Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

24 65 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:16

... tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng Câu 7: Lao Điềnđộng vào chỗ trống: động công Câu 4: nhân t và Lao định s quyền tồn triển củadân.” ai? 5: quyền nghĩa vụ ai? tại,vàphát ngành nghề... cơng dân có ích cho xã hội, từ em làm gì? LAO ĐỘNG - Hoạt động có mục đích, chủ yếu quan trọng người - Nhân tố định tồn tại, phát triển đất nước nhân loại - Quyền nghĩa vụ công dân QUYỀN VÀ NGHĨA... gia công C Vay tiền ngân hàng để mở công ty B Xin vào biên chế, làm việc quan nhà nước D Xin làm hợp đồng công ty lớn Câu 6: Trong quyền sau, quyền quyền Lao động? A Quyền sở hữu tài sản B Quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay