Năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố đà nẵng

151 1 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:41

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại loại hình cạnh tranh 1.1.3 Chức cạnh tranh 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Lý thuyết lực cạnh tranh doanh nghiệp dựa lực (CVB) 13 1.2.3 Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp xét từ yếu tố bên 14 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.2.5 Quy trình lƣợng hoá lực cạnh tranh doanh nghiệp 17 1.2.6 Một số mơ hình lý thuyết lực cạnh tranh doanh nghiệp 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH 25 2.1.1 Quy mô doanh nghiệp lao động 25 2.1.2 Quy mô vốn đầu tƣ, sản xuất kinh doanh 26 2.1.3 Sản phẩm lực sản xuất 27 2.1.4 Thị trƣờng tiêu thụ nguyên liệu 28 2.1.5 Trình độ công nghệ quản lý 29 2.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 30 2.2.1 Năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp 30 2.2.2 Năng lực marketing 30 2.2.3 Năng lực tài 31 2.2.4 Năng lực tiếp cận, đổi khoa học công nghệ 31 2.2.5 Năng lực tổ chức dịch vụ 31 2.2.6 Năng lực tạo lập mối quan hệ 32 2.2.7 Trình độ ngƣời lao động doanh nghiệp 32 2.2.8 Trình độ nghiên cứu phát triển DN 32 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 33 2.4 KIỂM ĐINH MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 34 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 34 2.4.2 Các thang đo nghiên cứu NLCT DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng 39 2.4.3 Quy trình phân tích liệu 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 3.1 MÔ TẢ MẪU 54 3.3.1 Thông tin mẫu khảo sát 54 3.3.2 Thống kê mô tả 57 3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO THƠNG QUA HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA 58 3.2.1 Kiểm định thang đo Năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp 58 3.2.2 Kiểm định thang đo Năng lực marketing 59 3.2.3 Kiểm định thang đo Năng lực tài 59 3.2.4 Kiểm định thang đo Năng lực tiếp cận đổi khoa học công nghệ 61 3.2.5 Kiểm định thang đo Năng lực tổ chức dịch vụ 62 3.2.6 Kiểm định thang đo lực tạo lập mối quan hệ 63 3.2.7 Kiểm định thang đo trình độ lao động doanh nghiệp 64 3.2.8 Kiểm định thang đo trình độ nghiên cứu phát triển DN 64 3.2.9 Kiểm định thang đo lực cạnh tranh chung 65 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 67 3.3.1 Thang đo nhân tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng 67 3.3.2 Thang đo nhân tố lực cạnh tranh 73 3.4 KHẲNG ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 75 3.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 77 3.5.1 Phân tích tƣơng quan biến độc lập biến phụ thuộc 77 3.5.2 Phân tích hồi quy 78 3.6 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SAU CÙNG 82 3.6.1 Mơ hình nghiên cứu sau 82 3.6.2 Thang đo nghiên cứu sau Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng 82 3.6.3 Phƣơng trình hồi quy tuyến tính bội thể quan hệ biến độc lập với Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp chế biến thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng 83 3.6.4 Kiểm định giả thuyết 84 3.6.5 Đo lƣờng Năng lực cạnh tranh 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 88 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 89 4.1 NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 89 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Tiếng Anh nội dung cần viết tắt CBTS CT CTCP DN Doanh nghiệp EFA Phân tích nhân tố khám phá Email Thƣ điện tử GDP Tổng sản phẩm nội địa KHCN Khoa học công nghệ NLCT Năng lực cạnh tranh 10 QLNN Quản lý nhà nƣớc 11 SPSS Phần mềm SPSS for Windows 12 TP Chế biến thủy sản Cạnh tranh Công ty cổ phần Thành phố DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Cơ cấu kim ngạch xuất Doanh nghiệp Chế 2.1 biến thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 28 2010-2016 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Thang đo Năng lực tổ chức quản lý DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Thang đo Năng lực Marketing DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Thang đo Năng lực Tài DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Thang đo Năng lực tiếp cận đổi KHCN DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Thang đo Năng lực Tổ chức dịch vụ DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Thang đo Năng lực Tạo lập mối quan hệ DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Thang đo trình độ lao động DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Thang đo trình độ lao động DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Thang đo Năng lực cạnh tranh DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng Tổng hợp Thang đo ảnh hƣởng đến NLCT 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 Số hiệu Tên bảng bảng Trang DN CBTS địa bàn thành phố Đà Nẵng trƣớc nghiên cứu định lƣợng 3.1 3.2 3.3 3.4 Mẫu khảo sát NLCT DN CBTS địa bàn TP Đà Nẵng Thông tin tổng quát mẫu khảo sát NLCT DN CBTS địa bàn TP Đà Nẵng Phân tích Cronbach’s Alpha lần thang đo Năng lực tổ chức quản lý Doanh nghiệp Phân tích Cronbach’s Alpha lần thang đo Năng lực tổ chức quản lý Doanh nghiệp 55 57 58 58 Kết Hệ số tƣơng quan biến tổng sau kiểm định 3.5 Cronbath’s Alpha lần với thang đo Năng lực tổ chức 59 quản lý DN 3.6 Phân tích Cronbach’s Alpha lần thang đo Năng lực Marketing 59 Kết Hệ số tƣơng quan biến tổng sau kiểm định 3.7 Cronbath’s Alpha lần với thang đo Năng lực 59 Marketing 3.8 3.9 3.10 Phân tích Cronbach’s Alpha lần thang đo Năng lực Tài Kết Hệ số tƣơng quan biến tổng sau kiểm định Cronbath’s Alpha lần với thang đo Năng lực Tài Phân tích Cronbach’s Alpha lần thang đo Năng lực Tài 60 60 60 ... LUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại loại hình cạnh tranh 1.1.3 Chức cạnh tranh 1.2 NĂNG... dụng cạnh tranh: cạnh tranh bao gồm cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh đ eo n v c cạn tr n : cạnh tranh bao gồm cạnh tranh sản xuất cạnh tranh lƣu thông 1.1.3 Chức cạnh tranh ứ n... CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 33 2.4 KIỂM ĐINH MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố đà nẵng, Năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay