Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

72 5 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:41

Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) i I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NƠNG LÂM TR N Tên C NH tài: KHĨA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghi p L p : K43 - Lâm nghi p - N01 Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 - 2015 Gi ng viên h ng d n : TS Nguy n Công Hoan Thái Nguyên, n m 2015 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây cơng trình nghiên c u khoa h c c a b n thân Các s li u k t qu nghiên c u trình i u tra th c a hoàn toàn trung th c, ch a công b tài li u, n u có sai tơi xin ch u hoàn toàn trách nhi m! Thái Nguyên, ngày XÁC NH N C A GVHD Ng tháng 05 n m 2015 i vi t cam oan Tr n c XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N (Ký, h tên) nh ii L IC M hoàn thành t t ch m i sinh viên tr N ng trình t o nhà tr ng c n chu n b cho l ng h c i ôi v i hành, ng ki n th c chuyên môn v ng vàng v i nh ng k n ng chuyên môn c n thi t Và th i gian th c t p t t nghi p kho ng th i gian c n thi t m i ng i v n d ng lý thuy t vào th c ti n, xây d ng phong cách làm vi c khoa h c c a m t k s Lâm nghi p c s giúp nh t trí c a ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p giáo viên h d n, ã ti n hành nghiên c u khoa h c tài “Nghiên c u sinh tr ng ng c u trúc làm c s xu t bi n pháp k thu t kinh doanh r ng tr ng Thông mã v (Pinus massoniana Lamb) t i xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n” Sau th i gian th c t p c s giúp t n tình c a th y cô khoa Lâm nghi p, UBND xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n v i s c g ng c a b n thân khóa lu n t t nghi p ã c hồn thành Tơi xin g i l i c m n sâu s c t i TS Nguy n Công Hoan ã h ng d n tơi hồn thành khóa lu n Tơi chân thành c m n th y cô giáo khoa lâm nghi p UBND xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n ã t o m i i u ki n giúp trình nghiên c u Do trình tơi tài th c t p t t nghi p h n ch th i gian th c t p có h n nên b n lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót nh t nh V y tơi kính mong nh n cs óng góp ý ki n c a th y khoa tồn th b n sinh viên Tôi xin trân thành c m n! Thái nguyên, ngày tháng 05 n m 2015 Sinh viên Tr n c nh iii DANH M C CÁC B NG B ng 3.1 Các hàm lý thuy t c s d ng mơ t q trình sinh tr ng 27 B ng 4.1 Các thông tin c b n c a ô tiêu chu n 28 B ng 4.2 Quy lu t phân b N/D1,3 theo hàm Weibull 30 B ng 4.3 Quy lu t phân b N/Hvn theo hàm Weibull 33 B ng 4.4 T p h p d ng ph ng trình t ng quan Hvn/D1,3 36 B ng 4.5 T p h p d ng ph ng trình t ng quan Dt/D1,3 36 B ng 4.6 Cây bình quân theo tu i Thông mã v t i khu v c nghiên c u 37 B ng 4.7 So sánh s phù h p c a hàm lý thuy t mô t quy lu t sinh tr ng D, H, V b ng tiêu chu n R2 38 B ng 4.8 Mơ hình sinh tr B ng 4.9 Sinh tr ng t ng tr B ng 4.10 Mơ hình sinh tr B ng 4.11 Sinh tr B ng 4.13 Sinh tr B ng 4.15 C ng ng t ng tr B ng 4.12 Mô hình sinh tr B ng 4.14 S l ng ng ng t ng tr r ng tr ng Thông b ng hàm Schumacher 39 ng ng kính r ng tr ng Thông 41 r ng tr ng Thông b ng hàm Schumacher 43 ng chi u cao r ng tr ng Thông 44 r ng tr ng Thông b ng hàm Schumacher 45 ng chi u cao r ng tr ng Thông 47 ng ch t, ch a 21 ô tiêu chu n 49 ng t a th a r ng Thông mã v t i a bàn nghiên c u 50 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 3.1 S tiêu chu n 22 Hình 4.1 Phân b N/D1,3 có d ng h i l ch trái 31 Hình 4.2 Phân b N/D1,3 có d ng ti m c n phân b chu n 31 Hình 4.3 Phân b N/D1,3 có d ng h i l ch ph i 32 Hình 4.4 Quy lu t phân b N/Hvn có d ng l ch trái 34 Hình 4.5 Quy lu t phân b N/Hvn có d ng i x ng 34 Hình 4.6 Quy lu t phân b N/Hvn có d ng l ch ph i 35 Hình 4.7 ng cong sinh tr Hình 4.8 Bi u Hình 4.9 bi u di n Zd ng cong sinh tr Hình 4.10 Bi u Hình 4.11 ng d 42 ng r ng tr ng Thông mã v 43 bi u di n Zh h 45 ng cong sinh tr Hình 4.12 Bi u r ng tr ng Thông mã v 40 ng bi u di n Zv r ng tr ng Thông mã v 46 v 47 v DANH M C CÁC T UBND VI T T T y ban nhân dân OTC Ô tiêu chu n ODB Ô d ng b n D1.3 ng kính ngang ng c Hdc Chi u cao d i cành Hvn Chi u cao vút ng n Dt ng kính tán V(m3) Th tích Pv Su t t ng tr ng th tích Ph Su t t ng tr ng chi u cao Pd Su t t ng tr ng ng kính h T ng tr ng bình quân chung c a chi u cao d T ng tr ng bình quân chung c a ng kính Zv L ng t ng tr ng th ng xuyên hàng n m c a th tích Zh L ng t ng tr ng th ng xuyên hàng n m c a chi u cao Zd L ng t ng tr ng th ng xuyên hàng n m c a N/otc; N/ha S ô tiêu chu n; s Nopt; Nc; Nnd M t Ic C t i u; s ch t; s nuôi d ng ch t ng ng kính vi M CL C Ph n M U 1.1 tv n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 V lý lu n Error! Bookmark not defined 1.2.2 V th c ti n Error! Bookmark not defined 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t Ph n T NG QUAN CÁC V N 2.1 T ng quan v n NGHIÊN C U nghiên c u 2.1.1 C s khoa h c c a v n nghiên c u 2.1.3 Nh ng nghiên c u c u trúc sinh tr ng Th gi i 2.1.4 Nh ng nghiên c u c u trúc sinh tr ng Vi t Nam 10 2.2 T ng quan khu v c nghiên c u 15 2.2.1 i u ki n t nhiên 15 2.2.2 i u ki n kinh t - xã h i 17 PH N IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 20 3.1 it ng ph m vi nghiên c u 20 3.2 a i m nghiên c u th i gian ti n hành 20 3.3 N i dung nghiên c u 20 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 20 3.4.1 Ph ng pháp lu n 20 3.4.2 Ph ng pháp thu th p s li u 21 PH N K T QU NGHIÊN C U 28 4.1 c i m r ng tr ng Thông mã v t i khu v c nghiên c u 28 4.2 Nghiên c u m t s quy lu t c u trúc r ng Thông mã v 29 4.2.1 Quy lu t phân b s theo ng kính 29 4.2.2 Quy lu t phân b s theo chi u cao 32 vii 4.2.3 Quy lu t t ng quan gi a chi u cao 4.2.4 Quy lu t t ng quan gi a 4.3 Nghiên c u quy lu t sinh tr 4.3.1 Kh o sát hàm sinh tr ng kính 35 ng kính tán ng t ng tr ng kính ngang ng c 36 ng 37 ng 37 4.3.2 Nghiên c u sinh tr ng, t ng tr ng 4.3.3 Nghiên c u sinh tr ng, t ng tr ng chi u cao 42 4.3.4 Nghiên c u sinh tr ng, t ng tr ng th tích 45 4.4 ng kính 39 xu t bi n pháp k thu t cho r ng tr ng Thông mã v 48 Ph n K T LU N VÀ NGH 52 5.1 K t lu n 52 5.1.1 c i m chung c a r ng tr ng Thông mã v 52 5.1.2 c i m c u trúc r ng Thông mã v 52 5.1.3 c i m sinh tr 5.2 ng t ng tr ng r ng Thông mã v 52 ngh 52 TÀI LI U THAM KH O 54 Ph n M 1.1 U tv n R ng tài nguyên vô quan tr ng c a m i qu c gia có kh n ng tái t o c R ng óng vai trò thi t y u v t trái n iv i i s ng ng i c ng nh toàn b sinh t, r ng cung c p oxi, ngu n g , c i, i u hồ khí h u, i u hồ c, ch ng xói mòn, r a trơi R ng n i l u tr ngu n gen hi m, b o t n s ng th c v t quý a d ng sinh h c V i nh ng vai trò to l n nh v y nh ng hi n di n tích r ng th gi i ang gi m d n theo thông kê c a liên h p qu c m i n m th gi i m t i kho ng 11 tri u r ng Vi t Nam vào n m 1943, Vi t Nam có 14,3 tri u r ng, 43%, n n m 1990 ch 9,18 tri u ha, che ph che ph r ng 27,2%; th i k 1980 - 1990, bình quân m i n m h n 100 nghìn r ng ã b m t [1] Nh ng t 1990 tr l i ây, nh nh ng sách b o v phát tri n r ng, ch c a ph nh ch nhi u ch ng trình 327, ch ng trình tr ng r ng ng trình tr ng m i tri u r ng ng trình khác mà di n tích r ng liên t c t ng Thơng mã v (Pinus massoniana Lamb), thu c h Thông g l n cao 40m, ng kính có th t i 90cm Thân tròn, th ng hình tr v màu nâu s m, n t d c, già bong m ng Phân b t nhiên h n cao 1200m so v i m t n 1930, thích ng dinh d ng, c bi n c v i nh ng n i t mi n Trung Nam Trung Qu c, gi i c a vào tr ng i khô tr c, chua (pH = 4,5 - 6) nghèo t cát ho c l n s i Cây có nh p sinh tr n m phát sinh - vòng cành, ba n m Vi t Nam t n m um ct ng ng th hi n t ng i rõ, m i i ch m sau m c nhanh h n [3] Thông mã v có giá tr kinh t cao ngồi l y g nh a thơng ngun li u cho nhi u nghành công nghi p Thông mã v d tr ng sinh tr t ng i nhanh có th cho thu nh p hàng n m, giá tr cao n thích h p cho nh ng vùng có i u ki n lâp nh; ng c bi t a c n c i v y Thơng mã v lồi thích h p ng ph xanh t tr ng i núi tr c, nâng cao i s ng i dân L ng S n m t t nh mi n núi phía B c Vi t Nam có di n tích r ng t quy ho ch cho lâm nghi p h n 648 nghìn ha, chi m 78% t ng di n tích t nhiên tồn t nh Trong ó, quy ho ch r ng phòng h g n 135 nghìn ha, r ng c d ng 8.293 r ng s n xu t 505.206 Cây Thông mã v m t nh ng loài chi m t l cao c c u lâm nghi p c a t nh c ng lồi có giá tr kinh t cao góp ph n xóa ói gi m nghèo cho ng i dân mi n núi Xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n xã vùng cao ng i s ng i dân ch y u ph thu c vào r ng, có t ng di n tích t nhiên 1932,69 Trong ó: t có r ng 1235,00 ha, t ch a có r ng 315,98 ha, v i di n tích Thơng mã v l n ây mang l i thu nh p ch y u cho ng v y c n ph i có nh ng hi u bi t v c u trúc sinh tr ng t ó i dân Vì xu t bi n pháp k thu t kinh doanh phát tri n r ng tr ng Thông mã v Xu t phát t nh ng yêu c u th c t “Nghiên c u sinh tr ó, ti n hành nghiên c u ng c u trúc làm c s khoa h c a bàn tài: xu t bi n pháp k thu t kinh doanh r ng tr ng Thông mã v (Pinus massoniana Lamb) t i xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n” 1.2 M c tiêu nghiên c u Xác nh c c i m c u trúc r ng Thông mã v t i xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n Tình hình sinh tr ng t ng tr ng c a r ng Thông mã v t i khu v c nghiên c u xu t c bi n pháp k thu t lâm sinh cho r ng tr ng Thông mã v t i khu v c nghiên c u 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c Vi c nghiên c u c ki n th c ã h c tài tr c h t m t ph ng pháp t t t h th ng, c ng 50 B ng 4.15 C ng t a th a r ng Thông mã v t i % Nc theo c p ch t l ng IV +V III 17,6 1,2 6,1 17,8 3,3 14,3 11,0 20,7 18,2 3,4 17,8 18,6 13,8 22,2 12,0 3,6 11,5 8,9 2,5 9,0 3,8 OTC N/ôtc Nopt %Ic 10 11 13 14 15 16 85 82 90 91 87 88 90 86 87 90 83 87 79 78 80 69 77 71 68 69 69 74 70 75 70 70 77 70 71 77 18,8 6,1 21,1 25,3 20,7 21,6 17,8 18,6 13,8 22,2 15,7 11,5 11,4 9,0 3,8 a bàn nghiên c u T l c p sinh tr sau t a th a I 15,3 7,3 7,8 13,2 12,6 8,0 6,7 10,5 9,2 16,7 8,4 4,6 16,5 33,3 16,3 II 36,5 18,3 25,6 36,3 14,9 25,0 34,4 27,9 33,3 15,6 48,2 23,0 32,9 25,6 17,5 III 29,4 42,7 45,6 25,3 43,7 45,5 38,9 32,6 35,6 35,6 27,7 41,4 39,2 29,5 45,0 ng %Nnd IV V 0 18,3 7,3 0 0 8,0 0 2,2 10,5 8,0 10,0 0 16,1 3,4 0 2,6 8,8 8,8 81,2 93,9 78,9 74,7 79,3 78,4 82,2 81,4 86,2 77,8 84,3 88,5 88,6 91,0 96,3 K t qu b ng 4.15 cho th y có 15 tiêu chu n c n ph i t a th a v i c ch t t 3,8 – 25,3% , trung bình 15,8% Nh ng cây c p I, II, III nh ng sinh tr l i nuôi d ng t t, tán cân ng c u, ng c p IV, V l i ngh l n t a th a ti p theo khơng th hoàn toàn nh ng sinh tr - Sinh tr ng nh m tránh h ng, t ng tr tàn che th p ng r ng tr ng Thông mã v t i xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n: K t qu nghiên c u cho th y l xuyên hàng n m Zd, Zh m/n m tu i L ng 1,28 cm/n m tu i, t giá tr c c d n t tu i cho Sinh tr ng, t ng tr ng nh ng i, thân th ng tròn cành nh t a cành t nhiên t t; m t s t l nh s l nuôi d ng t giá tr c c ng t ng tr it i 0,00667 m3/n m L n tu i 15 ng ng ng 1,85 cm/n m ng bình quân chung tu i 1,10 m/n m t giá tr t ng t ng tr d, h tu i T ng tr ng t ng tr ng th ng tu i 1,53 t giá tr c c it ng ng ZV t ng d n t - ng bình quân chung v t ng ng ng 0,000002– 0,004766 m3/n m ng kính, chi u cao, th tích r ng tr ng Thơng mã v 51 a bàn nghiên c u có s thay 15 T sau tu i 15 t c t ng tr i rõ r t theo giai o n t tu i – t tu i – ng c a s ch m i Nh v y, r ng tr ng Thông mã v xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n c n ti n hành bi n pháp sau: - Ti n hành lo i b nh ng thu c vào c ng phía d i t ng r ng chính, s l ng ph ch t - Th i i m ch t nên ti n hành vào tr c mùa sinh tr sau m i l n t a th a c n d n v sinh r ng, làm ng r ng lá, ng b ng c n l a theo quy nh phòng cháy ch a cháy - Các t a th a ph i m b o c phân b tích, khơng ch t q m t v trí ( r ng) Các ch t v m t phía i u toàn b di n tránh t o kho ng tr ng tránh g y , nh h ng n ng r ng - Ngoài ch t t a th a c n k t h p v i bi n pháp t a cành, x i quang dây leo b i tán r ng phát tri n cân i t, phát 52 Ph n K T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n 5.1.1 c i m chung c a r ng tr ng Thông mã v R ng Thông mã v thu c loài, m t hi n t i dao it ng nghiên c u ang ng t 1380 - 1820 cây/ha D m t s loài b i, th m t i tán r ng ã xu t hi n i m c r i rác Các lâm ph n hoàn toàn ch a d ng bi n pháp k thu t ch m sóc, t a th a 5.1.2 tu i tr ng thu n c áp ng b c i m c u trúc r ng Thông mã v Phân b N/D1,3 N/Hvn tuân theo hàm Weibull, ó c ng t 5,25 - 18,7cm; tham s = 2,21 - 3,78; c kho ng 70% c chi u cao dao t p trung ch y u ng kính t 8,2 - 14,9 cm chi m ng t - 12,2 m; tham s = 1,7 - 3,72; s c chi u cao t - 8,5m chi m 80% t ng s i u tra Gi a chi u cao vút ng n ng kính thân t n t i m i t ng quan ch t ch ng trình hàm Parabol Hvn = 3,025+0,304*D1,3+0,009*D21,3 c bi u th b i ph có h s xác ng kính dao nh R2 = 0,975; quan h ch t ch ng kính tán c bi u th d ng kính thân c ng t n t i m i i d ng ph ng trình ng th ng Dt = 0,035+0,417*D1,3 có h s xác nh R2 = 0,945 5.1.3 c i m sinh tr T ng tr m/n m ng Zd, Zh tu i L ng 1,28 cm/n m nhanh ng t ng tr t giá tr c c ng t ng tr ng r ng Thơng mã v it ng bình qn chung tu i 1,10 m/n m ng tu i Nh v y, Thông mã v sinh tr ng tr ng ZV t ng d n t - tu i, tr ng bình quân chung i t giá tr c c t ng d n t tu i cho d, tu i 1,53 it giai o n - tu i, ch tiêu c c v ng ng 1,85 cm/n m h t giá tr c c u vào giai o n tr c tu i T ng i 0,00667 m3/n m L n tu i 15 t giá tr t ng t ng ng ng 0,000002– 0,004766 m3/n m 5.2 ngh Thơng mã v lồi a sáng hồn tồn, có chu k kinh doanh dài, t i khu 53 v c nghiên c u ã t t c tu i cách tồn di n v nh ng bi n ng c u trúc, sinh tr c n ph i có nh ng bi n pháp nghiên c u ti p - Xác nh quan h gi a chúng - Xác c u c tính v t lý, hóa h c c a n quy lu t phân b nh chi u cao t ng tr i c i m c u trúc, sinh tr có th ti n hành nghiên c u m t ng theo tu i c p làm rõ v n td t, v y sau: i tán r ng Thông mã v m i ng kính v i chi u cao làm c n c phân chia c p ng theo t ng c p t khác t nghiên 54 TÀI LI U THAM KH O A Tài li u Ti ng Vi t Th t ng Chính ph (2007), chi n l c: Phát tri n lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2006 - 2020 ng (2001), Nghiên c u c u trúc s n l Hoàng V n D d ng i u tra r ng nuôi d ng làm c s ng ng r ng keo tràm (Acacia auriculiformis A Cunn ex Benth) t i m t s t nh khu v c mi n Trung Vi t Nam, Lu n án Ti n s , Tr ng i h c Lâm nghi p (2010), Giáo trình th c v t r ng, Tr ng La Quang Ph m Ng c Giao (1996), Mô ph ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên ng thái m t s quy lu t k t c u lâm ph n ng d ng c a chúng i u tra kinh doanh r ng tr ng Thông uôi ng a vùng Tr ng Võ ông B c Vi t Nam, Lu n án PTS Khoa h c Nông nghi p, i h c Lâm nghi p i H i, ng Thái D ng Th nh Tri u, Nguy n Hồng Ti p, Nguy n V n Bích ng (2008), N ng su t sinh kh i kh n ng h p th carbon c a m t s d ng r ng tr ng Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, Hà N i Bùi Vi t H i (1996), Nghiên c u m t s c s khoa h c c a k thu t t a th a r ng tr ng Keo tràm làm nguyên li u gi y Lâm tr ng Tr An, ng Nai, Lu n án Phó ti n s khoa h c Nông nghi p, Vi n khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam, Hà N i ng S Hi n (1974), L p bi u th tích bi u thon ng cho r ng Vi t Nam, Nxb Khoa h c k thuât, Hà N i V Ti n Hinh, Ph m Ng c Giao (1997), i u tra r ng, Nxb Nông nghi p Hà N i V Ti n Hinh c ng s (2000), Nghiên c u l p bi u sinh tr ng s n l ng cho ba loài: Sa m c, M , Thơng i ng a t nh phía B c ông B c Vi t Nam, Tr ng i h c Lâm nghi p 10 V Ti n Hinh (1989-1998), Xây d ng ph tr b Tr ng pháp xác nh quy lu t sinh ng cho t ng lồi r ng t nhiên mơ ph ng xây d ng ng kính c s sinh tr ng ng nh k c a lâm ph n h n loài khác tu i, i h c Lâm nghi p 11 V Ti n Hinh, Tiêu chu n kép tán r ng Thông uôi ng a khu Nam K t qu nghiên c u khoa h c, Tr 60 ng thái phân ng ông B c Viêt i h c Lâm nghi p,1989, trang 54- 55 12 Nguy n Công Hoan (2014), Nghiên c u sinh tr kh a h c ng c u trúc làm c s xu t bi n pháp k thu t góp ph n kinh doanh r ng tr ng T ch (Tectona grandis L.f) t i S n La, Lu n án Ti n s Lâm nghi p, i h c Nông lâm Thái Nguyên 13 Tr nh B c Huy (1988), D oán tr l (Styrax tonkinensis) thu n loài ng r ng n ng su t g c a t tr ng u tu i vùng trung tâm m B c Vi t Nam, Lu n án PTS KHVN, Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam 14 B o Huy (1993), Góp ph n nghiên c u r ng n a r ng lá, r ng B ng L ng (Lagerstroemia calyculata Kurz) làm c s thác, nuôi d ng xu t gi i pháp k thu t khai c L c, Tây Nguyên, Lu n án PTS khoa h c Nông nghi p, Vi n KHLN Vi t Nam Công Khanh c ng s (2001), L p bi u q trình sinh tr 15 l ng cho lồi: B ch àn uro, T ch, Keo tai t tra bi u s n l ng c a loài c, Tràm, ng s n ng, Thông nh a ki m tài c p B 16 Ngô Kim Khơi (1998), Th ng kê tốn h c lâm nghi p, Nxb Nông nghi p Hà N i 17 Nguy n Ng c Lung (1987), Kinh doanh t ng h p r ng Thông ba Tây Nguyên, báo cáo khoa h c vi n khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam 18 Nguy n Ng c Lung l p bi u s n l Công Khanh (1999), Nghiên c u sinh tr ng r ng tr ng ng Vi t Nam áp d ng cho Thông ba (Pinus keysia), Nxb Nông nghi p, Thành ph H Chí Minh 19 Tr nh Kh c M tr i, Công Khanh (1981-1985), Nghiên c u quy lu t tang ng làm c s cho vi c t a th a, nuôi d Ngh T nh vùng ng r ng Thông nh a vùng Thanh ông B c Vi t Nam, Nxb Nông nghi p Thành ph H Chí Minh 20 V V n Nhâm (1988), L p bi u s n ph m th ng ph m cho r ng Thông uôi ng a (Pinus massoniana Lamb) kinh doanh g m vùng ơng B c Vi t Nam, tóm t t lu n án PTS KHNN, Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam, Hà N i 21 Lê H ng Phúc (1996), ánh giá sinh tr ng, t ng tr ng, sinh kh i n ng su t r ng tr ng Thông ba ( Pinus Keysiya Royle ex Gordon) vùng L t, Lâm ng, Lu n án PTS KHNN, Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam, Hà N i Trang 106 -110 56 22 V ình Ph ng (1975), “C s xác t a th a kinh doanh r ng tr ng B 23 V ình Ph Lai, ng (1985), T ng tr nh m t tr ng ph ng th c ”, T p san Lâm nghi p (8) ng r ng t nhiên Kon Hà N ng-t nh Gia tài 04.01.01.024 24 Nguy n H i Tu t, Ngô Kim Khôi (1996), X lý th ng kê k t qu nghiên c u th c nghi p Nông Lâm nghi p máy vi tính b ng excel 5.0, Nxb Nơng nghi p, Hà N i 25 Nguy n V n Tr ng (1983), Nghiên c u c u trúc r ng h n loài, Nxb KHKT Hà N i B Tài li u Ti ng Anh 26 Alder D (1980) Yield prediction, In: Forest volume estimation and yield prediction, FAO, Rome 27 Balley R L., and Isson J N (1973), Quantifying diameter distribution with the weibull function, Forest Sci.21 (4), pp 427-431 28 Cultter, J.L., Allison, B.J (1973) Agrowth, and yield model for pinus radiata in Newzealand, In : Growth Models for Tree and Stand Simulation IUFRO Woking Party.Vol 4, 01.4, pp 137 -159 29 Meyer H A (1952), Structure, growth, and drain in balanced uneven agred forests, J Forestry 50 30 Schumacher F and Coile T X (1960), Growth and yield of naturan of southern pines T.S coile.Inc Durham, N.C PH L C Ph l c K t qu phân tích t ng quan Hvn/D1.3 b ng hàm ng th ng OTC R 0,989 0,978 0,974 0,992 0,965 R2 0,978 0,957 0,949 0,984 0,932 Std.E 0,171 0,229 0,289 0,160 0,349 Sig.f 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a 2,549 3,964 1,548 2,452 0,445 b 0,466 0,408 0,572 0,453 0,550 10 0,948 0,988 0,977 0,987 0,989 0,899 0,977 0,954 0,974 0,977 0,465 0,159 0,264 0,232 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,226 2,951 1,636 2,567 1,283 0,490 0,494 0,561 0,522 0,590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,993 0,969 0,968 0,981 0,982 0,980 0,992 0,990 0,991 0,995 0,986 0,985 0,938 0,936 0,963 0,964 0,961 0,983 0,979 0,982 0,990 0,973 0,126 0,288 0,372 0,194 0,265 0,251 0,185 0,140 0,132 0,127 0,178 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,810 2,536 0,924 3,272 0,797 1,229 1,095 2,097 2,192 1,867 1,163 0,492 0,414 0,540 0,397 0,609 0,580 0,602 0,450 0,432 0,483 0,522 Ph l c K t qu phân tích t ng quan Hvn/D1.3 b ng hàm Logarit OTC 10 11 R 0,977 0,974 0,974 0,966 0,922 0,885 0,965 0,955 0,988 0,973 0,984 R2 0,954 0,948 0,948 0,933 0,850 0,783 0,932 0,913 0,976 0,947 0,968 Std.E 0,244 0,251 0,292 0,330 0,516 0,681 0,271 0,364 0,223 0,339 0,188 Sig.f 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a -4,801 -2,094 -8,515 -4,503 -8,022 -4,930 -4,344 -7,475 -5,565 -9,008 -6,586 b 5,261 4,452 6,854 5,053 6,119 4,927 5,357 6,422 5,856 7,052 5,792 12 13 14 15 16 0,946 0,924 0,968 0,966 0,953 0,896 0,853 0,936 0,933 0,908 0,374 0,564 0,254 0,362 0,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,190 -6,092 -3,075 -8,259 -6,819 4,351 5,482 4,516 6,645 6,077 17 18 19 0,981 0,981 0,979 0,963 0,963 0,958 0,276 0,189 0,201 0,000 0,000 0,000 -7,141 -4,562 -4,229 6,261 4,880 4,703 20 21 0,990 0,988 0,981 0,976 0,176 0,165 0,000 0,000 -4,878 -7,824 5,089 6,173 Ph l c K t qu phân tích t ng quan Hvn/D1.3 b ng hàm Parabol OTC 10 11 R 0,989 0,984 0,975 0,996 0,992 0,990 0,992 0,988 0,989 0,991 0,993 R2 0,978 0,968 0,950 0,991 0,984 0,981 0,984 0,976 0,979 0,981 0,986 Std.E 0,170 0,198 0,287 0,122 0,168 0,202 0,133 0,194 0,208 0,204 0,127 Sig.f 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a 2,971 2,614 0,552 3,977 6,181 6,265 4,757 6,412 1,048 3,161 2,060 b 0,393 0,646 0,736 0,190 -0,421 -0,433 0,174 -0,254 0,792 0,281 0,450 c 0,003 -0,010 -0,007 0,011 0,040 0,040 0,014 0,034 -0,011 0,012 0,002 12 13 14 15 16 0,975 0,976 0,982 0,982 0,984 0,950 0,953 0,965 0,965 0,969 0,261 0,320 0,189 0,265 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,431 3,318 4,079 1,296 3,392 0,062 0,099 0,258 0,520 0,185 0,015 0,019 0,006 0,004 0,017 17 18 19 0,992 0,990 0,991 0,984 0,980 0,983 0,184 0,141 0,129 0,000 0,000 0,000 1,601 2,414 2,842 0,506 0,392 0,315 0,004 0,003 0,005 20 21 0,995 0,990 0,990 0,981 0,125 0,150 0,000 0,000 1,441 -1,281 0,564 0,932 -0,004 -0,017 Ph l c K t qu phân tích t ng quan Hvn/D1.3 b ng hàm M OTC 10 11 R 0,989 0,982 0,974 0,985 0,954 0,924 0,980 0,974 0,986 0,986 0,992 R2 0,978 0,964 0,949 0,970 0,911 0,854 0,961 0,949 0,973 0,973 0,984 Std.E 0,171 0,025 0,035 0,028 0,053 0,075 0,023 0,032 0,029 0,028 0,017 Sig.f 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a 2,549 2,393 1,060 1,596 0,877 1,286 1,901 1,261 1,525 1,079 1,179 b 0,466 0,529 0,834 0,646 0,840 0,692 0,622 0,763 0,709 0,825 0,757 12 13 14 15 16 0,970 0,945 0,975 0,978 0,968 0,940 0,893 0,950 0,956 0,937 0,039 0,067 0,028 0,038 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,658 1,064 1,946 0,931 1,153 0,610 0,780 0,573 0,872 0,789 17 18 19 0,991 0,988 0,989 0,983 0,977 0,978 0,025 0,021 0,020 0,000 0,000 0,000 1,028 1,339 1,395 0,842 0,694 0,671 20 21 0,995 0,989 0,990 0,978 0,018 0,022 0,000 0,000 1,249 0,886 0,731 0,856 Ph l c K t qu phân tích t ng quan Dt/D1.3 b ng hàm ng th ng OTC 10 11 R 0,988 0,985 0,986 0,985 0,981 0,968 0,979 0,963 0,990 0,971 0,983 R2 0,976 0,970 0,973 0,970 0,962 0,938 0,958 0,928 0,981 0,943 0,967 Std.E 0,102 0,061 0,052 0,097 0,098 0,703 0,066 0,196 0,113 0,127 0,087 Sig.f 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a 0,167 1,349 1,109 0,618 0,356 -3,608 1,071 -1,423 -0,301 0,071 0,457 b 0,268 0,131 0,141 0,195 0,213 5,349 0,152 0,327 0,297 0,208 0,221 12 13 14 15 16 0,991 0,982 0,947 0,883 0,988 0,983 0,965 0,897 0,779 0,975 0,079 0,090 0,188 0,300 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,425 1,003 -0,042 -0,303 0,476 0,221 0,179 0,224 0,249 0,217 17 18 19 0,942 0,983 0,976 0,888 0,966 0,952 0,215 0,113 0,135 0,000 0,000 0,000 -0,263 -0,258 -0,126 0,259 0,278 0,269 20 21 0,988 0,944 0,975 0,891 0,091 0,188 0,000 0,000 0,603 -0,638 0,218 0,265 Ph l c K t qu phân tích t ng quan Dt/D1.3 b ng hàm Logarit OTC 10 11 R 0,977 0,964 0,971 0,967 0,964 0,982 0,951 0,935 0,970 0,946 0,974 R2 0,955 0,930 0,942 0,935 0,929 0,965 0,904 0,875 0,942 0,896 0,948 Std.E 0,139 0,093 0,075 0,142 0,135 0,527 0,100 0,258 0,195 0,172 0,108 Sig.f 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a -4,072 -0,544 -1,318 -2,426 -3,091 -4,992 -1,157 -6,664 -4,749 -3,496 -3,318 b 3,030 1,410 1,671 2,197 2,436 16,076 1,644 3,715 3,256 2,462 2,606 12 13 14 15 16 0,976 0,978 0,904 0,821 0,971 0,953 0,957 0,818 0,674 0,944 0,131 0,100 0,251 0,364 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,675 -1,518 -3,413 -3,641 -2,601 2,340 1,899 2,462 2,572 2,301 17 18 19 0,895 0,966 0,954 0,801 0,934 0,910 0,287 0,157 0,184 0,000 0,000 0,000 -3,542 -4,315 -4,056 2,582 2,992 2,900 20 21 0,986 0,901 0,972 0,812 0,096 0,247 0,000 0,000 -2,460 -4,828 2,306 2,984 PH L C M TS HÌNH NH I U TRA ... th c t Nghiên c u sinh tr ó, ti n hành nghiên c u ng c u trúc làm c s khoa h c a bàn tài: xu t bi n pháp k thu t kinh doanh r ng tr ng Thông mã v (Pinus massoniana Lamb) t i xã H u Khánh, huy... u khoa h c tài Nghiên c u sinh tr ng ng c u trúc làm c s xu t bi n pháp k thu t kinh doanh r ng tr ng Thông mã v (Pinus massoniana Lamb) t i xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n” Sau th... nghiên c u i t ng nghiên c u r ng tr ng thu n loài Thông mã v (Pinus massoniana Lamb) tu i t i xã H u Khánh, huy n L c Bình, t nh L ng S n Ph m vi nghiên c u nghiên c u c i m c u trúc sinh tr ng c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay