Phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong nền kinh tế thị trường hiện nay

201 10 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:35

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm coi trọng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện nay, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp vẫn đang giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ngành lâm nghiệp Việt Nam là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù bao gồm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hoá và dịch vụ từ rừng như các hoạt động bảo vệ, gây trồng, khai thác, vận chuyển, sản xuất, chế biến lâm sản và các dịch vụ môi trường có liên quan đến rừng, hoạt động trên diện tích phân bổ chủ yếu là trên cao, vùng sâu, vùng xa, đồi núi của cả nước. Đây là nơi sinh sống của hơn 25 triệu người với rất nhiều dân tộc ít người, có trình độ dân tr í thấp với phương thức canh tác lậu hậu dẫn đến kinh tế chậm phát triển và đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Trong những năm trước đây tình trạng suy thoái rừng, mất rừng do khai thác quá mức và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thiếu quy hoạch đang có nguy cơ làm cạn kiệt tài nguyên (đất, nước, rừng...) ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều, từ trồng, khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ, mặt khác trong điều kiện kinh tế thị trường thì vấn đề nhu cầu về gỗ và lâm sản ngoài gỗ rất lớn dẫn đến tình trạng khai thác triệt để tài nguyên rừng, ngoài ra những giá trị về môi trường sinh thái, đa dạng sinh học ít được quan tâm đúng mức. Do vậy, phát triển ngành lâm nghiệp có hiệu quả và bền vững là hết sức cần thiết góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, xoá đói, giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi, góp phần ổn định xã hội và an ninh quốc phòng. Bắc Giang là tỉnh miền núi có diện tích đất lâm nghiệp tương đối l ớn, chiếm 36,46% tổng diện tích tự nhiên và có nhiều điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, là địa phương có thế mạnh để phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn trong điều kiện kinh tế thị trường. Tuy vậy, ngành lâm nghiệp chưa phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế, thực trạng hiện nay trên địa bàn tỉnh cho thấy năng suất và chất lượng rừng trồng còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu lâm sản cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu, đối với công cuộc xoá đói giảm nghèo còn hạn chế, thu nhập của người làm nghề rừng thấp và chưa ổn định, chưa ổn định đời sống đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao và đa số đồng bào các dân tộc ở miền núi chưa thể sống được bằng nghề rừng. Cùng với tình hình thực tế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay cho thấy nhu cầu về sử dụng các sản phẩm từ gỗ rất lớn, để cung cấp sản lượng gỗ ổn định cho thị trường chế biến lâm sản cần phải đầu tư phát triển lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao giá trị rừng và đất rừng bằng những loại cây có giá trị kinh tế. Thị trường tiêu thụ gỗ rừng trồng chủ yếu là các nhà máy giấy, nhà máy sản xuất ván nhân tạo, nhà máy chế biến ván ghép thanh xuất khẩu, chế biến dăm mảnh xuất khẩu, gỗ trụ mỏ, chế biến đồ mộc gia dụng làm chất đốt và một phần làm nguyên liệu trong xây dựng cơ bản. Có thể nói thị trường lâm nghiệp nước ta là một thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, phát triển lâm nghiệp của cả nước nói chung, Bắc Giang nói riêng còn nhiều bất cập, cần có những nghiên cứu hệ thống, toàn diện nhìn từ góc độ chuyên ngành kinh tế chính trị, nhất là phát triển kinh tế lâm nghiệp trong nền kinh tế thị trường, mà thực chất là phát triển lâm nghiệp hàng hóa, vừa tuân theo các quy luật chung của phát triển kinh tế, vừa thể hiện tính đặc thù của ngành lâm nghiệp, với tư cách là ngành kinh tế đặc thù với những chủ thể kinh doanh đặc thù. Việc nghiên cứu đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn trong phát triển lâm nghiệp trong nền kinh tế thị trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cần phải được nghiên cứu sâu như: xác định đúng vị trí, vai trò hiện nay của ngành lâm nghiệp ở Bắc Giang trong mối tương quan liên kết với các thành phần kinh tế khác; phát triển lâm nghiệp được đặt trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường mà đây là một ngành kinh tế đặc thù; các đặc điểm, vị trí địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa, xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; quan hệ sản xuất trong lâm nghiệp như thế nào; quan hệ thị trường, quan hệ lợi ích, vấn đề sở hữu (quyền tài sản), môi trường và phát triển bền vững ở Bắc Giang sẽ được áp dụng như thế nào; những rào cản trong thực hiện chính sách phát triển lâm nghiệp hiện nay là gì; phát triển lâm nghiệp trong nền kinh tế thị trường nên quan điểm phải thể hiện rõ các mối quan hệ trong phát triển và vai trò kiến tạo của nhà nước...Với lí do trên, việc nghiên cứu đề tài "Phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong nền kinh tế thị trường hiện nay” là hết sức cần thiết, có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn cấp bách. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LƢU TUẤN HIẾU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC Lời cam đoan …………………………………………………………………… i Lời cảm ơn …………………………………………………………………… ii Mục lục ………………………………………………………………………… iii Danh mục chữ viết tắt ……………………………………………………… v Danh mục bảng …………………………………………………………… vii Danh mục phụ lục ……………………………………………………………… viii MỞ ĐẦU ……………….……………………………………………… 1 Tính cấp thiết đề tài …………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………… 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ………………………………………… Phương pháp nghiên cứu …………………………… Những đóng góp khoa học luận án …………………………… 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án …………………………………… 7 Kết cấu luận án …………………………………………………………… CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ………………………… 1.1 Tình hình nghiên cứu giới ………………………………………… 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam ………………………………………… 16 1.3 Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu …………………………… 25 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ……………………………… 27 2.1 Phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường: khái niệm, đặc điểm, vai trò ………………………………………………………………………… 27 2.2 Nội dung phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường, nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá …………………………………………………… 48 2.3 Kinh nghiệm quốc tế nước phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường học cho tỉnh Bắc Giang …………………………… 71 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG HIỆN NAY …… 78 3.1 Một số đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang ………………………………………………………… 78 3.2 Thực trạng phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang …………………… 84 iii 3.3 Đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường địa bàn tỉnh Bắc Giang ………………………………………………………… 114 CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2035 …… 125 4.1 Quan điểm định hướng phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường… … ………………………………………………………………… 125 4.2 Giải pháp phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường địa bàn tỉnh Bắc Giang ………………………………………………………………… 132 KẾT LUẬN …………………………………………………………………… 155 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN … 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………… 158 PHỤ LỤC …………………………………………………………………………… 168 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANQP : An ninh quốc phòng ANPTT : An ninh phi truyền thống ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BQL : Ban quản lý BV&PTR : Bảo vệ phát triển rừng BNN&PTNT : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CMH : Chuyên mơn hóa DVMTR : Dịch vụ mơi trường rừng GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GNP : Tổng sản phẩm quốc dân GCNQSD : Giấy chứng nhận quyền sử dụng GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã JICA : Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản FSC : Chứng quản lý rừng bền vững LLSX : Lực lượng sản xuất LNXH : Lâm nghiệp xã hội FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngồi PCCCR : Phòng cháy chữa cháy rừng KHCN : Khoa học công nghệ KTXH : Kinh tế - xã hội KHKT : Khoa học kỹ thuật KTTT : Kinh tế thị trường NLTS : Nông lâm thủy sản NSNN : Ngân sách nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước v QHR : Quy hoạch rừng QHSX : Quan hệ sản xuất ODA : Vốn tài trợ khơng hồn lại TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TPP : Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương UBND : Ủy ban nhân dân SNN&PTNT : Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn SXKD : Sản xuất kinh doanh RPH : Rừng phòng hộ RĐD : Rừng đặc dụng RTN : Rừng tự nhiên RSX : Rừng sản xuất WTO : Tổ chức thương mại giới vi DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Trang Bảng 3.1 Một số tiêu phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2016 79 Bảng 3.2 Cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2000 - 2016 85 Bảng 3.3 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang giai 95 đoạn 2005 - 2016 Bảng 3.4 Một số kết sản xuất lâm nghiệp 2005 - 2017 98 Bảng 3.5 Diện tích rừng trồng theo đơn vị hành (ha) 100 Bảng 3.6 Sản lượng khai thác lâm sản giai đoạn 2000 - 2017 102 Bảng 3.7 Biến động diện tích ba loại rừng giai đoạn 2003 - 2014 104 Bảng 3.8 Số trang trại địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2016 111 Bảng 3.9 Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến lâm sản 113 vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHỤ LỤC Tên bảng STT Trang Phụ lục 01 Danh sách đối tượng thực vấn sâu 168 Phụ lục 02 Phiếu điều tra hoạt động kinh tế hộ năm 2015 169 Phụ lục 03 Bảng tổng hợp kết qua phiếu “phỏng vấn sâu” đánh giá tình hình bảo vệ phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang 172 Phụ lục 04 Giá gỗ tròn chủ rừng bán giai đoạn 2015-2017 173 Phụ lục 05 Giá gỗ tròn doanh nghiệp chế biến mua vào giai đoạn 2015-2017 174 Phụ lục 06 Diện tích đất lâm nghiệp theo quy hoạch loại rừng 175 Phụ lục 07 Diện tích loại rừng theo đơn vị hành 176 Phụ lục 08 Tổng hợp diện tích giao, cho thuê đất rừng cho tổ 177 chức địa bàn tỉnh Bắc Giang Phụ lục 09 Hiện trạng rừng theo chức sử dụng 179 Phụ lục 10 Tổng hợp diện tích rừng đất lâm nghiệp theo chủ 180 quản lý sử dụng tỉnh Bắc Giang Phụ lục 11 Danh mục dự án đầu tư 181 Phụ lục 12 Tổng hợp kết thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2014 184 Phụ lục 13 Kết thực tiêu kế hoạch BV&PTR 185 Phụ lục 14 Danh mục số văn liên quan đến công tác bảo vệ 188 phát triển rừng viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công đổi đất nước, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm coi trọng phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, ngành lâm nghiệp Việt Nam ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù bao gồm tất hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hoá dịch vụ từ rừng hoạt động bảo vệ, gây trồng, khai thác, vận chuyển, sản xuất, chế biến lâm sản dịch vụ mơi trường có liên quan đến rừng, hoạt động diện tích phân bổ chủ yếu cao, vùng sâu, vùng xa, đồi núi nước Đây nơi sinh sống 25 triệu người với nhiều dân tộc người, có trình độ dân trí thấp với phương thức canh tác lậu hậu dẫn đến kinh tế chậm phát triển đời sống người dân nơi nhiều khó khăn Trong năm trước tình trạng suy thối rừng, rừng khai thác mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thiếu quy hoạch có nguy làm cạn kiệt tài nguyên (đất, nước, rừng ) ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái Ngun nhân tình trạng có nhiều, từ trồng, khai thác, sử dụng, quản lý bảo vệ, mặt khác điều kiện kinh tế thị trường vấn đề nhu cầu gỗ lâm sản gỗ lớn dẫn đến tình trạng khai thác triệt để tài ngun rừng, ngồi giá trị mơi trường sinh thái, đa dạng sinh học quan tâm mức Do vậy, phát triển ngành lâm nghiệp có hiệu bền vững cần thiết góp phần quan trọng vào bảo vệ mơi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, xố đói, giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi, góp phần ổn định xã hội an ninh quốc phòng Bắc Giang tỉnh miền núi có diện tích đất lâm nghiệp tương đối lớn, chiếm 36,46% tổng diện tích tự nhiên có nhiều điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, địa phương mạnh để phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn điều kiện kinh tế thị trường Tuy vậy, ngành lâm nghiệp chưa phát huy tốt tiềm lợi thế, thực trạng địa bàn tỉnh cho thấy suất chất lượng rừng trồng thấp, chưa đáp ứng nhu cầu lâm sản cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu, cơng xố đói giảm nghèo hạn chế, thu nhập người làm nghề rừng thấp chưa ổn định, chưa ổn định đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao đa số đồng bào dân tộc miền núi chưa thể sống nghề rừng Cùng với tình hình thực tế hội nhập kinh tế quốc tế cho thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm từ gỗ lớn, để cung cấp sản lượng gỗ ổn định cho thị trường chế biến lâm sản cần phải đầu tư phát triển lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao giá trị rừng đất rừng loại có giá trị kinh tế Thị trường tiêu thụ gỗ rừng trồng chủ yếu nhà máy giấy, nhà máy sản xuất ván nhân tạo, nhà máy chế biến ván ghép xuất khẩu, chế biến dăm mảnh xuất khẩu, gỗ trụ mỏ, chế biến đồ mộc gia dụng làm chất đốt phần làm nguyên liệu xây dựng Có thể nói thị trường lâm nghiệp nước ta thị trường tiềm Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thị trường Việt Nam, phát triển lâm nghiệp nước nói chung, Bắc Giang nói riêng nhiều bất cập, cần có nghiên cứu hệ thống, tồn diện nhìn từ góc độ chun ngành kinh tế trị, phát triển kinh tế lâm nghiệp kinh tế thị trường, mà thực chất phát triển lâm nghiệp hàng hóa, vừa tuân theo quy luật chung phát triển kinh tế, vừa thể tính đặc thù ngành lâm nghiệp, với tư cách ngành kinh tế đặc thù với chủ thể kinh doanh đặc thù Việc nghiên cứu đặt nhiều vấn đề lý luận thực tiễn phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường địa bàn tỉnh Bắc Giang cần phải nghiên cứu sâu như: xác định vị trí, vai trò ngành lâm nghiệp Bắc Giang mối tương quan liên kết với thành phần kinh tế khác; phát triển lâm nghiệp đặt điều kiện phát triển kinh tế thị trường mà ngành kinh tế đặc thù; đặc điểm, vị trí địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa, xã hội có ảnh hưởng đến phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh; quan hệ sản xuất lâm nghiệp nào; quan hệ thị trường, quan hệ lợi ích, vấn đề sở hữu (quyền tài sản), mơi trường phát triển bền vững Bắc Giang áp dụng nào; rào cản thực sách phát triển lâm nghiệp gì; phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường nên quan điểm phải thể rõ mối quan hệ phát triển vai trò kiến tạo nhà nước Với lí trên, việc nghiên cứu đề tài "Phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang kinh tế thị trường nay” cần thiết, có ý nghĩa thiết thực mặt lý luận thực tiễn cấp bách 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở làm rõ sở lý luận phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường hình thái lâm nghiệp hàng hóa, vừa tuân thủ theo quy luật chung phát triển kinh tế, vừa thể tính đặc thù ngành lâm nghiệp với tư cách ngành kinh tế đặc thù với chủ thể kinh doanh đặc thù, thực đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp địa bàn Bắc Giang thời gian qua đề xuất giải pháp để phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ sở lý luận phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường - Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển lâm nghiệp số quốc gia địa phương nước rút học cho tỉnh Bắc Giang - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2000 - 2016; làm rõ mặt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số quan điểm định hướng giải pháp phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án lâm nghiệp với tư cách ngành kinh tế có tính đặc thù đa chức (kinh tế, xã hội, môi trường…) mối quan hệ Nhà nước - thị trường - chủ thể sản xuất kinh doanh lâm nghiệp kinh tế thị trường góc nhìn kinh tế trị 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung Luận án nghiên cứu phát triển lâm nghiệp nói chung, không sâu nghiên cứu chi tiết vấn đề thu nhập, giảm nghèo, đời sống, văn hóa cụ thể Luận án không trọng nghiên cứu, đề xuất giải pháp mang tính kỹ thuật, mà chủ yếu tiếp cận thể chế; vấn đề quản lý; mối quan hệ Nhà nước - thị trường - chủ thể SXKD lâm nghiệp cho phù hợp có tác động tới phát triển sức sản xuất, phân công lao động, quy mô sản xuất ; quan điểm giải pháp mang tính định hướng, tính phương pháp luận kinh tế trị nhằm phát triển lâm nghiệp KTTT thời gian tới Phụ lục 10: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO CHỦ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo báo cáo tháng 10 năm 2014 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang) Đơn vị tính: Phân theo chủ quản lý sử dụng T T Huyện Giao theo Nghị định 02 163… Tổng 3=5+11+1 3+15+17 Số chủ rừng 4=6+12 +14+16 Diện tích Hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư Tổng cộng Diện tích Số hộ, CĐ Diện tích Số hộ 5=7+9 6=8+10 Giao theo Đề án GR giai đoạn 2009-2013 Số hộ, Diện tích CĐ 10 BQL rừng phòng hộ, đặc dụng Công ty TNHH thành viên LN Lâm trường Doanh nghiệp tư nhân Diện tích Số BQL Diện tích Số DN Diện tích Số DN 11 12 13 14 15 16 Sơn Động 60,409.7 9,037 39,097.4 9,033 28,473.6 5,419 10,623.8 3,614 17,566.1 2,457.9 Lục Ngạn 42,834.3 11,671 29,044.2 11,669 20,532.8 7,068 8,511.3 4,601 9,517.1 2,823.0 - Lục Nam 25,215.2 15,678 16,863.9 15,675 13,651.4 13,417 3,212.5 2,258 3,443.1 4,908.2 - Yên Thế 12,619.7 7,724 7,107.4 7,721 6,307.7 6,629 799.7 1,092 4,117.4 Yên Dũng 1,914.7 1,339 1,914.7 1,339 1,914.7 1,339 - - Lạng Giang 1,116.2 2,693 1,116.2 2,693 1,116.2 2,693 - - Tân Yên 1,210.9 3,825 1,210.9 3,825 1,167.7 3,815 43.2 10 Hiệp Hòa 54.3 55 54.3 55 27.8 54 26.5 Việt Yên 962.8 699 962.8 699 962.8 699 - - 10 Bắc Giang 97.6 129 97.6 129 97.6 129 - - 146,435.4 52,850 97,469.4 52,838 74,252.4 41,262 14,306.4 Tổng 23,217.0 180 11,576 UBND xã quản lý 30,526.3 1,288.3 17 1,394.9 2,683.2 1,450.0 1,450.0 Phụ lục 11: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ (Kèm theo báo cáo tháng 10 năm 2014 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang) TT (1) Danh mục (2) Quyết định đầu tƣ Kết thực 2011-2014 Quy mô dự án đƣợc phê duyệt (3) Khối lƣợng(ha) Tổng mức đầu tƣ (4) (5) Tổng số Khối lƣợng (6) Vốn (triệu đồng) (7) 291,808.7 74,335 32,846.1 14,298.2 I Dự án bảo vệ Phát triển rừng DA đầu tư BV&PTR phòng hộ Sơn Động QĐ số 1820/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Trồng rừng 221ha, bảo vệ rừng 6.300,9 11,847.4 Trồng rừng 149 ha, bảo vệ rừng 6.300,9 5,504.2 DA đầu tư BV&PTR phòng hộ Cấm Sơn Quyết định số 1806/QĐ-UBND, 02/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh BG ngày Trồng rừng 260 ha, bảo vệ rừng 7.270 13,635.0 Trồng rừng 165 ha, bảo vệ rừng 7.270 5,330.8 DA đầu tư BV&PTR Tây Yên Tử Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Trồng rừng 35 ha, bảo vệ rừng 30.721 7,363.7 Trồng rừng 18 ha, bảo vệ rừng 30.721 3,463.2 II Dự án trồng rừng Sản xuất DA hỗ trợ đầu tư trồng RSX huyện Sơn Động Quyết định số 626/QĐ-UBND, 08/7/2011, UBND huyện Sơn Động Trồng RSX 5.967 ha,trồng Phân tán 1.591,5 63,764.0 Trồng RSX 2.000 ha, trồng Phân tán 422 1,152.0 DA hỗ trợ trồng rừng SX vùng đệm rừng phòng hộ Sơn Động QĐ điều chỉnh số 2069/QĐ-UBND, 11/7/2011của Chủ tịch UBND Sơn Động Trồng rừng SX 791,3 ha,bảo vệ rừng SX 2.252,8 5,601.0 Trồng rừng SX 106 ha,bảo vệ rừng SX 2.252,8 881.4 DA hỗ trợ trồng rừng SX vùng đệm Tây Yên Tử QĐ điều chỉnh số 2995/QĐ-UBND, 04/10/2011, UBND huyện Sơn Động Trồng rừng SX 1.738,6 ha, trồng Phân tán 250 11,845.1 Trồng rừng SX 122 987.0 DA hỗ trợ trồng rừng SX vùng đệm rừng phòng hộ Cấm Sơn Quyết định số 870/QĐ-UBND, 03/8/ 2011, UBND huyện Lục Ngạn Trồng rừng SX 1.109,4 ha, trồng Phân tán 454,9 7,714.0 Trồng rừng SX 248 600.0 146,974.0 181 13,879.7 DA hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Yên Dũng Quyết định số 1813/QĐ-UBND, 20/7/2011, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Trồng rừng SX 100 ha, trồng Phân tán 2.500 5,766.0 Trồng rừng SX 17ha, trồng Phân tán 223,4ha 462.7 DA hỗ trợ trồng rừng SX liên huyện Tân Việt Hòa Quyết định số 4441/QĐ-UBND, 07/8/2011, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Trồng phân tán 1.632,48 2,930.6 Trồng 445,3ha 300.0 10 DA hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Lạng Giang Quyết định số 5618/QĐ-UBND, 04/10/2010, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Trồng Phân tán 2.493,3 4,566.0 Trồng Phân tán 271 300.0 11 DA hỗ trợ trồng rừng SX huyện Lục Nam QĐ số 2109/QĐ-UBND, huyện Lục Nam Trồng rừng SX 2.170 ha, trồng Phân tán 300 11,449.0 Trồng rừng SX 1.629,7 ha, trồng Phân tán 200 3,460.6 12 DA hỗ trợ trồng rừng SX huyện Yên Thê Quyết định số 3485/QĐ-UBND, UBND huyện Yên Thế 08/7/2011, Trồng rừng SX 2.095,6 ha, trồng Phân tán 1.324,4 14,974.0 Trồng rừng SX 1.108 ha, trồng Phân tán 755 2,574.0 13 DA hỗ trợ trồng rừng SX huyện Lục Ngạn Quyết định số 799/QĐ-UBND, 08/7/2011 UBND huyện Lục Ngạn Trồng rừng SX 4.050 ha, trồng Phân tán 443,6 18,364.3 Trồng rừng SX 1.845 ha, trồng Phân tán 281 3,162.0 III Dự án PCCC- Đƣờng LN 14 Dự án: Nâng cao lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2013 – 2015 Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 25/10/ 2012 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Xây dựng 132 km danh cản lửa 10,500 Xây dựng 88 km danh cản lửa 8,683.0 15 Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015 Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 14/10/ 2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Xây dựng 54 km đường lâm nghiệp 24,673.0 Xây dựng 18 km đường lâm nghiệp 8,500.0 16 Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2009-2013 Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Trồng rừng 93.850 33,547.1 Trồng rừng 70.770 19,777.8 17 Phương án PCCCR tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2015 Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Xây dựng 492 km đường ranh cản lửa 24,702.0 Xây dựng 61 km đường ranh cản lửa 4,069.1 18 Phương án kiểm kê rừng tỉnh Bắc Giang Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Trồng rừng 160.661 13,439.8 IV Dự án phi phủ 20/7/2011, UBND phân tán 106,861.9 207,768.8 182 41,029.9 7,480.8 19 Dự án Nâng cao hiệu quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (VCF pha I) Số 1335/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 UBND tỉnh Bắc Giang 968.9 948.9 20 Dự án Nâng cao lực quản lý đa dạng sinh học bảo vệ nguồn tài nguyên rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (VCF pha II) Số 148/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 UBND tỉnh Bắc Giang 1,162.5 1,040.0 21 Dự án Bảo vệ đa dạng sinh học giảm nghèo Khu bảo tồn Tây Yên Tử, Việt Nam - Do Tổ chức Gruppo Trentino di Volontariato (GTV-Italia) huy động tài trợ Số 796/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 UBND tỉnh Bắc Giang 4,921.70 365.3 22 Dự án Trồng khai thác bền vững thuốc nam huyện Sơn Động, Việt Nam - Do Trung tâm trợ giúp trẻ em Italia (CIAI) Tổ chức Gruppo Trentino di Volontariato (GTV-Italia) huy động tài trợ (2014-2017) Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 UBND tỉnh Bắc Giang 195,589.0 Chưa thực 23 Dự án trồng rừng bảo vệ môi trường Nhật (JIPPRO) tài trợ Trồng rừng 363 5,126.7 5,126.7 Quyết định số 289/QĐ-TCLN-SRD ngày 12/7/ 2011 Tổng cục Lâm nghiệp trồng rừng 104 ha, xd 01 bảng tin, tổ chức 01 lớp tập huấn 1,156.5 trồng rừng 104 ha, xd 01 bảng tin, tổ chức 01 lớp tập huấn 1,156.5 Quyết định số 1773/QĐ-TCLN-TCLN ngày 25/9/ 2012 Tổng cục Lâm nghiệp Trồng 65 ha, chăm sóc năm 104 1,037.0 Trồng 65 ha, chăm sóc năm 104 1,037.0 Quyết định số 1656/QĐ-DALN-TCKT ngày 06/8/ 2013 Tổng cục Lâm nghiệp Trồng 90 ha, chăm sóc năm 65 ha, chăm sóc năm 3-104 1,321.1 Trồng 90 ha, chăm sóc năm 65 ha, chăm sóc năm 3-104 1,321.1 Quyết định số 1052/QĐ-DALN-TCKT ngày 19/6/ 2014 Tổng cục Lâm nghiệp Trồng mới104 ha, chăm sóc năm - 90 ha, chăm sóc năm 3- 65 1,612.1 Trồng 104 ha, chăm sóc năm - 90 ha, chăm sóc năm 3- 65 1,612.1 23 Dự án trồng rừng bảo vệ môi trường huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Trung tâm Hợp tác Quốc tế Xúc tiến Lâm nghiệp Nhật (JIPPRO) tài trợ 183 Phụ lục 12: TỔNG HỢP KẾT QỦA THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ GIAI ĐOẠN 2011-2014 (Kèm theo báo cáo tháng 10 năm 2014 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Năm 2011 Vốn Trung ương Vốn 30a (huyện nghèo) Vốn địa phương 2,545.00 Vốn phi phủ 2,105.41 Vốn dân doanh nghiệp tự đầu tư 80,548.0 Tổng 89,691 4,000.00 492.80 184 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng 10,000.00 10,066.51 5,800.00 29,867 5,000.00 5,060.00 4,020.00 14,573 1,500.00 2,000.00 6,569.00 12,614 2,076.99 1,686.40 1,612.06 7,481 123,329.0 163,565.0 156,970.0 524,412 141,906 182,378 174,971 588,946 Phụ lục 13: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (Kèm theo báo cáo tháng 10 năm 2014 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang) Danh mục STT ĐVT Kết thực giai đoạn 2011-2014 Tổng cộng Năm 2011 I Lâm sinh 1.1 Trồng rừng Trồng rừng phòng hộ, Đặc dụng 315 1.2 Trồng rừng sản xuất 24,002 - Gỗ lớn 4,461 - Gỗ nhỏ 19,835 a Hỗ trợ trồng rừng SX - Vốn trung ương - 24,317 5,419 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 4,592 7,401 7,209 10 106 179 4,582 7,295 7,030 600 1,832 1,469 4,830 3,982 5,463 5,561 8,566 2,439 1,658 2,869 1,600 3,496 1,170 567 1,342 417 Vốn địa phương 1,861 869 282 477 233 - Vốn 30a 3,210 400 810 1,050 950 b Vốn mơ hình khuyến lâm 372 118 99 65 90 c Doanh nghiệp Nhà nước 4,443 1,107 1,382 776 d Vốn DN tư nhân 297 e Vốn nước 363 20 5,399 560 1,178 150 104 185 65 147 90 104 Dân tự trồng g 9,960 1,560 1,502 5,978 1,373 770 Trồng phân tán 1000 - Vốn Trung ương 1000 - Trồng gỗ nhỏ 1000 Vốn địa phương 1000 - Trồng gỗ nhỏ - - 2,872 889 92 92 1000 92 92 Vốn 30a 1000 755 - Dân tự trồng 1000 2,259 Chăm sóc rừng trồng - CS rừng trồng PH,ĐD - 815 - - 288 4,010 2,035 815 149 333 393 1,800 149 889 2,872 2,888 1,020 1,020 - 422 563 1,015 43,457 2,968 12,680 15,797 12,012 1,806 1,010 386 274 136 CS rừng cac DNLN 10,925 1,958 2,257 4,070 2,640 - CS rừng (vốn nước ngoài) 429 104 169 155 - Dân tự đầu tư 30,297 9,933 11,283 9,082 596,028 144,410 145,700 145,700 - Bảo vệ rừng B.vệ rừng vốn (vốn TƯ) 43,137 20,306 20,331 2,500 - BV rừng (vốn ĐP) 73,707 19,621 12,938 - Vốn 30a BVR trồng (vốn vay) 4,917 2,917 2,000 4,042 - 160,218 186 17,609 4,042 23,539 109,166 103,718 - - - Tự bảo vệ 470,225 KNTS rừng PH, ĐD 1,008 - 1,008.4 Không trồng bổ sung Xây dựng sở hạ tầng - Làm ĐB C.lửa km 173.0 135.5 37.5 - B.dưỡng ĐBCL N1 km 353.8 304.4 49.4 - Đường lâm nghiệp km 18.0 - C.tạo, N.cấp VƯ vườn - - Xây dựng trạm BVR trạm 2.0 % 106.1 II Độ che phủ rừng K.thác lâm sản Khai thác gỗ - Khai thác tận dụng gỗ RTN m3 - Gỗ rừng trồng Lâm sản gỗ m3 Tre, giàng, nứa Nhựa tràm 137,680 1,008 119,661 - 1,008.4 - 18.0 34.1 36.5 35.5 1,049,229.0 231,387.0 3,113.8 1,046,115.2 2,019.9 229,367.1 229,260.0 739.4 284,482.0 254.5 228,520.6 304,100.0 100.0 284,227.5 304,000.0 1,000 22,150.0 7,678.0 7,072.0 7,100.0 300.0 Tấn 1,090.0 277.0 283.0 280.0 250.0 187 Phụ lục 13 DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG STT Loại VB Số ký hiệu A VĂN BẢN CỦA TRUNG ƢƠNG I Văn Quốc hội, BCT PL Luật Luật Luật Luật 15/2004/PL-UBTVQH11 29/2004/QH11 45/2013/QH13 20/2008/QH12 52/2005/QH11 NQ 30-NQ/TW II Tên văn Pháp lệnh giống trồng Luật Bảo vệ phát triển rừng Luật Đất đai Luật Đa dạng sinh học Luật Bảo vệ môi trường Nghị Bộ Chính trị tiếp tục xếp, đổi phát triển, nâng cao hiệu hoạt động công ty nông, lâm nghiệp Thời điểm ban hành 24/3/2004 03/12/2004 29/11/2013 13/11/2008 29/11/2005 12/3/2014 Văn Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Văn Chính phủ NĐ 200/2004/NĐ-CP NĐ 135/2005/NĐ-CP 10 11 NĐ NĐ NĐ 09/2006/NĐ-CP 23/2006/NĐ-CP 32/2006/NĐ-CP 12 NĐ 82/2006/NĐ-CP 13 14 15 16 17 18 19 NĐ NĐ NĐ NĐ NĐ NĐ NĐ 119/2006/NĐ-CP 48/2007/NĐ-CP 05/2008/NĐ-CP 02/ 2010/NĐ-CP 41/2010/NĐ-CP 61/2010/NĐ-CP 99/2010/NĐ-CP Nghị định xếp, đổi phát triển lâm trường quốc doanh ị định việc giao khốn đất nơng nghiệp, đất rừng sản xuất đất có mặt nước ni trồng thủy sản nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh 03/12/2004 Nghị định Quy định phòng cháy chữa cháy rừng Nghị định thi hành Luật Bảo vệ Phát triển rừng Nghị định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý Nghị định quy định quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng trồng cấy nhân tạo loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định Về tổ chức hoạt động Kiểm lâm Nghị định Về nguyên tắc phương pháp xác định giá loại rừng Nghị định quỹ bảo vệ phát triển rừng Nghị định Khuyến nơng Nghị định Về sách tín dụng phục vụ phát triển rừng nông nghiệp nông thôn Nghị định Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn Nghị định sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 16/01/2006 03/3/2006 30/3/2006 188 08/11/2005 10/8/2006 16/10/2006 28/3/2007 14/01/2008 08/01/2010 12/4/2010 04/6/2010 24/9/2010 20 21 NĐ NĐ 117/2010/NĐ-CP 29/2011/NĐ-CP 22 NĐ 114/2013/NĐ-CP 23 24 25 26 NĐ NĐ NQ NQ 157/2013/NĐ-CP 210/2013/NĐ-CP 30a/2008/NQ-CP 80/NQ-CP 2.2 a 24/12/2010 18/4/2011 Chỉ thị Về việc tăng cường biện pháp cấp bách để bảo vệ phát triển rừng Chỉ thị việc tăng cường đạo thực có hiệu cơng tác phòng cháy chữa cháy Chỉ thị việc tăng cường biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép Chỉ thị việc triển khai biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng Tăng cường đạo thực biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng chống người thi hành công vụ Chỉ thị việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội Dự toán ngân sách nhà nước 2013 Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013-2015 Chỉ thị việc tăng cường đạo thực trồng rừng thay diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác Chỉ thị việc tăng cường đạo thực biện pháp kiểm sốt bảo tồn lồi động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý Chỉ thị việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng Chi thị việc triển khai Nghị định 210/2013/NĐ-CP 16/5/2003 23/01/2006 08/03/2006 12/02/2010 03/10/2013 11/11/2013 19/12/2013 27/12/2008 19/5/2011 Văn Thủ tƣớng Chính phủ Chỉ thị Thủ tƣớng 27 28 29 30 CT CT CT CT 12/2003/CT-TTg 02/2006/CT-TTg 08/2006/CT-TTg 270/CT-TTg 31 CT 1685/CT-TTg 32 CT 19/CT-TTg 33 CT 02/CT-TTg 34 CT 03/CT-TTg 35 36 CT CT 04/CT-TTg 09/CT-TTg b Nghị định tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng Nghị định Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Nghị định Quy định xử phạt hành quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giống trồng, bảo vệ kiểm dịch thực vật Nghị định Quy định xử phạt hành quản lý rừng phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản Nghị định sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Nghị Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo Nghị định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 27/9/2011 18/6/2012 24/01/2014 20/02/2014 05/3/2014 25-4-2014 Quyết định Thủ tƣớng 37 QĐ 178/2001/QĐ-TTg 38 39 40 41 42 43 QĐ QĐ QĐ QĐ QĐ QĐ 89/2005/QĐ-TTg 186/2006/QĐ-TTg 204/2006/QĐ-TTg 18/2007/QĐ-TTg 147/2007/QĐ-TTg 2194/2009/QĐ-TTg Quyết định Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ hộ gia đình, cá nhân giao, thuê, nhận khoán rừng đất lâm nghiệp Quyết định Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống trồng lâm nghiệp Quyết định việc ban hành Quy chế quản lý rừng Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 Quyết định phê duyệt số sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển giống nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020 44 QĐ 60/2010/QĐ-TTg Quyết định Ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà 189 12/11/2001 29/12/2005 14/8/2006 02/9/2006 05/02/2007 10/9/2007 25/12/2009 30/9/2010 45 QĐ 73/2010/QĐ-TTg 46 QĐ 2284/QĐ-TTg 47 QĐ 34/2011/QĐ-TTg 48 QĐ 66/2011/QĐ-TTg 49 50 51 52 53 QĐ QĐ QĐ QĐ QĐ 57/QĐ-TTg 126/QĐ-TTg 07/2012/QĐ-TTg 24/2012/QĐ-TTg 39/2012/QĐ-TTg 54 QĐ 11/2013/QĐ-TTg 55 56 QĐ QĐ 594/QĐ-TTg 1976/QĐ-TTg 57 QĐ 2621/QĐ-TTg 58 QĐ 218/QĐ-TTg 59 QĐ 686/QĐ-TTg 60 QĐ 32/2014/QĐ-TTg 61 QĐ 823/QĐ-TTg III nước giai đoạn 2011-2015 Quyết định Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơng trình lâm sinh 16/11/2010 Quyết định Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 Chính phủ 13/12/2010 sách chi trả môi trường rừng" Quyết định sửa đổi, bổ sung số điều quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo định số 186/2006/QĐ-TTg 24/6/2011 ngày 14/8/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Sửa đổi bổ sung số điều định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 số sách 09/12/2011 phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 09/01/2012 Quyết định việc thí điểm chia sẻ lợi ích quản lý, bảo vệ phát triển bền vững rừng đặc dụng 02/02/2012 Quyết định Ban hành số sách tăng cường cơng tác bảo vệ rừng 08/02/1012 Quyết định sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 01/6/2012 05/10/1012 Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảnh, bóng mát, cổ thụ Quyết định cấm xuất khẩu, nhập mua bán mẫu vật số loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục Công 24/01/1013 ước bn bán quốc tế lồi động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Quyết định Phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đọn 2013-2016" 15/4/2013 Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến 2020, định hướng 2030 30/10/2013 Quyết định việc sửa đổi, bổ sung số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định NQ 30a/2008/NQ-CP ngày 31/12/2013 27/12/2008 Chính phủ Quyết định phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước, vùng 07/02/2014 nội địa Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 Quyết định Chương trình, kế hoạch Chính phủ thực Nghị số 30-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 11/5/2014 12/3/2014 tiếp tục xếp, đổi phát triển, nâng cao hiệu hoạt động công ty nông, lâm nghiệp Quyết định tiêu chí hộ gia đình làm nơng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp có mức sống trung 27/5/2014 bình, giai đoạn 2014-2015 Quyết định việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 30/5/2014 Văn Bộ, ngành Trung ƣơng ban hành Chỉ thị Bộ trƣởng 62 63 64 CT CT CT 86/2006/CT-BNN 15/2007/CT-BNN 68/2007/CT-BNN 65 CT 809/CT-BNN-KHCN 66 67 68 CT CT CT 3837/CT-BNN-TCLN 2362/CT-BNN-TCLN 936/CT-BNN-TCLN Chỉ thị quản lý việc chuyển mục đích sử dụng rừng Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy Thông tư tăng cường quản lý khai thác tiêu thụ gỗ sưa Chỉ thị Về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nơng nghiệp phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2015 Chỉ thị tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã Chi thị việc tăng cường thực thi sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống trồng lâm nghiệp 190 21/9/2006 13/02/2007 11/7/2007 28/3/2011 16/7/2013 18/3/2014 3.2 Thông tƣ Bộ ngành 69 TT 80/2003/TTLT/BNN-BTC 70 TT 102/2006/TT-BNN 71 TT 72 TT 38/2007/TT-BNN 73 TT 57/2007/TT-BNN 74 TT 61/2007/TTLT-BNN-BTC 75 76 TT TT 05/2008/TT-BNN 52/2008/TTLT-BNN-BTC 77 TT 65/2008/TTLT-BNN-BTC 78 TT 79 TT 06/2009/TT-BNN 08/2009/TT-BNN 80 TT 81 TT 82 83 84 TT TT TT 85 TT 86 TTLT 07/2011/TTLT-BNNPTNTBTNMT 87 TT 25/2011/TT-BNNPTNT 99/2006/TT-BNN 10/2009/TT-BNN 24/2009/TT-BNN 25/2009/TT-BNN 34/2009/TT-BNNPTNT 87/2009/TT-BNNPTNT 35/2010/TT-BNNPTNT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 thủ tướng phủ quyền hưởng lợi, nghĩa vụ hộ gia đình, cá nhân giao, thuê, nhận khoán rừng đất lâm nghiệp Hướng dẫn số điều Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 Chính phủ việc giao khốn đất nơng nghiệp, đất rừng sản xuất đất có mặt nước ni trồng thuỷ sản nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh Thông tư Hướng dẫn thực số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn Thông tư Sửa đổi, bổ sung số điểm Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực số điều Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 Thủ tướng Chính phủ Thơng tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động quan kiểm lâm cấp; tốn chi phí cho tổ chức, cá nhân huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng Thông tư Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Thông tư Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số chỗ miền núi trồng rừng thay nương rẫy Thông tư Hướng dẫn thực Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 Chính phủ nguyên tắc phương pháp xác định giá loại rừng Thông tư hướng dẫn xây dựng quy hoạch sản xuất nơng - lâm - ngư nghiệp, bố trí dân cư 61 huyện nghèo Thông tư Hướng dẫn thực số sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Thơng tư Bổ sung số điểm Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31/12/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su đất lâm nghiệp Thơng tư Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng quy hoạch sang rừng sản xuất ngược lại từ rừng sản xuất quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà sốt quy hoạch lại loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Thơng tư Hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê rừng lập hồ sơ quản lý rừng Thơng tư Quy định tiêu chí xác định phân loại rừng Thông tư Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên Thông tư Ban hành “Danh mục bổ sung số loài trồng rừng lâm sản gỗ 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị 30a/2008/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ ” Thơng tư liên tịch Hướng dẫn số nội dung giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ số quy định thủ tục hành lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng theo Nghị số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 191 03/9/2003 13/11/2006 06/11/2006 25/04/2007 13/6/2007 22/6/2007 14/01/2008 14/4/2008 26/5/2008 10/02/2009 26/02/2009 04/3/2009 05/5/2009 05/5/2009 10/6/2009 31/12/2009 23/6/2010 29/01/2011 06/4/2011 88 TT 35/2011/TT-BNNPTNT 89 TT 69/2011/TT-BNNPTNT 90 TT 78/2011/TT-BNNPTNT 91 92 93 94 TT TT TT TT 95 TT 96 97 TT TT 80/2011/TT-BNNPTNT 01/2012/TT-BNNPTNT 20/2012/TT-BNNPTNT 85/2012/TT-BTC 03/2012/TTLT-BKH ĐTBNNPTN-BTC 42/2012/TT-BNNPTNT 47/2012/TT-BNNPTNT 98 TT 51/2012/TT-BNNPTNT 99 TT 60/2012/TT-BNNPTNT 100 TT 101 TT 102 TT 18/2013/TT-BTC 103 TT 20/2013/TTLT-BNNPTNTBTC 104 105 106 TT TT TT 107 TT 108 TT 109 TT 110 TT 111 TT 62/2012/TTLT-BNNPTNTBTC 10/2013/TTLT-BNNPTNTBKHĐT 23/2013/TT-BNNPTNT 24/2013/TT-BNNPTNT 80/2013/TTLT-BTC-BNN 100/2013/TTLT-BTCBNNPTNT 04/2013/TTLT-BKHĐTBNNPTNT-BTC 10/2014/TT-BNNPTNT 13/2014/TTLT-BNN-BKHĐTBTC 15/2014/TT-BNN Thông tư Hướng dẫn thực khai thác, tận thu gỗ lâm sản gỗ Thông tư Hướng dẫn thực số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 Thủ tướng Chính phủ Thơng tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Thông tư Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp kiểm tra nguồn gốc lâm sản Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu tốn tiền chi trả dịch vụ mơi trường rừng Thơng tư hướng dẫn chế độ quản lý tài Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Thông tư Hướng dẫn thực Quyết định 147/2007/QĐ-TTg Quyết định 66/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Thơng tư sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 01/01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 Thông tư quy định quản lý khai thác từ tự nhiên nuôi động vật rừng thông thường Thông tư Hướng dẫn thực nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng, qui định định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 thủ tướng phủ Thơng tư Quy định nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng Thông tư liên tich hướng dẫn chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 Thủ tướng Chính phủ Thơng tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục lý rừng trồng quản lý, sử dụng số tiền thu từ lý rừng trồng khơng thành rừng, rừng trồng khơng có khả thành rừng sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 liên Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn - Tài hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động quan kiểm lâm cấp; tốn chi phí cho tổ chức, cá nhân huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật phòng cháy, chữa cháy rừng Quy định cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt rừng sản xuất Thông tư Quy định trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp thực bảo vệ phát triển rừng Thông tư Hướng dẫn thực số điều định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 Thủ tướng Chính phủ sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung số quy định Thơng tư liên tích số 03/2013/TTLT-BKHĐT- BNNPTNTBTC ngày 05/6/2012 Hướng dẫn thực Quyết định 147/2007/QĐ-TTg Quyết định 66/2007/QĐ-TTg Thơng tư quy định tiêu chí xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng vành đai bảo vệ khu bảo tồn biển Thông tư Hướng dẫn số nội dung thực Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 Thủ tướng sách khuyến khích phát triển ngành mây tre Thơng tư Hướng dẫn số điều Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg sách khuyến khích phát triển, liên 192 20/5/2011 21/10/2011 11/11/2011 23/11/2011 04/01/2012 07/5/2012 25/5/2012 05/6/2012 21/8/2012 25/9/2012 19/10/2012 09/11/2012 16/11/2012 01/02/2013 20/02/2013 27/3/2013 04/5/2013 06/5/2013 14/6/2013 26/7/2013 19/8/2013 26/3/2014 29/4/2014 29/4/2014 112 3.3 TT 85/2014/TT-BNN kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng mẫu Thơng tư hướng dẫn tốn, tốn vốn NSNN thực Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 30/6/2014 Quyết định Bộ trƣởng BNN 113 QĐ 03/2005/QĐ/BNN-LN Quyết định Ban hành Quy định khai thác gỗ để hỗ trợ nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 Thủ tướng Chính phủ 114 QĐ 06/2005/QĐ-BNN 24/01/2005 115 QĐ 38/2005/QĐ-BNN Quyết định việc Ban hành Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh ni xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, rừng,định khoanh rừng tự nhiên Về việcbảo banvệhành mứcnuôi kinhphục tế kỹhồi thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng bảo vệ rừng 13/2005/QĐ-BNN Quyết định Ban hành Danh mục giống lâm nghiệp 15/3/2005 Quyết định ban hành Danh mục giống lâm nghiệp phép sản xuất kinh doanh Quyết định ban hành Danh mục giống lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành Quyêt định ban hành Danh mục loài chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo vùng sinh thái lâm nghiệp Quyết định việc ban hành Quy định kiểm tra, kiểm soát lâm sản Quyết định việc ban hành Quy chế quản lý đóng búa cây, búa kiểm lâm Quyết định việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 Quyết định việc phê duyệt Đề án bảo tồn phát triển lâm sản gỗ giai đoạn 2006-2020 Quyết định Ban hành Bản Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn 15/3/2005 15/3/2005 116 QĐ 117 118 QĐ QĐ 14/2005/QĐ-BNN 15/2005/QĐ-BNN 119 QĐ 16/2005/QĐ-BNN 120 121 122 123 124 QĐ QĐ QĐ QĐ QĐ 59/2005/QĐ-BNN 44/2006/QĐ-BNN 62/2006/QĐ-BNN 2366/QĐ-BNN-LN 106/2006/QĐ-BNN 125 126 QĐ QĐ 487/QĐ-BNN-TCCB 26/2007/QĐ-BNN 127 QĐ 434/QĐ-QLR 128 129 QĐ QĐ 550/QĐ-QLR 46/2007/QĐ-BNN 130 QĐ 59/2007/QĐ-BNN 131 QĐ 104/2007/QĐ-BNN 132 133 134 135 QĐ QĐ QĐ QĐ 78/2008/QĐ-BNN 114/2008/QĐ-BNN 241/QĐ-BNN-TCLN 1379/QĐ-BNN-TCLN Quyết định Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, quy hoạch rừng Quyết định ban hành Danh mục bổ sung giống lâm nghiệp phép sản xuất kinh doanh Quyết định Ban hành Hướng dẫn xây dựng quy hoạch bảo vệ phát triển rừng cấp xã Hướng dẫn giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn Quyết định Ban hành Bản “Hướng dẫn xây dựng Quy ước bảo vệ phát triển rừng cộng đồng dân cư thôn” Quyết định Ban hành Quy định việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng Sửa đổi, bổ sung số Điều Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh ni xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên” Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005 Bộ Nông nghiệp PTNT Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020 Quyết định Thành lập Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Việt Nam Quyết định Về việc quy định chế độ báo cáo thực kế hoạch lâm nghiệp Quyết định Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực phạm vi hai tỉnh trở lên làm sở cho việc thực 193 07/01/2005 06/7/2005 15/3/2005 10/10/2005 01/6/2006 16/8/2006 17/8/2006 27/11/2006 26/02/2007 09/4/2007 11/4/2007 08/5/2007 28/5/2007 19/6/2007 27/12/2007 01/7/2008 28/11/2008 05/02/2013 18/6/2013 136 QĐ 1565/QĐ-BNN-TCLN 137 QĐ 774/QĐ-BNN-TCLN 138 139 140 QĐ QĐ QĐ 829/QĐ-BNN-TCLN 919/QĐ-BNN-TCLN 957/QĐ-BNN-TCLN 141 QĐ 1003/QĐ-BNN-CB 142 QĐ 1016/QĐ-BNN-CB B sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Quyết định Phê duyệt "Đề án tái cấu nghành lâm nghiệp" Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao suất, chất lượng giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020 Quyết định phê duyệt "Đề án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến giai đoạn 2014-2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển thị trường gỗ lâm sản gỗ giai đoạn 2014-2020 Quyết định phê duyệt "Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm sản, thủy sản chế biến giảm tổn thất sau thu hoạch Quyết định phê duyệt Ban hành kế hoạch hành động thực "Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm sản, thủy sản chế biến giảm tổn thất sau thu hoạch 08/7/2013 18/4/2014 23/4/2014 05/5/2014 08/5/2014 13/5/2014 13/5/2014 VĂN BẢN CỦA TỈNH 143 144 NQ KL 43-NQ/TU 03/KL-TU 145 QĐ 283/2011/QĐ-UBND 146 QĐ 519/2011/QĐ-UBND 147 QĐ 37/QĐ-UBND 148 QĐ 2054/QĐ-UBND 149 QĐ 298/2014/QĐ-UBND 150 QĐ 299/2014/QĐ-UBND 151 QĐ 459/QĐ-UBND Nghị Tỉnh ủy ban hành Chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2011-2015 Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Công tác quản lý phát triển rừng, nghề rừng Quyết định việc quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển rừng bảo vệ rừng thuộc nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015 Quyết định việc ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất rừng tự nhiên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2016 Quyết định phê duyệt Đề án giảm nghèo nhanh bền vững huyện Sơn Động giai đoạn 2009-2020 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn địa bàn huyện Lục Ngạn tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay nướng rẫy thời gian chưa tự túc lương thực giai đoạn 2014-2018 QĐ Về việc Quy định nội dung chi, mức chi cho tổ chức, cá nhân huy động tự nguyện thực nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật chữa cháy rừng trê địa bàn tỉnh Bắc Giang QĐ việc Quy định hệ số K thành phần để áp dụng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng địa bàn tỉnh Bắc Giang QĐ việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020 194 22/02/2011 12/6/2011 05/8/2011 30/12/2011 27/5/2009 31/12/2013 30/5/2014 30/5/2014 18/7/2014 ... tiễn phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường Chương 3: Thực trạng phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang kinh tế thị trường Chương 4: Định hướng giải pháp phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG HIỆN NAY …… 78 3.1 Một số đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang. .. ngành kinh tế trị, phát triển kinh tế lâm nghiệp kinh tế thị trường, mà thực chất phát triển lâm nghiệp hàng hóa, vừa tuân theo quy luật chung phát triển kinh tế, vừa thể tính đặc thù ngành lâm nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong nền kinh tế thị trường hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay