Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 4 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)

73 14 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:50

Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015.Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015.Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015.Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015.Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015.Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015.Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015.Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015.Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 42015. -0o0 - 4/2015 : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 -0o0 AI - 4/2015 : Chính quy Chuyên ngành : K43 - - N02 Khoa : 2011 - 2015 : Th.S Nguy nh Anh tài ng 3.1: Chuy n d ch c c u kinh t giai o n 2005- 2014 28 n tr ng s ng 3.3: ng t vài v vi c t t c a t nh V nh Phúc n m 2011 38 tháng 8/2014 ch a ng 3.4: M t s v vi c ang c gi i quy t 43 c ti n hành xác minh 44 o n 2013-4/2015 44 ng 3.5: Th ng kê k t qu gi i quy t u n i t toàn t nh V nh Phúc giai o n 2013- 4/2015 45 ng 3.6: T ng h p k t qu gi i quy t u n i v t theo n v hành c p Huy n 46 ng 3.7: T ng h p công tác gi i quy t u n i theo n i dung liên quan l nh v c t 50 ng 3.8: Th ng kê công tác gi i quy t u n i v vi c liên quan t i l nh v c t 52 ng 3.9: M t s v vi c gi i quy t u n i t t n ng triên a bàn tình giai o n 2013-4/2015 54 nh Phúc 22 c c i quy t u n i nh Phúc n m 2014 25 t T n v hành c p Huy n 47 GPMB HTX ban nhân dân UBND : S d t GDP : Gross Domestic Product FDI : XHCN : Xã STT TANDTC VKSNDTC : Foreign Direct Investment U N 1: tv n c ích nghiên c u c ích chung c tiêu c th uc a tài a N 2: NGHIÊN C U NG QUAN V V N S LÝ LU N VÀ C N C s lý lu n c a PHÁP LÝ C A TÀI tài i dung u n i ch y u y ud n n u n i n c pháp lý M VÀ TRÌNH T GI I QUY T KHI U N T AI 10 m v u n i u n i v m quy n gi i quy t u n i v t 10 t 11 n ngh a v c a ch th u n i 13 gi i quy t u n i c a công dân v t 15 19 IT 2.2 NG VÀ PH M VI NGHIÊN U 19 A I M VÀ TH I GIAN NGHIÊN C U 19 I DUNG NGHIÊN C U 19 NG PHÁP NGHIÊN C U 20 ng pháp i u tra c b n 20 2.4 ng pháp th ng kê, ng h p, phân tích s li u 21 ng pháp ánh giá, i chi u, so sánh 21 ng pháp tham kh o, k th a tài li u liên quan n tài 21 T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 22 N 4: I U KI N T NHIÊN, KINH T XÃ H I 22 i u ki n t nhiên tài nguyên thiên nhiên 22 3.1.2 T c tr ng phát tri n kinh t - xã h i 28 N LÝ VÀ S D NG T T NH V NH PHÚC GIAI O N 2013-4/2015 33 n lý t c a t nh V nh Phúc ng n m g n ây 33 d ng t c a t nh V nh Phúc 38 I QUY T KHI U N I V T AI TRÊN A BÀN T NH V NH PHÚC GIAI O N 2013- 4/2015 39 3.3.1 Tình hình chung 39 ánh giá công tác gi i quy t u n i v t theo n v hành c p huy n giai o n tháng 2013- 4/2015 46 ánh giá công tác gi i quy t u n i v t theo i dung nh : L n chi m; Gi i phóng m t b ng (GPMB); Các n i dung khác liên quan t i t 48 ánh giá công tác gi i quy t u n i nh ng v vi c i n hình gi i quy t lâu ngày nh : Khi u n i ông ng i; u n i c a cá nhân v i t ch c; t ch c v i t ch c liên quan t i l nh v c t 52 55 3.5 xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu u n i v t t ng gi i quy t a bàn t nh V nh Phúc 56 N 5: T LU N VÀ KI N NGH 59 t lu n 59 n ngh 61 U THAM KH O 63 nh vi - Khơng STT h GPMB dung khác 71 54 17 41 26 49 35 14 16 19 14 56 30 26 14 36 87 71 16 38 32 17 98 93 26 68 76 58 18 49 18 40 25 15 27 10 90 73 17 58 22 10 78 58 20 23 36 19 645 497 148 228 315 102 H Bình Xun H Sơng Lơ c) 48,83 3.3 Stt quan (%) khác 91 69 75.82 13 179 156 87.15 16 77 59 76.62 14 137 112 81.75 19 146 108 73.97 26 98 61 62.24 19 11 87 74 85.05 8 186 136 73.11 15 26 128 100 78.12 16 1129 875 77.5 32 78 144 H Bình Xun H Sơng Lô - : - : -4/2015 STT 6227/UBND-TD2 xã minh Phúc Yên phò 120/UBND-NC2 ngày 08/01/2014 Tài Ngun Mơi biên phòng minh ho nhân dân - ngành, - i 3.5 + ph - - + c tháng 5/2015 853 91,91 xong 90,39 82 kh i q n 4.2 Ki kinh tron -CP ngày 29/04/2 - - - - -CP ngày 29/1- - - hi - - 16 Ths ... NH PHÚC GIAI O N 2013- 4/ 2015 33 n lý t c a t nh V nh Phúc ng n m g n ây 33 d ng t c a t nh V nh Phúc 38 I QUY T KHI U N I V T AI TRÊN A BÀN T NH V NH PHÚC GIAI O N 2013- 4/ 2015. .. vài v vi c t t c a t nh V nh Phúc n m 2011 38 tháng 8/20 14 ch a ng 3 .4: M t s v vi c ang c gi i quy t 43 c ti n hành xác minh 44 o n 2013- 4/ 2015 44 ng 3.5: Th ng kê k t qu gi... 39 3.3.1 Tình hình chung 39 ánh giá công tác gi i quy t u n i v t theo n v hành c p huy n giai o n tháng 2013- 4/ 2015 46 ánh giá công tác gi i quy t u n i v t theo i dung nh :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 4 2015 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 4 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay