Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

55 10 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:44

Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM TÔ TRUNG HI N Tên tài : ÁNH GIÁ M C B NH DO N M CERATOCYTIS SP GÂY H I TRÊN CÂY KEO TAI T NG (ACACIA MANGIUM WILL) THEO C P TU I T I HUY N I T T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c : Chính quy : Lâm nghi p : Lâm nghi p : 2011 - 2015 Thái Nguyên, n m 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM TÔ TRUNG HI N Tên tài : ÁNH GIÁ M C B NH DO N M CERATOCYTIS SP GÂY H I TRÊN CÂY KEO TAI T NG (ACACIA MANGIUM WILL) THEO C P TU I T I HUY N I T T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c Gi ng viên h ng d n IH C : Chính quy : Lâm nghi p : Lâm nghi p : 2011 - 2015 : Th.S Tr n Th Thanh Tâm Thái Nguyên, n m 2015 i L I CAM OAN Tơi xin cam oan ây cơng trình nghiên c u khoa h c c a b n thân Các s li u k t qu nghiên c u trình i u tra th c a hoàn toàn trung th c khách quan, n u có sai xót tơi xin ch u hồn toàn trách nhi m! Thái Nguyên, ngày Xác nh n c a GVHD Ng ch i n m 2015 i vi t cam oan (Ký, ghi rõ h tên) ng ý cho b o v k t qu Tr tháng ng khoa h c! (Ký, ghi rõ h tên) Ths Tr n Th Thanh Tâm TÔ TRUNG HI N XÁC NH N C A GIÁO VIÊN CH M PH N BI N Giáo viên ch m ph n bi n xác nh n sinh viên ã s a ch a sai sót sau h i (Ký, h tên) ng ch m yêu c u! ii L IC M N Th i gian th c t p t t nghi p kho ng th i gian h t s c quan tr ng v i m i sinh viên tr c tr ng Th c t p ngh nghi p nh m giúp sinh viên c ng c l i nh ng ki n th c ã h c b c u làm quen v i cơng tác nghiên c u, tìm hi u th c t s n xu t giúp sinh viên nâng cao trình mơn, bi t s n xu t c ph i chuyên ng pháp nghiên c u ng d ng khoa h c k thu t vào ây hành trang sinh viên v ng b c tr ng, t o l p s nghi p cho riêng Xu t phát t tr nguy n v ng c a b n thân, ng,ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p, tr c s ng ý c a nhà ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, ã ti n hành th c t p t t nghi p huy n i T - t nh Thái Nguyên v i tài “ ánh giá m c Keo tai t b nh n m Ceratocytis sp gây h i ng (Acacia mangium Will) theo c p tu i t i huy n i T t nh Thái Nguyên’’ Nhân d p tơi xin tr c bày t lòng bi t n t i ban giám hi u nhà ng, ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p toàn th th y cô giáo khoa, c bi t xin g i l i c m n sâu s c t i cô giáo Ths Tr n Th Thanh Tâm ng i ã tr c ti p h ng d n t n tình tơi hồn thành khóa lu n t t nghi p Thái nguyên, tháng n m 2015 Sinh viên Tô Trung Hi n iii DANH M C CÁC B NG B ng 3.1 B ng phân c p m c b b nh 22 B ng 3.2: B ng phân chia c p tu i 22 B ng 4.1: T l b b nh (P%) m c B ng 4.2: T l b b nh m c b b nh(R%) c a t ng OTC 29 b b nh trung bình OTC khu v c nghiên c u 30 B ng 4.3: Giá tr trung bình t l b b nh n m Ceratocystis sp gây h i Keo tai t ng theo c p tu i 32 B ng 4.4: B ng k t qu phân tích ph b b nh n m Ceratocystis sp B ng 4.5: Giá tr trung bình m c gây h i Keo tai t ng sai t l b nh gi a c p tu i 34 ng theo c p tu i 35 B ng 4.6: B ng k t qu phân tích ph ng sai m c b b nh gi a c p tu i 36 B ng 4.7: Giá tr trung bình t l b b nh n m h i Keo tai t ng t i khu v c nghiên c u 37 B ng 4.8: K t qu phân tích ph ng sai t l b b nh gi a khu v c nghiên c u 39 B ng 4.9: Giá tr trung bình m c Keo tai t b b nh n m h i ng t i khu v c nghiên c u 40 B ng 4.10: K t qu phân tích ph ng sai m c b b nh gi a khu v c nghiên c u 41 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1: Bi u th hi n giá tr trung bình t l b b nh c a n m Ceratocystis sp gây h i Keo tai t Hình 4.2: Bi u th hi n giá tr trung bình m c Ceratocystis sp gây h i Keo tai t Hình 4.3: Bi u ng 31 b b nh c a n m ng 31 th hi n trung bình t l b b nh n m Ceratocystis sp gây h i theo c p tu i 33 Hình 4.4: Bi u th hi n trung bình m c b b nh n m Ceratocystis sp gây h i theo c p tu i 35 Hình 4.4: Bi u th hi n t l b b nh n m Ceratocystis sp theo giá tr trung bình t ng khu v c i u tra 38 Hình 4.5: Bi u th hi n m c b b nh n m Ceratocystis sp theo giá tr trung bình t ng khu v c i u tra 40 v DANH M C CÁC T VI T T T STT S th t OTC Ô tiêu chu n vi M CL C PH N M 1.1 tv n U 1.2 M c tiêu yêu c u c a 1.3 Ý ngh a c a tài tài 1.3.1 Ý ngh a khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n PH N T NG QUAN V N NGHIÊN C U 2.1 C s khoa h c 2.2 Tình hình nghiên c u th gi i n c 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c u Vi t Nam 2.3 Thông tin chung v keo tai t ng 10 2.4 T ng quan v khu v c nghiên c u 11 2.4.1 i u ki n t nhiên 11 2.4.2 Tình hình Kinh t - Xã h i 15 PH N IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 19 3.1 it ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 19 3.2 a i m th i gian ti n hành 19 3.3 N i dung nghiên c u 19 3.3.1 Xác nh nguyên nhân gây b nh ch t héo Keo tai t 3.3.2 Mô t tri u ch ng 3.3.3 Xác ng 19 c i m nh n bi t n m b nh 19 nh t l b b nh (P%), m c bình c a b nh n m gây Keo tai t 3.3.4 ánh giá thi t h i c a b nh b b nh (R%) trung ng 19 i v i Keo tai t ng theo vii t ng khu v c nghiên c u 19 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 19 3.4.1 Xác huy n nh nguyên nhân gây b nh ch t héo Keo tai t ng t i i T t nh Thái Nguyên 19 3.4.2 Ph ng pháp ánh giá thi t h i c a b nh i v i r ng tr ng Keo tai t ng 20 3.5 Ph ng pháp n i nghi p ngo i nghi p 23 3.5.1 Ph ng pháp n i nghi p 23 3.5.2 Ph ng pháp ngo i nghi p 24 PH N K T QU NGHIÊN C U 25 4.1 Nguyên nhân gây b nh ch t héo Keo tai t ng t i huy n i T t nh Thái Nguyên 25 4.1.1 Nguyên nhân gây b nh ch t héo Keo tai t 4.1.2 Mô t tri u ch ng c i m nh n bi t c a n m b nh 25 4.2 T l b b nh (P%) m c Keo tai t 4.2.1 Xác ng 25 b b nh (R%) n m Ceratocystis ng t i khu v c nghiên c u 28 nh t l b b nh (P%), m c b nh n m gây h i Keo tai t ng b b nh (R%) trung bình c a r ng tr ng 30 4.3 ánh giá giá thi t h i c a b nh v i Keo tai t ng 32 4.3.1 ánh giá thi t h i c a b nh i v i Keo tai t ng theo c p tu i 32 4.3.2 ánh giá thi t h i c a b nh i v i Keo tai t ng t ng khu v c nghiên c u 37 4.4 Gi i pháp 42 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 43 5.1 K t lu n 43 5.3 Ki n ngh 44 PH N M 1.1 U tv n R ng ngu n tài nguyên quý giá có th tái t o m i sinh v t trái c a ng t R ng có vai trò r t quan tr ng i c ng nh mơi tr oxy, i u hòa n c ban t ng cho ng: Cung c p ngu n g , c i, i u hòa, t o c, n i c trú ng th c v t tàng tr ngu n gen quý hi m, b o v ng n ch n gió bão, ch ng xói mòn b o v s c kh e c a ng i v i cu c s ng t, m b o cho s s ng, i M i quan h c a r ng cu c s ng ã tr thành m t m i quan h h u c Khơng có m t dân t c, m t qu c gia khơng bi t rõ vai trò quan tr ng c a r ng cu c s ng Tuy nhiên, ngày nay, nhi u n i ng b ov i ã khơng c r ng, ch t phá b a bãi làm cho tài nguyên r ng khó c ph c h i ngày b c n ki t, nhi u n i r ng th tái sinh, t tr thành dinh d i tr c, sa m c, n c m a t o thành nh ng dòng l r a trơi ch t ng, gây l l t, s t l cho vùng s n, tính m ng ng tr thành v n ng b ng gây thi t h i nhi u v tài i dân Vai trò c a r ng vi c b o v môi tr ng ang th i s lôi qu n s quan tâm c a toàn th gi i Vi t Nam có t ng di n tích t nhiên 33,12 tri u ó 14,3 tri u r ng, che ph 47% n m 1943 che ph r ng suy gi m xu ng 27,2% th p niên 90 c a th k XX Tr Nhà N c ã a nhi u ch ch c tình hình ó ng ng, sách nh m b o v , phát tri n, gây tr ng, s d ng tài nguyên r ng m t cách b n v ng nh d án PAM, 327, chi n l c phát tri n lâm nghi p (2006 - 2020) nh m a che ph r ng lên 47% n m 2020 (B NN & PTNN 2005) n c ta keo Trung, Tây Nguyên c tr ng h u h t t nh t Mi n B c, Mi n ông Nam B v i m c ích ch y u làm nguyên 32 D a vào bi u cho th y m c Ceratocystis sp gây h i Keo tai t th p ch h i nh cho Keo tai t b b nh trung bình c a n m ng 12,99% có m c gây h i ng 4.3 ánh giá giá thi t h i c a b nh v i Keo tai t ng 4.3.1 ánh giá thi t h i c a b nh ng theo c p tu i i v i Keo tai t Tu i m t nh ng nhân t quan tr ng nh h ng ns phát sinh phát tri n c a n m b nh T i khu v c nghiên c u ti n hành l p 27 OTC tiêu chu n khác k t qu i u tra ánh giá c th hi n c p tu i b ng 4.1 Tính giá tr trung bình t l b b nh m c b b nh c p tu i phân tích 4.3.1.1 So sánh t l b b nh (P%) n m Ceratocystis sp gây h i gi a c p tu i Qua i u tra ánh giá th c tr ng x lý s li u k t qu v trung bình t l b b nh (P%) theo c p tu i c th hi n b ng sau: B ng 4.3: Giá tr trung bình t l b b nh n m Ceratocystis sp gây h i Keo tai t ng theo c p tu i STT C p Tu i T l b b nh (P%) 1 22.27 2 31.78 3 28.77 33 Hình 4.3: Bi u th hi n trung bình t l b b nh n m Ceratocystis sp gây h i theo c p tu i Qua bi u cho th y t l b b nh n m Ceratocystis sp gây h i r ng tr ng Keo tai t ng huy n iT c p tu i khác t l b b nh khác C p tu i có t l b b nh cao nh t c p tu i v i 31,78% nguyên nhân có t l b b nh cao nh v y i u ki n khí h u phù h p cho n m gây h i cho keo Ti p n t l b b nh th hai c p tu i v i 28,77% c p tu i có t l b b nh th p nh t c p tu i v i 22,27% th p h n nhi u so v i c p tu i c p tu i 34 B ng 4.4: B ng k t qu phân tích ph ng sai t l b nh gi a c p tu i Multiple Comparisons Dependent Variable: tylebenh LSD (I) (J) captuoi captuoi Mean Std Error Sig 95% Confidence Interval Difference (I-J) Lower Upper Bound Bound 5 3-5 -9.51111 3.652963 0.01 17.0504567 -1.9717654 >5 -6.50111 3.652963 0.08 14.0404567 1.03823455 5 3.01 3.652963 0.41 4.52934566 10.5493456 compare Means-> ng sai c a bi n ng u nhiên c ki m tra theo tiêu chu n ANOVA, cho th y sig = 0,01 < 0,05 gi thuy t H0 b bác b , t l b b nh có s chênh l ch gi a c p tu i v i rõ r t c p tu i t l b b nh có s chênh l ch v i c p tu i 2, nhiên c p tu i v i c p tu i t l b b nh s chênh l ch sig = 0,08 c p tu i t l b b nh khơng có s chênh l ch v i c p tu i c p tu i sig = 0,41 c p tu i t l b b nh c ng khơng có s chênh l ch v i c p tu i c p tu i 35 4.3.1.2 So sánh m c b b nh (R%) n m Ceratocystis sp gây h i gi a c p tu i Qua i u tra ánh giá th c tr ng x lý s li u k t qu v trung bình m c b b nh (R%) theo c p tu i B ng 4.5: Giá tr trung bình m c Keo tai t c th hi n b ng sau: b b nh n m Ceratocystis sp gây h i ng theo c p tu i STT C p tu i 1 10.20 2 14.39 3 14.39 Hình 4.4: Bi u th hi n trung bình m c M c b b nh (R%) b b nh n m Ceratocystis sp gây h i theo c p tu i Qua bi u cho th y m c h i r ng tr ng Keo tai t ng huy n b b nh n m Ceratocystis sp gây iT c p tu i khác m c b b nh c ng khác m t s c p tu i m c hai c p tu i có m c b h i nh Có b b nh h i nh c p tu i c p tu i v i 36 14.39% c p tu i có m c b b nh 10.2% khác v i c p tu i c p tu i B ng 4.6: B ng k t qu phân tích ph ng sai m c b b nh gi a c p tu i Multiple Comparisons Dependent Variable: mucdobenh LSD (I) (J) captuoi captuoi Mean Difference Std Error Sig 95% Confidence Interval (I-J) Lower Upper Bound Bound 3-5 -4.19556 1.99935977 0.04 -8.32203 -0.06908 >5 -4.19556 1.99935977 0.04 -8.32203 -0.06908 5 3.55E-15 1.99935977 -4.12648 4.126476 one way ANOVA) Ph c s lý ng sai (Analyze-> compare Means- ng sai c a bi n ng u nhiên c ki m tra theo tiêu chu n ANOVA, cho th y sig = 0,04 < 0,05 gi thuy t H0 b bác b , m c b nh gi a c p tu i khác rõ r t b 37 c p tu i m c b b nh khơng có s ch nh l ch v i c p tu i 2, nhiên c p tu i v i c p tu i m c b b nh l i có s chênh l ch Sig = 0,04 < 0,05 c p tu i m c b b nh khơng có s chênh l ch v i c p tu i nh ng l i có s chênh l ch v i c p tu i sig = 0,04 < 0,05 c p tu i m c b b nh khơng có s chênh l ch v i c p tu i nh ng l i khơng có s chênh l ch v i c p tu i 4.3.2 ánh giá thi t h i c a b nh i v i Keo tai t ng t ng khu v c nghiên c u 4.3.2.1 So sánh t l b b nh n m theo t ng khu v c nghiên c u Qua i u tra ánh giá s lý s li u k t qu v t l b nh t i khu v c nghiên c u c th hi n b ng sau: B ng 4.7: Giá tr trung bình t l b b nh n m h i Keo tai t ng t i khu v c nghiên c u STT a i m T l b b nh (P%) An Khánh 25.27 Yên Lãng 25.15 Ký Phú 32.40 38 Hình 4.4: Bi u th hi n t l b b nh n m Ceratocystis sp theo giá tr trung bình t ng khu v c i u tra D a vào bi u cho th y nh h b b nh n m gây h i keo tai t l ch nhi u gi a ng c a a i m nghiên c u nt l ng r ng tr ng s chênh a i m, xã có t l b nh cao nh t xã Ký Phú 32,40%, ti p theo xã An Khánh 25,27%, xã có t l b nh th p nh t xã Yên Lãng 25,15% ch th p h n m t so v i xã An Khánh 39 B ng 4.8: K t qu phân tích ph ng sai t l b b nh gi a khu v c nghiên c u Multiple Comparisons Dependent Variable: tylebenh LSD (I) diadiem Mean (J) Difference diadiem (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Upper Lower Bound yenlang 0.116666667 3.796 0.97 -7.71789285 7.951226179 kyphu -7.132222222 3.796 0.07 -14.9667817 0.702337291 ankhanh -0.116666667 3.796 0.97 -7.95122618 7.717892846 kyphu -7.248888889 3.796 0.06 -15.0834484 0.585670624 ankhanh 7.132222222 3.796 0.07 -0.70233729 14.96678173 yenlang 7.248888889 3.796 0.06 -0.58567062 15.0834484 ankhanh yenlang kyphu Bound K t qu ánh giá t l b b nh qua c p tu i 1,2,3 phân m m spss 13.0 b ng phân tích ph one way ANOVA) Ph c x lý ng sai (Analyze-> compare Means-> ng sai c a bi n ng u nhiên c ki m tra theo tiêu chu n ANOVA, cho th y sig = 0,97 > 0,05 ch p nh n gi thuy t H0, t l b b nh khơng có s chênh l ch gi a khu v c khác So sánh a i m An Khánh, Yên Lãng, Ký Phú ng c l i cho th y h s sig = 0,06; 0,07; 0,09 > 0,05 t l b nh xã g n nh 40 4.3.2.1 So sánh m c b b nh n m theo t ng khu v c nghiên c u Qua i u tra ánh giá s lý s li u k t qu v m c khu v c nghiên c u c th hi n b b nh t i b ng sau: B ng 4.9: Giá tr trung bình m c b b nh n m h i Keo tai t ng t i khu v c nghiên c u STT a i m M c b b nh (R%) An Khánh 11.87 Yên Lãng 11.03 Ký Phú 16.08 Hình 4.5: Bi u th hi n m c b b nh n m Ceratocystis sp theo giá tr trung bình t ng khu v c i u tra D a vào bi u tai t m c cho th y m c b b nh n m gây h i Keo ng r ng tr ng khơng có s chênh l ch nhi u gi a a i m, xã có b nh cao nh t xã Ký Phú 16,08%, ti p theo xã An Khánh 11,87% xã có m c b b nh h i th p nh t xã Yên Lãng 11,03% 41 B ng 4.10: K t qu phân tích ph ng sai m c b b nh gi a khu v c nghiên c u Multiple Comparisons Dependent Variable: mucdobenh LSD (I) (J) diadiem diadiem Mean Difference Std Error Sig 95% Confidence Interval (I-J) Lower Upper Bound Bound yenlang 0.846666667 1.93707811 0.66 -3.1512660 4.844599392 kyphu -4.211111111 1.93707811 0.03 -8.2090438 -0.21317839 ankhanh -0.846666667 1.93707811 0.66 -4.8445993 3.151266059 kuphu -5.057777778 1.93707811 0.01 -9.0557105 -1.05984505 ankhanh 4.211111111 1.93707811 0.03 0.213178386 8.209043836 yenlang 5.057777778 1.93707811 0.01 1.059845052 9.055710503 ankhanh yenlang kyphu D a vào b ng 4.10: K t qu nghiên c u ánh giá m c c s lý phân m m spss 13.0 b ng phân tích ph (Analyze-> compare Means-> one way ANOVA) Ph nhiên b b nh qua khu v c ng sai ng sai c a bi n ng u c ki m tra theo tiêu chu n ANOVA, cho th y Sig = 0,01 < 0,05 gi thuy t H0 b bác b , m c An Khánh có m c b b nh có s chênh l ch rõ r t gi a khu v c b b nh ch nh l ch v i Yên Lãng Ký Phú, nhiên gi a khu v c v n có s chênh l ch rõ ràng Sig = 0,06 > 005; sig = 0,03 < 0,05 42 Yên Lãng c ng có m c b b nh chênh l ch v i An Khánh Ký Phú sig = 0,66 > 0,05; sig = 0,01 < 0,05 Ký Phú có m c b b nh chênh l ch v i An Khánh Yên Lãng sig = 0,03 < 0,05; sig 0,01 < 0,05 4.4 Gi i pháp H n ch gây v t th ng c gi i lúc ch t t a keo r ng tr ng Không nên th gia súc vào r ng tr ng có keo non 43 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Qua th i gian i u tra thu th p x lý s li u t i huy n Thái Nguyên ã thu i T t nh c k t qu nh sau: - Nguyên nhân gây b nh ch t héo Keo tai t ng n m Ceratocystis sp gây nên - Các tri u ch ng sinh tr c i m nh n bi t bi t n m b nh: Cây b nhi m b nh ng héo tồn b phi n lá, khơng r ng Trên thân v ngồi b bi n màu, th ng có màu nâu en ch y d c thân - T l b b nh trung bình m c Yên Lãng, Ký Phú b b nh trung bình xã An Khánh, c nh sau: T l b b nh trung bình: 27,60% M c b b nh trung bình: 12,99% T l b b nh trung bình c a n m Ceratocystis sp gây h i gi a c p tu i C p 1: 22,27% C p 2: 31,78% C p 3: 28,77% M c b b nh trung bình c a n m Ceratocystis sp gây h i gi a c p tu i C p 1: 10,20% C p 2: 14,39% C p 3: 14,39% - S thi t h i c a b nh i v i Keo tai t ng khu v c nghiên c u: Giá tr trung bình t l b b nh n m h i Keo tai t c u An Khánh: 25,27% Yên Lãng: 25,15% ng t i khu v c nghiên 44 Ký Phú: 32,40% Giá tr trung bình m c b b nh n m h i Keo tai t ng t i khu v c nghiên c u An Khánh: 11,87% Yên Lãng: 11,03% Ký Phú: 16,08% 5.3 Ki n ngh C n thêm nhi u nghiên c u dài h n, tài nghiên c u, nhi u n i nhi u vùng v i th i gian tìm quy lu t phát sinh phát tri n c a n m gây ra, tìm bi n pháp phòng tr b nh có hi u qu cao T ng c ng cơng tác ch m sóc, v sinh r ng tr ng phát tri n t t s c ch ng ch u cao, làm h n ch s xâm nh p, phát tri n n m b nh H n ch th gia xúc vào khu r ng tr ng non Lúc ch t t a r ng tr ng ph i h n ch gây v t th n m hay xâm nhi m vào v t th ng gi i pháp h n ch s xâm nhi m c a n m ng cho 45 TÀI LI U THAM KH O A Tài li u ti ng Vi t C m nang ngành Lâm Nghi p (2006), ‘‘Qu n lý sâu b nh h i r ng” B nông nghi p phát tri n nông thôn nh (2008) “Nghiên c u ng d ng vi khu n n i sinh V V n tr b nh phòng m lá, khơ cành ng n keo lai (Acacia auriculiformis x Acacia mangium) n m Colletotrichum gloeosp orioides (Penz) Sacc Gây h i t i lâm tr ng Tam Th ng, huy n Thanh S n t nh Phú Th ” Tr n Công Loanh (1992) ‘‘ Giáo trình qu n lý b o v r ng ” NXB tr ng i H c Lâm Ngi p Xuân Mai Ph m Quang Thu (2005), “M t s bi n pháp phòng tr , qu n lý b nh h i keo tai t ng lâm tr ng t - Lâm ng”, thông tin c a vi n khoa h c Lâm Nghi p Vi t Nam Ph m Quang Thu, ng Nh Qu nh “N m Ceratocystis sp M t loài n m nguy hi m gây b nh ch t héo loài keo gây tr ng Ph m Quang Thu, Th a Thiên Hu ” ng Nh Qu nh, Bernar Dell “ N m Ceratocystis sp Gây b nh ch t héo loài keo (Acacia spp.) gây tr ng nhi u vùng sinh thái c n c” H ng Thu n (2008) ‘‘ i u tra thành ph n b nh h i o n v n giai m bi n pháp phòng ch ng d ch h i t ng h p t i Thái Nguyên’’ Lu n v n th c s khoa h c nông nghi p tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên ng Kim Tuy n (2005), ‘‘Bài gi ng b nh r ng’’ Dùng cho h h c – tr ng i i h c Nông Lâm Thái Nguyên ng Kim Tuy n (2005) ‘‘ Kh o nghi m hi u l c c a m t s thu c hóa h c phòng tr b nh g s t keo r ng m i tr ng t i xã V n Th - i 46 T - Thái Nguyên’’ Báo cáo nguyên c u khoa h c tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên 10 Tài li u.vn “ ánh giá tình hình sinh tr t i tr ng ng c a r ng gi ng keo tai t ng i h c nông lâm thái nguyên” 11 Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam ‘‘Phân h ng xu t m t s loài ch y u t tr ng r ng s n vùng tr ng i m” 12 Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam biên so n, B Nông nghi p phát tri n nông nghi p, T ng C c Tiêu chu n o l ng Ch t l ng th m Khoa h c Công ngh công b (TCVN 8928 : 2013) B Tài li u ti ng Anh 13 Boyce J.S (1961), forestpathlogy, New York, Toronto, London nh, B ...I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM TÔ TRUNG HI N Tên tài : ÁNH GIÁ M C B NH DO N M CERATOCYTIS SP GÂY H I TRÊN CÂY KEO TAI T NG (ACACIA MANGIUM WILL) THEO C P TU I... i h c Nông Lâm Thái Nguyên, ã ti n hành th c t p t t nghi p huy n i T - t nh Thái Nguyên v i tài “ ánh giá m c Keo tai t b nh n m Ceratocytis sp gây h i ng (Acacia mangium Will) theo c p tu i... Ceratocystis sp gây 1.2 M c tiêu yêu c u c a - Xác nh, tài c nguyên nhân gây b nh h i i v i Keo tai t ng khu v c tr ng - ánh giá sp c t l b b nh m c i v i Keo tai t - ánh giá ng theo c p tu i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá mức độ bệnh do nấm Ceratocytis sp gây hại trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Will) theo cấp tuổi tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay