Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

79 5 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:32

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) Ð I H C THÁI NGUYÊN NG Ð I H C NÔNG LÂM - TR N TH VÂN tài: A BÀN XÃ LI CV N L C YÊN, T NH YÊN BÁI N 2012 - 2014 H o : Chính quy Chuyên ngành : Qu Khoa : Qu n lý Tài nguyên Khóa h c : 2011 - 2015 Ð I H C THÁI NGUYÊN NG Ð I H C NÔNG LÂM - TR N TH VÂN tài: A BÀN XÃ LI H o Chuyên ngành Khoa L p Khóa h c Gi ng CV N L C YÊN, T NH YÊN BÁI N 2012 - 2014 : Chính quy : Qu : Qu n lý Tài nguyên : 43 - N02 : 2011 - 2015 ng d n : ThS i Th c t p t t nghi p m t nh n quan tr ng o sinh viên c c ti p c n th c t ng th i gian sinh viên ng th i c ng c nh ng ki n th c h c ng cs g c a Ban giám hi i h c Nông Lâm Ban ch nhi m khoa Qu n hành nghiên c cv huy n L c Yên, t a bàn xã Li n 2012 - 2014 th c t cs tài: Trong su t trình c a th y cô giáo, ban l p 43B c t p t t nghi p Em xin chân thành c i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n l giáo Th.s: Nguy c bi t th y c ti ng d tài t t nghi p Em xin chân thành c u ki n L c Yên, t nh em su t th i gian th c t p t n phòng có h n, th i gian nghiên c u ng n m g ng tài t t nghi p c a em không th tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong nh c ab c nh ng ý ki n, ch b o c a th y cô giáo, ý ki tài t t nghi p c c hoàn thi Em xin chân thành c Thái Nguyên, ngày 15 Sinh viên Tr n Th Vân ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 2.1 Ch tiêu s d t theo quy ho ch s d k ho ch s d B ng 4.1: Di - 2015) 14 t, s n l ng m t s lo i tr ng 34 B ng 4.2: S l 35 B ng 4.3 Hi n tr ng s d t xã Li 41 B ng 4.4: Tình hình bi n 2012 - 2014 42 B ng 4.5 Các lo i tài li u b h s a gi i hành 49 B ng 4.6 T ng h p nhu c u s d n 2012 - 2014 50 B ng 4.7 T ng h c xây d ng t i xã theo Quy ho ch - K ho ch s d ng chi ti 51 B ng 4.8 K t qu thu h 55 B ng 4.9 Th ng kê k t qu chuy n m d tt n 56 B ng 4.10 T ng h p s h UBND xã LI cc pc a n 2011 - 2013 56 B ng 4.11 Tình hình th c hi n quy n s d ng s n c a UBND xã Li t th tr n 2010 - 2013 57 B ng 4.12 T ng h p k t qu tra vi c qu n lý s d UBND xã Li ng b t a n 2010 - 2013 58 iii UBND GCN - CP CP TT - BTNMT CT - TTg - BTNMT - UB CV - CP HD - UB CT - UB Nxb QLNN TN&MT V/v - iv M CL C Trang L IC i DANH M C CÁC B NG ii DANH M C CÁC T , C M T VI T T T iii M C L C iv PH N 1: M U tv 1.2 M u 1.3 Yêu c u c tài tài c t p nghiên c u khoa h c c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U khoa h c 2.1.1 Nh ng hi u bi t chung v qu pháp lý c a công tác qu 2.1.3 Công tác qu cv c tình hình qu cv cv m vi c c 11 nh Yên Bái 18 2.3 Nh ng n i dung m i c a Lu PH N 3: NG, N NGHIÊN C U 28 ng ph m vi nghiên c u 28 ng nghiên c u 28 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 28 m th i gian ti n hành 28 3.3 N i dung nghiên c u 28 v u 28 u tra s li u th c p 28 u tra s li p 29 li u 29 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 30 u ki n t nhiên, kinh t , xã h i 30 u ki n t nhiên 30 4.1.1.1 V a lý 30 a m o 30 4.1.1.3 Khí h u, th 30 4.1.1.4 Ngu n tài nguyên 31 u ki n t nhiên c a xã 33 u ki n kinh t xã h i 34 4.1.2.1 Th c tr ng phát tri n kinh t , ngành 34 4.1.2.2.Th c tr ng phát tri 4.1.2.3.Th c tr ng phát tri 4.2 Hi n tr ng s d h t ng t bi ng lo 4.2.1 Phân tích hi n tr ng s d ng lo 4.2.2 Bi ng s d 4.2.3 Tình hình bi t 40 t 40 n 2012 - 2014 42 ng s d 4.3 Công tác qu t c a xã Li cv 42 a bàn xã Li nL c Yên, t n 2012 - 2014 44 4.3.1 Ban hành n quy ph m pháp lu t v qu n lý, s d t ch c th c hi 44 a gi i hành chính, l p qu n lý h l pb a gi i hành chính, hành 48 4.3.3 Kh hi n tr ng s d t, l p b t b quy ho ch s d 4.3.4 Qu n lý quy ho ch, k ho ch s d a chính, b t 49 t 49 vi 4.3.5 Qu n lý vi d t, thu h t, chuy n m t 55 ns d t, l p qu n lý h ch ng nh n quy n s d a chính, c p gi y t 56 4.3.7 Th ng kê, ki 57 4.3.8 Thanh tra, ki m tra vi c ch lý vi ph m pháp lu t v 4.3.9 Gi i quy t tranh ch p v ph m qu n lý s d nh c a pháp lu t v t 58 i quy t u n i, t cáo vi 58 4.3.10 Qu n lý phát tri n th ng quy n s d t th ng b t ng s n 58 4.3.11 Qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy c i s d ng t 59 4.3.12 Qu n lý tài v 4.3.13 Qu n lý ho 59 ng d ch v công v 59 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu cv 60 cv 60 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu v c 62 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 64 5.1 K t lu n 64 5.2 Ki n ngh 65 TÀI LI U THAM KH O 1.1 n tài nguyên vô quý thiên nhiên ban t ng cho i, m u s n xu c bi t khơng thay th c at c, s n ph m cl pv tri n c t n t i phát i l i ph thu c r t l c t n t i phát tri n i l i ph thu c vào ý th d c t ch c khai thác s i Chính v y mà t vi c khai thác s d sách Lu n v nh rõ: li u s n xu ng s tính quy a bàn phân b u ki ng (Lu m b o m c tiêu n t vi c qu n lý, s d hay k m nh tr - t có hi u qu , h p lý, ti t ki m m v quan tr Li 1993) n cho trình phát tri n, song y u t mang nh c a n n kinh t phát tri xã h i lâu dài l mang tính qu c c, thành ph n quan tr ng hàng xã h i an ninh qu , b t kì xã h i t ngu c bi t khơng thay th uc c t i uc c a huy n L c Yên, m t xã nhi u i gian qua v i q trình cơng nghi p hóa hi n c nhu c u s d d t có nhi u bi a bàn c t ngày ng l n, d n công tác qu n lý s d c quan tâm nhi s d ng h p lý có hi u qu ngu v n cho trình s nh rõ 13 n i dung qu ng b quy Xu t phát t th c t i H c Nông Lâm Thái y công tác qu n lý n c cv t c bi t quan tâm c s nh t trí c a khoa Qu n lý tài nguyên, is ng d n c a gi ng viên Ths Nguy n Quang Thi, em ti n hành nghiên c u th c hi công tác qu cv huy n L c Yên - t : a bàn xã Li - n 2012 - 1.2 - c th c tr ng công tác qu xã Li cv a n L c Yên, t nh Yên Bái - nt qu công tác qu xu t gi i pháp nâng cao hi u cv 1.3 - S li u trung th c, khách quan, tin c y - N i dung k t qu nghiên c u bám sát tình hình th c t t 1.4 1.4.1 - C ng c ki n th c h c nghiên c ng nh ng ki n th c th c t cho sinh viên trình th c t p t - Nâng cao kh p c n, thu th p s li u x lý s li u x lý tài - tài hoàn thành s tài li u h c t p t t cho b n sinh viên - tài hoàn thi n s tài li u c th 1.4.2 tr ng cho vi ng quan cv t nghiên c u v c gi i pháp c th giúp cho công tác qu a u c 57 ng 4.11 - 2013 tính: H T ng cho Chuy S K ng S h h K % ho ch t ng % ho ch chuy n cho ng 2010 20 20 100% 50 32 64% 2011 50 25 50% 80 60 75% 2012 70 51 72% 80 23 28,7% 2013 80 18 22% 80 37 46,2% T ng 114 152 (Ngu n: UBND xã Li Vi ns d th c hi t, l p qu n lý h p gi y ch ng nh n nhà ch nh s a, c p m p ban ch hành k ho ch c th lên l ch nh n v h quy c nh c a pháp lu t Th c hi n theo ch UBND huy n, t p trung gi i quy t h ) o c a t , o ban trình UBND huy n nh c p gi y ch ng nh n quy n s d t 005 58 ng 4.12 - 2013 S STT t thanh, ki m tra lý S v vi ph m S v lý (%) S v 2010 01 0 0 2011 01 0 0 2012 03 06 06 100 2013 01 0 0 06 06 06 100 T ng (%) Nguyên nhân (Ngu n: UBND xã Li Công tác gi i quy t tranh ch p v vi ph m qu n lý s d th c hi nh c a pháp lu t 4.3.10 ) i quy t u n i, t cáo ng xuyên 59 4.3.11 Công tác qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy d i v i UBND xã Li c th c hi n Cơng tác qu n lý tài v th c hi n i xã Li c is im c 4.3.13 Trong công tác qu công v c qu n lý ho t quan tr cm ng d ch v i v i công tác qu n cv n lý ns d v công th c hi n ch h n lý h a chính, ph c v Trên th c t , vi c ph c v ch a g c, ch nh lý th ng nh t is d t th c hi n quy is d t th c hi n quy c th c hi Vi c cung c h s th c trích l c h c th c hi i s d quy n c ng i hình t h th c hi n c ng nói chung xã Li nh c thu ngân sách cho xã t ho có nhi u ti n chuy nh ng tích c u s có nv i dân m t cách nhanh chóng, xác, ngồi th hi c s công khai qu i v i công tác cv i nhi u thu n l 60 4.3.14 Xây d ng h th ng th H th c xây d nh c a ph v qu - -BTNMT c xã LI gi ng th c hi tin h c hóa q trình x lý h gi y,nâng cao công tác qu n lý 4.3.15 Ph bi n giáo d c v Th c hi 5838/BTNMT- -12 2014 c a B ng v ph bi n, giáo d c sách xã Li c ph bi n giáo d c v c th c hi n ph bi n Qua nghiên c u, tìm hi u cơng tác qu xã cv Li u 61 UBND éo cho th y vi c th c hi n nh ng n i dung qu cv c nh ng k t qu sau: + Có k ho ch s d p lý; + Th c hi n t t ch + cu p t c tri n khai quy ho ch s d n 2006 - 2015; t th i k 62 + Các công tác m c th c hi n r t có hi u qu u ch ng t công tác qu c t p th cv o xã t o, ch i v i quy n Nhà nh phát tri n kinh t - xã h bên c c qu n lý nhà ô o th c hi n t t K t qu n c ng c lòng tin c c, t o nên s xã Li u cv a bàn xã Song a xã v n nhi u v c n gi i quy t, c th là: + Công tác tra, ki m tra vi c qu n lý s d l , tình tr ng s d t bng t sai m n chi m n t n t i; + Gi i quy t tranh ch m; + Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d có t i g n 70% s is d Do v y yêu c tác qu t k ho ch, c c p gi y t c làm cơng cv Li t hồn thi m t xã thu n nông nên t Công nghi p hóa - Hi hóa Nơng thơn v n ch g lo t v trình qu n lý s d ph c t p, ph c t nh Vì v y, gi t ng h p h th ng gi is d s gi i pháp sau: t Qu n lý s d n y sinh t m t v u ki n th ng công tác qu n ngành, c u ki n gi i h n c a lu i n cv n toàn b t 63 ng tuyên truy n pháp lu t, nâng cao ý th cán b a bàn xã + cán b i dân chun mơn cho cán b a b ng cách cho a tham gia l p t p hu n huy n t ch l o h t i ch c n u ki c ng áp d ng tin h c vào công tác qu n lý + thi t b c n thi ng áp d ng tin h c, t p hu n ph n m m v qu a xã ng d n vi c th c hi lu t m cho cán b n pháp a k p th i c p nh t n m rõ n i dung b +C c bi xu t, t a công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t l n u ki n thu n l i công tác qu + Gi i quy t tri u n i t cáo v lý k p th i nghiêm minh hành vi vi ph m pháp lu ng xuyên ki m tra vi c s d h th c hi n t t quy n l + C n phát tri n d ch v ti n t i thành l p phát tri n th tc is d c a nv ng b háp lu ng s n t, giúp 64 c tr ng công tác qu cv i UBND xã Li n L c Yên, t nh Yên Bái - 2013 cho 114 - - 12- - - ONT - - UBND xã 65 công tác qu cv hi u qu a bàn xã ngày có nh c a pháp lu t v ts ki n ngh sau: ngh UBND Huy n, Phòng tài nguyên quy nh phê ng Huy n có ng d n UBND xã l p quy ho ch, k ho h ng ch l i cho qu o xây d ng cơng trình phúc t k p th i cho h l p quy ho ch, k ho ch s d qu n lý s d giúp UBND xã c thu n l i có hi u qu ; ng giáo d c, tuyên truy n pháp lu cán b +T b t i dân c hi ng xuyên t p hu n, b ng chuyên môn nghi p v cho cán a xã; +C ng cán b ph m ch c c t t v ph c v cho xã; c bi t s d ng tin h c ph n m m vào công tác qu cv + C n ti n hành c p gi y ch ng nh n quy n s d i dân an tâm s n xu +C d t l i cho ng th i làm cho công tác qu ng công tác tra, ki tránh s d + Gi i quy t s m tri iv i u qu s d v tranh ch ng s t; i v i ng h p vi ph m sau tra, ki m tra c n x lý nghiêm minh kiên quy t t o ni m tin nhân dân nh tt cv t B ng (2004), Báo cáo quy ho ch c 2010, Hà N i Chính ph (1991), Ch th s 364/CT H ng B a Ch t ch ng v vi c gi i quy t nh ng tranh ch a gi i hành chính, huy n, xã Chính ph (2004), Ngh nh s Chính ph v vi - CP ngày 29/10/2004 c a ng d n thi hành Lu Chính ph (2004), Ngh -CP ngày 29/10/2004 v vi c x ph t vi ph i 2004 Chính ph (2007), Ngh nh s - CP ngày 25/05/2007 c a Chính ph b sung v c p gi y ch ng nh n quy n s d t, th c hi n quy n s d c thu h t, trình t , th t c b t, thu h i ng, h tr , tái t gi i quy t u n i v t Lâm Thái Nguyên 10 Quý (2010), Bài gi ng Quy ho ch s d t, Nông Lâm Thái Nguyên 11 12 Nguy n Kh Giáo trình Qu Nxb nơng nghi p Hà n i 13 Qu c h i (1992), Hi n pháp, Nxb tr qu c gia, Hà N i cv , 14 15 UBND xã ), - 16 UBND xã (2011), 17 UBND xã (2014), Báo cáo 2013 - xã T huy n L c Yên, t nh Yên Bái I THÔNG TIN CHUNG: - Tên h cá nhân: - Tu ), Dân t c o Ti u h c THCS THPT Trung c p ng ih c - Ngh nghi p: Cán b , Công nhân T Nông nghi p Buôn bán -S n tho nhân kh - T ng thu nh p bình quân hi n c Thu c nhóm h : Nghèo Trung bình Khá Giàu II QU ng xuyên ti p c n v nh c c v Có Khơng c hay nghe nói v v qu cv Có Khơng Bác nh n th c nh ng thông tin v Báo Sách H i ngh , h i th o ngu n nào? ng h c Ti vi Internet Khác (c th Bác có bi t hi d ng b lu Bác có hi u v th t c chuy Có Khơng Bác có hi u rõ v vi c thu thu , thu ti n s d Có Khơng ng ý v n pháp lu t v ng ý t không? t không? c ng ý T Bác th y vi c qu a xã nào? T t ng Không t t T i không t Bác có th y hài lòng v i cách gi i quy t v c a xã khơng? Có Khơng Khơng ng ý v 10 Bác có ý ki c c i thi n công tác qu n lý nhà cv III CÔNG TÁC QU CV c c p gi y ch ng nh n quy n s d Có Khơng c c p lý sao? N u có chi phí bao nhiêu? cc t cho lo t nào? t t nơng nghi p t lâm nghi p N u có di tc t : t nông nghi p: t lâm nghi p: Ngu n g c s d t: T khai phá Nh n th a k Bao chi m c t ng cho Nh n chuy ng Tình tr ng tranh ch p Không tranh ch p t không? Th m bác s d t t nào? t t nông nghi p t lâm nghi p Các lo cc tt t t nông nghi p t lâm nghi p 10.Các bác có th y vi c c c t p khơng ? Có Khơng N u ph c t p bác th y ph c t p khâu ? công tác Qu 11 c vi c c ct Li Ch h u tra Tr n Th Vân ... THÁI NGUYÊN NG Ð I H C NÔNG LÂM - TR N TH VÂN tài: A BÀN XÃ LI H o Chuyên ngành Khoa L p Khóa h c Gi ng CV N L C YÊN, T NH YÊN BÁI N 2012 - 2014 : Chính quy : Qu : Qu n lý Tài nguyên : 43... 40 t 40 n 2012 - 2014 42 ng s d 4.3 Công tác qu t c a xã Li cv 42 a bàn xã Li nL c Yên, t n 2012 - 2014 44 4.3.1 Ban hành n quy ph m pháp lu t v qu n lý, s d t ch c th... hi công tác qu cv huy n L c Yên - t : a bàn xã Li - n 2012 - 1.2 - c th c tr ng công tác qu xã Li cv a n L c Yên, t nh Yên Bái - nt qu công tác qu xu t gi i pháp nâng cao hi u cv 1.3 - S li u trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Liễu Đô huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay