Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

55 10 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 18:02

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) THÁI HUY HỒNG CƠNG TÁC - 2014 : Chính quy Chuyên ngành Khoa : : 2011 - 2015 THÁI HUY HỒNG GIÁ CƠNG TÁC , - 2014 : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : : 2011 2015 N02 i guyên em em lý tài n em em em em em em Em Sinh viên Thái Huy Hoàng ii Trang 2014 24 26 -2014) 32 -2014 32 -2014) 34 -2014 36 37 40 41 iii CP : BTP : UBND QH TN&MT TT TT-BTNMT GPMB : iv Trang : 13 15 : 18 18 18 18 18 18 - Trung Thành 18 Trung Thành 18 v 3.2.3 18 19 19 19 3.3.2 19 20 20 21 - 21 21 - 23 - Trung Thành 24 25 4.2.1 25 27 31 31 32 vi 37 4.4.1 Nguyên nhân phát sinh 37 42 43 43 : 45 45 46 T 47 Thái Nguyên - 1.3 Trung Thành Trung Thành,Thành 33 ban 98 - 99%) 4.3 có , - xã h , , , , , , phá , , môi 34 -2014) 2012 2013 2014 GPMB 02 02 03 01 01 00 17 07 02 CNQSD 01 02 02 05 khác 00 01 02 03 ) g công mà 35 hành vi hành chính, ung Thành 4.3 T 2012-2014, 03 3.52 , , , , bao che cho , mua bán , , , , khơng cơng khai, , , , 2013, có , 4.3 , , , , hành 36 , , 2012-2014 , 2012 17 16 94.11 01 5.89 2013 22 21 95.45 01 4.55 2014 24 23 95.83 01 4.17 63 60 95.23 03 4.77 k 37 4.4 4.4.1 Nguyên nhân phát sinh *N Nguyên nhân tranh STT 13 15,15 60,61 24,24 23 100 - 38 - - vùng sâu, vùng xa - , , mua bán, ng 20 , , , cho thuê, , T - , , , , ngày T 39 , , D , N 60,61% Tình , cá nhân không , - 89-2000 h , - 24,24% 40 *Ngu STT Nguyên nhân khác 2012- - , , , , 03 (%) 46.15 23.07 02 02 13 15.39 15.39 100.00 41 , STT (%) 01 25.00 01 25.00 01 25.00 01 25.00 04 100.00 Nguyên nhân khác , giao , khai, , , , , không cơng 42 , 4.4 , , , , , p , , , , , , , , có tình, , , , , , , , m , , , 43 nà , 4.4 4.4 - - 44 - - 45 , , nói riêng ngày gia Em - 25 23/25 23 + + , , xác minh + , , - 15,15%, mua bán 60,61%, 46,15 23,07%, 15,39 15,39% 46 - - UBND ph - - - , 47 - - Chín - (2006 - Nông Lâm Thái Nguyên 10 11 12 ng (2014) (2012-2014), ... Trung Thành, TP Thái Nguyên Thái Nguyên àn Trung Thành, TP Thái Nguyên Thái Nguyên - -2014 Trung Thành, TP Thái Nguyên Thái Nguyên - Trung Thành - Trung Thành 3.2.3 - Trung Thành 19 - tác. .. 37 4.4.1 Nguyên nhân phát sinh 37 42 43 43 : 45 45 46 T 47 Thái Nguyên - 1.3 Trung Thành Trung Thành, Thành , , 7,...THÁI HUY HỒNG GIÁ CƠNG TÁC , - 2014 : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : : 2011 2015 N02 i guyên em em lý tài n em em em em em em Em Sinh viên Thái Huy Hoàng ii Trang 2014 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Trung Thành Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay