Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

57 7 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:39

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR TR N HUY HÀO NGHIÊN C U K THU T NHÂN GI NG LỒI CÂY BÌNH VƠI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR) B NG PH NG PHÁP GIÂM HOM T I CÔNG TY LÂM NGHI P S N YÊN NH, HUY N S N NG, T NH B C GIANG KHÓA LU N T T NGHI P H t o NG T I : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghi p Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2011 - 2015 Thái Nguyên, n m 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR TR N HUY HÀO NGHIÊN C U K THU T NHÂN GI NG LOÀI CÂY BÌNH VƠI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR) B NG PH NG PHÁP GIÂM HOM T I CÔNG TY LÂM NGHI P S N YÊN NH, HUY N S N NG, T NH B C GIANG KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghi p Khoa : Lâm nghi p L p : LN43 – N01 Khóa h c : 2011 - 2015 Gi ng viên h NG T I ng d n: 1.ThS Nguy n Th Tuyên ThS L ng Th Anh n v công tác: Gi ng khoa Lâm nghi p tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, n m 2015 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây cơng trình nghiên c u khoa h c c a b n thân Các s li u k t qu nghiên c u trình i u tra th c a hoàn toàn trung th c, ch a công b tài li u khác, n u có sai tơi xin ch u hồn toàn trách nhi m Thái Nguyên, ngày XÁC NH N C A GVHD Ng tháng n m 2015 i vi t cam oan ng ý cho b o v k t qu tr ch i Ths L ng khoa h c! ng Th Anh Tr n Huy Hào XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N Giáo viên ch m ph n bi n xác nh n sinh viên ã s a ch a sai sót sau H i (Ký, h tên) ng ch m yêu c u! ii L IC M hoàn thành khóa lu n tr giám hi u Nhà tr giáo ã truy n c tiên xin trân tr ng c m n Ban ng, Ban ch nhi m Khoa Lâm nghi p, c m n th y cô t cho nh ng ki n th c quý báu su t trình h c t p rèn luy n t i Tr Tôi N ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên c bi t xin trân tr ng c m n s h ng d n t n tình, s quan tâm sâu s c c a cô giáo Ths Nguy n Th Tuyên Ths L giúp su t th i gian th c t p nghi p ng Th Anh ã tơi hồn thành khóa lu n t t ng th i c ng xin chân thành c m n s giúp cán b nhân viên công ty Lâm Nghi p S n ng quý báu c a tơi hồn thành khóa lu n Cu i xin bày t s bi t n t i gia ình, b n bè ng ã quan tâm giúp i thân su t trình th c t p Trong trình nghiên c u có nh ng lý ch quan khách quan nên khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót h n ch Tơi r t mong nh n cs óng góp ý ki n c a th y cô giáo b n sinh viên giúp tơi hồn thành khóa lu n c t t h n Tơi xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày tháng n m 2015 Sinh viên th c t p Tr n Huy Hào iii DANH M C CÁC B NG TRONG KHÓA LU N B ng 4.1 T ng h p k t qu giâm hom c lồi Bình vơi s d ng BAP n ng th n n khác 16 B ng 4.2 nh h ng c a BAP n ng th n n khác n t l hom ch i 17 B ng 4.3 nh h ng c a BAP n ng th n n khác n s ch i hom 19 B ng 4.4 nh h ng c a BAP n ng th n n khác n chi u dài ch i 21 B ng 4.5 T ng h p k t qu giâm hom c lồi Bình vơi s d ng Kinetin n ng th n n khác 25 B ng 4.6 nh h ng c a Kinetin n ng th n n khác n t l hom ch i 25 B ng 4.7 nh h ng c a Kinetin n ng th n n khác n s ch i hom 27 B ng 4.8 nh h ng c a Kinetin n ng th n n khác n chi u dài ch i 29 B ng 4.9 So sánh nh h B ng 4.10 So sánh nh h ng c a BAP Kinetin ng c a BAP Kinetin n t l ch i 31 n s ch i trung bình/hom 34 B ng 4.11 So sánh nh h ng c a BAP Kinetin n chi u dài ch i trung bình hom 36 iv DANH M C CÁC HÌNH TRONG KHĨA LU N Hình 1.1: Bi u nh h Hình 1.2: Bi u nh h khác n ng th n n nh h ng c a BAP n ng th n n nh h ng c a Kinetin n ng th n n n t l hom ch i 26 Hình 1.5: Bi u khác ng c a BAP 17 n chi u dài ch i 22 Hình 1.4: Bi u khác n ng n s ch i hom 20 Hình 1.3: Bi u khác ng c a BAP nh h ng c a Kinetin n ng th n n n s ch i hom 27 Hình 1.6: Bi u nh h ng c a Kinetin n ng th n n khác n chi u dài ch i 29 Hình 1.7: Bi u n ng khác 32 Hình 1.8: Bi u khác nh h ng c a BAP Kinetin n ng n s ch i trung bình hom 34 Hình 1.9: Bi u khác t l hom ch i v i BAP Kinetin nh h ng c a BAP Kinetin n ng n chi u dài ch i trung bình hom 36 CÁC HÌNH NH TRONG KHĨA LU N Hình nh 01: X lý b ng BAP 20ppm Hình nh 02: X lý b ng BAP n ng th n n 18 10ppm 20ppm 23 Hình nh 03: nh h ng c a n ng Kinetin Hình nh 04: nh h ng c a BAP Kinetin n giâm hom Bình vơi 30 n ng 10pmm th n n 33 v M CL C PH N 1.1 TV N tv n 1.2 M c ích c a tài 1.3 M c tiêu c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài PH N 2.T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.2 Tình hình nghiên c u n c 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c u giâm hom t i Vi t Nam 2.3 T ng quan it ng nghiên c u 2.3.1 c i m hình thái 2.3.2 c i m sinh h c 2.3.3 c i m phân b 2.3.4 B ph n dùng công d ng 2.3.5 Giá tr kinh t , khoa h c, b o t n 10 Ph n IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 11 3.1 it ng ph m vi nghiên c u 11 3.2 a i m th i gian nghiên c u 11 3.3 N i dung nghiên c u 11 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 11 3.4.1 Ph ng pháp k th a tài li u 11 3.4.2 Ph ng pháp ngo i nghiêp 11 3.4.3 Ph ng pháp n i nghi p 14 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 16 4.1 K t qu nghiên c u nh h sinh tr ng ng c a n ng d ng th n n khác hình thành hom lo i ch t kích thích n kh n ng Bình vơi 16 vi 4.1.1 nh h ng c a BAP n ng th n n khác nm ts ch tiêu giâm hom c lồi Bình Vơi 16 4.1.2 nh h ng c a Kinetin n ng th n n khác n m t s ch tiêu giâm hom c lồi Bình vơi 24 4.2 So sánh nh h ng c a ch t i u hòa sinh tr ng BAP Kinetin n k t qu giâm hom loài Bình vơi 31 4.2.1 nh h ng c a BAP Kinetin n t l hom ch i 31 4.2.2 nh h ng c a BAP Kinetin n s ch i trung bình hom 34 4.2.3 nh h ng BAP Kinetin PH N 5.K T LU N – n chi u dài ch i trung bình hom 35 NGH 38 5.1 K t lu n 38 5.2 ngh 38 TÀI LI U THAM KH O 39 PH N TV N 1.1 tv n Vi t Nam n m khu v c nhi t nhi u ki n t o a ch t i gió mùa, n i giao l u c a c bi t nên h sinh v t nh t th c v t có tính a d ng cao V i kho ng 12400 loài th c v t b c cao ã c mơ t , ó kho ng 3200 lồi ã ghi nh n có giá tr làm thu c T lâu i, ng thu c nam s n có b nh c a ng i dân s ng nông thôn vùng núi cao th làm thu c Kinh nghi m s d ng làm thu c ch a i dân r t phong phú, nh ng l i mang nh ng nét ng dùng c áo, i v i m i dân t c ki n th c c tr ng riêng S tàn phá tài nguyên r ng kéo theo s gi m sút a d ng sinh v t, ang i m t v i vi c s d ng m c ngu n tài nguyên c , ó có thu c H n n a ch y theo l i s ng th tr ng, nh ng tri th c b n a v vi c s d ng thu c ang b mai m t d n Nhi m v c a nhà th c v t s d ng d ng th i c th o xu t bi n pháp khai thác, b o v s d ng h p lý ngu n tài nguyên m t cách b n v ng Bình vơi thu c chi Stephania rotunda Lour lo i thu c quý có tác d ng d ng an th n, ch a ho, s t, l , d dày, ch a m t ng , chúng d ng ch a b nh ung th m t nh ng c n b nh c a th k Hi u cs c tác d ng quý c a mà hi n tình tr ng khai thác Bình vơi ngày t ng d n n tình tr ng ngu n Bình vơi t nhiên ang có nguy c t ch ng mà ngu n nguyên li u tr ng ch y u v n m ho c phòng thí nghi m Hi u c t m quan tr ng, l i ích giúp b o t n ngu n Bình vơi công tác nhân gi ng c n c phát huy, c bi t nhân gi ng sinh d ng giúp hi n t c c ch t l ng l n s l ng Chính th ti n hành th c tài : “Nghiên c u k thu t nhân gi ng lồi Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) b ng ph ng t i Yên ng pháp giâm hom t i công ty lâm nghi p S n nh, huy n S n ng, t nh B c Giang” Nh m cung c p thêm nh ng thơng tin v lồi nói riêng cơng tác b o t n phát tri n thu c 1.2 M c tiêu c a n c ta nói chung tài - Góp ph n xây d ng vôi b ng ph ng pháp giâm hom - So sánh giá th c quy trình k thu t nhân gi ng lồi Bình c nh h ng c a ch t kích thích sinh tr n kh n ng ch i ch t l 1.3 Ý ngh a c a ng, n ng ng ch i tài - Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: Giúp sinh viên v n d ng c nh ng ki n th c v giâm hom ã - Ý ngh a th c ti n: Xác b ng ph c h c vào th c t nh k thu t nhân gi ng lồi Bình vơi ng pháp giâm hom có th áp d ng th c ti n s n xu t 35 Qua b ng 4.10 hình 1.8 ta th y, s l hom dao ng ch i trung bình m t ng t 2,17 – 6,9 Hai cơng th c có s ch i trung bình hom cao nh t cơng th c thí nghi m Kinetin n ng 10ppm (s ch i trung bình 6,9 ch i/hom), ti p ó cơng th c thí nghi m Kinetin n ng 6,16 ch i/hom Trong ó cơng th c x lý b ng BAP ch i/hom nh h n, nh nh t - Ki m tra nh h n ng ph n ng ns l 20ppm v i có u cho s l ng 30ppm v i s ch i/hom ch 2,17 ng c a ch t i u hòa sinh tr khác t ng BAP Kinetin ng ch i hom b ng mơ hình phân tích ng sai nhân t cho th y: - V i nh h ng c a ch t i u hòa sinh tr (k1=1, k2=2) =18,51 Nh v y, nh h Kinetin r t khác - V i nh h Nh v y nh h iv is l iv is l ng c a ch t i u hòa sinh tr ta có FB = 0,011 < F05 (k1=2, k2=2) =19,0 c a BAP Kinetin khác không rõ r t ng ch i hom - Tóm l i qua phân tích k t qu giâm hom nh h sinh tr ng BAP Kinetin trung bình hom Còn n ng r t Nhìn chung, Kinetin có nh h BAP Qua phân tích ng c a ch t i u hòa n s ch i trung bình hom c a Bình vôi cho th y, hai lo i thu c BAP Kinetin có nh h cho s l ng BAP ng ch i/hom ng c a n ng ng c a n ng ng ta có FA = 231,987 > F05 ng khác n s ch i khác l i khơng nh h ng t t h n trên, có th xác ns l ng rõ ng ch i/hom so v i nh cơng th c thí nghi m t t nh t ng ch i hom s d ng ch t i u hòa sinh tr ng Kinetin n ng 10ppm 4.2.3 nh h ng BAP Kinetin K t qu nghiên c u nh h Kinetin n ng n chi u dài ch i trung bình hom ng c a ch t i u hòa sinh tr n chi u dài ch i hom c a Bình vơi h p b ng 4.11 hình 1.9 ng BAP c t ng 36 B ng 4.11 So sánh nh h ng c a BAP Kinetin n chi u dài ch i trung bình hom Ch t i u hòa sinh tr Chi u dài ch i TB/hom (cm) ng 10ppm 20ppm 30ppm BAP 2,36 2,50 2,22 Kinetin 5,35 5,60 5,72 ng c a BAP Kinetin n ng Hình 1.9: Bi u nh h khác n chi u dài ch i trung bình hom Qua b ng 4.11 hình 1.9 ta th y chi u dài ch i trung bình m t hom dao ng t 2,22 – 5,72cm Hai công th c có chi u ch i trung bình hom t t nh t Kinetin n ng ch i trung bình hom cao nh t l n l - Ki m tra nh h n ng khác - V i nh h 30ppm 200ppm ã cho chi u t 5,72 cm 5,60 cm ng c a ch t i u hòa sinh tr ng BAP Kinetin n chi u dài ch i hom, k t qu nh sau: ng c a ch t i u hòa sinh tr ng ta có FA = 363,65 > F05 (k1 =1, k2=2) =18,51 Rõ ràng ch t i u hòa sinh tr ng khác 37 cho chi u dài ch i trung bình/hom r t khác Trong ó ch t i u hòa sinh tr chu n Duncan ng Kinetin cho k t qu t t h n ch t BAP D a vào tiêu b ng cu i ta th y n ng 20ppm có giá tr cao nh t 4,05 công th c cho k t qu t t nh t - V i nh h ng c a n ng =19,0 Nh v y nh h ng c a n ng , ta có FB = 1,337 < F05 (k1=3, k2=3) BAP Kinetin khác không rõ ràng - Tóm l i qua phân tích nh h ng c a ch t i u hòa sinh tr ng BAP Kinetin t i m t s ch tiêu giâm hom c lồi Bình vơi K t qu giâm hom s d ng lo i thu c BAP Kinetin ã kh ng h ng r t khác nh hai ch t có nh n s ch i trung bình hom chi u dài ch i hom nh ng không nh h ng rõ r t i v i t l hom ch i Cơng th c thí nghi m t t nh t cho s phát tri n v chi u dài ch i hom cao Kinetin 30ppm làm cơng th c thí nghi m t t nh t 38 PH N K T LU N – NGH 5.1 K t lu n Qua k t qu nghiên c u v giâm hom Bình vơi t i v Lâm nghi p S n ng n a m t s k t lu n nh sau : - Các lo i ch t kích thích c ng nh th n n nh h giâm hom Bình vơi, m c a cơng ty n t l ch i c ng nh ng n k t qu chi u dài ch i giâm hom - K t qu nghiên c u kh ng nh, cơng th c s d ng ch t kích thích Kinetin cho t l ch i chi u dài ch i t t h n ch t kích thích BAP - Th n n s d ng công th c 100% cát s ch cho k t qu t t h n th n n s d ng công th c 70% cát s ch + 30% t t ng B ã cx lý Trong ch t kích thích Kinetin ta ch n n ng 10ppm công th c t t nh t 5.2 ngh T nh ng k t lu n t n t i xin - a s khuy n ngh nh sau: i v i n i dung giâm hom c n ti p t c theo dõi cho n r em hom tr ng - Th n ng nghi m giâm hom v i nhi u lo i thu c khác nhau, v i khác nhau, tìm lo i thu c n ng thích h p nh t cho k t qu giâm hom - Th nghi m k t qu nghiên c u vào th c ti n 39 TÀI LI U THAM KH O Th (2008 ), nh h ng c a m t s nhân t t i k t qu giâm hom Tai chua Khoá lu n t t nghi p Phan Nguyên H ng, V V n D ng (1978); Sinh thái th c v t, Nxb Giáo d c, Hà N i D ng M ng Hùng(1992), nhân gi ng Phi lao b ng hom cành h Lâm Nghi p Lê ình Kh , 1993, nhân gi ng Keo tràm Keo tai t ng T p chí lâm nghi p s 5/1993 Lê ình Kh , D Lê ình Kh , tr ng M ng Hùng(2003), giáo trình gi ng r ng ồn Th Bích, Tr n C (1996), nghiên c u t o ch i, môi ng giá th giâm hom B ch àn tr ng, t p chí Lâm nghi p Lê ình Kh , Tr n C , Lê Th Xuân (1996 ), nhân gi ng Thông b ng hom, t p chí Lâm nghi p s 9/1996 Lê ình Kh , Nguy n ình H i, C n Th Lan (1998), nhân gi ng Sao en b ng thu c b t TTG, t p chí khoa h c Lâm nghi p s 8/1998 Ngô Kim Khôi (1998), Th ng kê toán h c Lâm nghi p, Nxb Nơng Nghi p Hà N i 10 Hồng Kim Ng – Phùng Ng c Lan, Giáo trình sinh thái r ng, Nxb nông nghi p, Hà N i 11 Lê c Th (2007 ), nhân gi ng vô tính chàm (Melaleula caujuputy Powell ) b ng ph ng pháp giâm hom Khóa lu n t t nghi p 12 Nguy n H u Th c c ng s (1964), nh h ng c a ch che sáng n C T p san SV H III 13 Nguy n H u Th sáng c, Lê V n Khôi(1964), nghiên c u yêu c u ánh i v i M giai o n tu i non T p san SV H III 40 14 Thái V n Tr ng (2000), Nh ng h sinh thái r ng m a nhi t i Vi t Nam, Nxb Khoa h c k thu t, Hà N i 15 Ph m V n Tu n (1997), Nhân gi ng r ng b ng hom, thành t u kh n ng áp d ng Vi t Nam T ng lu n chuyên kh o k thu t Lâm nghi p Vi t Nam Nxb Vi n khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam Ph l c 1: Các b ng tính tốn s li u excel Ph bi u 01: K t qu nh h ng c a BAP n ng th n n khác n t l hom ch i SUMMARY Count 3 3 Sum 49 69 70 40 Average 16,33333 23 23,33333 13,33333 Variance 180,3333 331 312,3333 65,33333 4 10 112 106 2,5 28 26,5 1,666667 59,33333 59,66667 ANOVA Source of Variation Rows Columns Error SS 222 1638 140 df Total 2000 11 Ph bi u 02 :K t qu MS 74 819 23,33333 nh h khác SUMMARY Count F 3,171429 35,1 ng c a BAP P-value 0,106472 0,000488 n ng F crit 4,757063 5,143253 th n n n s ch i hom 3 3 Sum 5,58 8,34 8,67 7,95 4 10 10,62 9,92 Average 1,86 2,78 2,89 2,65 Variance 0,5836 0,6007 0,1213 1,4049 2,5 2,655 2,48 1,666667 0,706033 0,064333 Source of Variation SS df MS F F crit Rows 1,9635 0,6545 0,734348 4,757063 Columns 0,0734 0,0367 0,041177 5,143253 Error 5,3476 0,891267 Total 7,3845 Ph bi u 03: K t qu 11 nh h ng c a BAP khác SUMMARY Count 3 3 Average 1,703333 2,56 3,073333 2,686667 Variance 0,616033 0,4656 0,376133 1,329733 2,5 2,8575 2,16 1,666667 0,695892 0,173067 10 11,43 8,64 4 th n n n chi u dài ch i Sum 5,11 7,68 9,22 8,06 n ng ANOVA Source of SS df Rows 3,005092 1,001697 1,306055 0,356006 4,757063 Columns 0,973217 0,486608 0,634461 0,562398 5,143253 Error 4,601783 0,766964 Total 8,580092 11 Variation MS F P-value F crit Ph bi u 04: K t qu nh h khác ng c a Kinetin n ng th n n n t l hom ch i SUMMARY Count 3 3 Sum 49 62 68 68 Average 16,33333 20,66667 22,66667 22,66667 Variance 180,3333 261,3333 292,3333 265,3333 4 10 124 113 2,5 31 28,25 1,666667 14,66667 17,58333 ANOVA Source of Variation Rows Columns Error SS df 80,25 1977,167 21,5 Total 2078,917 11 Ph bi u 05: K t qu MS Count P-value 26,75 7,465116 0,018926 988,5833 27,58837 1,24E-06 3,583333 nh h khác SUMMARY F Sum ng c a Kinetin n ng F crit 4,757063 5,143253 th n n n s ch i hom Average Variance 5,58 1,86 0,5836 3 12,83 4,276667 6,092633 12,51 4,17 3,0007 15,71 5,236667 1,154233 10 2,5 1,666667 15,34 3,835 2,538833 21,29 5,3225 3,861358 ANOVA Source of Variation Rows Columns Error SS df 18,48676 15,94852 5,713817 Total 40,14909 11 Ph bi u 06: K t qu nh h MS F P-value F crit 6,162253 6,470897 0,026108 4,757063 7,974258 8,373659 0,018351 5,143253 0,952303 ng c a Kinetin khác n ng th n n n chi u dài ch i SUMMARY Count Sum 5,11 Average 1,703333 Variance 0,616033 3 12,24 4,08 3,2977 13,73 4,576667 1,919633 15,02 5,006667 0,804133 10 2,5 1,666667 17,87 4,4675 1,662425 18,23 4,5575 4,017092 SS df MS F Rows 19,58017 6,526722 1,59293 Columns 10,81662 5,408308 13,19967 0,006351 5,143253 Error 2,458383 0,409731 Total 32,85517 11 ANOVA Source of Variation P-value F crit 0,002906 4,757063 Ph bi u 07: K t qu so sánh nh h Kinetin ng c a BAP n t l ch i SUMMARY Count Sum Average Variance 143,3 47,76667 1660,143 3 142 47,33333 1542,543 109,7 36,56667 1023,263 1 186,7 62,23333 375,8033 202,3 67,43333 1,613333 ANOVA Source of Variation Rows SS 241,5489 df MS F P-value F crit 120,7744 0,937536 0,463547 6,944272 Columns 7936,616 3968,308 3,080479 0,003717 6,944272 Error 515,2844 128,8211 Total 8693,449 Ph bi u 08: K t qu so sánh nh h ng c a BAP Kinetin ns ch i trung bình/hom SUMMARY Count 3 Sum 10,69 10,66 10,94 Average 3,563333 3,553333 3,646667 Variance 9,151033 5,158533 3,553633 3 7,46 18,83 2,486667 6,276667 0,096233 0,329433 ANOVA Source of Variation Rows Columns Error SS df 0,015756 32,89082 2,835578 2 MS F P-value F crit 0,007878 231,9867 0,988979 6,944272 16,44541 0,011113 0,006299 6,944272 0,708894 Total 35,74216 Ph bi u 09: K t qu so sánh nh h ng c a BAP Kinetin n chi u dài ch i trung bình hom SUMMARY Count 3 Sum 8,71 10,1 10,94 Average 2,903333 3,366667 3,646667 Variance 4,952033 3,803333 3,376133 3 7,08 16,67 2,36 5,556667 0,0196 0,035633 SS df 0,845622 22,99816 1,264844 25,10862 2 ANOVA Source of Variation Rows Columns Error Total MS F P-value F crit 0,422811 363,6519 0,359184 6,944272 11,49908 1,337117 0,002718 6,944272 0,316211 Ph l c 2: Các hình nh Hình 01: X lý b ng BAP 20ppm tài th n n Hình 02: X lý b ng BAP n ng 10ppm 20pp Hình 03: nh h ng c a n ng Kinetin n giâm hom Bình vơi ...I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR TR N HUY HÀO NGHIÊN C U K THU T NHÂN GI NG LỒI CÂY BÌNH VƠI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR) B NG PH NG PHÁP GIÂM HOM T I CÔNG TY LÂM NGHI P S N XÃ YÊN NH, HUY N... t nhi u nghiên v u v giâm hom loài khác nhau, c loài Lâm nghi p (cây g c ng nh loài lâm s n g ), n qu hay lồi nơng nghi p Tuy nhiên, nghiên c u v giâm hom Bình vơi h n ch ho c ch a - c công b... Vơi (Stephania rotunda Lour) b ng ph ng t i xã Yên ng pháp giâm hom t i công ty lâm nghi p S n nh, huy n S n ng, t nh B c Giang Nh m cung c p thêm nh ng thơng tin v lồi nói riêng công tác b o
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Bình Vôi (Stephania rotunda Lour) bằng phương pháp giâm hom tại công ty lâm nghiệp Sơn Động tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay