Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

59 43 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:18

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp) ... - - - [5] - 17 - - - phòng - - ón 18 lâu dài - 19 3.1 - - - 3.3 - - - -C - 3.4 - Các phòng b - 20 - a r 3.4.4 3.4.4 - 1.q1 + - - Csx + Csx - v = T/ Csx = N/ p2.q2 n.qn 21 3.4.4 i - 3.4.4... - 2.3.2 Tì am theo 2013 55.028,23 ha, nhiên), - 46.064,43 83,71 12 - , a nông 2.4 - - - 13 [4] - - [9] 14 1995) [3] * hàng hóa 15 [13] Phát sau nh lâu dài nông 4] lâm [3] 16 2.5 - - - - -. .. - [9] - (PGS.TS n Hinh CS, 2003) [9] - - i - - - Duy trì (Dekimpe & Warkentin, 1998) [5] Các [3] (FAO, 1976) [13] FAO - - - - nông dân - - [8] 10 - PGS.TS [11] 2.3 2.3.1 Tình hìn 2 2 - (29%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay