Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

70 8 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:24

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: A BÀN TH TR N B T NH B C K N GIAI CV - HUY N CH N 2013 N T9/2014 KHÓA LU N T T NGHI H o Chun ngành Khoa Khố h c : Chính Quy : Qu : Qu n tài nguyên : 2010 - 2014 N IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: A BÀN TH TR N B T NH B C K N GIAI CV - HUY N CH N 2013 N T9/2014 KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành Khoa Khoá h c Gi ng d Khoa Qu n tài nguyên - N IH C : Chính Quy : Qu : Qu n tài nguyên : 2010 2014 Thanh Thu i h c Nông Lâm Thái Nguyên L IC Th c t p t t nghi p m n c n thi t h t s c quan tr i v im c t t nghi sinh viên ti p c n th c t , c ng c v n d ng ki n th ng vào cơng vi c ngồi th c t c s nh t trí c a Ban giám hi ng Ban ch nhi m Khoa Qu n tài nguyên i h c Nông Lâm Thái Nguyên Tôi ti n hành nghiên c tài: n Nhà cv a bàn th tr gn T9/ Sau m t th i gian th c t p t t nghi p nghiên c u t , b n báo cáo t t nghi p c y tơi xin bày t lòng bi thành t i th y, cô giáo ban ch nhi m Khoa Qu n tài nguyên ih n tình gi ng d o ng d n tơi Tơi xin bày t lòng bi giáo T c ti ng d , ch b o t n tình c a cán b a th tr , u ki n giúp ti p c n công vi c th c t hồn thành khóa lu n t t nghi p h n ch th i gian th c t p có h n c ng v i vi c u ti p c n, làm quen công vi c th c t u nên lu a em không tránh kh i nh ng thi u sót nh nh Vì th , em mong nh c nh ng ý ki a th y, cô b lu n t nghi p c c hoàn ch nh sâu s Em xin chân thành c Sinh viên B ng 4.1: Hi n tr ng s d ( B ng 4.2: t c a th tr n B 1/1/2014) 34 n có liên quan t i trình qu n s d ng a bàn th tr n B - huy n Ch n - t nh B c K n giai n 2013 - 2014 38 B ng 4.3: T ng h p h a gi i hành c a th tr n B - huy n Ch n - t nh B c K n 39 B ng 4.4: Th Ch ng b c a th tr n B -huy n n - t nh B c K n 39 B ng 4.5: T ng h p nhu c m di n tích s d quy ho ch s d t c a th tr n B - huy n Ch n - t nh B c K n giai n 2020 42 B ng 4.6: K ho ch s d t th tr n B - huy n Ch n - t nh B c K n n 2014 - 2015 43 B huy n Ch ng s d ng c a th tr n B n - t nh B c K n 2013 44 B ng 4.8: K t qu l p h a t i th tr n B - huy n Ch n - t nh B cK 2014 47 B ng 4.9: K t qu c p gi y ch ng nh a th tr n B - huy n Ch n - t nh B c K n 2013 2014 ( 48 B ng 4.10: K t qu t ng h n 2013 - 2014 ( B ng 4.11: Bi ng h p chuy ng, th a k , th ch p 9/2014) 49 d B ng 4.12: K t qu 2013 B ng 4.13: K t qu gi i quy a bàn th tr n B 2014 ( n 2013- 2014 50 cv 9/2014) 51 u n i, t cáo, tranh ch n 2014 ( 9/2014) 55 UBND GCN QS - CP NQ - CP CP TT - BTNMT CT - TTg - BTNMT - UBND CT - UB - :Q BC - UBND NXB SD CT GPMB TN&MT : Tài nguyên Môi tr QH - KHS TTLT - BTP - BTNMT TTLT - BTC - BTNMT 1: .1 : .3 1.1 .8 , 2013 - 2014 10 .10 13 2.3 2.3.2 3: 19 19 19 19 .19 3.3 3.3.2 v - - .19 19 - 19 xu t m t s gi i pháp công tác qu c a bàn th tr n B - huy n Ch n - t nh B c K n 19 19 : 4.1.2 4.1.2.1 Ngà 21 21 21 21 .21 21 21 22 22 24 24 .24 .26 26 .26 27 .27 28 29 29 29 - th 30 .30 31 - - .32 33 4.3 - - 2013 37 .37 .38 4.3.4 39 41 , .44 46 48 , 50 .51 4.3.8 4.3.10 Qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy c is d t 52 .53 .53 55 4.4 2013 2014 56 4.5 2013 2014 .58 : .60 60 61 .62 M U 1.1 a m i qu u ki n t n t i phát tri n c i c a sinh v u s n xu c bi t, thành ph n quan tr uc ng s ng, a bàn phân b kinh t i, an ninh qu c phòng M i qu c gia, m t qu c gi i h n b i di n tích, ranh gi i, v trí Vi c s d ng qu n qu c th c hi nh c c, tuân th Lu ng n pháp có liên quan Hi c s h u toàn c th ng nh t qu u ki n cho trình phát tri n, song y u t mang tính quy nh c a n n kinh t phát tri m b o m c tiêu nh tr - xã h i lâu dài l i n t vi c qu n lý, s d t có hi u qu , h p lý, ti t ki t m v quan tr uc c th c hi n t t công tác qu cv cs d nh c a pháp lu mb os d c u qu c c bi t quan tr ng Chính quy n c p i di c c ti p th c hi n quy c c v qu n lý, s d i v i ch th tham gia quan h n nay, v i s phát tri n m nh m c a n n kinh t - xã h i, s phát tri n l n m nh không ng ng c , khu kinh t , khu công nghi nhi t a nhi lên nóng b t nhi u nhi m v n ng n ct i v i công tác qu cv c Cô gi 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 tài -Ý v i công tác qu - c: C ng c ki n th u làm quen cv c c ti tài nghiên c u công tác qu cv ng gi i pháp giúp cho cv ct công tác qu - 48 B ng 4.9: K t qu c p gi y ch ng nh huy n Ch n - t nh B c K n ha) 2013 a th tr n B 2014 ( - ha) (ha) 2013 3,9 70 2,1 90 1,8 2014 0,26 0,24 0,02 4,16 75 2,34 97 2,0 ) Quy n s d t tài s n vơ hình, tham gia vào th ng b t ng s n v i vai trò m c bi t Lo i hàng hóa r t nh y c m v i th c ph i c nh c th , sát th c nh m qu n ki m soát s bi ng phát tri n th ng b ng s n Phát tri n th ng quy n s d t th ng b ng s n ho t ng nh m hoàn thi n m i quan h th ng b ng s n, t cho s phát tri n c a n n kinh t th ng nói chung th ng b ng s ng th i h n ch nh ng tiêu c c qu n lý, s d t o v quy n l i ích h p pháp c is d c qu n phát tri n th ng b ng s n b ng bi - T ch ng giao d ch v quy n s d t; - T ch ng phát tri n qu ng kinh doanh b ng s n; - T ch ng cung c p d ch v h tr cho th ng b t ng s n; - B o v quy n l i ích h p pháp c i tham gia giao d ch v quy n s d t th ng b ng s n; - Th c hi n bi n pháp bình t, ch 49 Hi n th ng b ng s n mà quy n s d ng t hàng hóa ch y i v i th tr i m Vi c t ch t ng giao d ch v quy n s d t, b o v quy n l i ích h p pháp c a i tham gia giao d ch v quy n s d t b ph n ti p nh n tr k t qu thu ns d m nhi m Thông qua b ph n vi c l p th t c c t chuy n quy n s d t c th c hi th t c lu nh Tình hình th c hi n quy n th ng b ng s n c a th tr n i gian 2013 c th hi n b B ng 4.10: K t qu t ng h ng h p chuy ng, th a k , th ch n 2013 - 2014 ( 9/2014) ng h p) o 2013 283 48 145 2014 66 04 23 349 52 168 ) Qua b ng 4.10: Ta th y, công tác qu n phát tri n quy n s d ng t th ng b ng s n th tr n c th c hi n d nd c nh ng k t qu Song vi c tri có h n ch th hi n m t s m sau: c vi c t ch ng phát tri n qu ng kinh doanh b ng s n, t ch ng cung c p d ch v h tr cho th ng b ng s n - n pháp c th ch kh c ph c nh ng h n ch nêu c n tri n khai t ch ký ho ng phát tri n qu t, thành l p t ch ng cung c p d ch v h tr cho th ng b ng s n 50 4.3.8 , B ng 4.11: Bi m d n 2013- 2014 tính ha) STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Mã t nông nghi p c t tr i t tr t r ng phòng h t r ng s n xu t t nuôi tr ng thu s n t phi nông nghi p t xây d ng tr s cơng trình s nghi p t qu c phòng t an ninh s n xu t kinh doanh t s n xu t v t li u xây d ng, g ms t cho ho ng khoáng s n t bãi th i, x ch t th i a t sông, su i t phát tri n h t ng d ng t 2.491,00 NNP DLN HNK CLN RPH RSX NTS PNN 2013 2014 2.491,00 1.428,62 99,93 133,53 6,41 160,95 1.018,43 9,37 222,94 2.491,00 1.436,87 99,68 131,93 9,16 160,95 1.025,78 9,37 220,22 CTS 5,14 5,19 CQP CAN SKC 46,73 1,70 2,00 41,73 1,70 2,00 SKX 9,00 9,00 SKS DRA NTD SON DHT CSD ODT 70,39 6,06 7,69 17,49 56,74 750,28 89,16 70,39 6,06 7,69 16,99 59,47 743,00 90,91 (+) (-) 8,25 -0,25 -1,60 2,75 7,35 -2,72 -5,00 -0,50 2,73 -7,28 1,75 ) Qua b ng 4.11: Cho th y lo u có s bi ng nhi u nguyên nhân c th : T ng di n tích tồn th tr n 2.491,00 ha, so sánh qua - 2014 nh u c a t ch c, h t nông nghi Di n tích ch y so v hóa 8,25 51 t phi nông nghi so v i 2013 2,72 Di n tích chuy n sang t nông nghi d ph c v cho m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i t ng nhu c u c i dân d ng c gi m so v 7,28 di n tích gi chuy t phi nơng nghi ph c v cho s phát tri n c a n n kinh t 2013 c ki m kê, th a th tr n ph n tr i th m th ng kê, ki m kê Tuy nhiên công tác th m t s t nhân dân v n t n t n nh ng bi nh bi li u th cb m th t xác Nguyên nhân c a nh ng t n t i m t s cán b a nhi u thi ng cơng tác chun mơn, h sách m t s t thi u xác, s li u hi n tr v i di n tích b gi i quy t nh ng t n t i nêu vi c b trí s p x p cán b có trình m nh n cơng tác qu t quan tr ng Ngồi c n có s ph i h p v i qu n chúng nhân dân có bi ng u ch nh k p th i B ng 4.12: K t qu 2013 cv 2014 ( a 9/2014) tính: tri TT + Thu thu nh p cá nhân: 213 120 +L 56 36 + L phí chuy n m c ích s d 418 248 + Ti n s d ng 1.897 1.140 cb t: t: t: ng) 52 2.586 1.544 ) Qua b ng 4.12: Cho th y toàn th tr ct n 2013 - 2014 ( t 4.130 tri 9/2014) ng Nhìn chung qua cơng tác tài thu a bàn th cho th y nh n th c v pháp lu quy c i dân v c nâng cao, vi c chuy n quy n t ng is d Bên c ng quy n l ts t xây d v i th c t nên công tác qu n g mi n gi m ti n s d u h nghèo nên ph m vi tr th p, công tác qu n cv u h n ch , m t s h p l n chi m, chuy n m ng b x ph t r i h p th c hóa d dàng Qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy c t m t bi n pháp r t quan tr ng, trách nhi c bi ng xuyên c a c p, a M q trình th c hi n pháp lu y a x k p th i nh ng tiêu c c, vi ph m pháp lu lo i s d ng mb c qu n ch t ch , c s d ng h p lý, ti t ki m mang l i hi u qu kinh t cao tr n k t h p v i UBND huy tra, ki m tra vi c qu n lý, s d a bàn T s d t c v chuy n nh t v i nh ng xuyên ng s d t ng m c sai ph m vi c qu n t, giúp vi c s d ng có hi u qu nh t, th c hi n th t c hành is d i, chuy t h th c hi n quy n c ng, th ch p, góp v n, t 53 T áp d m t c a liên thông qu ph n ti p nh n h k t qu m t c a c a th tr n ho có hi u qu , vi c th c hi n quy n c ng p th t c chuy n quy c nhanh mb nh Trong nh c b o v quy n s d c a thơng qua vi c xác l pháp gi th hi n b ng gi y ch ng nh n quy cho phát tri n kinh t i dân v ym t c y u ph c v ng c g ng c c nhân dân trình th c hi n quy n s h u quy n s d Song bên c m d tv n t n t i m t s ng h i dân chuy n t không xin phép d n t i phá v quy ho ch Nhi u di n cc c th c hi quy n l i c a theo pháp lu t Do v y, th i gian t i UBND th tr n c n ph i h p ch t ch v i UBND huy y nhanh ti c p GCN i dân nâng cao giám sát, qu n ch t ch vi c th c hi n quy n c i dâ ng h p sai ph m x y i quy t v qu n lý, s d n u n i, t cáo vi ph m c ti c làm t t h u h t v u ki UBND th tr n v u ki c gi i quy t t i c chuy n lên c p chi m t l nh 4.3.12 Công tác n 2013-2014, công tác gi i quy t tranh ch p v u n i, t a bàn th tr quy t nhi u v tranh ch p ph c t uc g có th gi i quy i c nh ng v tranh 54 ch y c n có nhi u s k t h i nông dân, m t tr n t qu c Vi t Nam, cán b a xây d ng k t h p v i cán b n hành hòa gi i nh ng h p tranh ch a c cán b xây d ng ti n hành nghiên c u h ng h n vi c s d ng báo cáo U ban huy n xin ý ki n gi i quy t T 2013 n 2014, t i UBND th tr c u t , u n i ch y u t p chung vào m t s v - Tranh ch p gi a h d n l n chi m di vi c s d t gi n tích i - Tranh ch c n vi t c a - Tranh ch - Khi u n i v vi c s d t l n chi ng dân sinh n 2013 - 2014: Trong n m 2013, phòng tr c ti p xem xét gi i quy t tham m u cho UBND huy n gi i quy t ai, môi tr +17 n công tác qu n t n th liên quan n công tác qu n t th a t ã t ai, ó có 07 v c c p gi y ch ng nh n quy n s t, không thu c th m quy n gi i quy t, chuy n sang Toà án gi i quy t + 01 h n th liên quan ng khoáng s n C th : vi c tranh ch p d ng c 18 n th ki n ngh vi c khai thác cát gây ô nhi m môi tr ng, nh ng ru ng lúa Phòng ã t ch c ki m tra có báo cáo UBND huy n i quy t v vi c tranh ch nghi p gi a hai h ( t xã Yên Nhu t lâm t qu g i UBND Huy n, L m vi c v i ông Nguy ng L c ti n hành xác minh th ông To c Ti p nh l nt i gi i quy t tranh ch ngh gi i quy t tranh ch m quy n gi i quy t, h tr n B a t p n, qua xem xét không thu c th m 55 quy n gi i quy l ih ngh l ngh c a công dân B ng 4.13: K t qu gi i quy a bàn th tr n B u n i, t cáo, tranh ch p 2013 n 2014 ( 9/2014) ng h p) i dung Tranh (%) (%) 2013 0 100 0 2014 3 100 0 11 1 11 100 0 : ) 4.3.13 Trong công tác qu c qu n d ch v công v t s c quan tr cm i v i công tác qu n cv nh ho ng d ch v công v t m t c u n i, trung tâm giao d ch v i c hi n quy c a m t cách t giác, t nguy n t Qu n ho ng d ch v công v t bao g m: - Qu n ho ng c ns d t - Qu n ho ng c a t ch c phát tri n qu t - Qu n ho n l p QH d ch v v t Trên th c t vi v c Cung c trích l th ng d ch v v t thu ch v v is d h c, l p b nv a chính, t th c hi n quy th c hi : c th c hi i hình th c i s d ng h th c hi n quy n c a 56 n th c t a bàn th tr c ho ng d ch v qu n lý, s d t: UBND th tr c i hình th c tra c u thơng tin gi y t s sách th ng ng m a v i m t th tr n thu c huy n mi n núi ho ng d ch v công v n công tác qu cv a th tr n B 2013 2014 - M t s k t qu c Trong nh c s quan tâm, ch c, k p th i c a c p y, quy n c p, ngành; s n l c, c g ng, phát huy vai trò c a t ch Cơng tác qu cv th tr u ti n b , d n c nh ng hi u qu nh nh n quy ph m pháp lu t v qu n lý, s d ng c quan tâm th c hi n Th i gian qua, c p, c nhi n quy ph m nh m thi hành pháp lu t v c th m quy n c th hóa nh nh c a lu n hành, d hi u áp d ng vào th c ti n T ng di n tích t cb a chính quy; h th ng h c xây d ng hoàn ch c ch nh lý, qu n ng nhi u yêu c u c a công tác qu n lý, s d H th ng b hi n tr ng s d t, b quy ho ch s d ng t c xây d , k p th d li u cho vi c ho nh ho ch phát tri n kinh t , xã h a bàn Công tác quy ho ch, k ho ch s d c nhu c u s d tc a cho vi t, chuy n m d ng t cho t ch c, cá nhân Ho ng thu h t di n m quy nh c a pháp lu c phù h p v i quy ho ch, k ho c t 57 ns d t, c p gi y ch ng nh n quy n s d t, quy n s h u tài s n g n li n v y m nh, c Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d t th c kh c ph cm ts ng m c mà Lu t nh c th m b o th t c nhanh g n, tính pháp cao Công tác tra, ki m tra vi c ch nh c a Pháp lu t qu n s d ng th c hi n, k p th i phát hi n, x hành vi vi ph m; góp ph m b o vi c th c hi n quy n l c is d m b o th c thi nh c a Pháp lu Công tác tuyên truy n, ph bi n Pháp lu c c p, c quy ng xuyên th c hi n có hi u qu a vi c gi i quy t tranh ch p, u n i, t c t nh, thành ph ch o, gi i quy t k p th nh nên nhi ng tranh ch p v u n i, t u chuy n bi n tích c c; v vi c x y gi c v s ng tính ch t v vi c; góp ph n tích c c b m an ninh tr , tr t t , an tồn xã h - Nh ng t n t i thi u sót Trong th i gian qua, cơng tác qu cv th tr c nhi u k t qu , nhiên bên c nh nh ng thành t cv nt nt im ts tc pc nk N m khu v c kinh t - xã h i phát tri i m nh m , v ng s ng xuyên bi ng, nhu c u c a xã h i v thành m t v nóng b ng nh y c o nhi u áp l c, ng không nh n công qu n s d nh Pháp lu t v ng có nhi i, bi ng ng không nh t i công qu n lý, s d ng 58 c nói chung, th tr n nói riêng Hi n tr ng pháp v s d t c i dân hi n v n nhi ng h mb y t h p pháp, h p l ); th ng ng b i giá th ng, d tính b ng gây nhi cơng tác b ng, gi i phóng m t b ng công tác thu h t, gây nh ng u n i v Công tác tuyên truy n Phát lu c s sâu r nm i ng nên v n x y r ng h p vi ph m Pháp lu d d t không hi u qu c bi i v t công xu t m t s gi i pháp nh ng công tác qu n Nhà cv a bàn th tr n B - huy n Ch n - t nh B c K n giai 2013 2014 n ti kh c ph c nh nt i nh m t o nh ng chuy n bi n tích c c công tác qu cv t tr n c n ph ng qu c b ng Pháp lu iv t i m t s gi i pháp c th Th nh t, c n ph i ch n ch nh công tác qu n lý, s d s then ch t vi c th c hi n Lu t k x u tr c l i V dân ch nóng b ng a dân ch y có v b c xúc, không ch riêng n giá tr l n nên nh ng tiêu c c x y v l i nh ng h u qu kh ng p, r t khó kh c ph c Gi n lâu dài phát huy dân ch qu ph n h i ý ki n, b t d h lu , lành m th tru ng, nh ng tiêu c c s Th hai, Ti p t ngh , ki n ngh v i c p, ngành có th m quy n vi c hoàn thi n h th ng Pháp lu quy ho ch, k ho ch s d ng v n i dung, trình t , th t c th c hi n; v n bù, gi i phóng m t b gi i 59 quy t u n i, u ki m quy n l t b thu h i nh m gi c vi c th c hi tri n kinh t i Th ba ng công tác tuyên truy n ph bi n giáo d c Pháp lu t th s d t v i nh ng hình th c bi n pháp phù h p v it ng khác Th , th c hi n t t hồn thành cơng tác quy ho g n li n v i quy ho ch k ho ch s d p v i quy ho ch ngành, quy ho ch chi ti t xây d ng c a t nh mang tính hi n th ng m c tiêu phát tri n kinh t xã h i b o v ng Th y m nh ti c p gi y ch ng nh n quy n s d t, th c hi n t t th t t, thu h t, chuy n t, chuy i m d ho ch s d t Th sáu ng ho ng tra, gi i quy t u n i, t cáo, tranh ch nghiêm hành vi vi ph m pháp lu t X kiên quy t, d m hành vi vi ph m Pháp lu c bi t nh ng vi ph m c a cán b n chúng, gi v ng ni m tin c a qu n chúng nhân dân v ng, v c, tính nghiêm minh c a pháp lu t 60 PH N K T LU NGH 5.1 K t lu n Qu cv t mc c nói chung c a th tr n nói riêng nh m b o s d ng tài nguyên h p hi u qu , ti t ki n 2013 - 2014 công tác qu cv theo 13 n i dung qu cv a Lu a bàn th tr , , n khai t t k p th i, qua tìm hi u tình hình qu th tr , em rút m t s k t lu n sau: + Th tr vi cl pb 1998 g m 24 t b cv a bàn u tra, kh cl pb , hồn thành a cho tồn b di n tích c a th tr a chính, b hi n tr ng s d t g m 02 t quy ho ch s d t g m 01 t ch, k ho ch s d cl pt t th i gi c hi n có nhi m khơng phù h i ph u ch nh n 2013 - 2014 toàn th tr ct t 4.130 tri n thu thu nh p cá nhân 330 tri ng, t 666 tri thu ti n l phí L phí chuy n m c ích s d ng, thu ti n s ng d ng t 3.037 tri n quan tâm - 2014( 1/9) t n 2013 - 2014 th tr quy trình t c a Pháp lu i, gi i i quy c ti nh có liên quan 61 + Trên th c t , công tác qu n ho ng d ch v công v th tr n c ph bi n, ch y u d ch v khai thác thông tin v th th c hi n quy n c is d ng, ch p b ng quy n s d t ngh c nh ng v t ng v cơng tác qu cv t a th tr n công tác c a th tr n th i gian t vào n n mb ok t, chúng tơi có m t s ngh sau: ngh UBND huy n, Phòng tài nguyên ng huy n có quy t nh phê ng d n UBND th tr n l p quy ho ch, k ho t hàng UBND th tr ng ch o xây d ng cơng trình phúc l i cho qu n chúng nhân dân t k p th i cho h p quy ho ch, k ho ch s d giúp UBND th tr n qu n s d c thu n l i có hi u qu nghi p v cho cán b chuyên môn, ng xuyên c p nh t nh nm ng d n công tác qu n Nhà cv y m nh công tác tuyên truy n Lu n t ng h dân + Xây d ng quy ho ch chi ti t sát v i nhu c u th c t s d tt i ch treo, quy ho ch không kh thi ng công tác tra ki iv i ng s d tránh s d t lãng phí, khơng có hi u qu c bi t s d ng tin h c ph n m m vào công tác qu cv 62 B ng, Báo cáo quy ho ch c Hà N i 2004 Chính ph c C ng hòa xã h i ch t Nam (1991), Ch th s 364/CT a Ch t ch H ng B ng v vi c gi i quy t nh ng tranh ch a gi i hành chính, huy n, xã Chính ph c C ng hòa xã h i ch t Nam (2004), Ngh nh s - CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v vi ng d n thi hành Lu Chính ph , Ngh -CP ngày 29/10/2004 v vi c x ph t vi ph i 2004 Nguy n Kh (2007), Giáo trình qu cv i h c Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Kh Bài gi ng Pháp lu i h c Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Th L i (2010), Bài gi ng qu cv ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Th L i (2013), Bài gi T i h c Nông Lâm Thái Nguyên 10 Qu c h i (2003), Lu qu c gia Hà N i 11 UBND th tr , Báo cáo thuy t minh quy ho ch, k ho ch s d t th tr n B n 2011 - 2020 12 UBND th tr n th tr ch s d k ho ch s d n 2015) Quý (2010), Bài gi ng Quy ho ch s d t ih c Nông Lâm Thái Nguyên ... k , th ch p 9 /2014) 49 d B ng 4.12: K t qu 2013 B ng 4.13: K t qu gi i quy a bàn th tr n B 2014 ( n 2013- 2014 50 cv 9 /2014) 51 u n i, t cáo, tranh ch n 2014 ( 9 /2014) 55 UBND GCN... qu n lý s d 13 Qu n lý ho ng d ch v công v 2.3 Khái quát công tác qu B cK n - M t s k t qu cv B Vi t Nam, n 2013 - 2014 t nh c: Vi c so n th s d n quy ph m pháp lu t v qu n lý u qu k p th i công. .. i v i công tác qu cv c Cô gi 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 tài -Ý v i công tác qu - c: C ng c ki n th u làm quen cv c c ti tài nghiên c u công tác qu cv ng gi i pháp giúp cho cv ct công tác qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 đến T9 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay