Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam

193 4 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:31

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NHẬT TÂN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NHẬT TÂN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣờ ƣớng n o ọ : PGS.TS ĐÀO HỮU HÕA Đà Nẵng – Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Dự kiến kết đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 11 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, Ý NGHĨA VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 11 1.1.1 Khái niệm hài lòng nhân viên công việc 11 1.1.2 Ý nghĩa việc làm hài lòng nhân viên 12 1.1.3.Vai trò việc đánh giá hài lòng nhân viên công tác quản trị 13 1.1.4.Ý nghĩa việc đánh giá hài lòng nhân viên cơng việc 13 1.2 CÁC LÝ THUYẾT ĐƢỢC VẬN DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG 14 1.2.1 Thuyết nhu cầu Maslow 14 1.2.2 Thuyết hai nhân tố Herzberg (1959) 14 1.2.3 Thuyết nhu cầu thúc đẩy David McClelland (1961) 16 1.2.4 Thuyết công Stacey John Adams (1963) 17 1.2.5 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) 18 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 19 1.3.1 Nghiên cứu Weiss, Dawis, England Lofquist (1967) 19 1.3.2 Nghiên cứu Smith, Kendall Hulin (1969) 20 1.3.3 Nghiên cứu Hackman Oldham (1975) 21 1.3.4 Nghiên cứu Spector (1985) 21 1.3.5 Nghiên cứu Andrew (2002) 22 1.3.6 Nghiên cứu Wallace D.Boeve (2007) 22 1.3.7 Nghiên cứu Trần Kim Dung (2005) 23 1.3.8 Tổng hợp kết nghiên cứu 24 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.1 MÔ TẢ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 26 2.1.1 Giới thiệu Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam 26 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam giai đoạn 2012 -2016 27 2.1.3 Tình hình nguồn nhân lực Tổng công ty 28 2.1.4 Chính sách ngƣời lao động Tổng cơng ty 28 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 30 2.2.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng nhân viên Tổng cơng ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam 32 2.2.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 34 2.2.3 Giả thiết nghiên cứu 35 2.2.4 Dự thảo hiệu chỉnh thang đo nhân tố 36 2.2.5 Thiết kế bảng câu hỏi vấn kiểm thử 37 2.2.6 Phƣơng pháp thu thập xử lý liệu 38 2.2.7 Kiểm định thang đo nhân tố 38 2.2.8 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 39 2.2.9 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính 40 2.2.10 Kiểm định nhân tố đặc điểm cá nhân 40 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP 41 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO NHÂN TỐ THƠNG QUA PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA 44 3.2.1 Đánh giá độ tin cậy nhân tố độc lập 44 3.2.2 Đánh giá độ tin cậy nhân tố phụ thuộc 50 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 52 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá thang đo thuộc nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng cơng việc 52 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo Sự hài lòng 59 3.4 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN CÁC NHÂN TỐ 61 3.5 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 62 3.5.1 Kết chạy mơ hình hồi quy 63 3.5.2 Đánh giá kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 65 3.5.3 Kiểm tra đa cộng tuyến 66 3.5.4 Kiểm định tự tƣơng quan 67 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 69 3.6.1 Phân tích T-Test với nhân tố Giới tính 69 3.6.2 Phân tích ANOVA với nhân tố Độ tuổi 70 3.6.3 Phân tích ANOVA với nhân tố Thời gian cơng tác 70 3.6.4 Phân tích ANOVA với nhân tố Trình độ chun mơn 71 3.6.5 Phân tích ANOVA với nhân tố Thu nhập hàng tháng 72 3.6.6 Phân tích ANOVA với nhân tố Bộ phận công tác 72 3.7 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 73 3.7.1 Thống kê mơ tả nhân tố 73 3.7.2 Mức độ hài lòng Đào tạo thăng tiến 74 3.7.3 Mức độ hài lòng Đồng nghiệp 75 3.7.4 Mức độ hài lòng Tiền lương 76 3.7.5 Mức độ hài lòng Phúc lợi 77 3.7.6 Mức độ hài lòng Điều kiện làm việc 78 3.7.7 Mức độ hài lòng Sự hài lòng 79 CHƯƠNG HÀM Ý QUẢN TRỊ 80 4.1 TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 80 4.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 81 4.2.1 Vấn đề Đồng nghiệp 81 4.2.2 Vấn đề Tiền lương 83 4.2.3 Vấn đề Đào tạo thăng tiến 85 4.2.4 Vấn đề Điều kiện làm việc 87 4.2.5 Vấn đề Phúc lợi 87 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 89 4.3.1 Hạn chế đề tài 89 4.3.2 Hướng nghiên cứu 89 KẾT LUẬN 91 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Các nhân tố thuyết hai nhân tố Herzberg 15 2.1 Tình hình biến động nhân Tổng công ty từ 2015- 28 6/2017 3.1 Thống kê đối tƣợng khảo sát 42 3.2 Kết thống kê tổng nhân tố Bản chất công việc 45 3.3 Kết thống kê tổng nhân tố Đào tạo thăng tiến 46 3.4 Kết thống kê tổng nhân tố Lãnh đạo 47 3.5 Kết thống kê tổng nhân tố Đồng nghiệp 48 3.6 Kết thống kê tổng nhân tố Tiền lƣơng 48 3.7 Kết thống kê tổng nhân tố Phúc lợi 49 3.8 Kết thống kê tổng nhân tố Điều kiện làm việc 50 3.9 Kết thống kê tổng nhân tố Sự hài lòng cơng việc 51 3.10 Tổng hợp nhân tố sau hồn thành phân tích 51 Cronbach’s Alpha 3.11 Kiểm định KMO biến thuộc nhân tố độc lập lần 52 3.12 Kết phân tích phƣơng sai trích biến thuộc nhân tố 53 độc lập lần 3.13 Kết xoay nhân tố lần 55 3.14 Kiểm định KMO biến thuộc nhân tố độc lập lần 56 3.15 Kết phân tích phƣơng sai trích biến thuộc nhân tố 57 độc lập lần 3.16 Kết xoay nhân tố lần 58 Số hiệu Tên bảng Trang 3.17 Kiểm định KMO biến thuộc nhân tố Sự hài lòng cơng việc 59 3.18 Kết phƣơng sai trích 59 3.19 Hệ số tải nhân tố 60 3.20 Các nhân tố đƣa vào phân tích tƣơng quan 61 3.21 Kết phân tích tƣơng quan lần 62 3.22 Thống kê mô tả nhân tố hồi quy 63 3.23 Kết mơ hình hồi quy 63 3.24 Mức độ tác động nhân tố 64 3.25 Độ phù hợp mơ hình 65 3.26 Phân tích phƣơng sai 66 3.27 Kiểm tra đa cộng tuyến 67 3.28 Tổng hợp kết phân tích mơ hình hồi quy 67 3.29 Kết kiểm định T-Test nhân tố Giới tính 69 3.30 Giá trị trung bình Sự hài lòng cơng việc theo Giới tính 69 3.31 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Độ tuổi 70 3.32 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Thời gian công tác 71 3.33 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Trình độ chuyên môn 71 3.34 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Thu nhập hàng tháng 72 3.35 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Bộ phận công tác 73 3.36 Thống kê mô tả nhân tố 73 3.37 Kết thống kê ý kiến đánh giá thang đo thuộc nhân 74 bảng tố Đào tạo thăng tiến 3.38 Kết thống kê ý kiến đánh giá thang đo thuộc nhân tố Đồng nghiệp 75 Số hiệu Tên bảng Trang Kết thống kê ý kiến đánh giá thang đo thuộc nhân 76 bảng 3.39 tố Tiền lƣơng 3.40 Kết thống kê ý kiến đánh giá thang đo thuộc nhân 77 tố Phúc lợi 3.41 Kết thống kê ý kiến đánh giá thang đo thuộc nhân 78 tố Điều kiện làm việc 3.42 Kết thống kê ý kiến đánh giá thang đo thuộc nhân tố Sự hài lòng 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Hoàng Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS tập 2, NXB Thống kê [2] Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [3] Lê Thế Giới (2006), Quản trị học, NXB Tài [4] Lê Minh Hằng (2017), Nghiên cứu hài lòng nhân viên công việc Công ty CP Dệt May 29/3 [5] Phạm Thu Hằng Phạm Thị Thanh Hồng (2015), “Sự hài lòng ngƣời lao động tổ chức nƣớc cung cấp dịch vụ đào tạo Việt Nam”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế kinh doanh, Tập 31, Số (32-41) [6] Hà Nam Khánh & Võ Thị Mai Phƣơng (2011), “Đo lƣờng hài lòng cơng việc ngƣời lao động sản xuất Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát”, Tạp chí Phát triển kinh tế [7] Đào Trung Kiên, Phạm Văn Mạnh & Vũ Đức Nga (2013), Ứng dụng JDI đánh giá hài lòng cơng việc người lao động tuyến sở tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel [8] Phan Thị Minh Lý (2011), “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng cơng việc nhân viên ngân hàng thƣơng mại địa bàn Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng số 3(44).2011 [9] Nguyễn Thị Hoài Thƣơng (2017), Đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên Chi nhánh Công ty TNHH Phần mềm FPT Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh [10] Nguyễn Quốc Tuấn (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê Tiếng Anh [11] John M.Ivancevich (2010), “Human Resource Management”, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [12] Luddy, Nezaam (2005), Job Satisfaction amongst Employees at a Public Health Institution in the Western Cape, University of Western Cape, South Africa [13] Stephen P Robbins (2012), Hành vi tổ chức (Organizatipnal Behavor), NXB Lao động Xã hội, Hà Nội [14] Smith, Kendall Hulin (1969), “The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement” [15] Richard L Daft (2009), Organization Theory and Design (10th edition), Cengage Learning, Massachusetts, USA [16] Richard L Daft (2016), K nguyên Quản trị New era of management, 11th edition), NXB Hồng Đức, Tp Hồ Chí Minh Tài liệu đăng tải website [16]http://quantritructuyen.com/chi-tiet/chinh-sach-dai-ngo-doi-voi-nhan vien/1906.html [16]http://www.jobsinchicago.com/employer_articles/employees_want.cf [16]http://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-chain-to-work/ar/1 [16]http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/dcwguideG.pdf ... Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam phù hợp - Đánh giá đƣợc mức độ hài lòng nhân viên công việc Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam - Đƣa hàm ý quản trị nâng cao hài nhân viên công việc Tổng. .. đánh giá hài lòng nhân viên cơng việc - Xây dựng, lựa chọn mơ hình, giả thiết nghiên cứu, thang đo hài lòng nhân viên công việc Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam 3 - Đánh giá hài lòng nhân. .. hợp với đặc thù ngành xây lắp điện - Lựa chọn đƣợc mơ hình đo lƣờng hài lòng nhân viên công việc Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam - Xây dựng đƣợc thang đo hài lòng nhân viên cơng việc Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam, Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay