Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI XVIII

34 52 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:11

Bài 23 tiết 49 Kinh tế, văn hóa Thế kỉ xvi xviii Ii văn hóa Giáo viên : Nguyễn Thị Huyền Nga Trờng : THCS Võ Thị Sáu TP Hòa Bình Kiểm tra cũ Nêu tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp Đàng Ngoài Đàng Trong TKNgoài XVI-XVIII ? Đàng đàng - Nông nghiệp không phát triển Do : + Chính quyền không quan tâm + Cờng hào cầm bán ruộng công - > Mất mùa, đói Ruộng đất bỏ hoang, nhân dân đói khổ - Nông nghiệp phát triển Do : + Chính quyền qua tâm ®Õn viÖc khai hoang, më réng ®Êt ®ai + Cã sách khuyến khích nông dân làm nông nghiệp Ii văn hóa 1, Tôn giáo : - Nho giáo đợc đề cao Đạo TK Thiên XVI Chúa XVIII, - Phật giáo Đạo giáo đ ợc phục hồi thâm vào n nớc tanhập có ớc ta giáo đ -Thiên chúa giáo xuất tôn ? ờng ? vào từ TK XVII-XVIII trình - Đạo Em Thiên Chúa không - > Do giáo sỹ phơng Tây theo thuyền buôn vào truyền giáo nớc ta bày sựcai phát phù hợp vớivề cách trị củaTrịnh, dân triển chúa giáo ? chúatôn Nguyễn Do chúa nhiều lần ngăn cấm, nhng giáo sỹ tiếp tục tìm cách để truyền Ii văn hóa 1, Tôn giáo : - Nho giáo đợc đề cao - Phật giáo Đạo giáo đ ợc phục hồi -Thiên chúa giáo xuất vào từ TK XVII-XVIII -Trong nông thôn : Nhân dân ta giữ nếp sống văn hóa truyền thống - Hình thức sinh hoạt văn hóa qua lễ hội phong phú vùng nông thôn thời có điều đáng ý ? - Nhiễu điều phủ lấy giá gơng Ngời nớc phải thơng -Câu Bầuca dao thơng lấy bílên nói điều Em lên hãynh kể Tuy ng chung Câu cakhác dao? giống nói truyền vàith câu ca dao cóxachia giàn thống yêu ơng, đùm -thêm Anh em phải ngbọc, ời nội dung ơng tự sẻ nhântdân ta ( Tuy tôn Cùng chung bác mẹ nhà giáo, dân tộc khác ) thân Đình làng Đình Bảng Bắc Ninh Nhà thờ Lớn (Hà Nội ) Nhà thờ phát diệm ( Ninh Bình ) Lễ hội nơI thăng hoavăn hóa dân tộc Em hiểu biết Nguyễn Bỉnh Khiêm Đào Duy Từ ? Quê huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đỗ Trạng nguyên, làm quan triỊu M¹c råi tõ quan vỊ d¹y häc, ng ời đơng thời quen gọi l Trạng Trình Là học giả uyên bác, nhà triết học, nhà thơ lớn, làu thông kim cổ, biết đ ợc mệnh trời Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) Ông có lòng cao thợng,muốn lo trớc việc lo Giai thoại Nguyễn bỉnh Khiêm Đỗ Trạng nguyên năm 1535, làm quan tới tớc Trình tuyên hầu ( Trạng Trình ) Uyên thâm nhiều lĩnh vực đặc biệt lí số, chiêm tinh Nhiều câu nói ông đợc nhân dân tin theo gọi Sấm Trạng Trình Tơng truyền Nguyễn Công Trứ phục mệnh vua Minh Mạng khai khẩn đất hoang Hải Phòng Nguyễn Công Trứ lệnh đào sông qua làng Trung Am quê trạng Trình Con sông theo đờng thẳng qua đền Nguyễn Bỉnh Khiêm Vì dân làng kêu xin đừng phá đền Nh ng lệnh vua to thần mà Trạng Trình thần nên lệnh phá Lính theo lệnh vào đền bê ban thờ bát hơng thấy dới bát h ơng có bia đá, vội bê trình Nguyễn Công Trứ Doanh Điền sứ bớc xuống đọc bia khắc: Minh Mệnh thập tứ Thằng Trứ phá đền Phá đền phải làm đền Nào đụng đến doanh điền nhà bay Năm năm Minh Mệnh thứ 14 NCT sợ run khiếp hãi sức hiểu biết Thiên hàng trăm năm sau Trạng Trình vội cho sửa sang lại đền đẹp đẽ, uy nghiêm trớc - Quê Tĩnh Gia Thanh Hóa -Là nhà Thơ lớn, nhà văn hóa vừa nhà quân có tài + Ngời có công lớn với chúa Nguyễn ( Xây dựng Lũy Thầy ) Đào Duy Từ ( 1572- + ¤ng Tỉ cđa nghỊ h¸t Tng ( H¸t Béi ) Ii văn hóa 1, Tôn giáo : 2, Sự đời chữ 3, Văn học: nghệ thuật Quốc ngữ a, Văn học dân gian : : b, Nghệ thuật dân gian : Điêu khắc : - Phong cách dân gian nghệ thuật điêu khắc nở rộ, thể phù điêu gỗ đình chùa - Nét chạm trổ đơn giản mà dứt khoát - Trình Hãy kểbày mộthiểu số biết trình em công nghệ nghệdân thuật Điêumà thuật gian khắc ?? em biết Hoa văn, hình ảnh điêu khắc Tợng Phật Bà nghìn mắt Ii văn hóa 1, Tôn giáo : 2, Sự đời chữ 3, Văn học: nghệ thuật Quốc ngữ a, Văn học dân gian : : b, Nghệ thuật dân Nghệ gian : thuật điêu khắc : thuật sân Nghệ khấu : - Nghệ thuất sân khấu đa dạng phong phú : Chèo, tuồng, hát ả đào + Nội dung : Phản ánh đời sống lao động, thể tinh thần lạc quan nhân dân, lên án kẻ gian nịnh ca ngợi tình yêu thơng ngời Trình bày phát triển nghệ thuật sân khấu ? chèo Múa rối nớc Nghệ thuật sân khấu Hát ả đào Tuồng Bài tập Củng cố Chọn đáp án đủ cho câu hỏi sau: Trong giai đoạn từ TK XVI đến TK XVIII, n ớc ta có tôn giáo ? A Nho giáo Phật giáo B Nho giáo, Phật giáo Đạo Giáo C Phật giáo Thiên chúa giáo D Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo Thiên Chúa giáo Bài tập Củng cố Chọn đáp án đủ cho câu hỏi sau: Chữ nôm xuất ngày nhiều có ý nghĩa nh tiếng nói văn hóa dân tộc ? A Khẳng định vị trí chữ Nôm sáng tác văn chơng B Thể ý thức dân tộc sâu sắc nhân dân ta C Thể hiƯn ý chÝ tù lùc, tù cêng vµ niỊm tù tôn dân tộc hớng dẫn học sinh học - Trả lời câu hỏi phần cuối - Chuẩn bị : Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoµi thÕ kØ XVIII .. .Bài 23 tiết 49 Kinh tế, văn hóa Thế kỉ xvi xviii Ii văn hóa Giáo viên : Ngun ThÞ Hun Nga Trêng : THCS Vâ ThÞ Sáu TP Hòa Bình Kiểm tra cũ Nêu tình hình phát triển kinh tế nông... phúc ngời, tố cáo bất công xã hội đơng thời + - Trình bày phát triển văn học n Nửa đầu TK ớcXVIII ta -Vănkỉ học dân gian XVI- XVIII ? phát triển phong phú + Thể loại : Truyện Nôm, Tiếu Lâm, Thơ... A-lec-xăng- Từ điển Việt - Bồ Ii văn hóa 1, Tôn giáo : 2, Sự đời chữ 3, Văn học: nghệ thuật Quốc ngữ a, Văn học dân gian : : Các TK XVI- XVII - Văn học chữ Hán chiếm u - Văn học chữ Nôm phát + Tácmạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI XVIII, Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI XVIII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay