Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

64 24 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:33

Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ... THÁI NGUYÊN TR NG Ð I H C NÔNG LÂM - TR N TH THOA “ NH H NG C A CÁC CH T KÍCH THÍCH T I KH N NG RA R VÀ SINH TR NG C A CÂY M T MÔNG HOA (BUDDLEIA OFFICINALIS MAXIM), T I TRUNG TÂM NGHIÊN... l nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c - Tr ng i c a Trung tâm i h c Nông Lâm Thái Nguyên 2.4.2 c i m khí h u, th i ti t Do Trung tâm nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c -Tr ng i h c Nông. .. thân có s giúp giáo Khoa Lâm nghi p tr ng c a th y i h c Nông lâm Thái Nguyên, cán b nhân viên c a Trung tâm Nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c tr i h c Nông Lâm Thái Nguyên H ng, Ths ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay