Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

66 7 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:29

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp) - 2014 - C GIANG : Chính quy Chuyên ngành : : 43A - Khoa : 2011 - 2015 : THÁI NGUYÊN 2015 - N01 i guyên em hà - em N lý tài n em em em em em em Em Sinh viên ii Trang -2014 (%) 25 27 30 - 2014 37 38 40 - 2014 42 49 51 52 iii BTP CP GPMB KNTC QH TN&MT TT TT-BTNMT TTCN UBND iv Trang 14 16 16 Giang 17 19 19 19 v 19 19 19 - 19 19 - 2014 19 3.2.4 20 20 20 20 21 21 22 - 22 22 - 24 - Giang 27 Giang 29 29 31 vi - 2014 36 36 2014 38 42 43 43 4.4.2 Nguyên nhân phát sinh 48 53 57 57 58 59 1.1 kh trung du , cách trung tâm thành ph Giang nói chung T Nông Lâm Thái Nguyên, giáo hoa nghiên c - - 1.2 t - 2014 - 1.3 - Giang n theo - ng phù 1.4 - - - 45 dài 25,3 10,0m; , bà Thai; 39,0 41,0 ; 783,0m2 ( 14,0 Ngày 25/6/2013 a 972,8m2 , 972,8m2 : 78,2m2 lý, 295 , ; 174,6m2 720,0m2 295 372/ ngày 24/10/1995 -UB 2003, chênh (783m2 - 720m2) Nguyên , , ) 2003 295 720m2 174,6m2 , 295 78,2m2 43 197/2004/ -CP ngày 03/12/2004 2003 , 46 : 78,2m2 , 295, 295 78,2m2 783m2 372/ -UB ngày 24/10/1995 2003 + , 2014 Sau k , , 31/3/2014 365/ - 4754/ -UBND ngày 04/10/2013 h ông, bà Ph m Th H ng, Ph m Th Phi, Ph m Th Th nh, , , + Ngày 06/5/2013 c 646,0m2 Tân 47 , + : Ngày 08/10/2013 UBND xã -UBND Ngày ông, bà nêu " -UBND ngày + + 607, 646,0m2 1992 276, 48 427,4m2 chu 181/2004/ -CP ngày 29/10/2004 : tích 646 m2 t - Các ông, bà Ph m Th H ng, Ph m Th m Th Th nh, Ph m c n hành ch n nhân dân 4.4.2 Nguyên nhân phát sinh em tranh 02 nhóm 30 20 49 31 4.8: STT (%) , Do mua bán, Ngõ Nguyên nhân khác - 07 22,58 09 29,04 11 35,48 04 12,90 31 100.00 , , mua bán, ng 20 , t , , cho thuê, c , c ngày 15/10/1993 T - , , , nhu , ngày T quy 50 bên mua bán trao tay, t , D , D Nguyên nhân c 35,48% Tình , , - 89-2000 , át - 12,90% 9: 51 : STT (%) 33,33 2 13,33 46,67 6,67 15 100 Nguyên nhân khác Qua 2013-2014 Tuy nhiên , sai sót v G , , q trìn , , 52 - N có , 0: 0: STT (%) 01 25,00 01 25,00 01 25,00 01 25,00 04 100 công 53 + nông ngh phép 4.4.3 * Thu n l i Th nh t, có s o c a c p nh UBND ng, quy n i quy t KNTC, tranh ch p v huy n L ng Giang nh th i c a c a c p ng t huy nh ng nhi m v tr v ng an ninh tr t t cs a o, ch n xã, th tr góp ph n a bàn, t okp t nh tình hình tr - xã h i, gi cho phát tri n kinh t - xã h i c a huy n Th hai, công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t nói chung, pháp lu t u n nhi u k t qu a bàn huy c s quan tâm c a c p ng c p quy n ban, ngành huy n, công tác tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu c t ch c, tri n khai v i nhi u hình th c khác giúp cho cán b , công ch hi u bi t pháp lu t, góp ph n vào vi c ch p hành pháp lu t c a nhân dân công tác gi i quy t KNTC, tranh ch p v a bàn huy t c k t qu t Th ba, th i gian qua c p y, quy n ng quan tâm t vi o, b huy n L ng Giang ng v lý lu n tr , công ch c làm công tác gi i quy t KNTC, tranh ch p v ng yêu c u 54 cơng vi c Có s n l c, c g ng c , công ch c nên vi c gi i quy t KNTC, tranh ch p v n th i huy n L m hi n t t hi u qu m nóng", khơng có v vi c kéo dài, ph c t p Th , có s ph i k t h p ch t ch gi huy ph i h p gi a c p huy n v i c quy t KNTC, tranh ch p v i v i công tác gi i a UBND Do v nb hi u qu công tác gi i quy t KNTC, tranh ch p v m a bàn * Th nh t, T n t o, ch u hành th c hi n công tác gi i quy t KNTC M t s c p u , quy ong o, ch o coi nh công tác gi i quy t KNTC c a công dân, quy t k p th i KNTC phát sinh, Cơng tác hòa gi i u hi y trách nhi m c c, nhi u xã khơng b trí cán b c, ph m ch t, kinh nghi vi c nên vi c hòa gi n gi i m nhi m công t hi u qu Th hai, t n t i công tác qu Nh ng t n t i l ch s nh c a pháp lu sách, b l i, vi c th c hi n không tri c p làm cho h u thi u d KNTC, tranh ch p v quy ng b , s n công tác qu i quy t p nhi u khó a t nên vi c tra c u g p nhi Th ba, v sách, pháp lu t: Chính sách, pháp lu t v i; giá b nh m c h tr c thu h t hi n 55 ng th l h ct ng h p công dân b thi t thòi v quy n gi i quy t nên quy n d ng cho dân Th , t n t i ý th c ch p hành pháp lu t c ki n: Nhi u v vi c tranh ch p, KNTC v u m c dù c p, ngành gi i quy t phù h p v i tình hình th c t nh c a pháp lu t i u n i v n c tình u ki n làm cho tình hình tr nên ph c t M ts u n i có hành t gi i h n, l i d ng quy tr t t an tồn cơng c ng, t n cơng tác ho ng i u n i g t c c tình tr c m quy n gi i quy t v n di n ph bi n * - - - 56 - - 57 5.1 , , Sau m Em - 50/52 , 2/52 + + , , xác minh + , , - mua bán 29,04%, 22,58%,do 35,48%, nguyên nhân khác 12,90% 33,33%, 13,33 46,67%, 6,67% 58 5.2 -C - - , - - 59 -BTNMT ngày - - - (2006 (2011), Nông Lâm Thái Nguyên Phòng Tài ngun Mơi (2013, 2014), , 2013), 10 (2014) K (2011- 11 , ... k 672.462,18 18 k Nên Mơi , , nên tình hình 19 3.1.1 - công tác 2014 - công tác 3.1.2 2014 3.1.3 - : - - 3.2.1 : - - Tình hì 3.2.3 - 2014 - 20 3.2.4 * Nguyên nhân phát sinh * * 3.3 - - - -... thành ph Giang nói chung T Nơng Lâm Thái Nguyên, giáo hoa nghiên c - - 1.2 t - 2014 - 1.3 - Giang n theo - ng phù 1.4 - - - 2.1 2.1.1 , , 7, 2003 g , C pháp , , , , , , tình hình tranh n ,... , , k , , - x , , , Ngoài , , , nh sách, , công , , , , không Theo báo cáo , , B , ngun mơi , ,t Chí Minh, An Giang, , , , , , - , Long An, , Kiên Giang Tây Ninh (bình gây tâm lý hoang mang,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 2014 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay