Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta

15 46 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:07

A, PHẦN MỞ ĐẦUTriết học Mác trở thành thế giới quan khoa học và phương pháp luận chung cần thiết cho sự phát triển của các khoa học. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học ngày nay càng chứng tỏ sự cần thiết phải có tư duy biện chứng duy vật và ngược lại phải phát triển lý luận triết học của chủ nghĩa Mác dựa trên cơ sở những thành tựu khoa học hiện đại. Với ba trường phái trong lịch sử phát triển của mình chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và trường phái nhị nguyên luận. Nhưng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học đó là dự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất như thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất xã hội. Tác động qua lại biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất được Mác và Ănghen khái quát thành quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.Nhận thấy được vị trí, ý nghĩa của nó em xin mạnh dạn đưa ra đề tài tiểu luận: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta”.Vì điều kiện có hạn về thời gian và năng lực của bản thân sinh viên, nên trong tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế về nội dung cũng như cách thức trình bày. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn Triết học Mác – Lênin thuộc trường Đại học Ngoại Thương để khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.Em xin chân thành cám ơn bộ môn kinh tế ngoại thương và cô giáo: ThS. Đoàn Thị Xuân, giảng viên môn Triết học trực tiếp giảng dạy đã giúp đỡ hoàn thiện đề tài này.Hà nội, ngày 25042005 Sinh viên ... KHÁI QUÁT VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT Lực lượng sản xuất gì? Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất Lực lượng sản xuất thể lực thực tiễn người trình sản. .. tương lực lượng sản xuất trở thành sở thể chế xã hội khơng thể biến đổi đồng thời với lực lượng sản xuất Thường lạc hậu so với lực lượng sản xuất néu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sản xuất, ... triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất để thục đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Thay quan hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta, Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay