Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt hòa khánh

98 17 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:21

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối với nhà quản lý chi phí mối quan tâm hàng đầu, lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí chi Do đó, kiểm sốt chi phí vấn đề quan trọng mang tính sống doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp dệt nói riêng Hiểu loại chi phí nhân tố ảnh hưởng đến chi phí từ kiểm sốt chi phí, tiết kiệm chi phí, sau tăng lợi nhuận doanh nghiệp Với kinh tế mở, hội nhập ngày mở rộng, để nâng cao giá trị doanh nghiệp thị trường ngồi nước đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải chiến lược mới, định ngắn hạn dài hạn đắn Để làm điều này, tất yếu nhà quản trị doanh nghiệp cần quản trị tốt chi phí từ việc tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng nguồn vốn, đặc biệt kiểm sốt dòng chi phí phát sinh q trình sản xuất kinh doanh Ngành Dệt nói chung Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh nói riêng chịu áp lực cạnh tranh lớn từ thị trường dệt hội nhập hoàn toàn Trong điều kiện nước ta gia nhập WTO sau nước ngành dệt cạnh tranh lớn Trung Quốc, Ấn Độ làm cho hàng dệt xuất lợi Do đó, để tồn phát triển sản phẩm ngành chất lượng sức cạnh tranh cao giá phù hợp hội chiếm lĩnh thị trường Sản xuất sản phẩm ngành dệt vốn đặc trưng riêng nó, số đặc trưng thường gặp sản xuất theo quy trình kỹ thuật cơng nghệ phức tạp qua nhiều bước cơng việc, khơng tổ chức quản lý tốt, phân công trách nhiệm không rõ ràng cho phòng, ban, cá nhân việc ban hành quy chế hoạt động thiết kế quy trình tổ chức sản xuất chưa hợp lý, khơng khoa học ngun vật liệu, nhân cơng chi phí khác bị sử dụng cách lãng phí Vì vậy, thân doanh nghiệp ngành Dệt nước nói chung Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh nói riêng phải tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh Thực trạng năm gần Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh bước đầu tổ chức cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất kinh doanh mà tập trung chủ yếu kiểm sốt chi phí q trình sản xuất sản phẩm dệt Tuy việc thực quy trình kiểm sốt chi phí từ khâu thiết lập dự tốn, tổ chức đến báo cáo kiểm sốt chi phí chưa thực tốt, mang tính quy cũ, khơng linh hoạt Việc thực kiểm sốt chi phí đan xen nhiều phận chưa phận độc lập chuyên trách Xuất phát từ nhu cầu khách quan mặt lý luận thực tế Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh, tác giả chọn đề tài Tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hoà Khánh để nghiên cứu làm luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài -Về mặt lý luận Luận văn sâu nghiên cứu, tổng hợp vấn đề lý luận kiểm sốt chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất nói chung Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh nói riêng -Về mặt thực tiễn Trên sở tìm hiểu nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh, tác động tích cực hạn chế cần khắc phục để xây dựng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất tốt cơng ty phát huy vai trò kiểm sốt chi phí sản xuất việc ngăn chặn phát hành vi lãng phí, góp phần bảo vệ tài sản công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lý luận kiểm sốt chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất thực tiễn công tác kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hoà Khánh -Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hồ Khánh Phương pháp nghiên cứu Để thực việc nghiên cứu, luận văn dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng để xem xét vấn đề liên quan cách lơgíc, cụ thể đồng thời kết hợp lý luận thực tế, kết hợp phương pháp diễn giải, quy nạp, phương pháp thống kê, tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích để phân tích, hệ thống hóa nhằm tìm vấn đề giải thực tiễn Những đóng góp đề tài - Về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận kiểm sốt chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất - Về mặt thực tiễn: Trên sở tìm hiểu, nghiên cứu thực tế kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh, luận văn nêu tồn cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất, đưa giải pháp tăng cường cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn chia thành chương : Chương 1: Lý luận chung kiểm sốt chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hoà Khánh Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hồ Khánh CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SỐT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kiểm sốt chi phí Kiểm sốt q trình theo dõi, xem xét, đối chiếu, đánh giá tồn sách thủ tục đơn vị thiết lập thực nhằm ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, ngăn ngừa rủi ro để đạt mục tiêu kinh doanh đảm bảo tốt việc thực sách thủ tục đơn vị thiết lập Kiểm soát chi phí hoạt động thiết yếu cho doanh nghiệp Hiểu loại chi phí, nhân tố ảnh hưởng đến chi phí, kiểm sốt chi phí, từ tiết kiệm chi phí, vấn đề chi tiêu hiệu hơn, sau tăng lợi nhuận hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò kiếm sốt chi phí Kiểm sốt chi phí q trình kiểm sốt chi tiêu giới hạn ngân sách việc giám sát đánh giá việc thực chi phí Kiểm sốt chi phí việc giúp dự án thực phạm vi ngân sách lưu ý lúc vào vấn đề mặt chi phí xảy nhằm biện pháp giải hay giảm thiểu chi phí Kiểm sốt chi phí tốt loại trừ lãng phí khoản sử dụng khơng hiệu q trình sản xuất, giúp sử dụng hiệu tài sản, nâng cao suất hiệu suất hoạt động doanh nghiệp 1.2 KIẾM SỐT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm kiểm sốt chi phí sản xuất doanh nghiệp Kiểm sốt chi phí sản xuất hiểu điều khiển việc hình thành chi phí sản xuất cho không phá vỡ hạn mức xác định giai đoạn, việc làm thường xuyên, liên tục điều chỉnh phát sinh suốt trình quản lý nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp đạt hiệu kinh tế cao Kiểm soát chi phí sản xuất chức cơng tác quản trị chi phí doanh nghiệp, mang tính chất kiểm sốt quản lý kiểm sốt kế tốn Kiểm sốt chi phí sản xuất thực thông qua việc phân công, phân nhiệm cá nhân, phận việc thực công việc để đạt mục tiêu đơn vị quản trị chi phí sản xuất 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất phục vụ cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất doanh nghiệp Chi phí đơn vị phân theo nhiều tiêu thức khác Mỗi tiêu thức phân loại chi phí ý nghĩa riêng hoạt động cụ thể đơn vị Phân loại chi phí sản xuất bước đầu để quản lý sử dụng chi phí cách hiệu Chi phí phân loại sau: 1.2.2.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt động Chức hoạt động chi phí chia làm 02 loại chi phí sản xuất chi phí ngồi sản xuất - Chi phí sản xuất kết hợp sức lao động công nhân với nguyên liệu thiết bị sản xuất để tạo sản phẩm Chi phí hình thành nên giá trị sản phẩm sản xuất bao gồm ba khoản mục là: chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Nguyên vật liệu trực tiếp phận cấu tạo nên thực thể sản phẩm vải doanh nghiệp dệt, sắt thép doanh nghiệp sản xuất khí Ngồi ra, q trình sản xuất phát sinh loại ngun liệu phụ tác dụng kết hợp với nguyên liệu để tạo sản phẩm, làm tăng chất lượng sản phẩm màu sắc, mùi vị rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính thẳng vào chi phí sản xuất sản phẩm + Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí tiền lương chính, lương phụ, khoản trích theo lương khoản phải trả khác cho cơng nhân trực tiếp sản xuất Chi phí nhân cơng trực tiếp giống chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, xác định trực tiếp cho loại sản phẩm + Chi phí sản xuất chung chi phí cần thiết để sản xuất sản phẩm, khơng phí ngun liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp Đặc điểm chi phí sản xuất chung gồm nhiều nội dung chi phí khác tính chất gián tiếp loại sản phẩm nên doanh nghiệp thường lựa chọn tiêu thức thích hợp để phân bổ Do gồm nhiều nội dung chi phí nên chúng nhiều phận quản lý khác thực khó kiểm sốt - Chi phí ngồi sản xuất: Là chi phí khơng làm tăng giá trị sản phẩm sản xuất cần thiết để hồn thành q trình sản xuất, kinh doanh, gồm: Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng : Bao gồm tồn khoản chi phí phát sinh cần thiết để đảm bảo việc thực đơn đặt hàng, giao sản phẩm cho khách hàng loại chi phí vận chuyển, bốc dỡ sản phẩm tiêu thụ, lương khoản trích theo lương phận bán hàng, khấu hao TSCĐ, tiền hoa hồng bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp : Bao gồm tồn khoản chi phí chi để phục vụ chung cho quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành khoản chi phí tính chất chung cho tồn doanh nghiệp Thuộc loại chi phí gồm có: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, đồ dùng cho quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định dùng chung tồn doanh nghiệp, chi phí khác phục vụ phận quản lý doanh nghiệp 1.2.2.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Chi phí chia thành 03 loại, là: Chi phí khả biến, chi phí bất biến chi phí hỗn hợp - Chi phí khả biến (Biến phí) : Là chi phí thay đổi theo tỷ lệ với mức độ hoạt động đơn vị Khi mức độ hoạt động đơn vị tăng (hay giảm) tổng số chi phí khả biến tăng (hay giảm) tương ứng Thơng thường, đơn vị sản xuất, chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí khả biến, số khoản mục chi phí sản xuất chung (chi phí vật liệu phụ, chi phí động lực), chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN (Phí hoa hồng, khuyến mãi, phí vận chuyển ) chi phí khả biến - Chi phí bất biến (Định phí): Là chi phí khơng thay đổi theo mức độ hoạt động đơn vị Bao gồm : Chi phí thuê nhà, chi phí khấu hao TSCĐ, lãi vay, chi phí CCDC, chi phí tiền lương nhân viên quản lý, chi phí quảng cáo Khi xét chi phí bất biến đơn vị sản phẩm tỷ lệ nghịch với khối lượng sản phẩm, công việc Theo xu hướng phát triển xã hội đại, trình độ kỹ thuật sản xuất ngày cao làm cho tỷ trọng chi phí bất biến ngày tăng lên tổng số chi phí doanh nghiệp Chi phí bất biến chia thành hai loại : chi phí bất biến bắt buộc chi phí bất biến tuỳ ý + Chi phí bất biến bắt buộc chi phí liên quan đến việc đầu tư sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, chi phí cho Ban quản lý, chi phí lương phận văn phòng, chi phí bất biến bắt buộc đặc điểm mang tính chất bản, lâu dài khơng thể cắt giảm hồn tồn + Chi phí bất biến tuỳ ý khoản chi phí thay đổi kỳ kế hoạch nhà quản trị doanh nghiệp Nhà quản trị thường định số lượng chi phí bất biến thời kỳ kinh doanh cho phù hợp với chủ trương hoạt động doanh nghiệp Chi phí bất biến tuỳ ý gồm : chi phí quảng cáo, đào tạo, bồi dưỡng cho hoạt động nghiên cứu khoản chi phí đặc điểm mang tính chất ngắn hạn số trường hợp cắt giảm - Chi phí hỗn hợp: Là chi phí mà bao gồm yếu tố chi phí khả biến chi phí bất biến Ở mức độ hoạt động cụ thể đó, chi phí hỗn hợp mang đặc điểm chi phí bất biến mức độ hoạt động tăng lên, chi phí hỗn hợp biến đổi đặc điểm chi phí khả biến Trong đơn vị SX, chi phí hỗn hợp chiếm tỉ lệ cao chi phí, chẳng hạn như: Chi phí điện thoại, chi phí bảo trì máy móc thiết bị, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí tiền điện, 1.2.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với thời kỳ xác định lợi nhuận Chi phí chia thành chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ: - Chi phí sản phẩm tất chi phí gắn liền với sản phẩm sản xuất ra, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Do đó, chi phí sản phẩm ln gắn liền với sản phẩm xác định chi phí sản phẩm sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ, chưa tiêu thụ thể khoản mục hàng tồn kho gọi chi phí tồn kho - Chi phí thời kỳ tất chi phí phát sinh thời kỳ, tính hết thành phí tổn kỳ xác định kết kinh doanh, bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý Đối với DN chu kỳ sản xuất dài kỳ khơng doanh thu chúng tính thành phí tổn kỳ sau để xác định kết kinh doanh - Chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ khác điểm: Chi phí thời kỳ phát sinh thời kỳ thường tính vào thời kỳ đó, chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ mà chúng phát sinh Ngược lại, chi phí sản phẩm tính sản phẩm tiêu thụ; chi phí sản phẩm ảnh hưởng đến lợi nhuận DN 1.2.3 Những vấn đề kiểm sốt chi phí sản xuất doanh nghiệp 1.2.3.1 Các yếu tố hệ thống kiểm soát CPSX DN a Chi phí định mức Chi phí định mức sử dụng thước đo hệ thống dự toán doanh nghiệp Khi doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm, kế toán quản trị sử dụng chi phí định mức để xác định tổng chi phí định mức hay dự tốn để sản xuất sản phẩm Sau trình sản xuất tiến hành, kế toán quản trị so sánh chi phí thực tế dự tốn để xác định biến động chi phí Đây sở để kiểm sốt chi phí Chi phí định mức giúp cho nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chi phí định mức tiêu chuẩn, sở để đánh giá Góp phần thông tin kịp thời cho nhà quản lý định hàng ngày định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng, phân tích khả sinh lời Gắn liền trách nhiệm công nhân việc sử dụng nguyên vật liệu cho tiết kiệm + Phương pháp xây dựng định mức CPSX Phân tích liệu lịch sử: sử dụng trình sản xuất lâu dài, doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm q trình sản xuất, số liệu chi phí sản xuất khứ cung cấp sở tốt cho việc dự đốn chi phí sản xuất tương lai Phương pháp kỹ thuật: phương pháp đòi hỏi kết hợp chuyên gia kỹ thuật để nghiên cứu thời gian thao tác cơng việc nhằm mục đích xác định lượng nguyên vật liệu lao động hao phí cần thiết để sản xuất sản phẩm điều kiện công nghệ, khả quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp Phương pháp kết hợp: kế toán quản trị thường kết hợp hai phương pháp phân tích liệu lịch sử phương pháp kỹ thuật trình xây dựng chi phí định mức + Xây dựng định mức chi phí sản xuất - Xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu: Để xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu, xây dựng riêng định mức lượng định mức giá Định mức lượng vật liệu bao gồm lượng vật liệu trực tiếp để sản xuất sản phẩm điều kiện lý tưởng cộng với lượng vật liệu tính cho sản phẩm hỏng Định mức lượng vật liệu doanh nghiệp xác định sau: + Lượng vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm + Lượng vật liệu tính cho sản phẩm hỏng Định mức mặt giá nguyên vật liệu : Phản ánh giá cuối đơn vị nguyên vật liệu trực tiếp sau trừ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán Định mức giá nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm: Giá mua (trừ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán), chi phí thu mua nguyên vật liệu Sau xây dựng định mức lượng giá vật liệu trực tiếp, định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính định mức lượng vật liệu nhân với định mức giá vật liệu trực tiếp - Xây dựng định mức chi phí nhân cơng trực tiếp Định mức chi phí nhân cơng trực tiếp xây dựng bao gồm định mức lượng định mức giá Định mức lượng bao gồm lượng thời gian cần thiết để sản xuất sản phẩm Để xác định thời gian cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm, người ta chia trình sản xuất thành công đoạn, xác định thời gian định mức cho công đoạn thời gian định mức cho việc sản xuất sản phẩm tính tổng thời gian để thực công đoạn Định mức lượng thời gian để sản xuất sản phẩm xác định: 10 + Thời gian để sản xuất sản phẩm + Thời gian nghỉ ngơi thời gian dành cho nhu cầu cá nhân + Thời gian lau chùi máy thời gian ngừng việc + Định mức lượng thời gian để sản xuất sản phẩm Định mức giá công lao động không bao gồm tiền lương, khoản phụ cấp mà khoản trích theo lương người lao động BHXH, BHYT, kinh phí cơng đồn, BHTN Như vậy, định mức giá cơng lao động xác định sau: + Tiền lương công + Phụ cấp (nếu có) + Các khoản trích theo lương + Định mức đơn giá công Sau xây dựng định mức lượng giá công, định mức chi phí nhân cơng trực tiếp xác định định mức lượng thời gian để sản xuất sản phẩm nhân định mức giá công - Xây dựng định mức biến phí sản xuất chung + Định mức biến phí sản xuất chung xây dựng theo định mức giá lượng Định mức giá phản ánh biến phí đơn giá chi phí sản xuất chung phân bổ Định mức lượng, ví dụ thời gian phản ánh số hoạt động chọn làm phân bổ chi phí sản xuất chung cho đơn vị sản phẩm + Định mức định phí SXC: Để xác định tỷ lệ phân bổ định phí SXC thường vào dự tốn định phí SXC hàng năm tiêu thức phân bổ định phí SXC (số máy, số lao động ) b Dự tốn chi phí sản xuất Dự tốn chi phí sản xuất hình thành sở dự tốn SX định mức chi phí, bao gồm: - Dự tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Phản ánh tất chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất thể dự toán khối lượng sản phẩm sản xuất Để lập dự toán nguyên vật liệu trực tiếp cần xác định: - Định mức tiêu hao nguyên liệu để sản xuất sản phẩm 84 Thứ nhất, chất, nói chung chi phí sản xuất chung phát sinh phận sản xuất phân xưởng tính riêng biệt Thứ hai, thiết kế sổ chi phí SXC cho phân xưởng để phân loại tập hợp chi phí Từ giúp cơng ty dể quản lý chi phí sản xuất chung, phân chia trách nhiệm rõ ràng cho phân xưởng cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất chung nâng cao tính hiệu phát huy tối đa vai trò kiểm sốt chi phí sản xuất Sau tập hợp chi phí SXC để tính giá thành theo Bảng 3.5 Bảng 3.5 Tập hợp chi phí sản xuất chung quý I/ 2010 ĐVT: Đồng Nội dung chi phí Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí sửa chữa lớn …… Cộng Phân xưởng mắc hồ 49.490.140 18.206.191 1.818.699 139.802.919 Đối tượng tập hợp chi phí Phân xưởng Phân xưởng dệt hoàn tất 26.083.625 55.282.923 15.422.000 40.989.906 1.789.223 1.606.654 188.640.827 329.059.932 Tổng cộng 168.716.688 61.507.403 8.155.602 951.040.265 170.358.023 86.190.884 223.728.929 794.209.899 22.010.014 23.636.635 31.756.037 148.115.842 …… …………… ……… ………… 473.456.008 420.171.979 212.345.666 1.105.973.653 * Hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung Thực tế tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung cơng ty tiền lương CNSX Đối tượng tính giá thành Cơng ty nhóm sản phẩm giai đoạn dệt phân xưởng dệt quý năm 2010 sản xuất mã hàng SD 491 10 nhóm sản phẩm kate caro, ox1, ox 2, satin,v.v Tương tự cho giai đoạn mắc hồ giai đoạn hoàn tất phân xưởng mắc hồ phân xưởng hoàn tất Nên xây dựng lại cách phân bổ chi phí sản xuất chung theo cách sau - Chi phí khấu hao TSCĐ phân bổ cho nhóm bán thành phẩm thành phẩm theo số máy chạy tương ứng, số máy chạy liên quan đến số lượng sản phẩm sản xuất -Các chi phí lại phân bổ theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất 85 Hiện công ty chưa theo dõi số lượng máy hoạt động thể thống kê số máy hoạt động công ty sau: Hằng ngày, tổ trưởng phân xưởng thống kê số máy chạy theo loại máy sản xuất Cuối quý tập hợp lại lập Bảng kê số số máy hoạt động (Bảng 3.6) Bảng 3.6 Bảng kê máy hoạt động tháng năm 2010 Phân xưởng Dệt TT Nhóm sản phẩm Đơn vị tính Ngày HN+TB Giờ Kate caro + cope caro Giờ 100 123 125 122 … 121 1.188 100 Ox Giờ 89 96 96 93 88 1.057 89 Ox 02, 03 90 99 92 89 94 1.069 90 Calicot 20/20 Giờ Giờ 87 88 91 92 90 1.034 87 Satin Giờ 156 167 170 165 166 1.853 156 Kaki 20/10 Giờ 70 66 72 74 69 832 70 Ford caro SQ Giờ 34 43 36 33 37 404 34 Màn tuyn trơn Giờ 56 61 64 67 49 665 56 10 Màn tuyn hoa Giờ 56 62 64 66 60 665 56 843 917 914 923 875 10.015 843 Cộng 112 104 122 … … 30 101 31 1.247 Cộng 105 105 Trên sở Sổ chi phí SXC Bảng toán lương PX Dệt, ta tiến hành phân bổ chi phí SXC: Tổng chi phí khấu hao TSCĐ phân xưởng Dệt theo quý 188.640.827 đồng, tháng 62.880.272 đ, phân bổ chi phí theo máy hoạt động ta kết quả: Bảng 3.7 Bảng phân bố chi phí khấu hao quý 1/ 2010 Phân xưởng dệt ĐVT: đồng TT Nhóm sản phẩm HN+TB Kate Caro + Cope caro Số máy chạy 1.247 1.188 Chi phí sản xuất chung quý 1/ 2010 23.495.813 22.376.965 86 10 OX OX 02,03 Calirot 20/20 Satin Ka ky 20/10 Ford caro SQ Màn tuyn trơn Màn tuyn hoa Cộng 1.057 1.069 1.034 1.853 832 404 665 665 10.015 19.915.499 20.139.268 19.467.959 34.908.065 15.663.875 7.608.168 12.531.100 12.531.100 188.640.827 Bảng 3.8 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung phân bổ sản phẩm mã hàng SD 491 TT Tên sản phẩm Đvt Số lượng thực tế HN+TB Kate Caro + Cope caro OX OX 02,03 Calirot 20/20 Satin Ka ky 20/10 Ford caro SQ Màn tuyn trơn Màn tuyn hoa Cộng Vậy, với cách phân mét mét 6.400 6.454 mét mét mét mét mét mét mét mét 6.554 6.000 800 900 3.200 2.100 960 6.454 10 Chi phí khấu hao ( đồng) 23.495.813 22.376.965 Chi phí sản xuất chung khác 34.080.782 29.892.240 Tổng chi phí sản xuất chung ( đồng) 57.576.595 52.269.205 32.374.979 52.290.477 19.915.499 34.237.106 54.376.374 20.139.268 4.831.329 24.299.288 19.467.959 5.655.065 40.563.130 34.908.065 23.721.448 39.385.323 15.663.875 11.137.905 18.746.073 7.608.168 6.989.845 19.520.945 12.531.100 48.610.455 61.141.556 12.531.100 188.637.813 231.531.152 420.168.965 bổ chi phí sản xuất chung phân xưởng theo giúp nhà quản trị cơng ty kiểm sốt tốt chi phí sản xuất chung, qua đánh giá xác thực giá thành sản phẩm, đánh giá trách nhiệm quản đốc phân xưởng nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 3.2.4 Hồn thiện hệ thống thơng tin kiểm tra, đánh giá chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đánh giá tình hình thực kế hoạch chi phí sản xuất so sánh chi phí thực tế phát sinh với định mức dự tốn chi phí Để thấy rõ biến động chi phí 87 ta phải phân tích biến động để tìm ngun nhân, đánh giá trách nhiệm phận liên quan từ đề biện pháp khắc phục kịp thời 3.2.4.1 Kiểm tra, đánh giá chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguồn thông tin để đánh giá : Bảng định mức, dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp, Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu phân xưởng Việc phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phức tạp sản phẩm nhiều chi tiết, chi tiết lại cần nhiều nguyên vật liệu Do để phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ta phải phân tích biến động loại nguyên vật liệu trực tiếp công đoạn sản xuất sản phẩm Để thuận tiện cho việc phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ta lập bảng phân tích tình hình chi phí ngun vật liệu trực tiếp cho mã hàng 88 Bảng 3.9 Bảng phân tích tình hình chi phí ngun vật liệu trực tiếp Mã hàng: SD491- Màn tuyn, Tháng 3/2010 Tên NVL Số lượng SP TT Đơn giá NVL ( đồng) KH TT Định mức tiêu hao NVL cho đv sp KH TT Chi phí NVLTT cho đv sp ( đồng) KH TT Chi phí NVLTT ( đồng) KH TT Nguyên vật liệu Sợi ngang, sợi dọc 6454 5.951.036.553,00 61.471,300 Vật liệu phụ Thuốc chống ẩm Giấy chống ẩm Thẻ treo Đạn nhựa ………… 60.103,130 6454 6454 6454 6454 6454 … 192,700 645,545 9.635,000 11,562 … 192,000 700,000 9.635,000 11,562 … 15,000 15,100 922.069,500 907.557,263 0,0295 0,0300 1,020 1,020 1,020 …… 1,020 1,020 1,020 …… 5,700 658,456 9.827,700 11,793 ……… 5,760 714,000 9.827,700 11,793 …… 5.857.374.575,402 36.788,226 4.249.674,379 63.427.975,800 76.113,571 37.175,040 4.608.156,000 63.427.975,800 76.113,571 …… 89 Chi phí ngun vật liệu trực tiếp cơng ty tính theo cơng thức: CM=Σ Q1 Mj Pj Trong đó: Q1: Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế Mj: Định mức vật liệu j để sản xuất sản phẩm Pj: Đơn giá vật liệu j Căn vào bảng tình hình chi phí ngun vật liệu trực tiếp phục vụ sản xuất, kế tốn lập bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để qua đánh giá biến động chi phí ngun vật liệu trực tiếp ảnh hưởng nhân tố giá nguyên vật liệu lượng vật liệu sử dụng đến biến động Phương pháp phân tích phương pháp so sánh loại trừ (phương pháp thay liên hồn) Chi phí ngun vật liệu trực tiếp chịu tác động trực tiếp lượng vật liệu tiêu hao đơn giá vật liệu mua vào Sự biến động đơn giá vật liệu thuộc trách nhiệm phận thu mua biến động lượng vật liệu tiêu hao thuộc trách nhiệm phận sản xuất Tuy nhiên, công ty việc lựa chọn nhà cung cấp loại vật liệu sản xuất khách hàng định nên trách nhiệm phận thu mua thương lượng mức giá thích hợp Thực tế việc cung cấp thơng tin cho cơng tác kiểm sốt chi phí chưa đáp ứng yêu cầu, chưa xác định nguyên nhân biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nên chưa xác định trách nhiệm cá nhân biến động chi phí ngun vật liệu trực tiếp Vì vậy, cơng ty cần phải lập bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để xác định biến động định mức nguyên vật liệu tiêu hao hay đơn giá vật liệu từ xác định ngun nhân biện pháp xử lý Thơng tin đầu hệ thống thông tin kiểm tra, đánh giá tình hình thực chi phí ngun vật liệu trực tiếp thể bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 90 Bảng 3.10 Bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu tháng 3/2010 Mã hàng: SD 491- Màn tuyn trơn hoa ĐVT: đồng Chi phí NVLTT theo sản lượng thực tế Tên nguyên vật liệu Chênh lệch so với kế hoạch Q1M1P1 Tổng chênh lệch Q1MKPK Q1M1PK Lượng Giá 5.951.036.553,000 5.990.710.130,020 5.857.374.575,402 -93.661.977,598 39.673.577,020 -133.335.554,618 36.788,226 4.249.674,379 63.427.975,800 76.113,571 …… 1.046.904.983,000 37.310,574 4.249.674,379 63.427.975,800 76.113,571 …… 1.000.904.983,000 37.175,040 4.608.156,000 63.427.975,800 76.113,571 …… 1.042.691.521,000 386,814 358.481,621 0,000 0,000 …… -4.213.462,000 522,348 0,000 0,000 0,000 …… -46.000.000,000 -135,534 358.481,621 0,000 0,000 ….… 41.786.538,000 Nguyên vật liệu Sợi ngang, sợi dọc Vật liệu phụ Thuốc chống ẩm Giấy chống ẩm Thẻ treo Đạn nhựa … Cộng 91 Qua bảng phân tích cho thấy chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất mã hàng SD491 cụ thể sản phẩm tuyn trơn hoa giảm 4.213.462đ Điều chứng tỏ thay đổi định mức lượng giá nguyên vật liệu Sự biến động giá phụ thuộc vào quan hệ cung cầu thay đổi thị trường, thay đổi sách Nhà nước,… nguyên nhân khác mang tính chủ quan cơng ty kiểm sốt chọn chất lượng hàng mua, phương pháp tính trị giá nguyên liệu xuất kho, Biến động lượng nguyên vật liệu sử dụng phụ thuộc vào trình độ quản lý nguyên vật liệu, tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất, tình trạng hoạt động máy móc thiết bị, điều kiện nơi sản xuất, … Sự phân tích biến động nói phải tiến hành sớm tốt, nhằm phát kịp thời bất hợp lý để điều chỉnh nhằm tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu chi phí nguyên vật liệu Sau xác định mức độ ảnh hưởng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mã hàng, ảnh hưởng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đơn đặt hàng xác định cách tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mã hàng đơn đặt hàng 3.2.4.2 Kiểm tra, đánh giá chi phí nhân công trực tiếp Thông tin, số liệu để phân tích đánh giá bảng dự tốn biến phí nhân cơng trực tiếp, bảng kê biến phí nhân cơng trực tiếp, báo cáo chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất theo mã hàng Để sản xuất mã hàng SD491 phải trải qua nhiều công đoạn sản xuất.Để đánh giá xác biến động chi phí nhân công trực tiếp ta phải đánh giá biến động chi phí nhân cơng trực tiếp cơng đoạn sau tổng hợp thành biến động chi phí nhân cơng trực tiếp mã hàng SD491 Để thuận tiện cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực chi phí nhân cơng trực tiếp ta lập bảng tình hình biến phí nhân cơng trực tiếp cho mã hàng SD491 92 Bảng 3.11 Bảng tình hình hồn thành kế hoạch biến phí nhân cơng trực tiếp Bộ phận: Phân xưởng Mắc Hồ, Dệt Đơn đặt hàng: Tháng 3/2010 Mã hàng: SD 491- Màn tuyn ĐVT: đồng Công đoạn Đơn giá KH TT Định mức lao động KH TT CPNCTT/1 sp KH CPNCTT TT KH 157.993.92 TT Sợi mộc 12.240 12.245 2,000 2,050 24.480 25.102 165.893.61 162.009.922 Mắc sợi 21.420 21.420 1,200 1,300 25.704 27.846 450.521.47 179.718.084 Hồ sợi 30.350 30.350 2,300 2,400 69.805 72.840 316.497.70 470.109.360 Dệt 27.550 27.600 1,780 2,000 49.039 55.200 896.364.56 356.260.800 Vải mộc 43.840 43.840 3,168 4,200 138.885 184.128 363.929.44 1.188.362.112 Đốt lông 26.980 26.980 2,090 2,000 56.388 53.960 348.257.840 Xé tơi 11.240 11.460 1,300 1,200 14.612 13.752 94.305.848 88.755.408 Pha trộn ……… 11.240 11.340 0,350 0,320 3.934 3.629 25.390.036 23.420.275 … ……… ……… ……… …… … ……… ………… ………… Phân tích chi phí tiền lương cơng nhân trực tiếp sản xuất chi tiết hóa biến động suất lao động, biến động thời gian nhàn rỗi (ngừng sản xuất) Để đánh giá phân tích biến động suất xem xét phụ thuộc vào công nhân phải thời gian sản xuất nhiều hay so với định mức Nhà quản lý cần đặc biệt quan tâm biến động suất bất lợi, xác định rõ người chịu trách nhiệm lý thời gian sản xuất lại kéo dài Năng suất lao động tăng hay giảm thường ảnh hưởng thay đổi cấu lao động, suất lao động cá biệt, tình trạng hoạt động máy móc thiết bị, chất lượng nguyên liệu sử dụng, biện pháp quản lý sản xuất, xem lại sách trả lương cơng ty 3.2.4.3 Kiểm tra, đánh giá chi phí sản xuất chung 93 Chi phí sản xuất chung cơng ty loại chi phí phức tạp, chi phí gián tiếp với nhiều loại chi phí khác tính chất tính vào giá thành sản phẩm thơng qua phân bổ, cơng tác kiểm tra đánh giá khó thực Nguồn thơng tin để phân tích đánh giá bảng chi tiết tổng hợp dự tốn chi phí sản xuất chung phân xưởng, báo cáo chi phí sản xuất chung thực tế phân xưởng phân bổ mã hàng Căn vào bảng chi tiết tổng hợp dự toán chi phí sản xuất chung, sổ kế tốn tổng hợp dự tốn chi phí sản xuất chung kế tốn điều chỉnh yếu tố biến phí sản xuất chung cho số lượng sản phẩm mã hàng hoàn thành tháng theo tiêu thức doanh thu lập bảng phân tích biến động chi phí sản xuất chung Để phục vụ cho kiểm sốt chi phí bảng phân tích biến động chi phí sản xuất chung tiết theo yếu tố chi phí sở phân loại thành biến phí định phí Đối với yếu tố chi phí phải xác định nguyên nhân biến động ảnh hưởng đến biến động chi phí sản xuất chung để xác định nhân tố tác động mạnh, nhân tố tác động khơng nhiều đến chi phí sản xuất chung Từ xác định trách nhiệm phận biến động chi phí đưa biện pháp khắc phục Thông tin đầu hệ thống thơng tin kế tốn việc phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch chi phí sản xuất chung bảng phân tích biến động dự tốn chi phí sản xuất chung Dưới bảng phân tích biến động dự tốn chi phí sản xuất chung mã hàng SD491 sản xuất tháng phân xưởng Mắc Hồ 94 Bảng 3.12 Bảng phân tích biến động chi phí sản xuất chung Đơn hàng: Mã hàng SD491 Bộ phận: Phân xưởng Mắc Hồ Tháng 3/2010 Điều chỉnh Phân bổ dự toán TT Chỉ tiêu ĐVT theo số theo doanh Dự toán thu sản lượng Thực tế thực tế lượng A Doanh thu sản lượng thực Đồng Chênh lệch Tỷ lệ Mức % mã 863.756.10 thực tế 55.020.35 863.756.10 hàng 55.020.35 226.460.76 14.425.31 210.172.48 13.387.76 - 7.501.963 5.478.109 117.772.169 86.000.000 7.501.963 5.478.109 1.037.547 0 B Chi phí sản xuất Đồng I ĐỊNH PHÍ SXC Khấu hao TSCĐ Điện, nước, điện Đồng Đồng 117.772.170 86.000.000 Đồng 26.674.416 1.699.132 26.674.416 1.699.132 100% Đồng 4.357.055 277.540 4.357.054 277.540 100% Đồng 740.699 47.182 740.699 47.182 100% 6.923.349 92.400.314 5.885.802 II thoại Lương nhân viên quản lý BHYT,BHXH, BHTN BIẾN PHÍ SXC Lương nhân viên quản lý KPCĐ Biến phí điện, nước, điện thoại Biến phí vật liệu phụ, CCDC Biến phí khác Đồng 108.688,59 1.037.547 92.81% 100% 100% 85,01% Đồng 11.224.601 714.995 12.489.969 795.598 80.603 111,27% Đồng 224.492 14.300 249.799 15.912 1.612 111,27% Đồng 6.528.249 415.843 5.660.546 360.571 -55.272 86,71% Đồng 0 0 0% Đồng 34.323.178 2.186.350 28.000.000 1.783.570 -402.780 81,58% Nhìn vào bảng phân tích ta thấy tổng chi phí sản xuất chung phân xưởng giảm so với dự toán 1.037.547 đồng chủ yếu biến phí sản xuất chung thay đổi làm cho chi phí sản xuất chung để sản xuất mã hàng SD491 giảm Trong đó: 95 - Lương cán công nhân viên tăng 80.603VNĐ kinh phí cơng đồn tăng 1.162VNĐ - Biến phí điện nước điện thoại giảm 55.272VNĐ cơng ty tiết kiệm chi phí q trình sản xuất - Biến phí tăng ca giảm 661.710VNĐ - Chi phí khác giảm 402.780VNĐ - Chi phí sản xuất chung giảm nguyên nhân chủ yếu do: - Do doanh thu sản xuất tháng không đạt so với kế hoạch nên biến phí điện, nước, điện thoại giảm chi phí khác giảm Nguyên nhân khác thời tiết tháng mát phí điện, nước giảm - Do phân xưởng sử dụng tiết kiệm chi phí làm cho số loại chi phí cung giảm chi phí khác phân bổ cho mã hàng SD491 giảm 402.780VNĐ, chi phí tăng ca phân bổ cho mã hàng SD491 giảm 661.710VNĐ Việc phân tích chi phí sản xuất chung để sản xuất mã hàng mang tính tương đối chi phí sản xuất chung theo dõi chi tiết theo mã hàng mà tập hợp cho tồn phân xưởng sau phân bổ cho mã hàng theo doanh thu mã hàng Sau xác định mức độ ảnh hưởng chi phí sản xuất chung mã hàng, ảnh hưởng chi phí sản xuất chung đơn đặt hàng xác định cách tổng hợp chi phí sản xuất chung mã hàng đơn đặt hàng 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng kiểm sốt CPSX Cơng ty CP Dệt Hoà Khánh, kết hợp với sở lý luận kiểm soát CPSX, chương Luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện tăng cường cơng tác kiểm sốt CPSX Cơng ty bao gồm sau: - Hoàn thiện cấu tổ chức - Hồn thiện kiểm sốt chi phí sản xuất thơng qua trung tâm quản lý chi phí sản xuất - Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất thơng qua thơng tin kế tốn thơng qua thủ tục kiểm soát; - Giải pháp tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất - Hồn thiện hệ thống thơng tin kiểm tra, đánh giá chi phí sản xuất Những giải pháp nhằm giải hạn chế kiểm sốt chi phí sản xuất góp phần tăng cường cơng tác kiểm sốt chi phí kiểm sốt Cơng ty 97 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế hội nhập nay, để tồn phát triển công ty phải chiến lược kinh doanh phù hợp mà bên cạnh cơng tác quản lý phải đạt hiệu cao Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh cơng ty sản xuất quy mơ lớn, việc kiểm sốt chi phí sản xuất cần thiết Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn giải nội dung sau: Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận kiểm soát CPSX doanh nghiệp nói chung đặc điểm kiểm sốt CPSX ngành dệt nói riêng, làm tiền đề cho việc đánh giá thực trạng tìm giải pháp tăng cường kiểm sốt CPSX Cơng ty Cổ phần Dệt Hoà Khánh Luận văn sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt CPSX Cơng ty cổ phần Dệt Hồ Khánh bao gồm: - Phân tích thực trạng yếu tố mơi trường kiểm soát, hệ thống kế toán thủ tục kiểm sốt ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hiệu hệ thống KSNB - Đánh giá ưu điểm hạn chế, tồn Luận văn phân tích cần thiết phải hồn thiện, tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất Với nội dung vừa nêu luận văn nhìn chung đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Tuy nhiên với phát triển không ngừng kinh tế quốc dân nói chung doanh nghiệp Dệt nói riêng chắn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS.TS Ngơ Đình Giao (1997), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội [2] Phan Trung Kiên (2006), Kiểm toán lý thuyết thực hành, NXB Tài Chính, Hà Nội [3] GS.TS Nguyễn Quang Quynh (2001), Giáo trình lý thuyết kiểm tốn, NXB Tài Chính, Hà Nội [4] TS Trương Bá Thanh, TS Trần Đình Khơi Ngun ( 2001), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Giáo dục, Hà Nội [5] Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm (2002), Kế toán chi phí, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [6] TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Giáo dục, Hà Nội [7] TS Đoàn Thị Ngọc Trai (2006), Giáo trình kiểm tốn dành cho học viên cao học khóa 2008-2010 [8] Joe Johnson (2009), Hạch định kiểm sốt cơng việc tầm tay bạn, Nhà Xuất Bản Trẻ, Hà Nội [9] Victor Z Brink and Herbert Witt (2000), Kiểm toán nội đại, NXB Tài Chính, Hà Nội ... nghiệp sản xuất thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hồ Khánh -Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu công tác kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hoà Khánh. .. nhằm tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Dệt Hồ Khánh CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SỐT CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kiểm. .. Chức hoạt động chi phí chia làm 02 loại chi phí sản xuất chi phí ngồi sản xuất - Chi phí sản xuất kết hợp sức lao động công nhân với nguyên liệu thiết bị sản xuất để tạo sản phẩm Chi phí hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt hòa khánh, Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt hòa khánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay