Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19461950)

27 51 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:15

... CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 Bài 25 NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) ( tiết 1) TiÕt 31-bµi 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN... 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) I Cuộc kháng chiến chống TDP xâm lược bùng nổ (19/12/1946) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ Đường lối kháng chiến chống. .. 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) (Tiết 1) I Cuộc kháng chiến chống TDP xâm lược bùng nổ (19/12/1946) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ + TD Pháp âm mưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19461950), Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19461950)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay