Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

70 15 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:34

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) IH I H C NÔNG LÂM PHAN NG C ÁNH tài: CÔNG TÁC QU T CV A BÀN HUY N L C YÊN, T NH YÊN BÁI KHÓA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Qu Khoa : Qu n Tài nguyên Khóa h c : 2011 - 2015 Thái Nguyên, 2015 IH C IH I H C NÔNG LÂM PHAN NG C ÁNH tài: CÔNG TÁC QU T CV A BÀN HUY N L C YÊN, T NH YÊN BÁI KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Qu Gi L p : K43 - Khoa : Qu n Tài nguyên Khóa h c : 2011 - 2015 ng d n: Th.S Nguy Thái Nguyên, 2015 - N02 i L IC Th c t p t t nghi p h c ph n quan tr c ti p xúc v i công vi c th c t , áp d ng nh ng ki n th ng Trong b c t c gh i h c Nông Lâm Thái c r t nhi u s , ch b o t n tình c a th y, c bi t th y, cô giáo khoa Qu n Tài nguyên V i lòng bi c, em xin chân thành c y, giáo ng nói chung khoa Qu n Tài nguyên nói riêng c s gi i thi u c a Ban Giám Hi i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu c ti n hành th c t p t i UBND huy n L c Yên t ngày 05/01/2015 tài: n nhà c bi i huy n L c Yên cv t th c t p t t nghi p này, s n l c c a b n thân, em nh cs nhi t tình c a Th y giáo , cán b Th.S Nguy n v n ngày 20/5/2015 v c ti a c a UBND huy n L c Yên em th i gian nghiên c c tài, s u ki n thu n l ng viên, em hồn t th c t p Khóa lu n t t nghi p s không tránh kh i nh ng thi u xót, nên em mong nh cs b o c a th y, cô giáo b n sinh em có th v Em xin chân thành c Thái Nguyên, ngày 20 Sinh viên Phan Ng c Ánh ii B ng S B m qua m t s nv 26 a huy n 37 B ng 4.3 Hi n tr ng s d 40 B ng 4.4 Tình hình th c hi n quy n s d t th c a huy n L n 2012 - 2014 49 iii BTNMT GCN CP NQ TT TDP NVH KT XH TN&MT STNMT UBND - iv PH N 1: M U 1.1 Tính c p thi t c tài 1.2 M tài 1.3 M c tiêu c tài tài PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U .3 lu 2.1.1 cv lu n xác l p quy n s h cv pháp c a công tác qu 2.2 Nh ng n cv b n c a công tác qu Nam theo Lu cv a Vi t 2.3 Khái quát tình hình qu cv th c hi n Lu t nh Yên Bái t n 2.3.1 Công tác qu cv 2.3.2 Tình hình qu PH N 3: c ta, cv m vi c c a t nh Yên Bái 15 NG, N U 21 ng ph m vi nghiên c u .21 ng nghiên c u 21 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 21 m th i gian ti n hành 21 3.3 N i dung nghiên c u 21 3.4 N i dung nghiên c u .21 3.4.1 u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a huy n L c Yên 21 3.4.2 Hi n tr ng s d t 2014 bi n 2012 tháng 7/ 2014 21 3.4.3 Công tác qu cv i dung Lu t 21 v 3.4 xu t m t s gi i pháp nh qu cv ng công tác 22 3.5 u 22 3.5 p tài li u, s li u th c p 22 3.5.2 phân tích s li u 22 3.5.3 , chuyên kh o 22 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 23 4.1 u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a huy n L c Yên 23 u ki n t nhiên: .23 4.1.2 Th c tr ng phát tri n ngành kinh t 25 4.1.3 nh v u 4.2 Hi n tr ng s d nt , t bi 4.3 - .31 ng lo t 33 cv nL n 20012 - 2014 36 36 4.3 b a gi i hành chính, l p qu n h a gi i hành chính, l p hành 38 4.3.3 Kh tr ng s d t, l p b t b quy ho ch s d 4.3.5 Qu n vi a chính, b hi n t .39 t, thu h t chuy n m d ng t 43 ns d nh n quy n s d t, l p qu n h a chính, c p gi y ch ng t .46 4.3.7 Th ng kê, ki 46 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH .59 5.1 K t lu n 59 5.2 Ki n ngh .60 TÀI LI U THAM KH O Khi hồ bình l p l is oc a hoàn thi n h th ng pháp lu c th ng hành v qu c xây d ng ngày hoàn thi ch ng t t y u c a cách m ng vô s n qu c - Lê Nin: h u hoá v n n t ng lu n Hi h c th ng nh t qu kh cs nh: nh Hi u m t l n n c t cho th y ch v mb c s h u toàn dân ng XHCN vi c s d ng c th ng nh t qu n b ng quy ho ch pháp lu t Th c ti n cho th y vi cv theo pháp lu t r t c n thi th y k t qu c c nh ng thi u sót, y u vi c th c hi n ch a ngành nói ng h c kinh nghi m công tác qu cv L c Yên huy n mi n núi n m hình kinh t - xã h i c a huy nhu c u s d c c a t nh Yên Bái Tình u chuy n bi n m nh m , d n c kinh t - xã h i, qu c phòng, có h n l c khai thác tri V a huy n tr lên nóng b ng nhi m v n ng n gi i quy t nh cv m t cho ct i ph i th c hi n t t n i dung qu n i, x thông tin, tuyên truy n pháp lu u hi u làm theo pháp lu t Xu t phát t yêu c u c a công tác qu cv phân công c a Khoa Qu n tài nguyên Ths Nguy ng d n c a Th y giáo - i h c Nông Lâm Thái Nguyên, ti n - hành th c hi is cs tài cv t a bàn huy n L c Yên t c tr ng công tác qu n 2012 - 2014 cv nh ró nh t m m nh nh c vi c th c hi n 13 n i dung qu xu t gi nh ng cv làm t t công tác i cơng tác qu cv n hồn thi n h m b o công tác qu n v l i huy n L c c t ch i qu is d - N m v ng n i dung qu cv o v quy n t nh c a Lu t th n quy ph m pháp lu t v - N m v ng th c tr ng qu s li u tra, thu th - Nh ng ki n ngh th c t c c ph cv mb c tính trung th c, khách quan xu t v i c p có th m quy n ph i phù h p v i p v i lu nh 2.1.1 Th c ti n cho th y ch n nh mb sách v s h u toàn dân v úng ng XHCN H th ng qu phù h p s có tác t ch ng tích c c gi i quy t nh ng sau: - thi ng kinh t nông nghi i s ng - i m i b m t nông thôi, c i i mb c qu c gia - B o v tài t b o v ng sinh thái - Quy ho ch h p khu nghi p ki m - Chuy n d s d u kinh t hóa ng quy ho ch t h p - Xây d ng xã h i công b ng nhà c h t sách t - n thu cho c n vô quý giá c a m i Qu c bi t khơng có thay th m c s n xu c có m t h th n pháp lu t sau: - Lu hi u l qu n ch t ch nh khác khoa h c tính pháp c a cơng tác qu h th u s n xu t c Qu c h i thông cv 49 ng giao d ch v quy n s d t, b o v quy n l i ích h p pháp c a i tham gia giao d ch v quy n s d nhi m c l p th t c c quy n s d c th c hi n , th t c lu Tình hình th c hi n quy n th th i gian t 12 - 2014 nh a huy n L c Yên c th hi n qua b ng 4.14: 12 - 2014 ng h p Chuy i Chuy ng Th a k 2012 70 40 35 2013 18 20 2014 44 T ng 82 112 63 (Ngu n: Phòng tài nguyên m ng huy n L c Yên) Qua b ng ta th y, công tác qu n phát tri n quy n s d th ng b ng s n huy n L c Yên c nh ng k t qu h n ch th hi n m ts - m sau: ng kinh doanh b - ng phát tri n qu ng s n; t ch ng b t, ng cung ng s n; c thành l p tr c thu c Phòng Tài ngun Mơi u tri n khai nên nhi - c th c hi n d n d n Song vi c tri c vi c t ch c p d ch v h tr cho th t n pháp c th ch 50 kh c ph c nh ng h n ch nêu trên, U ban huy n L c Yên c n ch n khai t ch thành l p t ch b ng phát tri n qu t, ng cung c p d ch v h tr cho th ng ng s n 4.3.10 Qu n giám sát vi c th c hi n quy d c is t cs h cs d t gián ti p thông qua vi c giao quy n s d s d t c th d i di n ch s h u Nhà ng th t cho ch nh quy cho c is t Các t ch c, h t t c pháp lu l tr thành ch th mang quy n pháp Quy th ch t ch c ah c coi chu n m quan h gi cv c pháp lu mb os is d s d n m i t gi ng th nh c is d tv i nh trách nhi m c i t vi c th c hi n pháp lu Theo Lu i s d * Quy n chung c is d t - c c p gi y ch ng nh n quy n s d - ng thành qu - ng l i ích cơng trình c ng, k t qu t có quy n t; t; cv b ov ,c it t nông nghi p; - ng d vi c c i t o, b i b nông nghi p d c Nhà n c b o h b t h p pháp c a i khác xâm ph n quy n s t 51 - Khi u n i, t cáo, kh i ki n v nh ng hành vi vi ph m quy n s d ng t h p pháp c a nh ng hành vi khác vi ph m pháp lu t v chung c i s d ng t -S d i th s d nh v t chi u cao khơng, b o v cơng trình công c nh khác c a pháp lu t; - ns d t, làm th t c chuy ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho quy n s d b o lãnh, góp v n b ng quy n s d i, chuy n t; th ch p, nh c a pháp lu t; - Th c hi nh c a pháp lu t; - Th c hi n bi n pháp b o v - t nh v b o v l i ích h p pháp c is d - ng, khơng làm t n h t có liên quan; nh c a pháp lu t v vi c tìm th y v - Giao l h ns d c có quy nh thu h t; t ho c h t th i t Ngoài nh ng quy chung nêu trên, th i gian qua, huy n L c Yên qu n t t vi c th c hi n quy n c qua công tác l p th t c chuy n quy n s d a bàn Nh is d t thông t cho h ng h p chuy n quy n s d c a pháp lu t b phát hi cx nh nh c a c Vi c th a k , th ch p b o lãnh th ch p quy n s d t ch c, h 2012 n tc a c qu n ch t ch v y t 14 ng h p dùng quy n s d vi ph m nguyên t c tài tín d ng Bên c nh nh hi n quy m làm t t, công tác qu n giám sát vi c th c c is d t L c n có nh m 52 tình tr ng chuy t mà bên không làm th t nhi ng quy n s d ng c pháp lu t (chuy n ng h d ng chui); t c chuy n m c t; m t s di c bi t lâm nghi c c p gi y ch ng nh n quy n s d hi n quy n c a mì t is d c th c nh c a pháp lu t th c hi n t t n i dung này, th i gian t i huy n c a ti c p gi y ch ng nh n quy n s d cá nhân s d y m nh t cho h ng th i làm t t công tác tra, ki m tra k p th i phát hi n nh ng vi ph m vi c th c hi s d c i ng công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu ch s d t hi c quy giác tuân th theo nh c a mình, t ct nh c a pháp lu t 4.3 Công tác tra, ki m tra vi c ch s d t nhi m v nh v qu n ng xuyên c a c c bi t ng, tra, ki qu cv ng công tác y vi c th c hi n qu nghiêm ng a x k p th b o cho m i lo t cách ng h p vi ph c s d ng m t cách h p lý, ti t ki qu cao M t khác vi n mb cs m i hi u c sách pháp lu t v nào, phát hi n nh ng m t tiêu c c h n ch , kh c ph c nh ng sai sót, y u kém, làm cho lu t sách qu n s d UBND huy n L c Yên ch ng xuyên ho ng t a 53 T nh Yên Bái t ch c tra, ki m tra vi xã, th tr t t i 24/24 a bàn huy n Th c t a bàn huy n cho th y tình tr m quy u x y t c T ý quy ho t giao cho dân không báo cáo T ng ng h t nuôi tr ng thu s ng L c Yên m quy n (vì di ng qu t 13 ng thu h i quy t tr l i cho Huy giao cho dân a bàn huy n L c Yên nh chuy ng quy n s d nh n nhi ng h p t trái phép T ng c ng toàn huy n có 37 v vi ph m v i di n tích 90395 m2 ch y t lâm nghi p c n Nam sinh s ng hi ng h ng bào i quy c v ng ch ng cơng tác qu n lý, s d t có hi u qu lu t Bên c nh vi c ph i h p v i tra S tra huy n th c hi n vi c tra theo ch ng c n ch o c a UBND huy n, phòng Tài ngun Mơi ng ti phát hi n k p th i x nghiêm minh sai ph m Quá trình tra ph i m b o khách quan, tránh hi i qu c sai ph m c a is d h i, t o ni m tin c t, góp ph n t o nên s công b ng xã i v i pháp lu t 4.3.12 Công tác gi i quy t tranh ch p v i quy n i, t cáo, vi ph m qu n s d Gi i quy t tranh ch qu n s d u t u n i, t cáo vi ph m t bi n pháp nh u quan h t, b o v quy n l i ích h p pháp c a ch s t 54 d i cơng b ng xã h i, góp ph dân, nâng cao lòng tin c ng t nhân i v i c p quy n gi v ng c an ninh tr xã h i Trong nh u n i, t cáo vi ph m pháp lu ng v b c xúc L c Yên, gây ng x u n tình hình an ninh tr , tr t t an toàn xã h i quy t v trên, huy n L c Yên công dân nh Q gi i p b ph n ti p u n i, t cáo, tranh ch ng h p, phân lo a nhân dân t ch c gi i quy t ho c g quan có th m quy n gi i quy nh c a pháp lu t U ban nhân dân huy o vi c gi i quy u n i, t cáo gi i quy t tranh ch tr t n x y nh nh an ninh, m nóng v u n i, t t c p nhi u l n - Trong th i gian t ngày 01 tháng 01 U ban nhân dân huy 12 p nh n u n i, t gi i quy t tranh ch tranh ch p quy n s d nhân, huy n tháng 31/7/2014, ngh ngh gi i quy t t5 un i3 p trung gi i quy t d m6 p t t l 100% Tuy nhiên, th i h n gi i quy t v vi nh c a Lu t Khi u n i, t cáo K t qu gi i quy t u n i, t cáo v th i gian qua m a huy n L c Yên n kh i, th hi n s c g ng quy t tâm c a cán b công ch ng huy n vi c gi gìn an ninh tr t t , an toàn xã h m b o s công b ng t nhân dân, làm cho dân hi oc ng, pháp lu t c c Bên c nh nh ng k t qu ng l i lãnh c, 55 công tác gi i quy t u n i, t cáo, tranh ch tránh kh i nh ng thi huy ng v ph i gi i quy nhi u l n; có v i quy i quy t l i m quy nh gi i quy t Xã h i phát tri n làm cho giá tr thành v b c xúc, vi ph m pháp lu y nhi u ngày ph c t gi i quy t v nh ng bi m này, th i gian t i huy n c n có x nghiêm minh nh quy n dân ch ng h p l i d ng i khác u n i sai s th t làm m t tr t t an toàn xã h i, gây thi t h is d t; m l p t p hu n cho cán b tra h c h i kinh nghi m l n nhau, h tr kinh phí b ng tho i quy t, tránh tình tr ng mua chu c, h i l M t khác ph tra nh m phát hi n k p th i x ng xuyên ki m i v i nh ng cán b thi u tinh th n trách nhi m; xây d ng, c ng c , t ch c hoà gi i h n ch c , nh m n k p th i nh ng vi ph m nhân dân; t ch c nhi u cu c tuyên truy n pháp lu t v h am hi u, tránh tình tr ng u n i tràn lan 4.3.13 Qu n ho ng d ch v công v Khi quy n s d c coi hàng hố th s n ln bi quy n l i c k vi c s d is d vi c s ng b ng t có hi u qu b o v c t vi c ban hành sách pháp lu t i, b sung hoàn thi n chúng cho phù h p v i t ng th i u r t c n thi t Lu 1993, Lu t s i b sung m t s nh c th n ng n v t cc c th c hi n quy n s h u v i thay th cho Lu u c a Lu im ng d ch v công cv a có nh ng bi u 56 ch th ng quy n s d c Qu n ho c phát tri ng c a ng d ch v công v m: - Qu n ho ng c - Qu n ho ng c a t ch c phát tri n qu - Qu n t ch c ho t ng d ch v qu n lý, s d t thu c c: nv t; n l p quy ho ch, k ho ch s d + D ch v v c, l p b t; a chính; + D ch v v c qu n ho ng c vi c c p phép ho ho ch s d n n v l p quy ho ch, k t, d ch v thông tin v ho u ki n th t c c p phép ng d ch v v cb a bàn huy n L c Yên d ch v cơng v a n 2012 - 2014 cơng tác qu n c th c hi , nguyên nhân: Do a bàn t nh Yên Bái m i ch có Thành ph Yên Bái, th xã c thu huy n l ng, c thành l c thu c phòng Tài ng; t ch c ho ho ch, k ho ch s d ho c c p phép ho ng v nv t, d ch v v ng, ho v c aS t, l p quy c thành l p ng ph thu c nhi ng th c hi n t t n i dung này, huy n L c Yên ph quy n c quy , th xã vào th m nh c a pháp lu nh thành l UBND t nh ngành ch nh 12 a t ng th Tài chính, S Tài 57 ng thành l p T ch c qu n qu nh vi c ho t ban hành quy ng v ho ch s d cl pb 4.4 t, quy ho ch k a cơng tác qu a huy n L c Yên giai n 2012 - 2014 Trong nh u ki c a huy v t ch t k thu t chun mơn c a cán b d non y u, nh n th c c a nhân dân v Lu s quan tâm ch s n ch o c a UBND t nh, Huy n u c bi t v chuyên môn c a S ng, huy n L c Yên c ph c nh n l i, ch vi c th c hi n n i dung qu 2012 c ng tích c c cv a bàn T 14 Công tác qu c bi a huy c m t s k t qu nh t t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p cho h nông dân huy n K t qu c lòng tin c a nhân dân vào quy c, t o s chuy n bi n nh n th c c a cán b ph pháp lu a huy phát tri n kinh t -xã h Bên c nh nh ng k t qu n p, t o s a bàn huy n c, vi c qu m t s t n t i công tác xây d ng b công tác quy ho ch s d m t s n i dung qu ho ng d ch v công v nhi công tác qu n c ng a huy n a chính, phân h t, t, gi i quy t vi ph m v pháp lu c th c hi n ch n ng t n t i s ch m tr có n vi a huy n cho p th nh ng n i 58 dung qu cv c th c hi c hi u qu c th ho c p xã; b kinh phí ph c v cho công tác qu tuyên truy n sâu r ng Lu is d Lu ol a n m i t ch c h t hi u t nguy n th c hi nh c a 59 5.1 K t lu n nt 12 c a huy n L c Yên d 14, vi c qu n s d n n p, công tác qu t cv c nh ng k t qu c th : - c h th n pháp lu t v c th m quy n t ch c th c hi n t - 100% xã, th tr yd ch s d t 14; - Cơng tác c ng, tồn huy c h p cho t t a bàn toàn huy n - t quy ho c huy ng cho nhu c ng th i gi i quy t c c a h a bàn huy n, c qu dân kh s tl - Th c hi n công tác th ng kê bi ph n ng xuyên, báo cáo k p th i, n tr ng s d 12 huy n L c Yên thành công tác t ng ki 12 nh c a Lu ho ch th i 14 huy n L c Yên thành vi c ki m kê qu n lý, s d ng c a t ch c nhà t; - Công tác thanh, ki m tra c a huy k p th ng xuyên, n x v vi ph m, gi i quy t t t v tranh ch p u n i, t tr c th c hi t làm nhà xu ng ru nghiêm minh; n tình tr ng l n, chi t; tình n k p th i x 60 - Huy i quy t t t 100% v u ki n, tranh ch - Ngu n 2012 2014 7.010,85 tri ng Bên c nh nh ng k t qu c, công tác qu cv t a huy n L c Yên m t s h n ch - n pháp lu t v i c a công cu - 100% s xã, th tr im m, c; d ng b xây d ng theo ch th 299/TTg v - Vi c c m, toàn huy n m t 70,5 % di n tích t lâm nghi c c p gi y t c n c p gi y (ch y u di ch ng nh n quy n s d t); - Còn ch m tri n khai vi c t ch qu n pháp c th ch - Công tác qu n tài v v nv ng phát tri n c thành l t; - Công tác ng h m kéo dài nên v c gi i quy t d t t c p 5.2 gi i quy t nh ng t n t i vi c th c hi n n i dung qu n Nhà cv a huy n th ngh v i UBND huy n L c Yên m t s n ng giáo d c, tuyên truy n pháp lu cán b c hi ng xuyên t p hu n, b b i dân a xã; ng chun mơn nghi p v cho cán 61 +C cl ph m ch ng cán b c c t t v ph c v cho xã; c bi t s d ng tin h c ph n m m vào công tác qu cv + C n ti n hành c p gi y ch ng nh n quy n s d i dân an tâm s n xu +C d t l i cho ng th i làm cho công tác qu ng công tác tra, ki tránh s d + Gi i quy t s m tri iv u qu s d v tranh ch ng s t; i v i ng h p vi ph m sau tra, ki m tra c n x nghiêm minh kiên quy t t o ni m tin nhân dân nh tt cv t Ban ch ng khóa IX (2003), Ngh quy t h i ngh l n th B ng (2007), B k t qu nh ng c, nh ng m t t n t i c a công tác B ng (2007), Báo cáo c b giá công tác tra, ki m tra, gi i quy t u n i, t cáo nhi m k 2002 - 2007 B ng (2007), Báo cáo k t qu s Lu cs d t ib (2003), Nxb Chính tr Qu c gia, Hà N i Lu Qu c gia, Hà N i Nguy n Kh ng pháp lu Niên giám th ng kê t nh Yên Bái (2007), Nxb Th ng kê, Hà N i Phòng TN&MT huy n L c Yên (2011), (2012), (2013), (2014), (2015) Báo cáo t ng k t cu công tác qu cv Yên Bái ng huy n L c Yên (2011), (2013), Báo cáo k t qu th Yên Bái 11 Phòng Th ng kê huy n L c Yên (2012), H th ng ch tiêu kinh t xã h i ch y u c a huy n L c Yên, Yên Bái 12 Th ng Chính Ph (2006), Ch th s 05/2006/CT-TTg v vi c kh c ph c y u kém, sai ph m, ti p t 13 Th y m nh t ch c thi hành Lu ng Chính Ph (2008), Ch th s 01/2008/CT-TTg v m t s gi i y m nh phát tri n qu n th ng b ng s n 14 U ban nhân dân huy n L c Yên, Báo cáo thuy t minh quy ho ch s d ng n 2005 - 2010, Yên Bái 15 U ban nhân dân huy n L c Yên, Báo cáo t ng h p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n L c Yên 16 S ng t nh Yên Bái.(2012), (2013), (2014) Báo cáo t ng k t cu công tác qu 17 S ki cv Yên Bái ng t nh Yên Bái.(2014), Báo cáo k t qu t ng 014, Yên Bái .18 S kê qu Yên Bái ng t nh Yên Bái.(2015), Báo cáo k t qu t c a t ch 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 c a Th ki m t theo Ch th ng Chính ph ... tích 30 nghìn (53, 57% ), 26 nghìn 2] - ngồi th giao, cho thuê), phi nông 13 - So v 2 9] 14 - - -2012, trung vào 15 3] Yên Bái Cô Yên Bái 2014 à: - 16 - - Công tác - - 17 Yên Bái - - - - 18 - 2011... dân - - 21 Công tác qu cv a huy n L c Yên, t nh Yên n 2012 - 2014 - c nghiên c u gi i h n 13 n i dung qu i xã Li - cv n L c Yên, T nh Yên Bái theo Lu m: T i ng huy n L c Yên, t nh Yên Bái - Th... a huy n L c Yên 21 3.4.2 Hi n tr ng s d t 2014 bi n 2012 tháng 7/ 2014 21 3.4.3 Công tác qu cv i dung Lu t 21 v 3.4 xu t m t s gi i pháp nh qu cv ng công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Lục yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 đến tháng 7 năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay