Khóa luận vai trò của đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

58 14 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:22

MỞ ĐẦUVăn bản pháp luật là phương tiện chủ yếu có tác động trực tiếp và sâu sắc đến hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Do đó, nâng cao chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật là một trong những biện pháp quan trọng để tăng cường năng lực hoạt động của các cơ quan nhà nước. Để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật thì quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải hoàn thiện vì quy trình này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của văn bản. Tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII) tháng 01 năm 1995, Đảng ta đã có chủ trương đổi mới và tăng cường nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trong đó có đề cập đến việc đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đổi mới quy trình lập pháp, lập quy. Cải tiến sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ để đảm bảo kịp thời và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật 5, tr. 31.Trong những năm gần đây, Nhà nước ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường, đến phát triển bền vững và cải tiến phương thức quản lý phát triển sao cho hài hòa với lợi ích môi trường. Cùng với sự quan tâm đó là sự ra đời của các quy phạm pháp luật mới nhằm cố gắng làm xung đột nhu cầu gìn giữ, bảo vệ môi trường với phát triển. Ðánh giá tác động môi trường là một ví dụ quan trọng về một trong những nỗ lực đó. Đánh giá tác động pháp luật nói chung cũng như đánh giá tác động môi trường nói riêng trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nội dung mới được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, đó là một cuộc cải cách pháp lý quan trọng trong lĩnh vực lập pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố nền pháp trị, nâng cao vai trò hoạch định chính sách của Quốc hội và thực hiện chính sách của các bộ, ngành cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp và công dân, đáp ứng yêu cầu mang tính khách quan, nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đáp ứng được yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Đánh giá tác động môi trường là một nội dung của đánh giá tác động pháp luật. Đánh giá tác động môi trường đã được đề cập đến trong Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Luật này được sửa đổi lại và ban hành vào tháng 7 năm 2006, trong đó dành riêng một mục về đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là hoạt động đánh giá tác động môi trường trong những trường hợp cụ thể, khi các cơ quan, tổ chức thực hiện các dự án có tác động tới môi trường. Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng và nhiều biến động trong những năm qua ở Việt Nam cho thấy, nhiều dự án phát triển chỉ mới đạt được được mục tiêu về kinh tế mà chưa đi đôi với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên như định hướng đã đề ra. Vì vậy, yêu cầu đánh giá tác động môi trường không chỉ dừng lại ở hoạt động tuân theo quy định của pháp luật mà còn đòi hỏi đánh giá tác động môi trường ở trước và trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ðánh giá tác động môi trường là một quy trình có tính hệ thống nhằm xem xét trước những hậu quả mà các hoạt động phát triển gây ra cho môi trường. So với các cơ chế bảo vệ môi trường khác, cơ chế này tập trung vào ngăn ngừa ô nhiễm nhằm mục đích đảm bảo sự phát triển bền vững. Trước tình hình đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã ra đời và có hiệu lực ngày 01012009 đã chứng minh việc nghiên cứu cả trên khía cạnh lập pháp và cả khía cạnh thực tế nhằm mục đích nhận thức rõ tầm quan trọng, áp dụng tốt quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường vào trường hợp cụ thể là một việc vô cùng cần thiết. Đánh giá tác động môi trường là vấn đề mới ở nước ta cả về nội dung và phương pháp. Mặc dù đã có một số tài liệu được xuất bản, các báo cáo tổng kết các buổi hội thảo… đề cập tới những khía cạnh của đánh giá tác động pháp luật nói chung, nhưng trong giai đoạn hiện nay đứng trước yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi phải đánh giá tác động môi trường trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên vấn đề này lại chưa được quan tâm sâu sắc. Tất cả những lý do đó đã khiến em chọn Vai trò của đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật làm đề tài nghiên cứu trong khóa luận của mình, với mong muốn trang bị cho bản thân những tri thức về vấn đề này và góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường được trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 1 MỞ ĐẦU Văn pháp luật phương tiện chủ yếu có tác động trực tiếp sâu sắc đến hiệu lực hiệu quản lý nhà nước Do đó, nâng cao chất lượng văn quy phạm pháp luật biện pháp quan trọng để tăng cường lực hoạt động quan nhà nước Để nâng cao chất lượng văn quy phạm pháp luật quy trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật phải hoàn thiện quy trình có ảnh hưởng lớn đến chất lượng văn Tại Nghị Trung ương (khóa VII) tháng 01 năm 1995, Đảng ta có chủ trương đổi tăng cường nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, có đề cập đến việc đổi quy trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật: "Đổi quy trình lập pháp, lập quy Cải tiến phân công phối hợp quan Quốc hội Chính phủ để đảm bảo kịp thời nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật" [5, tr 31] Trong năm gần đây, Nhà nước ngày quan tâm đến vấn đề môi trường, đến phát triển bền vững cải tiến phương thức quản lý phát triển cho hài hòa với lợi ích mơi trường Cùng với quan tâm đời quy phạm pháp luật nhằm cố gắng làm xung đột nhu cầu gìn giữ, bảo vệ môi trường với phát triển Ðánh giá tác động mơi trường ví dụ quan trọng nỗ lực Đánh giá tác động pháp luật nói chung đánh giá tác động mơi trường nói riêng q trình xây dựng văn quy phạm pháp luật nội dung quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008, cải cách pháp lý quan trọng lĩnh vực lập pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố pháp trị, nâng cao vai trò hoạch định sách Quốc hội thực sách bộ, ngành việc thực nghĩa vụ pháp lý doanh nghiệp công dân, đáp ứng yêu cầu mang tính khách quan, nhằm khắc phục vướng mắc phát sinh thực tiễn soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Đánh giá tác động môi trường nội dung đánh giá tác động pháp luật Đánh giá tác động môi trường đề cập đến Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Luật sửa đổi lại ban hành vào tháng năm 2006, dành riêng mục đánh giá tác động môi trường Tuy nhiên, hoạt động đánh giá tác động môi trường trường hợp cụ thể, quan, tổ chức thực dự án có tác động tới mơi trường Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội cách nhanh chóng nhiều biến động năm qua Việt Nam cho thấy, nhiều dự án phát triển đạt được mục tiêu kinh tế mà chưa đôi với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường bảo tồn thiên nhiên định hướng đề Vì vậy, yêu cầu đánh giá tác động môi trường không dừng lại hoạt động tuân theo quy định pháp luật mà đòi hỏi đánh giá tác động mơi trường trước trình ban hành văn quy phạm pháp luật Ðánh giá tác động môi trường quy trình có tính hệ thống nhằm xem xét trước hậu mà hoạt động phát triển gây cho môi trường So với chế bảo vệ môi trường khác, chế tập trung vào ngăn ngừa nhiễm nhằm mục đích đảm bảo phát triển bền vững Trước tình hình đó, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 đời có hiệu lực ngày 01/01/2009 chứng minh việc nghiên cứu khía cạnh lập pháp khía cạnh thực tế nhằm mục đích nhận thức rõ tầm quan trọng, áp dụng tốt quy định pháp luật đánh giá tác động môi trường vào trường hợp cụ thể việc vô cần thiết Đánh giá tác động môi trường vấn đề nước ta nội dung phương pháp Mặc dù có số tài liệu xuất bản, báo cáo tổng kết buổi hội thảo… đề cập tới khía cạnh đánh giá tác động pháp luật nói chung, giai đoạn đứng trước yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi phải đánh giá tác động mơi trường trình ban hành văn quy phạm pháp luật Tuy nhiên vấn đề lại chưa quan tâm sâu sắc Tất lý khiến em chọn "Vai trò đánh giá tác động mơi trường q trình xây dựng văn quy phạm pháp luật" làm đề tài nghiên cứu khóa luận mình, với mong muốn trang bị cho thân tri thức vấn đề góp phần hồn thiện quy định pháp luật đánh giá tác động môi trường trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Xuất phát từ yêu cầu đề tài, khóa luận tập trung nghiên cứu quy định pháp luật đánh giá tác động môi trường, chủ yếu quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn kinh nghiệm thực đánh giá tác động môi trường nước thực thành công đưa số đề xuất pháp lý để nhằm khắc phục hạn chế, tồn hệ thống pháp luật nước ta đánh giá tác động môi trường Đề tài nghiên cứu sở vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, sử dụng linh hoạt phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, kết hợp lý luận thực tiễn… để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Bố cục khóa luận: Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận đánh giá tác động mơi trường q trình ban hành văn quy phạm pháp luật Chương 2: Tình hình đánh giá tác động môi trường giai đoạn giải pháp nâng cao hiệu đánh giá tác động mơi trường q trình ban hành văn quy phạm pháp luật Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 KHÁI NIỆM, QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật Pháp luật công cụ quan trọng để quản lý nhà nước xã hội, phương tiện chủ yếu, có tác động trực tiếp sâu sắc đến hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Khác với số nước, hệ thống pháp luật nước ta chủ yếu thể hình thức văn quy phạm pháp luật văn quy phạm pháp luật Tại Điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 định nghĩa: “Văn quy phạm pháp luật văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định Luật Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, có quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, Nhà nước bảo đảm thực để điều chỉnh quan hệ xã hội” [16] Như vậy, văn quy phạm pháp luật văn bản: Do quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo hình thức quy định luật ban hành văn quy phạm pháp luật Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân; Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi bổ sung số điều luật ban hành văn quy phạm pháp luật, Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, quy định nghị định văn quy phạm pháp luật có liên quan; Có quy tắc xử chung, áp dụng nhiều lần mọi đối tượng nhóm đối tượng có hiệu lực phạm vi tồn quốc từng địa phương; Được Nhà nước đảm bảo theo quy định pháp luật 1.1.2 Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Quy trình ban hành loại văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể hai đạo luật Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Theo đó, quy trình ban hành văn quy phạm pháp luật gồm giai đoạn chủ yếu sau: Thứ nhất, lập chương trình xây dựng pháp luật Chương trình xây dựng pháp luậtvai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động xây dựng pháp luật, tạo tính có trọng tâm, trọng điểm hoạt động xây dựng pháp luật không tạo tải cho hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền Với vai trò quan trọng đó, đánh giá tác động pháp luật thực từ giai đoạn Tại khoản Điều 23 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 quy định, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải có báo cáo đánh giá tác độngvăn Ngoài nội dung trên, pháp luật quy định cụ thể nội dung chương trình xây dựng luật gồm: Một là, danh mục vấn đề cần ban hành, xác định sở cân nhắc nhu cầu điều chỉnh pháp luật, khả xây dựng pháp luật thời gian thực chương trình Do khả xây dựng pháp luật quan nhà nước nói chung chưa đáp ứng nhu cầu điều chỉnh quan hệ xã hội nên việc lựa chọn hợp lý vấn đề cần xây dựng giai đoạn cần thiết Hai là, quan soạn thảo xác định sở thẩm quyền thực tiễn chủ thể có liên quan tới hoạt động xây dựng pháp luật Cần xác định rõ quan, tổ chức soạn thảo văn chương trình Ba là, dự kiến thời gian trình dự thảo văn bản, cần xác định hợp lý đảm bảo cho văn soạn thảo vừa nhanh vừa chất lượng cao Bốn là, dự trù kinh phí cần thiết cho chương trình phải vừa đảm bảo đủ để chi phí cho hoạt động cần thiết, vừa tiết kiệm tránh lãng phí Thứ hai, thành lập ban soạn thảo Do việc soạn thảo văn quy phạm pháp luật khó khăn, phức tạp, nên để có dự thảo chất lượng cao, pháp luật quy định, quan có thẩm quyền cần thành lập ban soạn thảo Tùy thuộc trường hợp cụ thể, ban soạn thảo bao gồm cán bộ, cơng chức quan, tổ chức, người nhiều quan, tổ chức khác Ban soạn thảo có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dự thảo, hoàn thành dự thảo theo kế hoạch, báo cáo định kỳ tiến độ soạn thảo với quan, tổ chức trình dự thảo Kịp thời báo cáo để xin ý kiến chủ thể có thẩm quyền phát sinh vấn đề vấn đề phức tạp nhiều quan điểm khác nhau, chuẩn bị văn quy phạm pháp luật gửi quan ban hành Thứ ba, soạn thảo văn quy phạm pháp luật Để soạn thảo văn quy phạm pháp luật, trước hết ban soạn thảo, đặc biệt tổ biên tập phải khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn có liên quan Ở giai đoạn hoạt động đánh giá tác động thể rõ rệt nhất, ban soạn thảo có trách nhiệm khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn, đánh giá tác động mà dự thảo văn tác động tới môi trường, kinh tế - xã hội, hệ thống quan hệ xã hội điều kiện đời sống xã hội sở phát sinh quan hệ xã hội đó, đường lối Đảng, Nhà nước Chứng minh việc thực thi thực tế văn quan điểm khoa học Khi khảo sát, đánh giá không ý tới thực trạng mà đặc biệt quan tâm tới việc tìm nguyên nhân, quy luật xu hướng vận động đối tượng khảo sát, tạo tiền đề cho việc xác định giải pháp hợp lý xác định nội dung văn Thứ tư, thẩm định, thẩm tra dự thảo văn quy phạm pháp luật Thẩm tra, thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật việc quan có thẩm quyền xem xét tồn dự thảo trước quan có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật Tại khoản Điều 36 Luật Ban hành Văn quy phạm pháp luật năm 2008 quy định việc thẩm định, thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, theo đó, hồ sơ dự án, dự thảo gửi phủ tham gia ý kiến ngồi thuyết minh chi tiết dự án, báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung dự án, dự thảo, tổng hợp ý kiến quan, tổ chức, cá nhân nội dung dự án, dự thảo; ý kiến bộ, quan ngang bộ; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự án, dự thảo, phải có dự thảo báo cáo đánh giá tác động dự thảo văn Thẩm tra, thẩm định dự thảo hoạt động tương tự chun mơn có số điểm khác biệt, dự thảo văn quy phạm pháp luật thẩm định riêng dự án văn quy phạm pháp luật Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân thẩm tra quan chuyên trách Quốc hội Hội đồng nhân dân Về phạm vi, thẩm tra, thẩm định tính hợp pháp, tính thống dự thảo, xem xét cần thiết ban hành văn quy phạm pháp luật, tính hợp lý khả thi dự thảo thông qua đánh giá tác động pháp luật (Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân) Thứ năm, thông qua dự thảo văn quy phạm pháp luật Việc thông qua dự thảo tiến hành theo cách thức, thủ tục khác nhau, tùy thuộc vào cấu tổ chức hoạt động quan có thẩm quyền ban hanh văn quy phạm pháp luật Thông qua loại văn quy phạm pháp luật tiến hành theo thủ tục riêng pháp luật hành Thứ sáu, ban hành văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật sau thơng qua cơng bố rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng cho đối tượng liên quan biết thực hiện, với mục đích đảm bảo tính cơng khai, minh bạch pháp luật Như vậy, pháp luật quy định quy trình ban hành văn quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ khoa học Để giúp văn đảm bảo tính khả thi, ổn định thực thi thực tế, đồng thời nâng cao chất lượng trình xây dựng soạn thảo văn bản, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước việc quy định đánh giá tác động pháp luật tác động môi trường cần thiết trình ban hành văn quy phạm pháp luật 1.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG TRONG Q TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.2.1 Khái niệm đánh giá tác động mơi trường q trình ban hành văn quy phạm pháp luật * Đánh giá tác động pháp luật Đánh giá tác động pháp luật tập hợp bước logic hỗ trợ cho việc chuẩn bị đề xuất sách, việc phân tích chi phí, kết kinh tế từ thay đổi sách pháp luật Đưa nhiều phương án khác nghiên cứu, phân tích, đánh giá so sánh tác động giải pháp cung cấp cho quan có thẩm quyền, để họ lựa chọn phương pháp tốt Đánh giá tác động tiến hành giai đoạn khác như, xem xét cần thiết ban hành văn bản, trình soạn thảo đánh giá tác động thực tế văn có hiệu lực Cơng cụ sử dụng nhằm đánh giá tất tác động tiềm xã hội, môi trường, kinh tế tài dự thảo văn quy phạm pháp luật, đánh giá tất quy định từ Trung ương tới địa phương, đánh giá phân bổ tác động người tiêu dùng, doanh nghiệp, nơng thơn, thị nhóm đối tượng khác Mục đích đánh giá tác động tìm phương pháp tối ưu, phương pháp giúp đưa câu trả lời đáng tin cậy vấn đề mà thực tiễn điều hành mà sách cơng đặt ra, phải làm điều cách khẩn trương, hiệu quả, minh bạch không tốn Đảm bảo thu hút tham gia công chúng vào q trình hoạch định sách, mục tiêu phát triển kinh tế Quá trình thực đánh giá tác động giúp quan soạn thảo, quan có liên quan có nhìn tổng thể, tồn diện vấn đề giải văn Trong đó, bao gồm việc đánh giá mặt được, hạn chế phương án đưa Đồng thời, cung cấp thơng tin đầy đủ, tồn diện phương án lựa chọn, không lựa chọn làm sở cho việc lập dự thảo, tham vấn, định phương án giải vấn đề cách phù hợp, hiệu kinh tế Từ đó, tham mưu cho quan có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật phương hướng giải đắn * Đánh giá tác động môi trường Sơ lược phát triển đánh giá tác động mơi trường Lồi người sống thời kỳ công nghiệp với việc gia tăng khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên Điều đồng nghĩa với việc người can thiệp vào môi trường thiên nhiên nhiều trước Vì mục tiêu phát triển mình, người nhiều tạo mâu thuẫn sâu sắc việc phát triển quy luật thiên nhiên Bên cạnh đó, xã hội cơng nghiệp tạo chênh lệch lớn mức độ phát triển kinh tế nước, theo đó, xuất hai hình thức nhiễm "ơ nhiễm tiêu thụ" 10 nước công nghiệp phát triển "ơ nhiễm đói nghèo" nước chậm phát triển Trước tác động mạnh mẽ, người tạo thay đổi chất lượng, biến đổi phân bổ tài nguyên thiên nhiên nhân tố chất lượng môi trường Những tác động tích cực tiêu cực Vì vậy, người cần phải xem xét tìm dự liệu tác động tích cực để phát huy tác động tiêu cực để hạn chế Từ đòi hỏi hình thành nên khái niệm đánh giá tác động môi trường hoạt động xây dựng thực thi pháp luật Có thể nói, Hoa Kỳ quốc gia giới thức đưa khái niệm đánh giá tác động môi trường vào pháp luật nước Vào năm 1970, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thơng qua Luật sách mơi trường quốc gia Luật yêu cầu phải tiến hành đánh giá tác động môi trường hoạt động cấp liên bang có khả ảnh hưởng nhiều tới chất lượng môi trường sống người Ngay sau khái niệm đánh giá tác động pháp luật lan sang nhiều nước khác, Anh, sau Cộng hòa Liên bang Đức phần lớn nước Bắc Âu Tại Việt Nam, kinh tế phát triển đặt Việt Nam trước thuận lợi khó khăn việc thực sách bảo vệ môi trường Là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nơi rừng, đất, nguồn tài nguyên coi tài sản công cộng, việc thực sách thống nhất, biện pháp khẩn cấp để bảo vệ mơi trường có sở pháp lý vững để thực Mặt khác, với tư cách quốc gia phát triển, Việt Nam chịu áp lực đẩy mạnh khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển Vì vậy, khái niệm đánh giá tác động pháp luật đề cập Luật Bảo vệ môi trường, Quốc hội thông qua ngày 27/12/1993 sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2001 Tuy nhiên, hoạt động đánh giá tác động sau luật có hiệu lực, đánh giá tác động môi trường thực dự án doanh nghiệp có tác động 44 Cần bắt đầu triển khai đánh giá tác động môi trường đủ sớm để lồng ghép kết vào định sách Việc khơng triển khai xây dựng đánh giá tác động môi trường sớm hạn chế tình trạng văn quy phạm pháp luật ban hành gây tác động xấu đến mơi trường Quy trình lập pháp, lập quy cung cấp thông tin sớm cho công luận sáng kiến lập pháp, lập quy, chỉnh sửa định lập pháp, lập quy Ví dụ, Hoa Kỳ, tóm tắt đánh giá tác động công bố làm hai lần hàng năm trang web chương trình xây dựng pháp luật liên bang Chương trình xây dựng pháp luật liên bang cho biết quy định mà bang dự kiến ban hành sáu tháng tới [2, tr 166] Vì vậy, đánh giá tác động pháp luật nói chung đánh giá tác đơng mơi trường nói riêng, phải thực sớm tốt Không thực đánh giá tác động sau giải pháp lựa chọn, đánh giá tác động không đơn giản nhằm mục đích xác định chi phí giải pháp Bởi chiến lược xây dựng pháp luật mang tính dài hạn, mang tính định hướng, mà xuất phát từ đòi hỏi khách quan trình phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững 2.2.3 Nâng cao trách nhiệm của chủ thể thực đánh giá tác động môi trường Trách nhiệm chủ thể trình đánh giá tác động môi trường gắn với giai đoạn cụ thể Đối với chủ thể đề xuất xây dựng dự thảo văn phải có trách nhiệm đánh giá tác động, theo giai đoạn pháp luật cần quy định trách nhiệm chủ thể đề xuất dự thảo văn tránh đề xuất khơng hợp lý khơng có tính khả thi Trong soạn thảo, người trực tiếp soạn thảo trực tiếp thực đánh giá tác động, nói cách khác, ban soạn thảo chịu trách nhiệm trực tiếp thực đánh giá tác động môi trường Theo Luật Ban hành văn 45 quy phạm pháp luật năm 2008 Nghị định 24 quy định, quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức thực đánh giá tác động lại khơng quy định quan có quyền định phạm vi, quyđánh giá tác động pháp luật Đánh giá tác động khơng có ý nghĩa người trực tiếp soạn thảo khơng quan tâm, không tham gia vào việc thực đánh giá tác động, có người trực tiếp thực đánh giá tác động hiểu cách sâu sắc đầy đủ tác động tìm giải pháp, lựa chọn kịp thời điều chỉnh dự thảo Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm chủ thể cách quy định chế tài áp dụng chủ thể không đánh giá tác động đánh giá tác động không đạt yêu cầu Báo cáo đánh giá tác động cần chuyển đến quan liên quan Bộ trưởng, quan thẩm định, Chính phủ sau Quốc hội luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội pháp lệnh, quan mời sử dụng báo cáo đánh giá tác động để thảo luận dự thảo 2.2.4 Tăng cường điều kiện đảm bảo cho hoạt động đánh giá tác động môi trường Bên cạnh việc xây dựng nghị định hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cập nhật, cần phải trọng cung cấp biện pháp nhằm trợ giúp kỹ thuật, giải vướng mắc, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá tác động pháp luật, cụ thể sau: Thứ nhất, cung cấp biện pháp giải vướng mắc kỹ thuật Như phân tích phần đầu, đánh giá tác động pháp luật nói chung đánh giá tác động mơi trường nói riêng vấn đề trình lập pháp nước ta Do đó, q trình thực hoạt động phát sinh vấn đề vướng mắc cần trợ giúp Một kỹ thuật áp dụng có hiệu nhằm tăng cường chất lượng đánh giá tác động, tạo điều kiện cho nhà phân tích mơi trường tiếp cận phương pháp phân tích chất lượng cao, phân tích tác động mơi trường hoạt động khó thực 46 hiện, thành tố môi trường không hẳn lúc lượng hóa vật chất cụ thể Vì vậy, đòi hỏi phải có người có trình độ chuyên môn cao, cần cung cấp biện pháp kỹ thuật đại, cần xác Có hoạt động đánh giá tác động môi trường đạt hiệu cao Theo đó, Chính phủ cần thức hóa chức giải vướng mắc kỹ thuật việc thành lập quan chuyên trách có trách nhiệm cung cấp phương tiện khoa học, kỹ thuật đại giải đáp thắc mắc liên quan đến đánh giá tác động, quan nằm Ngồi ra, quan có nhiệm vụ đào tạo chuyên gia thu thập liệu, kỹ thuật định lượng phương án thay điều chỉnh pháp luật nhằm tư vấn lĩnh vực nêu Bên cạnh đó, cần xây dựng chuẩn mực thu thập liệu chất lượng liệu, bao gồm vấn đề chẳng hạn như: xây dựng mở rộng quan hệ công tư, bảo vệ chống cắp liệu nhằm hướng tới chuẩn mực đặt đánh giá tác động môi trường tảng thông tin chất lượng cao, giúp tăng cường độ tin cậy, tính minh bạch lợi ích đánh giá tác động Vì vậy, nhà phân tích phải nắm kỹ mối liên hệ xác định, nhu cầu liệu, xác định nguồn liệu Để làm điều đó, nhà phân tích thường cần liệu cụ thể gắn với vấn đề văn pháp luật cụ thể đặt Tức việc đánh giá tác động mơi trường đòi hỏi pha trộn thơng tin có sẵn thơng tin tính tốn để gắn với tác động vi mô kiến nghị dự thảo văn quy phạm pháp luật mặt lợi ích, chi phí rủi ro Điều có nghĩa việc thu thập số thông tin gốc cần thiết, thông qua phương thức thống kê, lấy ý kiến, thơng thường có pha trộn hai phương thức Kinh nghiệm quốc tế xác định liệu thích hợp phương pháp phân tích ví dụ đây, giúp vừa tăng cường chất lượng đánh giá tác động vừa giảm chi phí 47 Ví dụ, tóm tắt kinh nghiệm thu thập trình bày liệu cho đánh giá tác động chất lượng cao gồm: lập kế hoạch trước, xác định nhu cầu liệu thu thập liệu xuyên suốt hoạt động đánh giá tác động theo quy trình tương tác, cân nhắc tập hợp phương pháp thu thập liệu khan giảm bớt chi phí liệu nhờ tham khảo ý kiến đối tượng chịu tác động, sử dụng kỹ thuật đảm bảo chất lượng liệu hiệu xử lý liệu thận trọng cho báo cáo đánh giá tác động phải rõ ràng cho người đọc liên hệ liệu đầu vào kết đầu ra, làm minh bạch điểm yếu xử lý vấn đề chưa chắn cách công khai, sử dụng nguồn đa dạng để bảo vệ phòng cắp liệu [8] Việc xác định rõ chuẩn mực chấp nhận liệu quy trình kiểm sốt chất lượng cho việc sử dụng liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tránh báo cáo đánh giá tác động kém, tăng cường tín nhiệm độ tin cậy đánh giá tác động Thứ hai, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá tác động môi trường Đào tạo, bồi dưỡng cán đánh giá tác động vấn đề quan trọng cần quan nhà nước có thẩm quyền quan tâm Vấn đề đặt cần thiết lập chiến lược cho việc đào tạo, bồi dưỡng cách thống nhằm đảm bảo thực tiễn giới chuyển nhanh chóng hiệu đến đối tượng đào tạo Đối với lĩnh vực khó đòi hỏi phải có trình độ chun mơn cao lĩnh vực mơi trường, ngồi việc phải cung cấp kỹ thuật đại cần phải có chun giatrình độ cao, theo đó, phải tăng cường tập huấn kỹ thuật công nghệ, việc tăng cường mở lớp đào tạo quy đào tạo trường đại học cao đẳng, khơng quy mở lớp đào tạo từ xa, lớp chuyên tu, chức để đảm bảo yêu cầu việc đánh giá tác động mang lại chất lượng tốt cho văn pháp luật cần đánh giá 48 Cần xây dựng phát triển lực, kỹ tối thiểu thực đánh giá tác động môi trường bộ, quan khác có liên quan đến quy trình soạn thảo văn quy phạm pháp luật Để cơng đoạn phân tích sách thực hiệu quả, nước kinh nghiệm nước ta, chuyên gia khuyến cáo cần xuất cẩm nang vấn đề này, biên soạn danh mục việc cần làm ngay, tổ chức khóa tập huấn, hội thảo Về dài hạn, cần có nguồn lực riêng để thu thập phân tích thơng tin cần thiết Trước mắt, tập huấn cán biết cách tận dụng kết nghiên cứu chuên gia nước Ở New Zealand, công việc nâng cao lực đơn vị đánh giá tác động thuộc Bộ Kinh tế phụ trách, nhiều nước khác khác tổ chức khóa tập huấn cho cán liên quan Đối với Việt Nam, điều kiện vài năm nữa, cách làm thứ hai có lẽ thích hợp Để tăng cường cam kết hoạt động này, cần có quy định ràng buộc trách nhiệm quan việc tiến hành chúng, tập huấn biên soạn phát hành hướng dẫn thực đánh giá tác động mơi trường có tính bắt buộc Thứ ba, hướng dẫn cách thức tổ chức, thực đánh giá tác động môi trường Cần lưu ý, thực đánh giá tác động phải đồng hành trình soạn thảo nhằm nâng cao trách nhiệm chủ thể tiến hành đánh giá tác động Ban soạn thảo quan chủ trì soạn thảo không tách biệt hoạt động chủ chốt Bởi vậy, có hai phương án, quan chủ trì soạn thảo giao ban soạn thảo trực tiếp thực đánh giá tác động, quan chủ trì soạn thảo thành lập nhóm khác thực đánh giá tác động, phải ln có phối hợp chặt chẽ nhóm với ban soạn thảo suốt trình đánh giá tác động Kinh nghiệm nước cho thấy, cần thành lập nhóm làm việc bao gồm chuyên gia phân tích 49 sách chuyên gia soạn thảo Luật để phối hợp từ khâu phân tích sách, có đánh giá tác động mơi trường Những chuyên gia phụ trách phân tích sách dĩ nhiên phải quan tâm trước hết đến việc xây dựng sách, chun gia soạn thảo quan tâm nhiều đến việc chuyển sách thành quy định rõ ràng, khả thi, cộng tác hai nhóm cơng đoạn lập pháp mang lại lợi ích lớn, có khâu phân tích sách Những người soạn thảo cần nắm rõ triết lý đứng đằng sau văn pháp luật đó, đó, họ cần tham gia vào q trình phân tích Và ngược lại, q trình soạn thảo cần tham vấn người phân tích sách, nhằm nâng cao hiệu cơng tác đánh giá tác động pháp luật Ngoài ra, theo chuyên gia, điều quan trọng phải mời cán bộ, chuyên gia giỏi, thạo việc tham gia thực đánh giá tác động mơi trường ngồi nước Trong đánh giá tác động liên quan đến làm luật chủ yếu lại áp dụng phương pháp kinh tế, cần quy định rõ, thành phần nhóm thực đánh giá tác động pháp luật, thành phần nhóm thực đánh giá tác động môi trường định phải có chun gia mơi trường, kinh tế, pháp luật Cơ quan chủ trì soạn thảo có thẩm quyền nghĩa vụ bảo đảm thành phần Thứ tư, thành lập quan chuyên biệt đánh giá chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường Đánh giá dự báo tác động muốn có hiệu tốt, cần phải thực cách nghiêm túc, khoa học khách quan Các quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc định quan mới, có chịu trách nhiệm giám sát chất lượng báo cáo đánh giá tác động Cơ quan khơng trực tiếp tham gia vào việc xây dựng lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Có lẽ tổ chức cần thành lập phận 50 văn phòng Chính phủ để giám sát chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường theo dõi việc thực việc đánh giá tác động môi trrường Việc sử dụng phương pháp với tham gia nhiều đối tượng chiến lược truyền thông lành mạnh đảm bảo cho công chúng dễ dàng tiếp cận kết đánh giá dự báo việc tóm tắt báo chí, cơng bố tồn mạng làm tăng áp lực buộc quan giao trách nhiệm đánh giá tác động môi trường phải xây dựng báo cáo đánh giá có chất lượng Theo kinh nghiệm nước, cần thiết lập quan Trung ương, độc lập với bộ, có đủ lực thẩm quyền, chuyên trách kiểm soát chất lượng đánh giá tác động quan soạn thảo thực [17] Ở Mỹ, phận thuộc văn phòng Quản lý ngân sách (Office of Managent and Budget - OMB) Tổng thống, theo dõi, đánh giá việc thực đánh giá tác động mơi trường quan Chính phủ liên bang Mặc dù, OMB bác bỏ dự thảo tác động quan quan trọng [9, tr 23] Thứ năm, tăng cường kinh phí để đảm bảo việc đánh giá tác động mơi trường đạt hiệu Đánh giá tác động môi trường quy trình gồm nhiều cơng đoạn khác nhau, cơng đoạn đòi hỏi phải có nguồn kinh phí định đạt kết tốt, cần dự trù khoản kinh phí phù hợp cho hoạt động Hiện nay, phần lớn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước bố trí dự tốn chi thường xun quan lập dự kiến xây dựng luật, pháp lệnh Cơ quan có trách nhiệm dự trù kinh phí tổng dự toán chi ngân sách quan thực mục đích, tiến độ theo dự tốn, nhiệm vụ phê duyệt Bộ Tài có trách nhiệm cấp kinh phí đầy đủ, hạn Tuy nhiên, để có khoản kinh phí phù hợp cần phải huy động thêm nguồn kinh phí khác nhân dân, từ quan, 51 doanh nghiệp nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho việc lập pháp hoạt động đánh giá tác động môi trường Thứ sáu, tăng cường tham gia cơng chúng vào q trình đánh giá tác động môi trường phối hợp chủ thể thực Sự tham gia cơng chúng vào q trình đánh giá tác động môi trường giúp cho việc lấy ý kiến đánh giá đảm bảo tính khách quan, minh bạch thường ý kiến người dân phản ánh trung thực độ tin cậy tương đối cao lĩnh vực nhạy cảm môi trường Họ đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng, chịu điều chỉnh dự thảo văn quy phạm pháp luật Nói vậy, khơng có nghĩa ý kiến cơng chúng tham khảo mà ý kiến đánh giá xác đáng, trung thực, khách quan đủ độ tin cậy tham khảo Điều đòi hỏi nhà phân tích, đánh giá tác động nhận diện phân loại ý kiến được, ý kiến khơng để đưa vào q trình tham vấn, có viêc tham vấn kết cao đồng thời tiết kiệm thời gian Việc phối hợp chủ thể thực vấn đề quan trọng góp phần thực đánh giá tác động hiệu Cần thiết lập mạng lưới bao gồm quan, tổ chức hỗ trợ lẫn tham gia vào chương trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật yếu tố đảm bảo thành công Các tổ chức bao gồm, quan có liên quan, nhóm tư vấn pháp luật thuộc cộng đồng kinh doanh có cấu tổ chức cấp bộ, thực giám sát thống chất lượng đánh giá tác động văn pháp luật Thứ bảy, đảm bảo chức thẩm định, thẩm tra quan thẩm định, thẩm tra đánh giá tác động môi trường 52 Đối với quan thẩm định thẩm tra, cần quy định rõ: thẩm quyền trách nhiệm quan phải từ chối chấp nhận dự án, dự thảo hồ sơ khơng có báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá môi trường không đạt tiêu chuẩn Cần xem báo cáo đánh giá tác động môi trường tài liệu thiếu thẩm định dự án, dự thảo có tác động tới mơi trường, trình Chính phủ xem xét Chức thẩm định chưa thực tốt nhiều nước, thực tốt nước tiên tiến có quy trình kiểm tra với chế khuyến khích đánh giá tác động Đối với nước có chất lượng đánh giá tác động mơi trường thấp nước ta hồn tồn khơng có chế tài giành cho nhà làm luật có lỗi việc khơng chuẩn bị báo cáo đánh giá tác động đầy đủ, không tiến hành tham vấn theo quy định khơng có phản ứng trước vấn đề xúc cần quan tâm Do đó, Chính phủ cần quy định chặt chẽ trách nhiệm nghĩa vụ quan thẩm định, thẩm tra nhằm giúp quan soạn thảo văn quy phạm pháp luật có dự luật chất lượng cao, đảm bảo điều chỉnh yêu cầu thực tế đồng thời bảo vệ mơi trường góp phần thực mục tiêu phát triển bền vững 53 KẾT LUẬN Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, rõ ràng dễ tiếp cận yêu cầu thường xuyên trình xây dựng văn pháp luật quốc gia Bên cạnh đó, bảo vệ mơi trường nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững yêu cầu cấp thiết hoàn cảnh Việt Nam thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt đào thải khắc nghiệt yêu cầu tăng trưởng kinh tế nên vấn đề mơi trường thường quan tâm Dù nước nghèo giai đoạn phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế mà không quan tâm đến môi trường Môi trường (kể môi trường văn hóa, xã hội, lịch sử) di sản quý giá ông cha để lại hệ cháu có bổn phận gìn giữ cho hệ sau Môi trường quan trọng cho sức khỏe người dân mà nguồn lợi kinh tế vô giá tương lai lâu dài Trước kia, trình độ kỹ thuật mật độ dân số thấp nên khả làm tổn hại đến mơi trường khơng đáng kể, tình hình hồn tồn đổi khác Dân số Việt Nam gấp mười lần cách kỷ dự án kỹ nghệ ạt từ nước ngồi nước Đảm bảo song song q trình phát triển kinh tế lâu dài luôn liền với lành mạnh môi trường Bảo vệ môi trường tức bảo vệ nguồn sống lâu dài người dân, tránh mối lợi tức thời không bền vững Nhờ môi trường tốt mà nước Âu châu có nguồn lợi vơ tận nhờ kỹ nghệ du lịch, nước nông nghiệp tân tiến Canada, Úc, New Zealand bán nông phẩm giá thị trường giới Vì vậy, muốn đạt mục tiêu phát triển bền vững cần phải lấy pháp luật làm công cụ hữu hiệu để bảo vệ môi trường Thực trạng mơi trường nay, đòi hỏi văn pháp luật trước ban hành cần phải dự báo tác độngvăn gây mơi trường, từ 54 có biện pháp hợp lý bảo vệ mơi trường mà đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế Thời gian vừa qua, vấn đề bảo vệ môi trường hoạt động xây dựng pháp luật chưa quan tâm tầm quan trọng nó, hạn chế việc nghiên cứu vấn đề thể chỗ nghiên cứu môi trường chưa gắn với hoạt động xây dựng pháp luật, có nghiên cứu xây dựng pháp luật chưa gắn với bảo vệ mơi trường Đứng trước thực tế đó, muốn nâng cao chất lượng văn pháp luật cần phải kết hợp hai yếu tố q trình, đánh giá tác động mơi trường trình ban hành văn quy phạm pháp luật Đánh giá tác động môi trường phương pháp sử dụng nhiều nước làm công cụ đánh giá tác động tích cực (lợi ích) tiêu cực (chi phí) hành động mà Chính phủ dự kiến thực hiện, giúp nhà hoạch định sách xác định phương án tốt tồi Đánh giá tác động môi trường tiến hành cách thức, có tác dụng cải thiện kết văn pháp luật giảm đáng kể rủi ro gây cho môi trường làm ảnh hưởng đến sống người dân Phân tích nội dung, quy định có liên quan tới đánh giá tác động môi trường, thực trạng công tác triển khai đánh giá tác động môi trường thời gian qua, số nguyên nhân cuối đưa số đề xuất, ý kiến hoàn thiện để nâng cao chất lượng đánh giá tác động mơi trường nói riêng đánh giá tác động pháp luật nói chung Hi vọng rằng, thời gian tới, vấn đề đánh giá tác động môi trường trình ban hành văn quy phạm pháp luật quan tâm tầm quan trọng thực cách nghiêm túc, khoa học góp phần nâng cao chất lượng văn pháp luật, đảm bảo tính ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đồng thời cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững tiến nhanh tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tư pháp (2008), Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật (sửa đổi), Dự án VIE 02/215VNCI, Hà Nội; Bộ Tư pháp (2008), Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định đánh giá tác động pháp luật văn quy phạm pháp luật, Dự án VIE 02/215, Hà Nội; Chính phủ (2005), Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996 (sửa đổi bổ sung năm 2001), Hà Nội; Chính phủ (2009), Nghị định số 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, Hà Nội; Đảng cộng sản Việt Nam (1995), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội; Nguyễn Văn Động (2008), "Mối quan hệ phát triển bền vững trình lập pháp", Luật học số 10; Jacobs đồng (2006), Kinh nghiệm thu thập trình bày liệu, Tài liệu chuẩn bị cho Ủy ban châu Âu, Tài liệu dịch Bộ Tư -pháp, Hà Nội; Nguyễn Đức Lam (2008), RIA: Góp ý Nghị định thực thi Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2008, Văn phòng Quốc hội, Hà Nội; 10 Quốc hội (1993), Luật Bảo vệ môi trường, Hà Nội; 11 Quốc hội (1996), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, Hà Nội; 12 Quốc hội (2001), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội; 56 13 Quốc hội (2002), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội; 14 Quốc hội (2005), Luật Đầu tư, Hà Nội; 15 Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp, Hà Nội; 16 Quốc hội (2008), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, Hà Nội; 17 Ramon Mallon - Lê Duy Bình (2007), Thực hiệu quy trình đánh giá dự báo tác động pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp (khuôn khổ hợp tác GZT Ban nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ), Hà Nội; 18 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật Mơi trường, Nxb CAND, Hà Nội; 19 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Xây dựng văn pháp luật, Nxb CAND, Hà Nội TIẾNG ANH 20 Eric A Posner (2001), Cost- Benefit Analysit ASA Solution to A principleAgent problem, 53, ADminstrative law Review 269; 21 OECD (1994), Improving the Quaitily of law and Regulasion: Economis, legal, and Managerial Techniques; 22 Ministry of Economic Development of New Zealand (2006), Measuring compliance costs - Evaluation of putch standard Model and the Australian Cost Model TRANG WEB 23 http//tuvanmoitruong.com.vn 57 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm, quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Đánh giá tác động môi trường trình ban hành văn 1.1.2 1.2 quy phạm pháp luật 1.2.1 Khái niệm đánh giá tác động mơi trường q trình ban hành văn quy phạm pháp luật 1.2 Ý nghĩa, nội dung đánh giá tác động môi trường 12 trình ban hành văn quy phạm pháp luật 1.2.3 Chủ thể, thời điểm tiến hành đánh giá tác động mơi trường 21 Quy trình đánh giá tác động mơi trường 23 Chương 2: TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG 29 1.2.4 GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG TRONG Q TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2.1 Tình hình đánh giá tác động mơi trường q trình xây 29 58 dựng văn quy phạm pháp luật giai đoạn 2.1.1 Quy định pháp luật đánh giá tác động 29 2.1.2 Tình hình triển khai đánh giá tác động môi trường thời 35 gian qua 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập công tác đánh giá tác động pháp luật nói chung đánh giá tác động mơi trường nói riêng 37 2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu đánh giá tác động môi trường 42 2.2.1 Quy định cụ thể đối tượng, phạm vi, quy mô, cách thức đánh giá tác động môi trường 42 2.2.2 Sớm lên kế hoạch xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường 43 2.2.3 Nâng cao trách nhiệm chủ thể thực đánh giá tác động môi trường 44 2.2.4 Tăng cường điều kiện đảm bảo cho hoạt động đánh giá tác động môi trường 45 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 ... VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG TRONG Q TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 KHÁI NIỆM, QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật Pháp luật công... việc quy định đánh giá tác động pháp luật tác động mơi trường cần thiết q trình ban hành văn quy phạm pháp luật 1.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG TRONG Q TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT... theo quy định pháp luật 1.1.2 Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Quy trình ban hành loại văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể hai đạo luật Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Luật Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận vai trò của đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Khóa luận vai trò của đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay