Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

89 12 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 19:08

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp) - : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 NÔNG LÂM AO - : Chính quy Chuyên ngành : K43B Khoa : 2011 - 2015 n i NG Sinh viên ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 4.1: Di n tích thu h t 51 B ng 4.2: K t qu b t nông nghi p xã Kinh K 53 B ng 4.3: K t qu b t nông nghi p xã H p H i 53 B ng 4.4: K t qu b t nơng nghi p tồn khu cơng nghi p 54 B ng 4.5: Danh sách h cb ng v t nông nghi p 55 B ng 4.6 T ng h p kinh phí h tr h nghèo 57 B ng 4.7 K t qu b ng v c i hoa màu 58 B ng 4.8 Danh sách h c h tr n i s ng s n xu t 59 B ng 4.9 T ng h p kinh phí b ng gi i phóng m t b ng 62 B ng 4.10: S hi u bi t chung c i dân khu v c GPMB v công tác BTGPMB 64 B ng 4.11: S hi u bi t c i dân khu v c GPMB v tài b ng 66 B ng 4.12: Ý ki n nh n xét c i dân v công tác BTGPMB c a d án 67 iii DANH M C CÁC HÌNH Trang 4.1 Di n tích thu h t iv ADB BT BTNMT BTGPMB CTR KCN - CP - -UBND - STT TT - BTC - TTLT TCVN UBND WB World Bank v i ii iii iv v : 1.3 Y : 4 10 19 20 20 24 : 29 vi 29 29 29 - - 29 - Lâm Thao - 30 - 30 - 31 31 31 31 31 : 33 33 33 42 50 50 50 51 51 vii 52 54 58 62 63 63 65 68 68 4.4.2 K 69 - 4.4.3.1 70 70 70 71 71 : 73 73 74 - 66 Sai TT (%) (%) Không (%) 90,0 5,0 5,0 50,0 20,0 30,0 85,0 10,0 5,0 70,0 28,0 2,0 63,75 16,25 20,0 Trung bình 67 B Khơng STT Khơng có ý (%) 55,0 45,0 0,0 50,0 15,0 35,0 25,0 40,0 35,0 40,0 45,0 15,0 40,0 40,0 20,0 35,0 50,0 15,0 30,0 55,0 15,0 30,0 60,0 10,0 70,0 20,0 10,0 41,7 41,1 17,2 Áp giá Trung bình 68 + Ngồi t 4.4.1 Thu n l i - Lâm Thao - - 69 - - - xác - - - Lâm Thao - - Công tác - - - - - 70 - xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu c a công tác BTGPMB huy n Lâm Thao - t nh Phú Th - - - - có cơng trình 71 - - - - - - 72 - - 73 t Lâm Thao - - xét sau: 41,906 m2 1.681.216.513 41,906 m2 - +C 74 - trình GPMB - - - , - 2015 , , - (2002), - - 10 - Thao - h Lâm Thao - - Lâm Thao 12 13 14 , 13), Giáo trình (2013), (2011), - 16 http://www.hanoimoi.com.vn 17.http://www.baophutho.org.vn 18 http://www.baobacninh.com 19 http://www.baothainguyen.org.vn 20.http://www.laodong.com.vn , , I ( Giàu Khá Trung bình Nghèo Khá Trung bình Nghèo Giàu Có - 2 - 2 - Sai Sai Sai không? Sai Sai Sai không? Sai Sai Sai Sai Theo Ông ng ... BT&GPMB - - t ng k t ng GPMB ph m c, l i ích c a doanh nghi p, i dân 7 2.1 .3 Nh ng y u t Quá tr - Công tác - - - n công tác b ng gi i phóng m t b ng - pháp lý c tài - Lu -CP - - - - quy - - -BTC... n s h u nhà tài s n khác g n li n v - nh v B - a 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 nguyên Môi - 30 /2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 nguyên Môi - - - -UBND n Lâm Thao Lâm Thao - - - Lâm Thao lý lu... 29 - - 29 - Lâm Thao - 30 - 30 - 31 31 31 31 31 : 33 33 33 42 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C 3 tại cụm Công Nghiệp Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay