Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

89 13 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:48

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp) : Chính quy Khoa : : 2011 2015 : Chính quy p Khoa : K43B : : 2011 2015 Quang Thi i làm sau Sinh Viên ii 14 31 34 37 38 40 44 ng 4.7 46 47 48 n Hân (Tính trung bình cho 1ha) 52 53 55 56 57 15 59 61 iii 46 47 49 - 50 - 50 51 iv Csx FAO H Food and Agriculture Organization - Cao L LUT Land Use Type - M Trung bình N Thu nh p Giá q T TB VH VL XHCN Trung bình v PH 15 16 16 17 2.3 18 19 19 20 22 24 24 24 24 24 vi 24 - 25 25 25 25 25 25 24 3.4.1 24 3.4.2 25 26 3.4.4 26 27 27 27 4.1.2 - 31 4.2 40 4.2 40 Yên Hân 43 47 48 4.3.1 L 48 vii 4.3.2 - 49 4.3.3 50 4.3.4 50 4.3.5 51 4.3 51 bàn Yên 51 4.4 51 4.4 58 4.4 60 4.5 Yên Hân 62 62 4.5 lâm 63 64 65 65 66 66 66 68 68 69 1.1 - lý theo quan 66 - th - - 67 - - - - - - giá tr 68 5.1 Yên Hân: LUT: 2L LUT 1L - xã: 69 xã: LUT Lúa màu, LUT chuyên lúa, LUT lúa- - - - - - 70 - 2020 Thu Cúc (2012 nông , , NXB tr 50-54 10 - Hà , 11 , 2001), 71 12 13 - 14 15 16 17 , NXB 18 - CP ngày 29/10/ 19 - 20 21 Yên Hân (2010), -2015 - Yên Hân tích Phân lân Phân kali m2 kg/sào kg/sào kg/sào kg/sào kg/sào Chi Cơng Cơng - Chi phí khác Kg/sào Bán a Chi m2 Phân lân kg/sào kg/sào kg/sào Công Công Giá bán Xin TT a, Có b, 5- b, Khơng STT Giá bán bình qn Phân lân Phân kali Vôi 10 11 12 13 10.500 7.690 14.000 5.000 15.000 3000 100.000 35.000 32.000 110.000 20.000 10.000 15.000 STT Giá bán bình quân 6.000 9.000 7.000 8.000 5000 2.500 50.000 Ngơ Khoai tây STT Thóc khang dân 30.000 27.000 Thóc Bao Thai 25.000 Ngơ NK54 100.000 Ngơ 3Q 95.000 (tính bình qn cho ha) STT Chi phí Lúa A 16.081,485 1.159,5 NPK Kali Ngô rau Khoai tây 39.984,54 15.709,11 11.023,5 1.474,3 22.500 808 1.263 4.798,0 3.460,37 4.126,5 3.457,11 3.312,2 1.183,75 789,4 1.150 736 826,8 2.226,25 2.169,83 3.615 2.228 2.161 2.706,0 1.924 1.788 1.644 2.112 2.254,0 1.330 1.260 1.302 1.344 891,4 174,3 256 213,0 610,0 Vôi 138,08 316,6 Chi phí khác 724,515 265,05 5.289,04 5.321 534,5 267 207 474 224 144 B 00,00 STT Chi phí A 15.999,72 14.422,74 3.217 1.631,86 3.447,20 3.447,20 2.599,30 2.668,80 1.713,87 1751,50 1.895,96 1.773,64 1.222,09 1.440,04 597,70 556,00 1.306,60 1.153,70 189 181 NPK Kali B Vơi * Chi phí Lúa mùa STT Chi phí Lúa xuân Chi phí/ 1ha Chi phí/ (kg) A 15.705,82 48,0 NPK 29.3 4.870 1.440 15.565,17 Kali 4.726 412 824,0 102.9 1.543,5 445,4 2.447,5 401 2.005 230 2.760 221 2.652 121 1.694 201 2.814 460,8 Vơi Chi phí khác B 879 43,6 139,52 430,6 42,7 136,64 1.070 378,43 278 256 STT 45,05 44.98 6,71 6,61 30.227,55 29.731,78 14.522,73 14.166,61 52,24 55,34 1,93 1,91 Giá bán ... 31 4.2 40 4.2 40 xã Yên Hân 43 47 48 4.3.1 L 48 vii 4.3.2 - 49 4.3.3 50 4.3.4 50 4.3.5 51 4.3 51 bàn xã Yên 51 4.4 51 4.4... 60 4.5 Yên Hân 62 62 4.5 lâm 63 64 65 65 66 66 66 68 68 69 1.1 - xã lý theo quan Hân - :... - - - - - xã 13 - AO - - - - 14 Xác Thu Xác Xác Quy Áp giá tài tiêu hình thích mơi 11] - (Phan , 2001) [15] 15 - 9] 16 005) [15] , 1994) [3] 17 - [14] - - Cun - không phá tin cho nông dân 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp xã Yên Hân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay