Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)

64 12 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:52

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp) : - : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 2015 : TS i sau an âm Thái N - t phòng Tài Nguyênái Nguyên Thái Nguyên, ngày 20 Sinh viên ii BTNMT CMND CNTT CSDL VHC FAMIS : Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Softwave GCN GIS : Geographic Information System HTX ng CP PCBL TT TTg UBND ViLIS : Viet Nam Land Information System iii 1.2 2.2.2 Vai trò 10 11 sion [9] 11 12 2.4.3 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15 iv - 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 4.1.2 18 20 20 21 - 23 23 31 4.3.3 36 49 5.1 49 5.2 50 51 v 20 24 25 vi Hình 2.1 23 26 26 27 Hình 4.5 27 Hình 4.6 28 Hình 4.7 29 29 30 30 31 ng 31 32 33 34 34 35 35 g kí 36 37 38 38 39 39 40 41 42 43 43 vii 44 45 45 46 46 47 47 hóa ng thơng pháp l g , khoa Q nguyên 1.2 - - Bình- - - - 1.3 - : + - 42 Hình 4.27 - Click - - - - Ch , Group Thành 43 - Hình 4.28 n - Hình 4.29 44 Hình 4.30 b 45 Hình 4.31 Sau t Hình 4.32 46 Hình 4.33 B3 Hình 4.34 c 47 Hình 4.35 Hình 4.36 H 48 kh sách thu c h th ng h a chính, bi u th ng n, báo cáo liên quan Vi qu p gi y ch ng nh n v cd thông tin, vi c c sai sót q trình c p gi y ch ng nh n L p t trình Phi u chuy n thu a ch s d ng Th c hi n bi mb ng tách th a, g p th a thao tác nhanh xác 4.4 - n, 49 - - - - - - - - - 50 - - - - - - - 51 -BTNM - - - (2010), P Bà: 1979 CMND: 091611689 Ông: 1975 CMND: 090632578 II ; Cơng trình: Thái Ngun - -/- chung: Khơng : - - Khơng: - Có: - -/- - -/- - -/-/- ; III công ty - -/- - -/- - n: -/- - -/- Nhà khơng tên danh s -/-/- Ngày tháng VI - , : Lý do: [ I- : Bà: 1979 CMND: 091611689 Ông: 1975 CMND: 090632578 - - - II- 62 - 10 Bình, Thái Nguyên Lâu dài -/: 264 m² ; Chung: Không -/- -/III- - ngày ... CSDL Access [7] 14 [10] qu nguyên 15 3.1.1 - 3.1.2 - xã Kha - 3.2.1 3.2.2 - /2014 Thái Nguyên - - - 16 3.3.4 - - - - Excel - - 17 X Ph X 14 4.1.1.1 cao x trung bình 1m 1km dài 4.1.1.2...i sau an âm Thái N - t phòng Tài Nguyên i Nguyên Thái Nguyên, ngày 20 Sinh viên ii BTNMT CMND CNTT CSDL VHC FAMIS : Field Work and... 10,75 0,15 0,06 0,32 1,05 80,19 53.40 7,65 5,23 ) 21 - - - 5- a Nhìn chung c 22 ban nhân dân xã xã 23 Bình4 .3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp), Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Kha Sơn – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên bằng phần mềm ViLIS (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay