Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh

141 11 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:58

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÁP LÊ HỒI TRINH HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÁP LÊ HOÀI TRINH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng – Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 11 1.1.1 Giai đoạn sơ khai 11 1.1.2 Giai đoạn hình thành 11 1.1.2 Giai đoạn phát triển 13 1.1.3 Giai đoạn đại 14 1.2 KHÁI NIỆM KIỂM SOÁT NỘI BỘ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 15 1.2.1 Khái niệm kiểm soát nội 15 1.2.2 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 17 1.3 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ 20 1.3.1 Mơi trƣờng kiểm soát 20 1.3.2 Đánh giá rủi ro 23 1.3.3 Hoạt động kiểm soát 25 1.3.4 Thông tin truyền thông 27 1.3.5 Giám sát 28 1.3.6 Mối quan hệ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội 29 1.4 LỢI ÍCH HẠN CHẾ TIỀM TÀNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 30 1.4.1 Lợi ích hệ thống kiểm sốt nội 30 1.4.2 Hạn chế tiềm tàng hệ thống kiểm soát nội 30 1.5 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CĨ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT NỘI BỘ 31 1.5.1 Khái quát hoạt động ngành xây dựng 31 1.5.2 Đặc điểm ngành xây dựng có ảnh hƣởng đến hoạt động kiểm sốt nội 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH 35 2.1.1 Thông tin chung Công ty 35 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 36 2.1.3 Tình hình tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Năng Lƣợng Xanh 39 2.1.4 Sơ đồ tổ chức công trƣờng 42 2.1.5 Tổ chức máy kế toán 46 2.2 NHỮNG THUẬN LỢI KHĨ KHĂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH ẢNH HƢỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 48 2.2.1 Thuận lợi 48 2.2.2 Khó khăn 49 2.3 MÔ TẢ QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ 49 2.3.1 Mục đích khảo sát 49 2.3.2 Đối tƣợng phạm vi khảo sát 50 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu 50 2.3.4 Phƣơng pháp khảo sát 51 2.4 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH 52 2.4.1 Môi trƣờng kiểm soát 52 2.4.2 Đánh giá rủi ro 58 2.4.3 Hoạt động kiểm soát 66 2.4.5 Giám sát 71 2.5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH 72 2.5.1 Ƣu điểm 72 2.5.2 Nhƣợc điểm 76 KẾT THÚC CHƢƠNG 82 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH 83 3.1 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 83 3.1.1 Tiếp cận bƣớc tạo nên phù hợp COSO 2013 83 3.1.2 Phù hợp với hoạt động xây dựng 84 3.1.3 Phù hợp với trình độ yêu cầu quản lý Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Năng Lƣợng Xanh 85 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG NĂNG LƢỢNG XANH 85 3.2.1 Mơi trƣờng kiểm sốt 85 3.2.2 Đánh giá rủi ro 86 3.2.3 Hoạt động kiểm soát 86 3.2.4 Thông tin truyền thông 90 3.2.5 Giám sát 90 3.3 KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị Nhà nƣớc 92 3.3.2 Kiến nghị Ban giám đốc 92 3.3.3 Kiến nghị phòng ban 93 KẾT THÚC CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN 96 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích I Tiếng Việt ATLĐ An tồn lao động BCTC Báo cáo tài HĐQT Hội đồng quản trị KCS Kiểm tra chất lƣợng KSNB Kiểm soát nội VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam II Tiếng Anh AAA Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ AICPA Hiệp hội kiểm tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ COBIT Control Objectives for Information and Ralated Technology Các mục tiêu kiểm sốt cơng nghệ thơng tin lĩnh vực liên quan COSO Committee of Sponsoring Organizations Ủy ban hỗ trợ tổ chức Mỹ CPA Kiểm toán viên ERM Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp FEI Hiệp hội quản trị viên tài IIA Hiệp hội kiểm toán viên nội IMA Hiệp hội kế toán quản trị ISA Chuẩn mực kiểm toán quốc tế DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tình hình tài (2014-2016) Trang 38 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 1.1 Các bƣớc quy trình đánh giá rủi ro 23 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng 39 2.2 Sơ đồ tổ chức công trƣờng Công ty cổ phần tƣ vấn 43 xây dựng Năng Lƣợng Xanh 2.3 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần tƣ vấn 46 xây dựng Năng Lƣợng Xanh 2.4 Mơ hình nghiên cứu 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình kinh tế đất nƣớc trình hội nhập tăng trƣởng ổn định với mức lạm phát đƣợc kiểm soát an toàn, kết hợp với thu nhập ngƣời dân cải thiện thêm vào Việt Nam đƣợc đánh giá quốc gia có tốc độ thị hóa mức cao đòi hỏi đầu tƣ lớn mặt sở hạ tầng Đây yếu tố để giúp ngành xây dựng khởi sắc Đặc biệt việc hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Hiệp định thƣơng mại tự (FTA) giúp cho doanh nghiệp xây dựng có nhiều hội kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị đại vật liệu chất lƣợng cao Ngồi ra, doanh nghiệp đƣợc tiếp cận nguồn vốn từ nhà đầu tƣ nƣớc Tuy nhiên, doanh nghiệp nƣớc đối mặt với vô số thách thức cạnh tranh yếu tố đầu vào, công nghệ kỹ thuật, suất lao động phƣơng thức quản lý xây dựng lạc hậu chƣa bắt kịp với giới… Điều tạo hội cho doanh nghiệp xây dựng nƣớc nhảy vào chiếm thị trƣờng nội địa Với tốc độ phát triển nhanh chóng, mơi trƣờng kinh doanh ln thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng theo chiều rộng lẫn chiều sâu muốn tồn cách ổn định bền vững thị trƣờng Tuy nhiên doanh nghiệp quản lý nhƣ kiểm sốt tốt tình hình hoạt động, tính tn thủ theo quy định báo cáo tài Do cần có giải pháp hữu hiệu để giúp cho doanh nghiệp đứng vững thị trƣờng Kiểm soát nội “bức tƣờng thành” vững giúp cho tổ chức đối phó hữu hiệu với rủi ro Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Năng Lƣợng Xanh với ngành nghề kinh doanh tƣ vấn xây dựng thi cơng cơng trình, ngành nghề PHỤ LỤC 12 TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT KIỂM SỐT CHI PHÍ TRẢ LỜI Có NỘI DUNG Số lƣợng Không Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ Ý kiến khác Số lƣợng Tỷ lệ 45 Cơng ty có quan tâm đến hoạt động kiểm sốt chi phí khơng? 43 100,0% 0,0% 0,0% 46 Cơng ty có phân công rõ ràng việc lựa chọn nhà cung cấp thu mua vật tƣ không? 38 88,4% 11,6% 0,0% 47 Cơng ty có tiến hành kiểm tra, việc bảo quản, dự trữ vật tƣ kho không? 32 74,4% 7,0% 18,6% 48 Cơng ty có tiến hành kiểm tra chất lƣợng vật tƣ trƣớc qua kho không? 40 93,0% 7,0% 0,0% 49 Cơng ty có tiến hành kiểm tra đột xuất số lƣợng nhân công thời vụ không? 16,3% 36 83,7% 0,0% 50 Quy trình sửa chữa máy thi cơng có đƣợc phân cơng, phân nhiệm rõ ràng khơng? 10 23,3% 26 60,5% 16,3% 51 Đối với chi phí sản xuất chung, khoản chi cho cơng trình Cơng ty có u cầu kiểm tra tính hợp lý đầy đủ chứng từ không? 43 100,0% 0,0% 0,0% PHỤ LỤC 13 TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT THƠNG TIN TRUYỀN THƠNG TRẢ LỜI Có NỘI DUNG Số lƣợng Không Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ Ý kiến khác Số lƣợng Tỷ lệ 52 Anh (chị) có đƣợc cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin liên quan đến việc thực nhiệm 29 67,4% 14 32,6% 0,0% 43 100,0% 0,0% 0,0% 16 37,2% 27 62,8% 0,0% 32 74,4% 0,0% 11 25,6% 11 25,6% 28 65,1% 9,3% 43 100,0% 0,0% 0,0% vụ khơng? 53 Cơng ty có ứng dụng phần mềm hỗ trợ xử lý thông tin công tác quản lý không? 54 Các thơng tin phòng ban anh (chị) phòng ban khác có liên quan đƣợc cung cấp qua lại đầy đủ kịp thời không? 55 Anh (chị) thấy kết cơng việc có ảnh hƣởng đến công việc ngƣời khác ngƣợc lại khơng? 56 Khi phát sai phạm, nhân viên có báo cáo kịp thời lên cho cấp không? 57 Cơng ty có cập nhật thƣờng xun thơng tin bên ngồi khơng? TRẢ LỜI Có NỘI DUNG Số lƣợng Không Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ Ý kiến khác Số lƣợng Tỷ lệ 58 Cơng tyxây dựng kênh thông tin hai chiều nhà quản 18,6% 28 65,1% 16,3% 0,0% 43 100,0% 0,0% 16,3% 28 65.1% 18,6% lý với nhân viên khơng? 59 Anh (chị) có sử dụng mail hệ thống riêng công ty không? 60 Các thông tin an tồn lao động, cơng ty có đƣợc phổ biến cho anh ( chị) không? PHỤ LỤC 14 TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRẢ LỜI Có NỘI DUNG Số lƣợng Khơng Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ Ý kiến khác Số lƣợng Tỷ lệ 61 Ban giám đốc có thƣờng xuyên kiểm tra thực tế hoạt động phận kết cơng việc cá nhân có trách nhiệm khơng? 38 88,4% 4,7% 7,0% 62 Ban giám đốc trƣởng phận có thƣờng xuyên tổ chức họp giao ban không? 43 100,0% 0,0% 0,0% 63 Nhân viên có tiến hành rà sốt lại chứng từ, báo cáo phận khác chuyển đến không? 24 55,8% 15 34,9% 9,3% 64 Cơng ty có phận kiểm tốn nội khơng? 0,0% 43 100,0% 0,0% 65 Ngƣời quản lý phận có yêu cầu kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý số liệu liên quan Báo cáo tài liên quan đến phận mà họ điều hành chịu trách nhiệm sai sót có hay khơng? 32 74,4% 11,6% 14,0% 66 Việc công khai báo cáo tài thơng tin Cơng ty có đƣợc thực theo quy định không? 43 100,0% 0,0% 0,0% DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Tài Chính (2001), uyết định số 143/2001/ Đ-BTC ngày 21/12/2001, Chuẩn mực kiển toán Việt Nam số 400 [2] Bộ Tài Chính (2012), Thơng số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 Chuẩn mực kiểm toán số 315 [3] Bùi Thị Minh Hải (2012), Hoàn thiện hệ thống KSNB doanh nghiệp may mặc Việt Nam , Luận án tiến sĩ Khoa Kế toán, Đại học kinh tế quốc dân [4] Dƣơng Hữu Hạnh (2009), Các nguyên tắc quản trị đại kinh tế toàn cầu, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội [5] James H.Donnelly, JR., James L.Gibson John M.Ivancevich (2001), uản trị học bản, NXB Thống Kê, Hà Nội [6] Nguyễn Thị Thu Hồi (2015), Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ Khoa Kế toán, Đại học Lạc Hồng [7] Đinh Thế Hùng, Nguyễn Thị Hồng Thuỷ, Hàn Thị Lan Thƣ (2013), “Hệ thống KSNB trƣờng đại học cơng lập Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, 194 (2), tr 82-91 [8] Đƣờng Nguyễn Hƣng (2016), Kiếm soát nội bộ, NXB giáo dục Việt Nam, Đà Nẵng [9] Trần Thị Diễm Kiều (2012), Tăng cường kiểm sốt nội quy trình mua hàng tốn Cơng ty cổ phần xây dựng cơng trình 525 Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [10] Trần Thị Thu Lệ (2013), Kiểm sốt nội chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định, Luận văn thạc sĩ Khoa Kế tốn, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [11] Huỳnh Xuân Lợi (2013), Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp vừa nhỏ Bình Định, Luận văn thạc sĩ Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [12] Đinh Hoài Nam (2016), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Tổng công ty Đầu phát triển Nhà Đô thị, Luận án tiến sĩ Khoa Kế toán, Học viện tài [13] Ngơ Thị Ngọc (2012), Kiểm sốt nội chi phí xây lắp Cơng ty cổ phần xây lắp điện Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [14] Quốc Hội (2015), Luật kế toán Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015 [15] PGS.TS Thịnh Văn Vinh (2016), “Hệ thống kiểm soát nội kiểm toán nội theo luật Kế toán năm 2015” , Tạp chí Tài kỳ I tháng 11 năm 2016, tr 54-61 Tiếng Anh [16] The Committee of Sponsoring Origanzation of the Treadway Commisson (2013), “Inthernal Control – Intergrated Framework Executive Summary” ... NIỆM KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 15 1.2.1 Khái niệm kiểm soát nội 15 1.2.2 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 17 1.3 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH HỆ THỐNG KIỂM... hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội doanh nghiệp đƣợc nghiên cứu Sách báo thu thập kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội Tìm kiếm thơng tin Internet kiểm sốt nội bộ, hệ thống kiểm sốt nội cơng ty. .. chung hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Năng Lƣợng Xanh Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay