Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

65 14 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:58

Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) - - : LAI CHÂU 2014 : Chính quy Chuyên ngành Khoa : l t : 2011 - 2015 TÈ, nguyên - - , 2014 : Chính quy Chuyên ngành Khoa TÈ, : K43 : lý tài nguyên : 2011 - 2015 : ThS i àn 3A - u tiên Em xin chân thành cá B - : - - - 2014 Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 Sinh viên ii Trang B ng 4.1: Tình hình dân s n 2012-2014 29 B ng 4.2 K t qu th c hi n 2012 - 2014 33 B ng 4.3 Tình hình s d ng v t c th c hi n d ng 39 B ng 4.4 B ng t ng h h cv nc ng 42 B ng 4.5 T ng h p v m c thu nh p bình quân/h c sau th c hi n công B ng 4.6 Kh 43 ng t s n xu t nông nghi p sang phi nông nghi p 49 iii KT - XH PTNT TBA THCS THPT UBND - iv Trang i ii .iii .iii iv 1: 1.1 c t p nghiên c u khoa h c c ti n 2: 2.1.1 Tình hình b ng, h tr a m t s t ch c th gi i 2.1.1.1 Ngân hàng th gi i (WB) 2.1.1.2 Các t ch c Qu c t khác 2.1.2 Tình hình b ng, h tr am ts c th gi i 2.1.2.1 Trung Qu c 2.1.2.2 Hàn Qu c 2.1.2.3 Pháp 2.2.1 Khái quát chung 2.2.1.1 Thu h t 10 v 2.2.1.2 B ng 10 2.2.1.3 H tr 10 10 2.2.2 Chính sách pháp lu n cơng tác b xây d ng d án th nh n 11 c nh 11 2.2.2.2 T n 12 2.2.3 Khái quát v d án th c ng, h tr n Lai Châu th c tr i dân b thu h i s ng, vi c làm c th c hi n d án 17 2.2.3.1 Khái quát v d án th n Lai Châu 17 2.2.3.2 M c tiêu, yêu c a d án 18 2.2.3.3 S dân ph i di chuy 18 2.2.3 Khái quát công tác thu h t, b ng, h tr a bàn t nh Lai Châu 19 3: , 22 22 3.1.1 22 3.1.2 22 22 22 3.3.1 , 3.3.2 K t qu c a công tác tái c tr 3.3.4 Thu n l - 22 n 2012 - 2014 22 ng 23 xu t gi i pháp kh c ph c 23 23 3.4.1 li u 23 vi 3.4.2 ng kê, t ng h p s li 3.4.3 , u tra 23 , 4: 23 24 - 4.1.1 4.1.1.1 V 24 24 a lý 24 a m o 24 4.1.1.3 Khí h u 25 4.1.1.4 Th 25 4.1.1.5 Các ngu n tài nguyên 26 4.1.2 - 26 4.1.2.1 Th c tr ng phát tri n kinh t 26 4.1.2.2 Th c tr ng phát tri h t ng 27 i 28 4.1.2.4 Giáo d c y t 28 4.1.2.5 Dân s 4.1.2.6 Th c tr ng 28 i s ng, s n xu t c i dân b thu h c th c hi n d án 30 31 4.2.1 Xây d 31 l a ch 31 a bàn ng 32 4.2.2 K t qu di chuy n dân 32 4.2.3 K t qu t 33 4.2.4 K t qu t s n xu t 34 4.2.5 K t qu h tr phát tri n s n xu t cho h 35 vii 4.2.6 K t qu xây d ng k t c u h t ng 35 4.2.6.1.V xây d ng công trình giao thơng 35 4.2.6.2 V xây d ng th y l i 36 4.2.6.3 V xây d ng cơng trình c 4.2.6.4 V xây d ng h th c sinh ho t 37 n 37 4.2.6.5 V cơng trình cơng c ng 38 4.2.6.6 V 38 cho vi c th c hi 39 40 4.3.1 Th c tr ng v dân s vi c làm 40 4.3.1.1 V dân s 40 4.3.1.2 Ngành ngh 4.3.1.3 ch ng 40 ng ngu n nhân l c 41 4.3.2 Th c tr ng v s n xu t thu nh p 43 4.3.2.1 V s n xu t c a h nh 43 4.3.2.2 V thu nh p 43 4.3.3 Nh ng thu n l a công tác xây d i ng 44 4.3.3.1 Nh ng m c 44 4.3.3.2 Nh ng t n t i h n ch c c ti p t c h tr 45 46 4.4.1 Gi i pháp b sung qu 4.4.2 Gi i pháp b 4.4.4.1 S ng ti 46 t nông nghi p 47 4.4.3 Gi i pháp b sung qu 4.4.4 Gi i pháp chuy t t lâm nghi p 48 i ngh nghi p s n xu t phi nông nghi p 48 chuy i ngh nghi p 49 4.4.4.2 sách h tr chuy n ngh s n xu t phi nông nghi p 50 viii 4.4.5 H tr i s ng theo sách 50 4.4.6 Gi cơng trình c c v ng 51 4.4.7 Gi th ng k t c u h t ng 51 4.4.8 T ng v th c hi n d án 51 5: 52 52 53 41 p; 1,24 ( 0,85%); s 39%; s 5,1%; s %; s 26,89%; s 21,79%; c 31,31 43 ch vào (2011) (2014) ơng tác STT (%) - (%) 309 69,44 260 54,28 98 22,02 109 22,76 - 32 7,19 62 12,94 - 1,35 37 7,72 11 2,3 ( ) 44 15 - 20 62 h - có 309 % Nên 4.3.3 4.3.3.1 Q - 2 45 - ng hai , 4.3.3.2 , n ngày - b Thì k , 46 ph nơng ( - g sinh thái 4.4 4.4.1 ch bình quân 379,92m2 47 u - - 400m2 - 200m2 ) - 2014 tích 4.4 tháng ; UBND 2.700 m2 1.328.400m2 - 48 g vùng - - tái dân -TTg 4.4.4 49 có 223 - rung - i ng công lao STT , chuyên làm 16- 186 186 13 115 87 58 26- 45 tu 37 37 37 0 50 , thu ( , 4.4.5 không cao rong 36 51 4.4.6 Lai Châu : 4.4.8 ( - 52 5.1 Châu - Tuy nhiên, ó 53 , Có -TTg ngày 14/0 (1993), N (1998), - -CP ngày 24/04/1998 -CP ngày 17/08/1994 - 007), - - (1990), 186/ - 10 11 i 2013, 12 , - Oxfam 13 - 14 -UBND ngày -CP ngày 03/12/2 15 -UBND ngày 16 -UBND ngày , n 17 UBND - tài ... 2.2.3.1 Khái quát v d án th n Lai Châu 17 2.2.3.2 M c tiêu, yêu c a d án 18 2.2.3.3 S dân ph i di chuy 18 2.2.3 Khái quát công tác thu h t, b ng, h tr a bàn t nh Lai Châu 19... - - XÃ , 2014 : Chính quy Chuyên ngành Khoa TÈ, : K43 : lý tài nguyên : 2011 - 2015 : ThS i àn 3A - u tiên Em xin chân thành cá B - : xã Tè - - - 2014 Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 Sinh... n d án 51 5: 52 52 53 1 n - nói riêng -TTg, ngày 07/0 Lai Châu Cơng trình c dân, -TTg, ngày 30/0 âm Thái N lý Tài nguyên : xã - - - 2014 1.2 Lai xã -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay