Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

64 6 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:33

Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía B ắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) Ð I H C THÁI NGUYÊN TR NG Ð I H C NÔNG LÂM - TR N TH THOA “ NH H NG C A CÁC CH T KÍCH THÍCH T I KH N NG RA R VÀ SINH TR NG C A CÂY M T MÔNG HOA (BUDDLEIA OFFICINALIS MAXIM), T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U LÂM NGHI P VÙNG NÚI PHÍA B C, TR NG I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghi p Khoa : Lâm Nghi p Khóa h c : 2011 - 2015 Thái Nguyên, n m 2015 IH C Ð I H C THÁI NGUYÊN TR NG Ð I H C NÔNG LÂM - TR N TH THOA “ NH H NG C A CÁC CH T KÍCH THÍCH T I KH N NG RA R VÀ SINH TR NG C A CÂY M T MÔNG HOA (BUDDLEIA OFFICINALIS MAXIM), T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U LÂM NGHI P VÙNG NÚI PHÍA B C, TR NG I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LU N T T NGHI P IH C H t o : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghi p L p : 43 - LN - N01 Khoa : Lâm Nghi p Khóa h c : 2011 - 2015 Gi ng viên h ng d n : ThS Nguy n Vi t H ng ThS ng Th Thu Hà Thái Nguyên, n m 2015 i L I NÓI U Th c t p t t nghi p m t ph n quan tr ng ch Ch ng trình t o ng trình th c t p m t giai o n chuy n ti p gi a môi tr lý thuy t v i môi tr ng xã h i th c ti n M c tiêu c a ng h c t p t th c t p nh m t o i u ki n cho sinh viên có c h i c sát v i th c t , g n k t nh ng lý thuy t ã h c gh gi ng cs ng v i môi tr ng ý c a Khoa Lâm nghi p tr Nguyên ã ti n hành th c hi n ng th c ti n bên ng i h c Nông Lâm Thái tài t t nghi p: “ nh h ch t kích thích t i kh n ng r sinh tr ng c a ng c a M t mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), t i Trung tâm nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên” Sau th i gian th c t p t i Trung tâm nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c - Tr thành ng i h c Nông lâm Thái Ngun n tơi ã hồn tài ngồi s n l c c a b n thân có s giúp giáo Khoa Lâm nghi p tr ng c a th y i h c Nông lâm Thái Nguyên, cán b nhân viên c a Trung tâm Nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c tr i h c Nơng Lâm Thái Nguyên H ng, Ths ng c bi t th y cô, giáo Ths Nguy n Vi t ng Th Thu Hà, Ths La Quang ã t n tình h ng d n su t th i gian th c t p c a Do m i làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, m c dù ã có nhi u c g ng nh ng trình th i gian có h n nên khơng tránh kh i nh ng sai sót v y tơi kính mong nh n b n tài c a tơi c s góp ý c a th y cô c hồn thi n h n Tơi xin chân thành c m n! Thái Nguyên, tháng 05 n m 2015 Sinh viên Tr n Th Thoa ii L I CAM OAN Tôi xin cam oan khoa lu n t t nghi p: “ nh h thích t i kh n ng r sinh tr ng c a ch t kích ng c a M t mơng hoa (Buddleia officinalis Maxim) t i Trung tâm nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c, Tr ng i h c Nơng Lâm Thái Ngun” cơng trình nghiên c u khoa h c c a b n thân tơi, cơng trình Ths Nguy n Vi t H ng, Ths c th c hi n d is h ng d n c a ng Th Thu Hà, Ths La Quang th i gian t ngày 20 tháng n m 2015 n 30/05/2014 Nh ng ph n s d ng tài li u tham kh o khóa lu n ã c nêu rõ ph n tài li u tham kh o Các s li u k t qu nghiên c u trình bày khóa lu n q trình i u tra th c a hồn tồn trung th c, n u có sai sót tơi xin ch u hồn tồn trách nhi m ch u m i hình th c k lu t c a khoa nhà t ng Thái Nguyên, n m 2015 XÁC NH N C A GVHD Ng i vi t cam oan ng ý cho b o v k t qu tr cH i ng khoa h c! Ths Nguy n Vi t H ng Tr n Th Thoa XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N xác nh n ã s a ch a sai sót sau H i (Ký, h tên) ng ánh giá ch m iii DANH M C CÁC B NG B ng 4.1: T l mô s o c a hom M t mông hoa nghi m theo B ng 4.2: T l r khác B ng 4.3: Phân tích ph cơng th c thí nh kì theo dõi 34 i v i lo i thu c kích thích IAA, IBA v i n ng l n o cu i 35 ng sai nhân t i v i ch s r c a M t mông hoa 36 B ng 4.4: T l r c a M t mơng hoa q trình thí nghi m 37 B ng 4.5: K t qu v ch tiêu r c a M t mông hoa q trình thí nghi m 38 B ng 4.6: Chi u dài r trung bình/hom (cm) 39 B ng 4.7: T l s ng c a hom M t mông hoa c a cơng th c thí nghi m theo B ng 4.8: Phân tích ph nh kì theo dõi 40 ng sai nhân t i v i ch s r c a M t mông hoa 43 B ng 4.9: T l ch i c a hom m t mơng hoa cơng th c thí nghi m 44 B ng 4.10: K t qu t l r ng c a hom m t mông hoa cơng th c thí nghi m 46 iv M CL C Ph n M 1.1 U tv n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t Ph n T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.1 C s t bào h c 2.1.2 C s di truy n h c 2.1.3 S hình thành r b t nh 2.1.4 C s sinh lý c a s hình thành r b t nh 2.2 Tình hình nghiên c u ngồi n c 14 2.2.1 Tình hình nghiên c u Th gi i 14 2.2.2 Tình hình nghiên c u n 2.3 c 16 c i m sinh h c chung c a M t mông hoa 17 2.4 T ng quan khu v c nghiên c u 18 2.4.1 c i m - v trí 2.4.2 c i m khí h u, th i ti t 19 Ph n 3.1 3.1.1 IT it a hình, t khu v c nghiên c u 18 NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 20 ng ph m vi nghiên c u 20 it ng nghiên c u 20 3.1.2 Gi i h n ph m vi nghiên c u 20 3.2 N i dung nghiên c u ch tiêu theo dõi 20 3.3 Ph ng pháp nghiên c u 21 v 3.3.1 Ph ng pháp thu th p s li u 21 3.3.2 Ph ng pháp thi t k thí nghi m 21 3.3.3 Ch tiêu ph ng pháp theo dõi 21 3.3.4 Ph ng pháp t ng h p phân tích s li u i u tra 22 3.3.5 Ph ng pháp k th a ch n l c s li u 22 3.4 Các b c ti n hành 22 3.4.1 Công tác ngo i nghi p 22 3.4.2 Công tác n i nghi p 27 Ph n K T Q A NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 33 4.1 K t qu nghiên c u t l mơ s o cơng th c thí nghi m 33 4.2 K t qu t l r c a hom M t mông hoa cơng th c thí nghi m 35 4.3 K t qu v ch tiêu r c a hom M t mông hoa công th c thí nghi m 38 4.4 K t qu nghiên c u v t l hom s ng c a cơng th c thí nghi m 40 4.5 K t qu t l ch i c a hom m t mông hoa công th c thí nghi m 43 4.6 K t qu t l r ng c a hom m t mông hoa cơng th c thí nghi m 46 Ph n K T LU N VÀ NGH 49 5.1 K t lu n 49 5.2 ngh 51 TÀI LI U THAM KH O 52 Ph n M 1.1 U tv n Hi n nhi u nguyên nhân khác ã làm cho ngu n tài nguyên a d ng sinh h c c a Vi t Nam ã ang b suy gi m nghiêm tr ng N n phá r ng làm n th ng r y, khai thác g , c i ngu n tài nguyên r ng khác v n ng xuyên x y phá h y s cân b ng c a nhi u h sinh thái môi tr t nhiên M c dù ã c quan tâm nh ng sách c th b o t n phát tri n loài nh ng ho t m t s Khu b o t n v n ch a có ng th c v t quý hi m ng khai thác g c i lâm s n trái phép v n th i u ó ã có nh h ng x u ng ng xuyên di n n tính a d ng sinh h c, nh t i v i lồi q hi m, ang có nguy c t ch ng lồi có vai trò quan tr ng iv i h sinh thái r ng khu b o t n Các lồi có nguy c t ch ng cao có nhi u l i ích cho nghiên c u khoa h c cu c s ng c a ng b thu h p, s l i có phân b t nhiên ngày m t ng cá th b suy g m nghiêm tr ng ng s d ng m t cách m c ang ng tr i khai thác c nguy c t ch ng cao Chính v y vi c b o t n a d ng sinh h c nhi m v hàng u nghiên c u a d ng sinh h c th gi i Vi t Nam V i m c ích nh m khôi ph c l i qu n th lồi cây, ó có lồi M t mơng hoa (Buddleia officinalis Maxim), hi n ch l i m t s qu n th r t nh t i m t s khu v c nghiên c u b ng ph Ph ng pháp giâm hom (cutting propagation): Là ph m t ph n lá, m t o n thân, o n cành ho c o n r hom, hom có gi ng b ng hom ph nên ng pháp giâm hom c tính di truy n ng pháp dùng t o nên m i g i c gi nguyên t m Nhân ng pháp nhân gi ng nhanh có h s nhân gi ng cao c dùng ph bi n nhân gi ng r ng, c nh n qu Nhân gi ng b ng ph ng pháp giâm hom ph thu c nhi u y u t nh : Xu t x , tu i m l y cành, v trí l y cành, tu i cành, nhi t , m, ánh sáng, ch t kích thích r ….trong ó s d ng ch t kích thích nhân gi ng c ng vi c c n thi t nh m kích thích s r s thành công c a công tác nhân gi ng b o t n ngu n gen quý th nghi m nh h ng c a ch t kích thích n t l s ng kh n ng r c a M t mông hoa s d ng ch t kích thích r (NAA, IBA) v i n ng khác (500 ppm, 750 ppm 1000 ppm) lo i ch t kích thích n ng thích h p nh t cho công th c giâm hom Nh m ph c v cho m c ích nghiên c u v nh h ng c a ch t kích thích r v i lồi nghiên c u tơi ti n hành nghiên c u “ nh h tìm i tài: ng c a ch t kích thích t i kh n ng r c a M t mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), t i Trung tâm nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 M c tiêu nghiên c u - Xác nh c lo i ch t kích thích n ng thích h p nh t cho hom M t mông hoa 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c - Là tài li u h c t p, cho nh ng nghiên c u ti p theo c s nh ng tài nghiên c u l nh v c có liên quan - Giúp cho sinh viên ki m ch ng l i nh ng ki n th c lý thuy t ã h c bi t v n d ng ki n th c ã h c vào th c t , có th tích l y ki n th c th c ti n quý giá ph c v cho q trình cơng tác t - N m d ng ki n th c ã c ph ng pháp nghiên c u, b c h c tr c c nh ng ng lai u ti p c n áp ng vào công tác nghiên c khoa h c, áp d ng ti n b khoa h c vào nhân gi ng cây, b o t n loài 1.3.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t Nghiên c u tài s ánh giá c vai trò c a y u t ngo i c nh, ch t kích thích y u t khác vi c nhân gi ng b ng ph giâm hom t i v n m Thành công c a tài có ý ngh a r t quan tr ng vi c b o t n ngu n gen, nhân gi ng phát tri n lồi thơng qua vi c tìm thích n ng ng pháp c ch t kích thích h p nh t cho công th c giâm hom M t mông hoa (Buddleia officinalis Maxim) T a d ng sinh h c th c v t r ng ó óng góp vào vi c b o t n ngu n gen 43 + ng t gi thuy t H0: = = ……….= Nhân t A tác ng Nhân t A tác ng u lên k t qu thí nghi m + khơng i thuy t H1: ng u ……… n k t qu thí nghi m, ngh a ch c ch n s có nh ng cơng th c thí nghi m có tác Ti n hành b excel (nh trình bày ng tr i h n so v i cơng th c l i c c n x lý th c hi n b ph n ph ng pháp), ta thu B ng 4.8: Phân tích ph ng sai nhân t c ph n m m c k t qu nh sau: i v i ch s r c a M t mông hoa Source of Variation SS Between 125824 Groups Within 281761 Groups Total 407586 df 35 MS F P-value F crit 209708, 2,60496 0,03412 2,37178 80503,3 41 D a vào k t qu phân tích ANOVA th y r ng: FA = 2,604 < F0,5 = 2,371 G a thuy t Ho c ch p nh n K t qu cho th y khơng có s sai khác gi a cơng th c thí nghi m n ng khác n ch s r c a hom M t mông hoa 4.5 K t qu t l ch i c a hom m t mông hoa cơng th c thí nghi m K t qu t l ch i c a hom m t mông hoa nghi m c th hi n b ng 4.9 cơng th c thí 45 T b ng k t qu 4.9 ta th y t l s hom ch i t ng d n theo th i gian th i k theo dõi, nh ng n t cu i c a thí nghi m s ch i b t u b ch t C th nh sau: - Sau 10 ngày n 20 ngày theo dõi: Thì t ng s 540 hom ch a có hom ch i - Sau 30 ngày theo dõi ch i b t u t 6,48% Trong ó CT1C (1000ppm) có t l s hom ch i nhi u nh t 15,55% - Sau 40 ngày theo dõi trung bình s ch i ã t ng lên 12,69%, ngày theo dõi trung bình t l s ch i b t u gi m xu ng 9,07% - Sau 60 ngày theo dõi t l s hom ch i ch l i IBA, t l ch i cao nh t Nguyên nhân d n n ng CT2C (IBA 1000ppm) 26,66% n t l ch i th p, có th sau ch i hom b héo h t vào th i i m hom ch i g p ph i th i k bi n v nhi t r t l n (tháng t ng cao (túi nilong d nhi t b héo d n n 50 n tháng 5), hom ch i nhi t ng khơng khí cao) làm kh n ng b c h i r t m nh nên hom 48 T b ng k t qu 4.10 ta th y: Sau 10 ngày n 20 ngày theo dõi 100% s v n - Sau 30 ngày theo dõi IBA s b t n ng IAA 100% s v n n ng u r ng lá, ó ch có CT2B (750 ppm) có t l s hom r ng 11,11% - Sau 40 ngày theo dõi t l s r ng xu t hi n bình cơng th c trung t 7,77%, ó CT1C (IAA 1000 ppm), CT2C (IBA 1000ppm) có t l s hom r ng cao nh t 10% th p nh t công th c i ch ng (CT3) không dùng ch t kích thích có t l 16,66% - Sau 50 ngày theo dõi t l s hom r ng ti p t c t ng lên, trung bình cho cơng th c t 27,22%, ó CT1C (IAA 1000ppm) có t l s hom r ng cao nh t 31,11% th p nh t CT1A (IAA 500ppm) có t l s hom 22,22% - Sau 60 ngày theo dõi t l s hom r ng gi m r ng hoàn toàn n ng th c IAA, n ng IBA t l s v n nh ng trung bình cho cơng t 5,92%, CT2C (1000ppm) t l r ng 26,66% CT2B (IBA 750ppm) có t l r ng 8,88% 49 Ph n K T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n Trong trình ti n hành thí nghi m th nghi m ch t kích thích n ng khác giâm hom M t mông hoa t i Trung tâm Nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c - tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên chúng tơi có m t s k t lu n sau: - Ch t kích thích r có nh h s o c a hom M t mông hoa S ng rõ r t nh h n trình hình thành mơ ng ng t t c cơng th c thí ngi m Sau 60 ngày theo dõi th y r ng cơng th c thí nghi m u cho t l mô s o cao Các cơng th c CT2C (IBA 1000 ppm), có t l s hom mô s o cao h n t 28,88% th p nh t CT1C t 12,22% - T l s ng trung bình th p tồn cơng th c thí nghi m 6,48%, s nh h ng l n nh t cao nh t thích IBA, n ng th c tr i nh t n t l s ng c a hom giâm ch t kích cho t l s hom s ng cao nh t 1000ppm ây công n t l hom s ng c a hom M t mông hoa - T l r trung bình chung cho tồn cơng th c thí nghi m T l cao nh t t 5,92% công th c CT2C (IBA 1000 ppm) 26,66% ây công th c tr i nh t, cho t l r th p nh t ch t khích thích IAA 0% - V ch tiêu s r trung bình/hom (cái) tồn thí nghi m 2,08 (cái), t k t qu cao nh t công th c CT2C (IBA 1000 ppm) 3,45 th hai công th c CT1C (IAA 1000 ppm) 3,23 (cái) Th p nh t c hai công th c IAA, IBA c a n ng 500ppm khơng có - V ch tiêu chi u dài r trung bình/hom (cm) Công th c CT2C (IBA 1000 ppm) 0,41 cm; th hai công th c CT1B (IAA750 ppm) 0,36 cm - Ch tiêu ch s r nói lên kh n ng r s phát tri n c a r nhanh hay ch m T ó ph n ánh s c s ng c a hom Ch s r cao ch ng t 50 hom cơng th c ó có s c s ng kh e r nhi u, d n tr n sinh ng nhanh Công th c CT2C (IBA 1000 ppm) có ch s r cao nh t 1,45, th hai công th c CT1C (IAA 1000 ppm) 0,97 th p nh t c hai công th c n ng 500ppm - Ch tiêu v t l r ng tồn thí nghi m 5,92% T l r ng cao nh t ch t kích thích IAA cơng th c u r ng công th c i ch ng không s d ng ch t kích thích - T l r c a M t mông hoa r t th p, q trình theo dõi thí nghi m rút c m t s nguyên nhân sau: +) Ch a bi t rõ lo i ch t kích thích, n ng r v i M t mông hoa t t nh t, ch a có nghiên c u v giâm hom lồi Thí nghi m m i ch ti n hành c s i v i loài thân g nh m t s loài khác +) Cây M t mông hoa t nh Cao B ng (v i c l y t xã Ca Thành huy n Nguyên Bình cao 1000m) v giâm hom t i trung tâm nghiên c u nghiên c u Lâm Nghi p vùng núi phái B c (có cao 46m) Do v y có s thay n t l s ng c a hom il nv cao, i u nh h ng r t l n M t mông hoa +) Do ti n hành giâm hom g p th i k bi n chuy n mùa (tháng k xu t hi n mô s o nhi t r t m nh, nh h ng v nhi t n tháng 5), giâm hom nhi t r tl n mát m , sau th i khơng khí t ng cao, làm kh n ng b c h i n c ng r t l n t i trình r +) H n n a l y t xa v nên ph i th i gian v n chuy n, b o qu n nên c ng có th nguyên nhân t l r r t th p +) M t khác b n thân m i l n u làm công tác giâm hom lồi nên g p r t nhi u khó kh n b ng nên không tránh kh i nh ng sai sót b c th c hi n giâm hom loài nên k t qu t c ch a cao 51 5.2 ngh - N u s d ng ch t kích thích s d ng ch t kích thích IBA n ng - C n ti p t c nghiên c u n ng khác có th ch n giâm hom M t mơng hoa nên thích h p 1000 ppm i v i lo i ch t kích thích khác v i c lo i ch t kích thích v i n ng thích h p nh t cho giâm hom loài M t mông hoa - Ti n hành nhi u lo i giá th có thành ph n khác nhau: giá th x d a, giá th h n h p nhi u thành ph n khác thích h p nh t cho r sinh tr ng c a hom tìm t, c giá th 52 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t Nguy n V n Chi n CS (2009), M t s k t qu nghiên c u nâng cao hi u su t giâm hom keo lai ph c v cho tr ng tr ng t i ông Nam B Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam Nguy n ng C nghi p, tr ng Ngô Quang ng (2012), Bài gi ng th ng kê toán h c lâm i h c Nông lâm Thái Nguyên ê CS (2009), K t qu giâm hom Trà hoa vàng Ba Vì (camellia tonkinensis) Trà hoa vàng S n ng (C Euphlebie) Tr ng i h c Lâm nghi p Tr n H p, Nguy n B i Qu nh (2012), Cây g kinh t Tra c u th c v t Vi t Nam , trang 614 Lê ình Kh (2001), C i thi n gi ng r ng, Nxb Nông nghi p, Hà N i Hoàng Th Linh (2014), Th nghi m giâm hom Thông b c (Taxus chinesis) b ng ch t - NAA, IAA, IBA t i trung tâm nghiên c u lâm nghi p vùng núi phía B c - Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, tài nghiên c u khoa h c Nguy n Th Qu nh Mây (2013), nh h n ng r sinh tr ng c a ch t kích thích t i kh ng c a Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) t i Trung tâm Nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c, Tr ng i h c Nơng Lâm Thái Ngun, khóa lu n t t nghi p Nguy n Hoàng Ngh a, Tr n V n Ti n (2005), K t q a giâm hom h ng tùng ph c v tr ng tr ng b o t n ngu n gen Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam Nguy n Hoàng Ngh a, Tr n V n Ti n (2005), K t qu giâm hom Re h ng ph c v tr ng r ng b o t n ngu n gen Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam 53 10 Nguy n Hoàng Ngh a, Tr n V n Ti n (2007), K t q a giâm hom H ng Quang Thông lông gà ph c v b o t n ngu n gen Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam 11 oàn Th Mai CS (2005), M t s k t qu ng d ng công ngh sinh h c nhân gi ng lâm nghi p Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam 12 Hoàng Thái S n (1997), “Th nghi m giâm hom m t s loài thân g t i Tr ng i h c Lâm Nghi p” 13 Lê Th Huy n Thanh (2014), Th nghi m giâm hom thông tre ng n (Podocarpus pilgeri) v i ch t kích thích r Indole-3-Butyric Acid (IBA), -Naphthalene acetic acid ( -NAA), Indole-3-acetic acid (IAA), t i Trung tâm nghiên c u lâm nghi p phía B c , tr Thái Nguyên, i h c Nông Lâm tài NCKH 14 L u Th Trung CS (2013), Nghiên c u n ng tr ng ch t i u hòa sinh ng giá th t t nh t cho giâm hom B ch àn grandis.Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam 15 L u Th Trung CS (2013), ”K t qu giâm hom B ch àn grandis (Eucalyptus gradisL.) L t”, T p chí Khoa h c Lâm nghi p s 1, trang 2595- 2600, 16 Ph m V n Tu n (1997), Nhân gi ng r ng b ng hom, thành t u kh n ng áp d ng Vi t Nam T ng lu n chuyên kh o khoa h c k thu t Lâm nghi p, Hà N i 17 KS.Lê Xuân Tùng (2013), Thông t i Lâm c i m phân b k thu t gây tr ng ng Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam 18 Vi n khoa h c công ngh Vi t Nam Vi n sinh thái tài nguyên sinh v t (2001) Danh l c loài th c v t vi t nam t p I Nxb Nông nghi p PH L C M TS HÌNH NH RA R C A CÂY M T MÔNG HOA Giâm hom ngày 10/3/2015 N t s n (s o r ) m i ngày 10/4/2015 N t s n (s o r ) m i nhú r ngày 20/4/2015 N t s n (s o r ) m i nhú r R m i ngày 30/4/2015 L n o cu i 10/5/2015 ... THÁI NGUYÊN TR NG Ð I H C NÔNG LÂM - TR N TH THOA “ NH H NG C A CÁC CH T KÍCH THÍCH T I KH N NG RA R VÀ SINH TR NG C A CÂY M T MÔNG HOA (BUDDLEIA OFFICINALIS MAXIM), T I TRUNG TÂM NGHIÊN... l nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c - Tr ng i c a Trung tâm i h c Nông Lâm Thái Nguyên 2.4.2 c i m khí h u, th i ti t Do Trung tâm nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c -Tr ng i h c Nông. .. thân có s giúp giáo Khoa Lâm nghi p tr ng c a th y i h c Nông lâm Thái Nguyên, cán b nhân viên c a Trung tâm Nghiên c u Lâm nghi p vùng núi phía B c tr i h c Nông Lâm Thái Nguyên H ng, Ths ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Ảnh hưởng của các chất kích thích tới khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim), tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay