Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

65 48 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:58

Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) ... 2.2.3.1 Khái quát v d án th n Lai Châu 17 2.2.3.2 M c tiêu, yêu c a d án 18 2.2.3.3 S dân ph i di chuy 18 2.2.3 Khái quát công tác thu h t, b ng, h tr a bàn t nh Lai Châu 19... - - XÃ , 2014 : Chính quy Chuyên ngành Khoa TÈ, : K43 : lý tài nguyên : 2011 - 2015 : ThS i àn 3A - u tiên Em xin chân thành cá B - : xã Tè - - - 2014 Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 Sinh... n d án 51 5: 52 52 53 1 n - nói riêng -TTg, ngày 07/0 Lai Châu Cơng trình c dân, -TTg, ngày 30/0 âm Thái N lý Tài nguyên : xã - - - 2014 1.2 Lai xã -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá việc thực hiện công tác tái định cư của dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã Mường Tè Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay