Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

59 13 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:18

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp) o0o : Chính quy Khóa : 2010 2015 Thái Ngun - 2015 o0o : Chính quy Khóa : 2010 2015 Thái Ngun - 2015 i - Em xin Thái Nguyên, ngày sinh viên ii FAO LUT UBND VH y high) H Cao (high) M Trung bình (medium) L VL iii Trang 24 29 30 32 35 36 36 37 39 40 iv C CÁC HÌNH Trang v Trang .1 .2 2.1.2 .5 .8 .10 10 .11 11 12 12 .14 15 16 16 16 .17 vi 19 19 19 19 19 19 19 19 20 .20 20 20 21 21 21 21 K .22 22 22 22 22 23 .23 23 24 - 24 .24 25 26 26 Biên 27 vii 28 .28 30 .31 32 32 32 34 34 34 36 36 .39 .40 .41 41 .42 42 43 43 46 .48 48 .49 50 1.1 T 2.792,73 36 LUT TT Chi phí Cây cơng lao ( Nhãn 32.000 9.014 22.986 3,55 180,99 12.700 4.084 8.616 3,11 99,03 VL 14 10 36 M 36 62 14 24 24 41 H 62 88 24 34 41 58 34 1,7 L VH ) 24 58 1,7 2,1 53 53 62 2,1 -2,5 62 71 2,5 71 80 2,9 2,9 80 38 LUT lúa: LUT lúa màu: - lúa mùa - (L) ngô xuân - lúa mùa - - lúa mùa -ngô hè thu; ngô xuân - - - - c LUT 39 tiêu: STT t LUT Thu hút hàng nghèo hóa 2L H M M H M M 1LM M M M M M M CM M M M L L L CCNHN L L M L L L CAQ L L H L L L 40 LUT khơng cao STT LUT lúa TB TB lúa màu Cao Cao Cao TB CM TB Cao TB TB CCNHN Cao CAQ Cao TB Cao TB Tuy nhiê 41 nên g 4.5 - Thu a giá - p quán canh tác - môi 42 - Ph - - - - àng hóa - * LUT 1: lúa (Lúa xuân lúa mùa) * LUT 2: lúa - màu - màu xuân - - 43 nhu * LUT 3: Chuyên màu * LUT 4.6 4.6 h - 44 - - - xây c phi n 45 - - - - 46 - - - Có g - - - mơi qua c 47 n, ng - :N 48 5.1 X 2.295,93 1.623,05 , hàng - 1M, chuyên màu công , LUT 2L LUT cho sau: - LUT 1: , - LUT 2: lúa lúa mù 49 - - 5.2 - - 50 Báo cáo phá - - 2012 (2013) (2012) FAO (1976), A Framework for and Land Evaluation FAO (1990), Land Evaluation and farming syatem analysis for land use paning Working document 10 - , Nxb Nông 11 hái Nguyên 2012 12 13 14 (2003) ... - - - [5] - 17 - - - phòng - - ón 18 lâu dài - 19 3.1 - - - 3.3 - - - -C - 3.4 - Các phòng b - 20 - a r 3.4.4 3.4.4 - 1.q1 + - - Csx + Csx - v = T/ Csx = N/ p2.q2 n.qn 21 3.4.4 i - 3.4.4... - 2.3.2 Tì am theo 2013 55.028,23 ha, nhiên), - 46.064,43 83,71 12 - , a nông 2.4 - - - 13 [4] - - [9] 14 1995) [3] * hàng hóa 15 [13] Phát sau nh lâu dài nông 4] lâm [3] 16 2.5 - - - - -. .. - [9] - (PGS.TS n Hinh CS, 2003) [9] - - i - - - Duy trì (Dekimpe & Warkentin, 1998) [5] Các [3] (FAO, 1976) [13] FAO - - - - nông dân - - [8] 10 - PGS.TS [11] 2.3 2.3.1 Tình hìn 2 2 - (29%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Noong Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay