Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

76 10 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:35

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR TR N TH LAN H Tên NG tài: NGHIÊN C U KH N NG TÍCH L Y CÁC BON R NG TR NG THÔNG V (Pinus massoniana Lamb) T I TRUNG THÀNH, HUY N TRÀNG NH, T NH L NG S N KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên nghành : Lâm nghi p L p : K43 – Lâm nghi p – N01 Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2011 – 2015 Gi ng viên h ng d n : ThS D ng V n ồn TS Nguy n Cơng Hoan THÁI NGUYÊN , N M 2015 TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR N TH LAN H Tên NG tài: NGHIÊN C U KH N NG TÍCH L Y CÁC BON R NG TR NG THÔNG V (Pinus massoniana Lamb) T I TRUNG THÀNH, HUY N TRÀNG NH, T NH L NG S N KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên nghành : Lâm nghi p Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2011 – 2015 THÁI NGUYÊN , N M 2015 IH C L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây cơng trình ngiên c u khoa h c c a b n thân Các s li u k t qu nghiên c u trình i u tra th c a hồn tồn trung th c, ch a công b tài li u, n u có sai tơi xin ch u hoàn toàn trách nhi m! Thái Nguyên, ngày XÁC NH N C A GVHD Ng tháng i vi t cam oan Tr n Th Lan H XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N (Ký, h tên) n m 2015 ng i L IC M hồn thành t t ch N ng trình t o nhà tr hành, m i sinh viên tr ng h c i ôi v i ng c n chu n b cho l ng ki n th c chuyên môn v ng vàng v i nh ng k n ng chuyên môn c n thi t Và th i gian th c t p t t nghi p kho ng th i gian c n thi t m i ng iv n d ng lý thuy t vào th c ti n, xây d ng phong cách làm vi c khoa h c c a m t k s Nông lâm nghi p c s giúp nh t trí c a ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p giáo viên h ng d n, ã ti n hành nghiên c u tài “Nghiên c u kh n ng tích l y bon r ng tr ng Thông v (Pinus massoniana Lamb) t i Trung Thành, huy n Tràng giúp cs t n tình c a th y cô khoa lâm nghi p, UBND Trung Thành, huy n Tràng t t nghi p ã V n nh, t nh L ng S n” Sau th i gian th c t p nh, t nh L ng S n v i s c g ng c a b n thân khóa lu n c hồn thành Tơi xin g i l i c m n sâu s c t i ThS D oàn TS Nguy n Công Hoan ã h ng ng d n tơi hồn thành khóa lu n Tơi chân thành c m n th y cô giáo khoa lâm nghi p UBND Trung Thành, huy n Tràng nh, t nh L ng S n ã t o m i i u ki n giúp trình nghiên c u tài th c t p t t nghi p Do trình tơi h n ch th i gian th c t p có h n nên b n khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót nh t nh V y tơi kính mong nh n cs óng góp ý ki n c a th y cô khoa tồn th b n sinh viên Tơi xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày tháng n m 2014 Sinh viên Tr n Th Lan H ng ii DANH M C B NG B ng 2.1 Hi n tr ng s d ng t c a Trung Thành 17 B ng 2.2 Phân b dân c – t l lao ng 19 B ng 2.3 C c u thành ph n dân t c c a Trung Thành n m 2013 20 B ng 4.1 Sinh kh i t B ng 4.2 Ph i g lâm ph n 34 ng trình t ng quan gi a sinh kh i t i b ph n tiêu chu n v i D1,3 35 B ng 4.3 Sinh kh i t i b i th m t B ng 4.4 T ng sinh kh i t i, th m m c 36 i r ng tr ng Thông v 38 B ng 4.5 B ng sinh kh i khô g lâm ph n 41 B ng 4.6 Ph ng trình t ng quan gi a sinh kh i khô b ph n tiêu chu n v i D1,3 42 B ng 4.7 Sinh kh i khô b i th m t i, th m m c 43 B ng 4.8 T ng sinh kh i khô r ng tr ng Thông v 45 B ng 4.9 T ng l ng tích l y bon g r ng tr ng Thông v lâm ph n 48 B ng 4.10 Ph ng trình t ng quan gi a l ng tích l y bon c a b ph n tiêu chu n v i D1,3 49 B ng 4.11 Các bon b i th m t B ng 4.12 T ng l i th m m c 50 ng bon tích l y r ng tr ng Thông v 52 iii DANH M C HÌNH Hình 3.1 S ô tiêu chu n 26 Hình 4.1 Sinh kh i t i b ph n tiêu chu n r ng tr ng Thông v 33 Hình 4.2 Sinh kh i t i b i, th m t Hình 4.3 T ng sinh kh i t i, th m m c 37 i r ng tr ng Thông v 39 Hình 4.4 Sinh kh i khô tiêu chu n r ng Thông v 40 Hình 4.5 Sinh kh i khô b i th m t i, th m m c 44 Hình 4.6 T ng sinh kh i khô r ng tr ng Thơng v 46 Hình 4.7 Tr l ng bon cá l t i Trung Thành 47 Hình 4.8 Các bon b i th m t Hình 4.9 T ng l i th m m c 51 ng bon tích l y r ng tr ng Thông v 53 iv DANH M C VI T T T C Các bon CDM C ch phát tri n s ch (Clean Development Mechanism) Dt ng kính tán D1.3 ng kính 1,3m G Ti t di n ngang Hvn Chi u cao vút ng n Mc Tr l N M t Pk T l sinh kh i khô ng bon 10 SKK Sinh kh i khô 11 SKT Sinh kh i t 12 V Th tích 13 Wk Sinh kh i khô 14 Wt Sinh kh i t i i v M CL C Ph n 1: M 1.1 U tv n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 V lý lu n 1.2.2 V th c ti n 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.2 Tình hình nghiên c u n c 2.2.1 Nh ng nghiên c u v sinh kh i tích l y bon th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c u n c 10 2.3 T ng quan khu v c nghiên c u 16 2.3.1 i u ki n t nhiên kinh t h i 16 Ph n 3: IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 25 3.1 it 3.1.1 ng ph m vi nghiên c u 25 it ng nghiên c u 25 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 25 3.2 a i m th i gian ti n hành 25 3.3 N i dung nghiên c u 25 3.3.1 Nghiên c u sinh kh i t i khô r ng tr ng Thông 25 3.3.2 Nghiên c u kh n ng tích l y bon r ng tr ng Thông 25 3.4 Ph ng pháp nghiên c u ch tiêu theo dõi 26 3.4.1 Ph ng pháp lu n 26 3.4.2 Ph ng pháp thu th p s li u 27 vi 3.4.3 Ph ng pháp k th a 29 3.4.4 Ph ng pháp x lý s li u 29 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 32 4.1 M t s ch tiêu th ng kê 27 tiêu chu n ch t ng r ng tr ng Thông v t i Trung Thành, huy n Tràng 4.2 c i m sinh kh i t huy n Tràng nh, t nh L ng S n 32 i c a r ng Thông v t i Trung Thành, nh, t nh L ng S n 32 4.2.1 c i m sinh kh i t i r ng tr ng Thông v 32 4.2.2 c i m sinh kh i t i c a b i th m t 4.2.3 c i m t ng sinh kh i t 4.3 i 36 i c lâm ph n Thông v 37 c i m sinh kh i khô c a r ng Thông v huy n Tràng t i Trung Thành, nh, t nh L ng S n 39 4.3.1 c i m sinh kh i khô c a lâm ph n Thông v 39 4.3.2 c i m sinh kh i khô c a b i th m t i, th m m c lâm ph n Thông v 42 4.3.3 c i m t ng sinh kh i khô c a lâm ph n Thông v 44 4.4 Tr l ng bon c a lâm ph n Thông v 46 4.4.1 Tr l 4.4.2 T ng l ng bon cá l 46 ng tích l y bon g r ng tr ng Thông v 47 4.4.3 T ng h p t 4.4.4 Tr l ng quan bon b ph n tiêu chu n v i D1.3 48 ng bon tích l y b i th m t i, th m m c c a r ng tr ng Thông v 49 4.4.5 T ng nh l ng bon tích l y lâm ph n Thơng v 52 PH N 5: K T LU N VÀ NGH 54 5.1 K t lu n 54 5.2 ngh 55 TÀI LI U THAM KH O 56 PH L C Ph n M 1.1 U tv n Hi n khí h u toàn c u ang b bi n i theo chi u h ng ngày x u i Thiên tai x y ngày nhi u, ngày m nh, khơng ch nh h ng x u n môi tr nm im tc a nhi t ng s ng c a mn lồi nh h i s ng ng trung bình b m t trái l i ây nhi t i Nguyên nhân c a s bi n i ó t ang t ng lên d n 200 n m tr s ti p t c t ng lên n u ta khơng tìm gi i pháp quy t nh ng v n gi i ó Nhi u b ng ch ng khoa h c cho th y s quan ng tr c ti p m d n lên c a khí h u liên n s tích l y hi u ng nhà kính: CO2, CH4 khí khác Trong ó khí CO2 c coi m t nh ng nguyên nhân Hi n n ng CO2 khí quy n cao h n b t kì th i kì n a tri u n m tr l i ây l ng CO2 khí quy n v n ang có xu h ng ti p t c t ng b i bon khí quy n ngày nhi u T n m 1850 270Gt bon xâm nh p vào b u khí quy n Trái t, k t qu c a li u phá r ng, 136Gt bon t o thành t vi c thay t 2/3 s bon ó Trái c id ng mơi tr n n m 1998 có t i t nhiên i m c ích s d ng ng sinh thái b m t t s d ng Nh ng 1/3 s l i t ng ng v i 176Gt bon ng l i khí quy n làm t ng l ng khí CO2 có khí quy n lên 20% Theo tính tốn c a nhà khoa h c n ng CO2 có khí t t ng lên kho ng 30C Theo k t quy n t ng g p nhi t b m t trái qu nghiên c u n m 1855 n n m 1940 nhi t trái t t ng 0,50C, n u khơng có bi n pháp kh c ph c hi u ng nhà kính nhi t không ng ng t ng lên trái ts ... c hi n ng m i c a bon tài: Nghiên c u kh n ng tích l y bon r ng tr ng Thông mã v (Pinus massoniana Lamb) t i xã Trung Thành, huy n Tràng nh, t nh L ng S n” 3 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 V... ng tích l y bon r ng tr ng Thông mã v (Pinus massoniana Lamb) t i xã Trung Thành, huy n Tràng giúp cs t n tình c a th y cô khoa lâm nghi p, UBND xã Trung Thành, huy n Tràng t t nghi p ã V n nh,... I H C NÔNG LÂM TR N TH LAN H Tên NG tài: NGHIÊN C U KH N NG TÍCH L Y CÁC BON R NG TR NG THÔNG MÃ V (Pinus massoniana Lamb) T I XÃ TRUNG THÀNH, HUY N TRÀNG NH, T NH L NG S N KHÓA LU N T T NGHI
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) tại xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay