Khóa luận vai trò của đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

58 38 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:22

MỞ ĐẦUVăn bản pháp luật là phương tiện chủ yếu có tác động trực tiếp và sâu sắc đến hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Do đó, nâng cao chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật là một trong những biện pháp quan trọng để tăng cường năng lực hoạt động của các cơ quan nhà nước. Để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật thì quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải hoàn thiện vì quy trình này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của văn bản. Tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII) tháng 01 năm 1995, Đảng ta đã có chủ trương đổi mới và tăng cường nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trong đó có đề cập đến việc đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đổi mới quy trình lập pháp, lập quy. Cải tiến sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ để đảm bảo kịp thời và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật 5, tr. 31.Trong những năm gần đây, Nhà nước ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường, đến phát triển bền vững và cải tiến phương thức quản lý phát triển sao cho hài hòa với lợi ích môi trường. Cùng với sự quan tâm đó là sự ra đời của các quy phạm pháp luật mới nhằm cố gắng làm xung đột nhu cầu gìn giữ, bảo vệ môi trường với phát triển. Ðánh giá tác động môi trường là một ví dụ quan trọng về một trong những nỗ lực đó. Đánh giá tác động pháp luật nói chung cũng như đánh giá tác động môi trường nói riêng trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nội dung mới được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, đó là một cuộc cải cách pháp lý quan trọng trong lĩnh vực lập pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố nền pháp trị, nâng cao vai trò hoạch định chính sách của Quốc hội và thực hiện chính sách của các bộ, ngành cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp và công dân, đáp ứng yêu cầu mang tính khách quan, nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đáp ứng được yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Đánh giá tác động môi trường là một nội dung của đánh giá tác động pháp luật. Đánh giá tác động môi trường đã được đề cập đến trong Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Luật này được sửa đổi lại và ban hành vào tháng 7 năm 2006, trong đó dành riêng một mục về đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là hoạt động đánh giá tác động môi trường trong những trường hợp cụ thể, khi các cơ quan, tổ chức thực hiện các dự án có tác động tới môi trường. Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng và nhiều biến động trong những năm qua ở Việt Nam cho thấy, nhiều dự án phát triển chỉ mới đạt được được mục tiêu về kinh tế mà chưa đi đôi với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên như định hướng đã đề ra. Vì vậy, yêu cầu đánh giá tác động môi trường không chỉ dừng lại ở hoạt động tuân theo quy định của pháp luật mà còn đòi hỏi đánh giá tác động môi trường ở trước và trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ðánh giá tác động môi trường là một quy trình có tính hệ thống nhằm xem xét trước những hậu quả mà các hoạt động phát triển gây ra cho môi trường. So với các cơ chế bảo vệ môi trường khác, cơ chế này tập trung vào ngăn ngừa ô nhiễm nhằm mục đích đảm bảo sự phát triển bền vững. Trước tình hình đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã ra đời và có hiệu lực ngày 01012009 đã chứng minh việc nghiên cứu cả trên khía cạnh lập pháp và cả khía cạnh thực tế nhằm mục đích nhận thức rõ tầm quan trọng, áp dụng tốt quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường vào trường hợp cụ thể là một việc vô cùng cần thiết. Đánh giá tác động môi trường là vấn đề mới ở nước ta cả về nội dung và phương pháp. Mặc dù đã có một số tài liệu được xuất bản, các báo cáo tổng kết các buổi hội thảo… đề cập tới những khía cạnh của đánh giá tác động pháp luật nói chung, nhưng trong giai đoạn hiện nay đứng trước yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi phải đánh giá tác động môi trường trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên vấn đề này lại chưa được quan tâm sâu sắc. Tất cả những lý do đó đã khiến em chọn Vai trò của đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật làm đề tài nghiên cứu trong khóa luận của mình, với mong muốn trang bị cho bản thân những tri thức về vấn đề này và góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường được trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. ... VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG TRONG Q TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 KHÁI NIỆM, QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật Pháp luật công... việc quy định đánh giá tác động pháp luật tác động mơi trường cần thiết q trình ban hành văn quy phạm pháp luật 1.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG TRONG Q TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT... theo quy định pháp luật 1.1.2 Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Quy trình ban hành loại văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể hai đạo luật Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Luật Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận vai trò của đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Khóa luận vai trò của đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay