Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

55 38 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:44

Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ...I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM TÔ TRUNG HI N Tên tài : ÁNH GIÁ M C B NH DO N M CERATOCYTIS SP GÂY H I TRÊN CÂY KEO TAI T NG (ACACIA MANGIUM WILL) THEO C P TU I... i h c Nông Lâm Thái Nguyên, ã ti n hành th c t p t t nghi p huy n i T - t nh Thái Nguyên v i tài “ ánh giá m c Keo tai t b nh n m Ceratocytis sp gây h i ng (Acacia mangium Will) theo c p tu i... Ceratocystis sp gây 1.2 M c tiêu yêu c u c a - Xác nh, tài c nguyên nhân gây b nh h i i v i Keo tai t ng khu v c tr ng - ánh giá sp c t l b b nh m c i v i Keo tai t - ánh giá ng theo c p tu i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay