Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

77 13 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:29

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) : 11 2013 : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 2015 i c Nông Lâm Ban tài: Trong - cô giáo, uý Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên T Th n ii DANH M C B NG BI U 32 - 2013 35 2011 - 2013 37 2011 - 2013 40 2013 41 2011 2013 43 46 48 B ng 4.9: S hi u bi nc i dân v chuy 50 52 53 55 56 58 60 iii DANH M C CÁC HÌNH 61 63 iv DANH M C VI T T T T ,c mt at ,c mt Quy n s d UBND CBQL t y ban nhân dân Cán b qu n lý ND SXNN i dân s n xu t nông nghi p ND SXPNN i dân s n xu t phi nông nghi p v 13 13 14 15 2.4 NH NH V H N QUY N S D NG T 17 2.4.1 H pc ah 2.4.2 H ng 2.4.3 H 17 18 18 2.4.4 H n th a k 19 2.4.5 H ch p, b o lãnh 19 vi 2.4.6 H huê l nh v h 20 n b ng giá tr 20 21 2.5.1 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 vii 24 24 24 24 24 25 25 25 27 30 31 31 34 35 -2013 35 -2013 36 -2013 39 2013 39 viii -2013 41 2013 43 2013 44 2013 45 46 48 61 64 64 64 64 65 65 5.2 K 66 67 T lao , a an ninh T u 54 Qua b ng s li u ta th y: S hi u bi i dân v t m c (81,39%) Ta th i dân bi t v t ng cho quy n s d i dân hi u v t i khác theo quan h tình c ti n ho c hi n v t c , t it is d t chuy n quy n is d t không thu l i i nh n t ng cho khơng ph i tr cho v có l ch c n có th chút có th tr l l tr l i dân cho r Có 66,67% t l i hi t t cao V m i quan h vi c t tr l l i quan h huy t th ng ng vi c t ng h p quan h huy t th ng không ph i n p thu chuy n quy n thu thu nh p Còn l i 33,33% cho r ng không m t ti n tr i t ng cho ph i ch u thu i dân hi u bi t v t c ch y u tr l i 55 4.4 Tiên Phong CBQL STT N i dung câu h i Quy n th a k c hi Quy n th a k ? c hi n theo? Khi có di chúc mà nh ng c th a k không tho thu c v i gi i quy t n nào? N u khơng có di chúc ho c di chúc khơng h p pháp y quy n th a k s th nào? i m t hàng th a k quy n l i c a h nào? Pháp lu t chia thành m y hàng th a k ? TB ND SNPNN S % phi u ND SXNN S % phi u TB S phi u % 27 90 24 80 24 80 83,33 25 83,33 17 56,67 12 40 60 18 60 14 46,67 13 43,33 50 28 93,33 22 73,33 18 60 75,55 26 86,66 20 66,67 16 53,3 68,89 20 66,67 20 66,67 15 50 61,11 79,99 Ngu n: S li 65,001 54,44 66,48 u tra Qua b ng s li u ta th y: S hi u bi i dân v th a k (54,44%) T l tr l m c trung bình u so v i ND SXPNN (14,99%) ND SXNN (25,55%) Hi u v quy n th a k vi is d % t l tr l t ch l ng th a k i 56 khác theo di chúc ho c theo pháp lu t; 16,67% t l is d i cho r c t cho Có 60% t l i hi theo di chúc Có 50% t l ng quy n th a k i hi u bi t v vi c có di chúc mà nh ng c th a k không th a thu c v i quy n th a k c có th m quy Có 75,55% t l chia i hi ng khơng có di chúc ho c di chúc khơng h p pháp y quy n th a k Ch có 61,11% t l c c chia theo pháp lu t i hi vi c chia hàng th a k theo pháp lu t ch có hàng th a k ; l i 38,89% tr l i sai Khi h i c th t ng hàng th a k h tr l i sai r t nhi u 4.4 Tiên Phong STT CBQL S % phi u N i dung câu h i Th ch p b ng giá tr quy n s d c hi nào? H ch p b ng giá tr m? ng h p h c có th c th ch p giá tr quy n s d t t Th ch p b ng giá tr quy n s d t nh lu t nào? TB ND SNPNN S % phi u ND SXNN S % phi u TB 30 100 30 100 30 100 100 30 100 30 100 30 100 100 25 83,3 24 80 22 73,33 78,89 21 70 18 60 16 53,33 61,11 83,3 Ngu n: S li 85 u tra 81,67 85 57 Qua b ng s li u ta th y: S hi u bi t c i dân v hình th c th ch p quy n s d t 85% Và s chênh l ch không cao gi ng c ti n c c tham gia vào hình th c th ch p b ng giá tr th ch p b ng giá tr yt l h ch i hi u v t t l cao 100% i dân tr l giá tr th ch p i t ch c tín d ng t ch c kinh t ho Còn l ng t i Vi t Nam i dân cho r ng ch có th tín d ng c a Vi l ch p t i t ch c t ND SXPNN (80%) ND SXNN (73,33%) Th ch p quy n s d nh Lu t Dân s nhiên có t bi t nh lu t Lu CBQL; 40% ND SXPNN; 46,67% ND SXNN) t i dân không ( 58 4.4 Tiên Phong 14 ST T CBQL N i dung câu h i S phi u % ND SNPNN ND SXNN S S phi u % phi u % TB B o lãnh b ng giá tr quy n s d ng c hi 18 60 10 33,33 12 40 44,44 20 66,67 14 46,67 15 50 54,44 16 53,33 20 66,67 18 60 60 21 70 21 70 16 53,33 64,44 48,33 55,83 th nào? H o lãnh b ng giá tr m? ng h p h c có th c b o lãnh giá tr quy n s d ng tt B o lãnh b ng giá tr quy n s d ng c quy nh lu t nào? TB 62,5 Ngu n: S li 70,75 u tra 59 Qua b ng s li u ta th y: Hi u bi t c i dân v hình th c b o lãnh b ng giá tr m c trung bình (55,83%), t (70,75%), có s c l hi u bi h t ND SXNN i CBQL (62,5%) v i ND SXNN th p nh t (48,33%) T l hi i dân v khái ni m b o lãnh b ng giá tr 44,44 t (60 th 40%), n ND SXPNN (33,33%) Có 54,44% Có 60 c có th ch c kinh t ho i dân hi h o lãnh b ng giá tr i dân hi u bi c b o lãnh b ng giá tr ch c tín d ng t ng t i Vi t Nam Còn l i (37,78%) cho r ng h c ch có th c b o lãnh b ng giá tr i t ch c tín d ng c a Vi t Nam Có 64,44% t l i hi b o lãnh b ng giá tr c nh Lu t Dân s , Lu t Kinh doanh; 16,67% CBQL; 33,33% ND SXPNN 46,67% ND SXNN không bi nh lu t 60 4.4 Tiên Phong 15 STT CBQL S % phi u N i dung câu h i Góp v n b ng giá tr quy n s d th nào? Theo lu góp v n b ng giá tr quy n s d c th c hi n gi a m i tác? Góp v n b ng giá tr c coi chuy ng Góp v n b ng giá tr quy n s d nh lu t nào? TB ND SNPNN ND SXNN S S % % phi u phi u TB 20 66,67 17 56,67 15 50 57,78 22 73,33 18 60 13 46,67 60 21 70 17 56,67 15 50 58,89 23 76,67 10 33,33 16 30 46,67 Ngu n: S li 71,67 51,67 44,16 55,82 u tra Qua b ng s li u ta th y: T l i hi u bi t v hình th c góp v n b ng giá tr m c trung bình (55,82%) S chênh l ch v hi u bi t c a CBQL v i ND SXPNN ND SXNN cao (14,99% 23,33%) T l hi nh ng CBQL nhóm có t l hi nh ng SXNN Có 57,78% t l vi bi is d góp v i hi v th p ng góp v n b ng giá tr t coi giá tr i khác h p tác kinh doanh t tài s n dân s c 61 Góp v n b ng giá tr nhi th c hi ng gi a hay i tác, 73,33% CBQL, 60% ND SXPNN, 46,67% ND SXNN hi u Có 40 Có 58,89% t l cv i bi t r ng góp v n b ng giá tr chuy c coi i Góp v n b ng giá tr nh Lu t Dân s , Lu t Kinh doanh Lu t Nhà , có 63,33 i dân nhóm hi u này, có 23,33% CBQL, 40% ND SXPNN 46,67% ND SXNN khơng bi t góp v n b ng giá tr nh lu t hình th c chuy hi u bi t c nh Lu i dân th hình th c mà th c t t i tham gia, nên hi u bi t c a i dân v hình th c nhi u h n ch 4.4 Tiên Phong 4.4 Tiên Phong 100 91.98 85 81.39 76.39 80 66.48 55 60 55.83 55.82 40 20 Hình 4.1: Bi t s hi u bi t c quy n s d i dân v hình th c chuy n t 62 Chuy Cho thuê, cho thuê l T Th a k Th ch p b ng giá tr B o lãnh b ng giá tr Góp v n b ng giá tr S hi u bi t c a bàn Tiên Phong: Chuy t (91,98%) hình th c chuy khơng di a bàn Tiên Phong nh s hi u bi t c i dân qua ngu i truy n hay thông qua lân c n v y s hi u bi t v hình th c chuy n quy Ti c th ch p b ng giá tr th c chuy n quy n cao th c chuy n quy n di n a bàn i dân am hi u rõ Hình th c có t l tr l thuê l i p nh t hình th c cho thuê cho 55 al cm hi u bi t trung bình nh lu t 2003 a bàn nên t l hi u bi t th hình th c khác Các hình th c: chuy hi u bi t c u bi t v hình ng, t ng cho, th ch p, s i cao Còn góp v n b o lãnh m c 63 4.4.3.2 Tiên Phong 90 80.08 80 70.997 70 62.365 60 50 40 30 20 10 Hình 4.2 Bi s hi u bi t c ng Cán b qu n lý i dân s n xu t phi nông nghi p i dân s n xu t nơng nghi p Qua hình ta th y: T l hi u bi a nhóm CBQL cao nh t (80.08%), ti p theo nhóm ND SXPNN (70.997%), th p nh t ND SXNN (62.365%) CBQL nh i di n cho quy n l i l i ích c h nh c tìm hi u nh m i dân l i, nh im iv m i nên s hi u bi t c a h ch i dân, ND SXPNN ho v c ng ng chuy n quy n c a h v l hi u bi t c a h S hi u bi t c i v i CBQL khơng có s chênh l ch q y h i hi n s hi u bi t c nâng cao i dân ngày 64 4.5.1 Trong nh phát tri h t b c c a n n kinh t - n kéo theo s thơng thống sách c a Nhà ng th i v i s quan tâm c a c p, ngành, công tác qu n lý i l n Các th t lo i b n cho công tác qu m rà không c n thi cd c n hà cho i dân S i c a b ph n ti p nh n tr k t qu (1 c a) ph ph n giúp phòng cơng tác ti p nh n h cán b phòng ph i tr c ti p ti p nh n h k t qu h n ch vi c i dân 4.5.2 -V v t ch t: Phòng làm vi c nh h p, ch t ch i, trang thi t b thi - V ngu n nhân l c: Cán b làm công tác chuy ng cơng vi c nhi u v y i n th i gian làm th c hi n chuy n quy i dân - S am hi u c i dân v chuy n ch nh nh 4.5.3 Tuyên truy n r ng rãi v pháp lu nh nh c a ho chuy n quy n s d ng qu i dân thơng hi u c nói chung cơng tác t nói riêng Hồn thi n nâng cao sách pháp lu t, thu cv nl công tác qu n c th i gian trình th c hi n t b máy móc c n thi t ph c v cho cán b gi i quy t t t chuyên m 65 Qua q trình thu th u tra phân tích s li c m t s k t qu K t qu v chuy li u th c p cho th y: T Lu t i áp d nh có hình th c chuy n a bàn Tiên Phong nt c chuy thuê, cho thuê l th c, cho o lãnh b ng giá tr góp v n b ng giá tr ng h it tc c hi th t ng h u th c hi nh Có t t c ng h p chuy n quy n v i t ng di n tích 37,9 (trong ng h p, di n tích 8,18 ha, t ng cho ng h p, di n tích 6,65 ha; th a k v i, di n tích 1,3 ha; th ch Cơng tác chuy ng h p, di n tích 21,77 ha) i qua s hi u bi t c u tra ph ng v phi ng h p i dân a bàn Tiên Phong qua b n b s n ta th y: u tra CBQL có s hi u bi chuy nh 62.365 t 80,08% ND SXNN có s hi u bi t th p nh t t 70,997% S hi u bi t c i dân Tiên Phong dân ch y u th c hi cho công tác qu n l nh c cv t m c trung bình N i c v y gây tr ng i i Tiên Phong 66 5.2 K a ho ng c a hình th c chuy a bàn Tiên Phong o, ban qu n lý c n có nh ng bi n pháp c th th i gian t i: - n lý c n t ch c tuyên truy n m t cách sâu r i dân v nh ng v n chuy lu pháp hi u bi t c - ng th i c n có s n m ch ng th t c hành ng chuy ng bi u ki i dân u ch nh phù h chính, trình t th c hi n ho n m b o vi c ng v a bàn xã, t o i dân th c hi n nhanh chóng, giúp cán b a gi m thi u áp l c công vi c b n b khơng ng a b chun mơn cho cán ng xuyên t ch c t p hu n nh m t i ý ki n, h c h i gi i quy t v u ki n cho cán ng m c công tác qu n lý V mb n có s tìm hi u ti p c n pháp lu t cho ng làm vi c theo pháp lu tc m c bi t 67 m ( 2005), Lu qu c gia Ngh -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu ng huy n Ph Yên, Báo cáo t ng k t Quy -UBND ngày 18/01/2007 c a UBND t nh Thái nguyên v vi c ban hành m c thu n p, qu n lý s d ng l a a bàn t nh Thái nguyên Quy nh s -TTg ngày 22/6/2007 c a Th V/v Ban hành Quy ch th c hi m tc ng Chính ph m t c a liên thông t Bài gi ng Pháp lu Nguy n Kh ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Giáo trình qu Nguy n Kh c v t , Nxb Nông nghi p Hà N i Tài li ng d n s -STNMT ngày 18/09/2007 c a S Tài ng v vi c th c hi n th t c hành v ch tc 10 vi a bàn t nh -BTNMT c a B ng d n l p, ch nh lý qu n lý h 11 vi i c p huy n c ng v a -BTNMT c a B ng d n th c hi n m t s u c a Ngh 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu ng v -CP ngày 68 12 liên t ch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT c a B ng v vi c s i, b sung m t s nh c liên t ch s 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 c a B ng d n vi n g n li n v t ch p, b o lãnh b ng ... Trong - cô giáo, uý Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên T Th n ii DANH M C B NG BI U 32 - 2013 35 2011 - 2013 37 2011 - 2013 40 2013 41 2011 2013 ... 18/01/2007 c a UBND t nh Thái nguyên v vi c ban hành m c thu n p, qu n lý s d ng phí th c nh a bàn t nh Thái Nguyên - Quy -UBND ngày 18/01/2007 c a UBND t nh Thái nguyên v vi c ban hành m c thu... 31 34 35 -2013 35 -2013 36 -2013 39 2013 39 viii -2013 41 2013 43 2013 44 2013 45 46
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay