Nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp

132 7 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 20:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THANH DƢƠNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN – KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ CÔNG TY XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THANH DƢƠNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN – KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ CÔNG TY XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng – Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VHDN ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN 10 1.1 KHÁI NIỆM VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm văn hoá doanh nghiệp: 10 1.1.2 Các khía cạnh văn hố doanh nghiệp 12 1.2 KHÁI NIỆM VỀ SỰ GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC 16 1.2.1 Khái niệm gắn bó với tổ chức 16 1.2.2 Các thành phần gắn bó với tổ chức 18 1.3 MỐI LIÊN HỆ GIỮA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VÀ SỰ GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC 21 1.4 GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 24 1.4.1 Giả thuyết nghiên cứu 24 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 CHƢƠNG MÔ TẢ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.1 THỰC TRẠNG VỀ CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 2.1.1 Hoạt động công ty xây dựng Đà Nẵng 29 2.1.2 Lao động công ty xây dựng Đà Nẵng 29 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.2.1 Nghiên cứu định tính 32 2.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 32 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 33 2.4 CÁC NGUỒN THÔNG TIN 34 2.5 THIẾT KẾ MẪU – CHỌN MẪU 34 2.6 PHƢƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ THU THẬP THÔNG TIN 35 2.6.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 35 2.6.2 Công cụ thu thập thông tin 37 2.7 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 41 2.7.1 Chuẩn bị xử lý liệu 41 2.7.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý liệu 42 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HỐ DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN 49 3.1 GIỚI THIỆU 49 3.2 MÔ TẢ DỮ LIỆU 49 3.3 GIÁ TRỊ CÁC CHỈ BÁO QUAN SÁT 53 3.4 THỦ TỤC PHÂN TÍCH MƠ HÌNH 55 3.5 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CƠNG CỤ ĐO LƢỜNG 56 3.5.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 56 3.5.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 57 3.5.3 Phân tích thống kê mơ tả cho đo lƣờng cấu trúc khái niệm 61 3.5.4 Đánh giá mơ hình đo lƣờng phân tích nhân tố xác định (CFA) 64 3.5.5 Đánh giá độ giá trị hội tụ thang đo 64 3.5.6 Đánh giá độ tin cậy tổng hợp tổng phƣơng sai trích 65 3.5.7 Kiểm định độ giá trị phân biệt thang đo 66 3.6 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CẤU TRÚC 67 3.7 BÀN LUẬN KẾT QUẢ 71 CHƢƠNG MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN TỪ CÁC KHÍA CẠNH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 73 4.1 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 73 4.2 MỘT SỐ HÀM Ý NHẰM NÂNG CAO SỰ GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN TỪ KHÍA CẠNH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 73 KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT 78 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AMOS (Analysis of Moment : Phần mềm phân tích cấu trúc mơ-men Structures) CFA (Confirmatory Factor : Phân tích nhân tố xác định Analysis) CFI (Comperative Fit Index) : Chỉ số thích hợp so sánh EFA (Exploreation Factor : Phân tích nhân tố khám phá Analysis) RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) SEM (Structural Equation : Xác định mức độ phù hợp mơ hình so với tổng thể : Mơ hình hóa phƣơng trình cấu trúc Modelling) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) : Phần mềm xử lý thống kê dung ngành khoa học xã hội TLI (Tucker & Lewis Index) : Chỉ số Tucker & Lewis VHDN : Văn hóa doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Các quan điểm đo lƣờng ý thức gắn bó với tổ chức Trang 19 Tổng hợp kết nghiên cứu tác giả 1.2 khía cạnh văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực 28 tới gắn bó với tổ chức 2.1 Thống kê nhân công ty xây dựng Đà Nẵng nghiên cứu 31 2.2 Thang đo khía cạnh văn hóa doanh nghiệp 38 2.3 Thang đo gắn bó nhân viên với tổ chức 40 2.4 Thang đo thông tin cá nhân đối tƣợng điều tra 41 3.1 Bảng phân bố mẫu theo giới tính 49 3.2 Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 50 3.3 Bảng phân bố mẫu theo trình độ học vấn 50 3.4 Bảng phân bố mẫu theo tình trạng gia đình 51 3.5 Bảng phân bố mẫu theo vị trí cơng tác 51 3.6 Bảng phân bố mẫu theo phận công tác 52 3.7 Bảng phân bố mẫu theo thâm niên công tác 52 3.8 Bảng phân bố mẫu theo thu nhập trung bình hàng tháng 53 Các thông số thống kê mô tả biến quan sát 54 3.10 Độ tin cậy thang đo 57 3.11 Phân tích nhân tố EFA cho báo nhân tố độc lập 58 Số hiệu Tên bảng bảng 3.12 3.13 3.14 3.15 Phân tích nhân tố EFA cho báo nhân tố phụ thuộc Thống kê mô tả cho thang đo “Đào tạo phát triển” Thống kê mô tả cho thang đo “Phần thƣởng công nhận” Thống kê mô tả cho thang đo “Giao tiếp tổ chức” Trang 60 61 62 62 3.16 Thống kê mô tả cho thang đo “Làm việc nhóm” 63 3.17 Thống kê mơ tả cho thang đo “Gắn bó với tổ chức” 63 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 Các số thống kê phản ánh độ phù hợp mơ hình đo lƣờng Bảng hệ số hồi quy chuẩn hóa (Standardized Regression Weights) Độ tin cậy tổng hợp tổng phƣơng sai trích Bảng kiểm định khác biệt hệ số tƣơng quan cặp khái niệm Chỉ số thống kê phản ảnh độ phù hợp mơ hình phƣơng trình cấu trúc Kiểm định quan hệ cấu trúc mơ hình đề xuất Tác động nhân tố văn hóa doanh nghiệp đến gắn bó nhân viên đƣợc chuẩn hóa 64 65 66 66 67 68 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang Mơ hình nghiên cứu ảnh hƣởng văn hố 1.1 doanh nghiệp đến gắn bó nhân viên với 28 tổ chức 3.1 3.2 Sơ đồ đƣờng dẫn chƣa chuẩn hóa quan hệ cấu trúc Sơ đồ đƣờng dẫn chuẩn hóa quan hệ cấu trúc 69 70 Sơ đồ đƣờng dẫn chuẩn hóa quan hệ 3.3 cấu trúc sau loại bỏ biến “Phần thƣởng công nhận” 70 truy cập ngày 14 tháng 09 năm 2017 [17] Website: http://vhnt.org.vn/tin-tuc/y-kien-trao-doi/29974/van-hoa-doanhnghiep-van-hoa-doanh-nhan-viet-nam Từ Thị Loan (2016), “Văn hoá doanh nghiệp, văn hố doanh nhân Việt Nam”, Tạp chí VHNT, (387), truy cập ngày 14 tháng 09 năm 2017 Tiếng Anh [18] Aarons, G A., & Sawitzky, A.C (2006a), “Organizational culture and climate and mental health provider attitudes toward evidence-based practice”, Psychology Service, (3(1)), 61-72 [19] Aarons, G A., & Sawitzky, A.C (2006b), “Organizational climate partially mediates the effect of culture on work attitudes and staff turnover in mental health services”, Adm Policy Ment Health, (33(3)), 289-301 [20] Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani & Hilda Ainisyfia (2017), “Conceptual Framework of Corporate Culture Influenced on Employees Commitment to Organization”, International Business Management, (11 (3)), 826-830 [21] Allen, N and J Meyer (1990), “The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization.”, Journal of Occupational Psychology, (63), 1-18 [22] Allen, M.W., (1992), “Communication and Organizational Commitment: Perceived organizational support as a mediating factor.”, Communication Quaterly, (40), 357-367 [23] Ashkanasy, N.M., Wilderom, C.P.M., & Peterson,M.F (2010), Hanbook of organizational culture and climate, SAGE Publications, California [24] Astri Ghina (2012), “The Influence of Corporate Culture on Organizational Commitment; Case Study of Civil Government Organizations in Indonesia”, International Journal of Basic And Applied Science, (1), 156-170 [25] Bartlett, K.R (2001), “The Relationship between Training and Organizational Commitment: A Study in the Health Care Field”, Human Resource Development Quarterly, (12), 335-352 [26] Boon, O.K., and V Arumugam (2006) “The Influence of Corporate Culture on Organizational Commitment: Case Study of Semiconductor Organization in Malaysia” Sunway Academic Journal, (3), 99-115 [27] Manetji, O., & Martins, N (2009), “The ralationship between organizational culture ans organizational commitment”, Southern African Business Review, (13(1)), 87-111 [28] Meyer, J.P and Allen, conceptualisation of N.J (1991) organisational “A three component commitment” Human Resource Management Review, (1), 61-89 [29] Mohammad Salih Memon, Dr Syed Munir Ahmed Shah, Muhammad Masihullah Jatoi (2012), “The Impact of Organizational Culture on the Employees’ Job Satisfaction & Organizational Commitment: A Study of Faculty Members of Public Sector Universities of Pakistan”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, (3), 830-850 [30] Lau, H.C and Idris, M.A (2001) “Research and concepts: The soft foundation of the critical success factors on TQM implementation in Malaysia” The TQM Magazine, 13(1), 51-60 [31] Ricardo, R., & Jolly, J (1997), “Organizational Culture and teams”, Academy of Management Journal, (32(5)), 271-279 [32] Wanda Ross (2005), “The relationship between employee motivation, job satisfaction and corporate culture”, Master of Science Thesis, University of South Africa [33] Schein, E H (1992), Organizational culture and leadership, San Francisco: Jossey-Bass [34] Zain, Z M., Ishak, R & Ghani, E K (2009), “The Influence of Corporate culture on organizational commitment: A study ona Malaysian listed company”, European Journal of Econimics, Finance & Administrative Sciences, (17), 16-26 ... VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VHDN ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ VĂN HỐ DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm văn hố doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp hay văn hóa cơng ty khái... lai doanh nghiệp Vì có nhiều nghiên cứu nƣớc tác động văn hoá doanh nghiệp Edgar H.Schein nghiên cứu văn hoá tổ chức với chuỗi cơng trình nghiên cứu từ năm 1970 Những tổ chức mà tác giả nghiên cứu. .. NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VHDN ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN 10 1.1 KHÁI NIỆM VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm văn hoá doanh nghiệp: 10 1.1.2 Các khía cạnh văn hố doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp, Nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay