Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta

15 15 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:07

A, PHẦN MỞ ĐẦUTriết học Mác trở thành thế giới quan khoa học và phương pháp luận chung cần thiết cho sự phát triển của các khoa học. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học ngày nay càng chứng tỏ sự cần thiết phải có tư duy biện chứng duy vật và ngược lại phải phát triển lý luận triết học của chủ nghĩa Mác dựa trên cơ sở những thành tựu khoa học hiện đại. Với ba trường phái trong lịch sử phát triển của mình chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và trường phái nhị nguyên luận. Nhưng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học đó là dự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất như thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất xã hội. Tác động qua lại biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất được Mác và Ănghen khái quát thành quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.Nhận thấy được vị trí, ý nghĩa của nó em xin mạnh dạn đưa ra đề tài tiểu luận: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta”.Vì điều kiện có hạn về thời gian và năng lực của bản thân sinh viên, nên trong tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế về nội dung cũng như cách thức trình bày. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn Triết học Mác – Lênin thuộc trường Đại học Ngoại Thương để khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.Em xin chân thành cám ơn bộ môn kinh tế ngoại thương và cô giáo: ThS. Đoàn Thị Xuân, giảng viên môn Triết học trực tiếp giảng dạy đã giúp đỡ hoàn thiện đề tài này.Hà nội, ngày 25042005 Sinh viên TiÓu luËn TriÕt häc A, PHẦN MỞ ĐẦU Triết học Mác trở thành giới quan khoa học phương pháp luận chung cần thiết cho phát triển khoa học Sự phát triển mạnh mẽ khoa học ngày chứng tỏ cần thiết phải có tư biện chứng vật ngược lại phải phát triển lý luận triết học chủ nghĩa Mác dựa sở thành tựu khoa học đại Với ba trường phái lịch sử phát triển chủ nghĩa vật, chủ nghĩa tâm trường phái nhị nguyên luận Nhưng họ thống thực chất triết học dự thống biện chứng quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất thống hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể sản xuất xã hội Tác động qua lại biện chứng lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất Mác Ănghen khái quát thành quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.Nhận thấy vị trí, ý nghĩa em xin mạnh dạn đưa đề tài tiểu luận: “Quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất vận dụng vào trình đổi nước ta” Vì điều kiện có hạn thời gian lực thân sinh viên, nên tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế nội dung cách thức trình bày Rất mong nhận giúp đỡ thầy cô môn Triết học Mác – Lênin thuộc trường Đại học Ngoại Thương để khắc phục thiếu sót tồn Em xin chân thành cám ơn môn kinh tế ngoại thương cô giáo: ThS Đồn Thị Xn, giảng viên mơn Triết học trực tiếp giảng dạy giúp đỡ hoàn thiện đề tài Hà nội, ngày 25-04-2005 Sinh viên Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu ln TriÕt häc B, NỘI DUNG I KHÁI QUÁT VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT Lực lượng sản xuất gì? Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất Lực lượng sản xuất thể lực thực tiễn người trình sản xuất cải vật chất Lực lượng sản xuất vao gồm người lao động với kỹ lao động họ tư liệu sản xuất, trước hết cơng cụ lao động Trong q trình sản xuất, sức lao động người tư liệu sản xuất, trước hết công cụ lao động kết hợp với tạo thành lực lượng sản xuất Mác trình bày rõ ràng quan điểm yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất xã hội bao gồm sức lao động tư liệu sản xuất Trong tư liệu sản xuất tất yếu tố vật chất mà người sủ dụng để tác động vào đối tượng lao động công cụ lao động, nhà xưởng, phương tiện lao động…Trong yếu tố lực lượng sản xuất, “lực lượng sản xuất hang đầu toàn thể nhân loại công nhân, người lao động” cho dù tư liệu lao động tạo từ trước có sức mạnh đến điều đối tượng lao động có phong phú Chính người lao động chủ thể trình lao động sản xuất, với sức manh kỹ lao động mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất cải vật chật Con người với trình lao động sản xuất, sức mạnh kỹ lao động ngày tăng lên, đặc biệt trí tuệ người khong ngừng phát triển, hàm lượng trí tuệ cuả lao động ngày cao Ngày cách mạng khoa học kỹ thuật làm cho lao động trí tuệ ngày đóng vai trò yếu Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu ln TriÕt häc Lịch sủ loài người đánh dấu mốc quan trọng phát triển lực lượng sản xuất trước hết công cụ lao đông Con người từ chỗ kiếm sống săn bắt hái lượm sang hoạt động lao động thích nghi với tự nhiên dần cải tạo tự nhiên.Từ sản xuất nông nghiệp lạc hậu chuyển lên khí hố sản xuất Sự phát triển giai đoạn khơng giưói hạn việc tăng cách đáng kể số lượng tuý với cơng cụ có mà chủ yếu việc tạo cơng cụ hồn tồn sử dụng dử dụng bắp người Cơng cụ lao động người sáng tạo “sức mạnh củ tri thức vật thể hoá”, “nhân” sức mạnh người trinh lao động sản xuất Công cụ lao động yếu tố đoọng lực lượng sản xuất Cùng với q trình tích luỹ kinh nghiệm, với phát minh sáng chế kỹ thuật, công cụ không ngừng thay hồn thiện Có thể nói cải tiến hồn thiện khơng ngừng làm biến đổi tư liệu sản xuất nguyên nhân sâu xa biến đổi xã hội Trình độ phát triển công cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người, tiêu chuẩn phân biệt thời đại kinh tế lịch sử nước ta từ trước tới nên kinh tế lấy nông nghiệp làm chủ yếu nên trình độ khoa học kỹ thuật phát triển Hiện thời kế thừa lực lượng sản xuất vừa nhỏ nhoi, vừa lạc hậu so với trình độ chung giới, vừa trải qua thời kỳ bị kìm hãm phát triển kinh tế quan liêu bao cấp Tuy giai đoạn phát triển cáh mạng khoa học kỹ thuật chứng kiến biến đổi to lớn cách mạng công nghệ Tại đại hội VI vạch đường lối kinh tế Xã hội chủ nghĩa Việt Nam “đẩy mạnh cơng nghiệp hố Xã hội chủ nghĩa, xây dụng sở vật chất – kỹ thuật Chủ nghĩa xã hội, đưa nên kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Xã hội chủ nghĩa … Làm cho nước Việt Nam trở thành nước Xã hội chủ nghĩa có kinh tế cơng- nơng nghiệp đại, Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu ln TriÕt häc văn hoá khoa học, kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh hạnh phúc” Chính điều đòi hỏi lựa chọn một mặt tận dụng có mặt khác nhanh chóng tiếp thu thời đại tạo nhằm dùng chúng để nhân nhanh nguồn lực từ bên Quan hệ sản xuất gì? Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất xã hội) Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quảnsản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất ra.Cụ thể là: - Chế độ sở hữu tư liệu sản xuất tức quan hệ người tư liệu sản xuất - Chế độ tổ chức quảnsản xuất, kinh doanh, tức quan hệ người với người sản xuất trao đổi cải vật chất phân công chuyên môn hoá hợp tác hoá lao động quan hệ người quảnvới công nhân - Chế độ phân phối sản xuất, sản phẩm tức quan hệ chặt chẽ với mục tiêu chung sủ dụng hợp lý có hiệu tư liệu sản xuất để làm cho chúng không ngừng tăng trưởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng, nâng cao phúc lợi người lao động Đóng góp ngày cang nhiều cho nhà nước xã hội chủ nghĩa Lịch sủ phát triển nhân loại chứng kiến có hai loại hình sở hữu tư liệu sản xuất: sở hữu tư nhân sở hữu công cộng Sở hữu tư nhân loại hình sở hữu mà tư liệu sản xuất tập trung vào tay số người, đại đa số khơng có có it tư liệu sản xuất Do quan hệ người với người sản xuất vật chất đời sống xã hội quan hệ thống trị bị trị, bóc lột bị bóc lột Sở hữu cơng cộng loại hình sở hữu mà tư liệu sản xuất thuộc thành viên cộng đồng Nhờ quan hệ người với người Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu ln TriÕt häc cộng đồng quan hệ bình đẳng, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.Trong ba mặt quan hệ sản xuất quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất quan hệ xuất phát, quan hệ vản đặc trưng cho quan hệ sản xuất xã hội.Mặt khác hình thái kinh tế xã hội định quan hệ sản xuất thống trị giữ vai trò chi phối quan hệ sản xuất khác it nhiều cải biến chứng để biến chúng khơng đối lập mà phục vụ đắc lực cho tồn phát triển chế độ kinh tế- xã hội Theo C.Mác “việc chuyển từ quan hệ sản xuất lỗi thời lên cao không xuất trước điều kiện tồn vật chất quan hệ chưa chín muồi…” Do phải có thời kỳ lịch sủ tương đối lâu dài tạo đủ điều kiện vật chất tất yếu Việt Nam phải có thời kỳ độ II QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Quá trình phát triển lịch sủ lâu dài nước ta từ thưòi đồ đá đến thời văn minh đại Nước ta từ sụ không phù hợp hay lạc hậu từ trước tới văn minh đất nước Tuy nhiên trình vân động phát triển sản xuất q trình từ khơng phù hợp đến phù hợp trạng thái phù hợp tạm thời, ngắn ngủi… Tất biết quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất hai mặt hợp thành phương thức sản xuất có tác động qua lại biện chứng với nhauu Việc đẩy quan hệ sản xuất lên xa so với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất tượng tương đối phổ biến nhiều nước xây dụng xã hội chủ nghĩa Nguồn gốc tư tưởng sai lam bệnh chủ quan, ý chí, nóng vội… Có thể nói lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất hai mặt phương thức sản xuất, chúng tồn khơng tách rời nhau, tác động qua lại Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu luËn TriÕt häc lẫn cách biện chứng, tạo thành quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất- Quy luật vận động, phát triển xã hội Khuynh hướng chung sản xuất vật chất không ngừng phát triển Sự phát triển xét đến bắt nguồn từ viến đổi phát triển lực lượng sản xuất, trước hết công cụ lao động Sự phát triển lực lượng sản xuất đánh dấu trình đơj lực lượng snr xuất Trình độ lực lượng sản xuất giai đoạn lịch sử thể trình độ chinh phục tự nhiên người giai đoạn lịch sử Trình độ lự lượng sản xuất thể trình độ cơng cụ lao động, trình độ, kinh nghiệm kỹ lao động người, trình độ tổ chức phân cơng lao động xã hội, trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất Trong lịch sử xã hội, lực lượng sản xuất phát triển từ chỗ có tính chất cá nhân lên tính chất xã hội hố Khi sản xuất dựa công cụ thủ công, phân công lao động phát triển lực lượng sản xuất chủ yếu có tính chất cá nhân Khi sản xuất đạt tới trình độ khí, đại, phân cơng lao động xã hội phát triển lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hố Sự vận động phát triển lực lượng sản xuất định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với Khi phương thức sản xuất mưói đời, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Sự phát triển lực lượng sản xuất đến trình độ định làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất Khi đó, quan hệ sản xuất trở thành xiềng xích” lực lượng sản xuất, kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển Yêu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuấtquan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất để thục đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Thay quan hệ sản xuất có nghĩa phương thức sản xuất cũ đi, phương thức sản xuất mưới đời thay Như C.Mác Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu ln TriÕt häc viết: “Tới giai đoạn phát triển chúng lực lượng sản xuất vật chất xã hội mâu thuẫn với lực lượng sản xuất vật chất xã hội mâu thuẫn với quan hệ sản xuất có… từ trước đến lực lượng sản xuất phát triển Từ chỗc hình thức phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ trở thành xiềng xích lực lượng sản xuất Khi bắt đầu thời đại cách mạng xã hội” Sự tác động trở lại quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất xã lập độc lập tương lực lượng sản xuất trở thành sở thể chế xã hội khơng thể biến đổi đồng thời với lực lượng sản xuất Thường lạc hậu so với lực lượng sản xuất néu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sản xuất, tính chất lực lượng sản xuất thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Nếu lạc hậu so với lực lượng sản xuất dù tạm thời kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Sở dĩ quan hệ sản xuất tác động mạnh mẽ trở lại lực lượng sản xuất qui định mục đích sản xuất quy định hệ thống tổ chức quảnsản xuất quản lý xã hội, quy định phương thức phân phối phần cải hay nhiều mà người lao động hưởng Do ảnh hưởng tới thái độ tất cât quần chúng lao động Nó tạo điều kiện kích thích hạn chế phát triển công cụ sản xuất, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất hợp tác phân công lao động quốc tế Tóm lại quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Ngược lại quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu “tiên tiến” cách giả tạo so với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất, theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu luËn TriÕt häc triển lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Tuy nhiên việc giải mâu thuẫn lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất giản đơn Nó phải thơng qua nhận thức hoạt động cải tạo xã hội người Trong xã hội có giai cấp phải thông qua đấu tranh giai cấp, thông qua cách mạng xã hội Quy luật quan hệ sản xuất sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy luật phổ biến tác động tồn tiến trình lịch sử nhân loại từ chế độ công xã nguyên thuỷ qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ lphong kiến , chế độ tư chủ nghĩa đến xã hội cộng sản tương lai tác động hệ thống quy luật xã hội, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy luật Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu ln TriÕt häc III SỰ VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN CỦA ĐẢNG TA VÀO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VIỆT NAM Sau 20 năm thực công đổi Việt Nam đạt thành tựu toàn diện, to lớn quan trọng Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội , kinh tế tăng trưởng nhanh, sở vật chất kỹ thuật tăng cường, đời sống tầng lớp nhân dân không ngừng cải thiện, trị – xã hội ln ổn định, quan hệ quốc tế mở rộng, lực Việt Nam ngày tăng lên Trưởng đại diện UNDP Việt Nam Jord Ryan đánh giá: “Toàn giới biết đến công cải cách đổi Việt Nam ví dụ thành cơng chuỷen đổi kinh tế lịch sử đương đại, đổi làm thay đổi gần tất mặt đời sống kinh tế…Tôi tin người Việt Nam tất tự hào công đổi mới” Trong lĩnh vực kinh tế: Chúng tađổi quan trọng nhận thức mô hình kinh tế thời kỳ độ, quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất; cấu kinh tế, ché quản lý; cơng nghiệp hố đại hố quan hệ xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; chế độ sở hữu thành phần kinh tế…Trước đổi mới, xem kế hoạch đặc trưng quan trọng củat kinh tế xã hội chủ nghĩa, coi thị trường công cụ thứ yếu bổ sung cho kế hoạch muốn nhanh chóng xố bỏ sở hữu tư nhân kinh tế tư nhân Đến Đại hội Đảng Vi, Đảng ta tuyên bố dứt khốt từ bỏ mơ hình kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp; chủ trương phát triển kinh tế hành hố nhiều thành phần có quản lý Nhà nước Trong năm đổi mới, Đảng ta bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin loạt vấn đề vấn đề mục tiêu chủ nghĩa xã hội, vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…Nhờ mà tư lý luận Đảng ngày Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N TiĨu ln TriÕt häc sâu sắc hơn, đồng thời có vận dụng, phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, khắc phục bệnh giáo điều, bệnh chủ quan ý chí nhận thức hành động Thực tiễn cách mạng nước ta từ có Đảng 20 năm đổi khẳng định, chứng minh giá trị, sức sống chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Thắng lợi cơng đổi thắng lợi chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Trung thành vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội điều kiện bảo đảm cho thắng lợi tới nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc bối cảnh vơ phức tạp tình hình giới 1) Vận dụng học thuyết vào việc lựa chọn đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư chủ nghĩa Có thể khẳng định xuất phát từ ý thức, tư tưởng ý thức chủ quan người để giải thích tượng đời sống mà phải xuất phát từ phương thức sản xuất Xã hội không kết hợp cách ngẫu nhiên, máy móc cá nhân, mà thể sống sinh động mặt thống chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với Sự phát triển hình thái kinh tế – xã hội trình lịch sử tự nhiên; tức diễn theo quy luật khách quan Qua 20 năm đổi mới, nhận thức mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất lại sâu sắc đặc biệt nhìn lại việc lũa chọn đường tiến lên chủ nghĩa Xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua đại hội VII, năm 1991 nêu đặc trưng xã hội chủ nghĩa mà bước xây dựng xác định phương hướng chủ yếu đưa nước ta bước độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, làm sở cho khoa học cho đường lối Đảng, góp phần Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Nhật - K44H KTĐN 10 TiÓu luËn TriÕt häc bổ sung bà phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Vạch quy luật vận động phát triển xã hội đến dự báo dời hình thái kinh tế xã hội cao hơn, hình thái cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ đại tạo tiền đề vật chất để thay chủ nghĩa tư Chủ nghĩa xã hội Bởi lực lượng sản xuất phát triển tới trình độ cao quan hệ sản xuất tư nhân tư chủ nghĩa khơng phù hợp tất yếu dẫn đến đấu tranh Đảng ta khẳng định: độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội không tách rời Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng xã hội nhân dân lao động làm chủ, có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu có Văn hố tiên tiến đậm đà sắc dân tộc; người giải phóng khỏi áp bóc lột, bất cơng, làm theo lực hưởng theo lao động, có sống ấm no hạnh phúc… Xây dựng Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư chủ nghĩa tạo biến đổi chất Xã hội tất lĩnh vực nghiệp đổi khó khăn, phức tạp, phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế xã hội có tính chất độ 2) Xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Trong trình xây dựng xã hội nước ta, Đảng nhà nước ta chủ trương thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vân động theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ngày tất nước phải Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Nhật - K44H KTĐN 11 TiÓu luËn TriÕt häc xây dựng phát triển kinh tế thị trường Tuy nhiên chế độ xã hội khác kinh tế thị trường sủ dụng với mục đích khác Trong nước tư bản, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa nước ta kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta kinh tế hàng hố có nhiều thành phần sở hạ tầng chuyển từ thành phần kinh tế thành thành phần kinh tế, có nhiều hình thức sở hữu quan hệ cơng hữu nắm vai trò chủ đạo Xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phù hợp với xu hướng phát triển chung nhân loại, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất nước ta; với yêu cầu trình phát triển lực lượng sản xuất đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ba mặt sở hữu, quản lý phân phối Kinh tế thị trường điều tiết vĩ mơ nhà nước góp phần khắc phục mặt hạn chế tiêu cực chế thị trường, bảo vệ lợi ích nhân dân lao động khơng chế độ áp bóc lột 3) Cơng nghiệp hoá vận dụng tuyệt vời quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất nghiệp đổi nước ta Thuộc phạm trù lực lượng sản xuất vận động khơng ngồi biện chứng nội phương thức sản xuất, vấn đề cơng nghiệp hố gắn chặt với đại hố, trước hết phải xem từ tư triết học Trước vào cơng nghiệp hố - đại hố muốn thành cơng đất nước phải có tiềm lực kinh tế người, lực lượng sản xuất yếu tố quan trọng Ngoài phải có phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất nhân tố Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N 12 TiĨu ln TriÕt häc Đất nước ta q trình cơng nghiệp hóa – đại hố với tiềm lao động lớn cần cù, thơng minh, sáng tạo có kinh nghiệm lao động cơng cụ thơ sơ Nguy tụt hậu đất nước ngày khắc phục, Đảng ta triển khai mạnh mẽ số vấn đề đất nước cơng nghiệp hố- đại hoá trước hết sở cấu sở hữu hợp quy luật gắn liền với cấu thành phần kinh tế hợp quy luật, cấu xã hội hợp giai cấp Cùng với thời lớn, thử thách ghê gớm phải vượt qua để hồn thành nghiệp cơng nghiệp hóa đại hố đất nước dân giàu nước mạnh xã hội cơng văn minh phía trước mà nội dung việc thực phải nhận thức đắn quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất giai đoạn nước ta TÓM LẠI: Chúng ta cần phải hiểu vận dụng cách tốt quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Trên thực tế đâu vào lúc khơng thẻ có sụ phù hợp tuyệt đối quan hệ chúng Tuỳ theo tình hình thực tế mà chon giải pháp phù hợp Chúng ta cần không ngừng phát triển lực lượng sản xuất việc nhanh chóng đưa tiến kỹ thuật nước trước tăng cường công tác giáo dục, hướng dần cho người lao động tiếp thu cơng nghệ Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N 13 TiĨu luËn TriÕt häc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Gáo trình triết học Mác- Lênin – NXB trị quốc gia Văn kiện đại hội đảng lần thứ VI VII Thông tin mạng trang Đảng cộng sản Chủ nghĩa xã hội NguyÔn Thị Quỳnh Trang - Nhật - K44H KTĐN 14 TiĨu ln TriÕt häc Ngun ThÞ Qnh Trang - NhËt - K44H KT§N 15 ... KHÁI QUÁT VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT Lực lượng sản xuất gì? Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất Lực lượng sản xuất thể lực thực tiễn người trình sản. .. tương lực lượng sản xuất trở thành sở thể chế xã hội khơng thể biến đổi đồng thời với lực lượng sản xuất Thường lạc hậu so với lực lượng sản xuất néu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sản xuất, ... triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất để thục đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Thay quan hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta, Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay