNH 39 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 39 2.1.2 Đặc điểm xã hội 42 2.1.3 Đặc điểm sở hạ tầng 44 2.1.4 Đặc điểm kinh tế 47 2.1.5 Tình hình phát triển ngành du lịch huyện Núi Thành 49 2.1.6 Đặc điểm môi trƣờng thể chế 53 2.1.7 Đặc điểm khoa học - công nghệ 55 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 55 2.2.1 Công tác xây dựng, ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành 55 2.2.2 Thực trạng công tác xây dựng triển khai sách, quy định quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn huyện Núi Thành 59 2.2.3 Thực trạng cơng tác thực sách, quy định quản lý nhà nƣớc kinh doanh du lịch huyện Núi Thành 65 2.2.4 Thực trạng công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch 68 2.2.5 Tổ chức thực 75 2.3 NHỮNG THÀNH CƠNG, HẠN CHẾ VÀ NGUN NHÂN KÌM HÃM VỀ QLNN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH DU LỊCH CỦA HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 80 2.3.1 Thành công 80 2.3.2 Hạn chế 82 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 87 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 87 3.1.1 Các dự báo 87 3.1.2 Các văn pháp lý 88 3.1.3 Định hƣớng phát triển du lịch huyện Núi Thành 89 3.1.4 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch huyện Núi Thành 91 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 92 3.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch địa bàn huyện Núi Thành 92 3.2.2 Hoàn thiện việc xây dựng triển khai sách, quy định quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn huyện Núi Thành 95 3.2.3 Hồn thiện cơng tác triển khai thực sách, quy định quản lý nhà nƣớc kinh doanh du lịch địa bàn huyện Núi Thành 100 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra xử lý sai phạm hoạt động kinh doanh du lịch huyện Núi Thành 102 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực 104 3.3 ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 109 3.3.1 Đề xuất 109 3.3.2 Kiến nghị 110 KẾT LUẬN CHƢƠNG 111 KẾT LUẬN 112 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích QLNN Quản lý nhà nƣớc KDDL Kinh doanh du lịch CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa VH - TT Văn hóa Thơng tin HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân NQ Nghị NLTS Nông - Lâm - Thủy sản KKTM Khu Kinh tế mở KT-XH Kinh tế xã hội PCCC Phòng cháy chữa cháy DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Tổng hợp điểm du lịch huyện Núi Thành Phụ lục Tình hình dân số, lao động huyện Núi Thành giai đoạn 2.2 43 2012- 2016 2.3 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế - xã hội 49 2.4 Thu - chi cân đối ngân sách huyện Núi Thành 51 2.5 Doanh thu lƣợt khách theo đối tƣợng 53 2.6 Lƣợt khách du lịch theo sản phẩm du lịch Phụ lục 2.7 Tổng hợp sở lƣu trú 55 Chỉ tiêu kế hoạch phát triển du lịch huyện Núi Thành giai 2.8 61 đoạn 2015-2030 Kết điều tra hoạt động xây dựng triển khai 2.9 sách, quy định quản lý nhà nƣớc kinh doanh 67 du lịch Số giấy phép kinh doanh du lịch đƣợc cấp giai đoạn 2.10 70 2012-2016 Kết điều tra hoạt động thực sách, 2.11 quy định quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh 71 du lịch 2.12 Tổng hợp đợt tra, kiểm tra 75 2.13 Hình thức xử lý vi phạm 76 Kết điều tra thực trạng công tác tra, kiểm tra 2.14 77 xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch 2.15 Sản phẩm du lịch tự nhiên tiềm Phụ lục 2.16 Nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch Phụ lục 2.17 Kênh truyền thông quảng bá du lịch Phụ lục DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Bản đồ hành huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 40 2.2 Lực lƣợng lao động theo ngành huyện Núi Thành 44 2.3 Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán huyện Núi Thành 45 2.4 Lƣợng khách du lịch theo loại hình 52 2.5 Doanh thu từ hoạt động du lịch huyện Núi Thành 53 2.6 Số lƣợng buồng, phòng lƣu trú huyện Núi Thành 2.7 Phụ lục Thể tình hình xử phạt vi phạm hành địa Phụ bàn huyện Núi Thành (2012 -2016) lục công, Học viện KHXH [11] Huyện ủy Núi Thành (2016), Nghị số 04-NQ/HU Nghị hội nghị huyện ủy lần thứ tư (khóa XXI) phát triển du lịch huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030 [12] Ngô Nguyễn Hiệp Phƣớc (2015), “Giải pháp tăng cƣờng hiệu công tác quản lý nhà nƣớc du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ”, Báo Lao động Cơng đồn, (577) [13] Vũ Thị Nga (2015), Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Nghệ An, luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [14] Ngô Thắng Lợi (2013), “Nhận diện chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch”, Tạp chí tài chính, (271) [15] Lƣơng Xuân Quỳ (2006), Quản lý Nhà nước kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [16] UBND tỉnh Quảng Nam (2009), Quyết định 2879/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020 [17] UBND tỉnh Quảng Nam (2014), Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 Quy định sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi hải đảo đến năm 2020 [18] UBND tỉnh Quảng Nam (2015), Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, phê duyệt đề án hỗ trợ đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch khu, điểm du lịch địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 [19] UBND huyện Núi Thành (2016), Đề án Quy hoạch phát triển du lịch huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 [20] UBND huyện Núi Thành (2017), Quyết định số 4916/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Bãi Rạng Núi Thành [21] UBND huyện Núi Thành (2015), Quyết định số 3321/QĐ-UBND ban hành quy trình thủ tục hành cấp GCN đăng ký kinh doanh địa bàn huyện Núi Thành [22] Vũ Khoan (2005), “Đƣa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2010”, Tạp chí Du lịch, (11) [23] Phòng VH-TT huyện (2016), Báo cáo tình hình hoạt động du lịch địa bàn huyện Núi Thành năm 2016, huyện Núi Thành [24] Phòng VH-TT huyện (2014,2015), Báo cáo tình hình hoạt động du lịch địa bàn huyện Núi Thành năm 2014,2015, huyện Núi Thành [25] Phòng VH-TT huyện (2016), Báo cáo tình hình thực thị số 19/CT-UBND tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch địa bàn tỉnh, huyện Núi Thành [26] Đỗ Hoàn Toàn - Mai Văn Bƣu (2001), Giáo trình QLNN kinh tế, Nhà xuất Lao động - Xã hội [27] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2005), Luật du lịch [28] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015), Luật tổ chức quyền địa phương [29] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2017), Luật quy hoạch [30] Trịnh Đăng Thanh (2009), “Một số suy nghĩ công tác quản lý nhà nƣớc ngành du lịch”, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc, (98) [31] Tổng cục du lịch năm (2008), Giáo trình tổng quan sở lưu trú du lịch [32] Võ Thị Thắng (2001), “Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc để du lịch Việt Nam phát huy vai trò ngành kinh tế mũi nhọn”, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc,(102) [33] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2013), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2013 nhiệm vụ công tác năm 2014, tỉnh Quảng Nam [34] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2014), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2015 nhiệm vụ công tác năm 2015, tỉnh Quảng Nam [35] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2015), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2015 nhiệm vụ công tác năm 2016, tỉnh Quảng Nam [36] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2016), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2015 nhiệm vụ công tác năm 2016, tỉnh Quảng Nam [37] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa (2016), Báo cáo tình hình hoạt động nhiệm vụ Sở [38] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2016), Báo cáo tình hình kết hoạt động [39] Bùi Thị Hải Yến (2006), Quy hoạch du lịch, nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Tiếng nƣớc ngoài: [40] G.Cazes-R.Lanquar Và Y.Raynourd Đào Đình Bắc dịch (2005), Sách Quy hoạch du lịch , Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội ... LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.1.1 Khái niệm kinh doanh du lịch QLNN hoạt động. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 11 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 11 1.1.1 Khái niệm kinh doanh. .. Kinh doanh lƣu trú du lịch + Kinh doanh vận chuyển khách du lịch + Kinh doanh khu du lịch, điểm du lịch 12 + Kinh doanh dịch vụ du lịch khác.[27] b Khái niệm quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa, Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay