Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

71 9 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:21

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) vàng i t có s d ng thêm m t hoa V màu en - Gi ng nhau: c huy n - Khác nhau: + huy n u s d ng gai nh Hóa có s d ng thêm mu i 55 4.5 xu t bi n pháp phát tri n nhu m màu th c ph m - Gây tr ng s lồi nhu m m u có th s n xu t hang hóa nh : C m , C m tím… - H ng d n ng i dân khai thác h p lí nhu m m u - C n m r ng khu v c i u tra h u h t xã huy n ch không nên ch ch n m t vài xã tr ng i m nghiên c u - C n xây d ng phi u i u tra m t cách khoa h c y h n có th nghiên c u chi ti t h n loài nhu m màu th c ph m - C n m l p n truy n v công d ng c a ch t nhu m màu th c ph m cho c ng ng dân t c hi u thêm v tác dung c a 56 PH N K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n T k t qu nghiên c u ã xây d ng c danh l c c a 24 loài nhu m màu th c (Peristrophe bivalvis (L.) Merr); Tràm ph m g m: C m tím, C m en (Strobilanthes flaccidifolius Nees); G c (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.); Sau sau (Liquidambar formosana Hance); Ng i c u (Artemisia vulgris L.); Mu i (Rhus chinensisMuell.); M ng t i (Basella rubra Lin.); M t hoa (Buddleia officinalis Maxim.); Trám M en (Canarium tramdeum Dai & Yakovl); p (Luffa eylindrica (L.) M.J.Roem); Nhót (Elaeagnuas latifolia L.); Huy t ng (Spatholobus suberectus Dunn); Tơ m c (Caesalpinia sappan); Vú bò Ficus heterophyllus L.); D a th m (Pandanus amaryllifolius Roxb.); V ng tr ng (Sesamum indicum L.); R m n p (Oryza sativa L.); Gai (Oryza sativa L.); G ng (Zingiber officinale (Willd.) Roscoe); Ngh en (Curcuma aeruginosa Rosc.); Ngh vàng (Curcuma longa L.); Ri ng (Alpinia); Rau khúc (Gnaphalium affine D Don) - Qua k t qu nghiên c u t i 3huy n, Phú L ng, c i m, sinh s d ng loài nhu m màu nh Hóa, i T , t nh Thái Ngun tơi ã xác nh có 24 lồi làm màu th c ph m thu c 16 h khác c a ngành th c v t h t kín - B ng ph ng pháp nghiên c u, ã bi t c th c tr ng s d ng n i phân b c a loài khu v c khác nhau, c i m hình thái th c v t h c c a loài nhu m màu th c ph m a bàn c ng ng th i phân lo i lồi ó - Xác nh c lo i màu th c ph m thu c nhóm màu khác nh sau: + Nhóm cho m u en: Ngh en, Nhót, Trám en, Sau sau, Gai, Tràm en, V ng, Mu i, R m n p + Nhóm lồi cho m u :C m , G c, Tơ m c, Huy t ng + Nhóm lồi cho m u tím: C m tím, M ng t i + Nhóm lồi cho m u vàng: Ngh vàng, M t bơng hoa + Nhóm Lồi cho m u xanh: M c u, Vú bò p, G ng, Ri ng, D a th m, rau khúc, Ng i 57 5.2 Ki n ngh - Các k t qu t c ch ph m vi m t vài dân t c T nh Thái Nguyên có nh ng thơng tin v lồi nhu m màu th c ph m khác nh ng ng d ng khác nên nghiên c u quy mô r ng h n - C n có nh ng gi i pháp b o t n phát tri n loài nhu m màu th c ph m m t cách h p lý nh t - C n quy ho ch vùng tr ng rõ ràng có di n tích l n có th ti n hành kinh doanh lồi nhu m m u th c ph m - Ti n hành trì lai t o v i gi ng khác t o nh ng gi ng nhu m màu th c ph m khác có n ng su t cao h n - Chính quy n nh t cho ng a ph ng c n có nh ng sách h tr t o i u ki n t t i dân tr ng nhu m màu th c ph m 58 TÀI LI U THAM KH O 1.Ti ng Vi t Võ V n Chi, 1999 T i n thu c Vi t nam Nhà xu t b n Y h c, H., 1466 tr L u Ðàm C , Tr n Minh H i 1995 Các nhu m màu ph bi n Vi t nam Tuy n t p cơng trình nghiên c u, Vi n STTNSV àm C , 2003 Nghiên c u nhu m màu th c ph m L u Vi t nam H i ngh qu c gia l n 2: Nghiên c u c b n khoa h c s s ng Hu , tr 47-51 Nguy n Th Ng c Hu c ng s , 2007 In situ Conservation of Plant Genetic Resource in Viet Nam: Achievements and Lessons Learnt, International Training Workshop paper Nguy n Th Ph ng Th o, L u Ðàm C , 2003 Tri n v ng chi t tách ch t màu t M t mông hoa TC NN&PTNT, t.4, tr 32-35 T ng c c Tiêu chu n th c ph m - Ph o l ng, Ch t l ng pháp xác Th Xuy n, Nguy n Th Ph ng, 1998 TCVN: 6470 Ph gia nh ng Th o, 2007: M t s d n li u v loài C m- Peristrophe bivalvis (Acanthaceae) Vi t Nam Báo cáo khoa h c v Sinh thái Tài nguyên sinh v t, H i ngh khoa h c toàn qu c l n th hai, Hà N i, 26/10/2007, (Ph n khu h tr ng v t-Th c v t; Sinh thái h c Môi ng): 292-294 NXB Nông nghi p, Hà N i Ti ng Anh Aoki H 2001 Ph ng pháp phân tích ch t màu th c ph m Shokuhin Eiseigaku Zasshi Apr., 42(2), 84-90 ( d ng l i B n tin c li u T.1 s 8/2002) Ajinomoto C., 1995 Process for preparation of red natural dye, J cell culture; vol 14, 11-95 10 Anthony C., 2002 Natural colours from Botanicals London, 437 p 59 11 Casenkov O.I., 1997 Preparation of red food dye from plant materials, Canning Vegatables Drying, 97-04608 (P-Patent) 12 IUCN and UNDP, 2003 2003 United Nation List of Protected Areas, IUCN, Gland, Switzerland 13 Vietnam, 1996 Country report to the FAO International Technical Conference on Plant Genetic Resource, Leipzig, 1996) 14 FAO, 1996 Report on the State of the World Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, report prepared for International Technical Conference on Plant Genetic Resources, Leipzig, Germany, 17-23 June 1996 Các c ng thông tin i n t : 15 http://123doc.org/document/76217-nghien-cuu-chiet-tach-chat-nhuom-mauthuc-pham-tu-kinh-nghiem-su-dung-thuc-vat-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so.htm 16 http://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=news&newsid=1241 17 http://doc.edu.vn/tai-lieu/xac-dinh-cac-chat-mau-co-trong-curcumin-tho-chiettu-cu-nghe-vang-o-mien-trung-viet-nam-49437/ Ph l c B ng 4.2: Các loài SST Tên loài c s d ng làm nhu m m u th c ph m Phú L ng, nh Hóa, iT M u nhu m Phân b s l n nh c Phú L ng nh Hóa huy n iT 1 Gai en Mu i en Ngh en 1 Nhót en R mn p en 1 Sau Sau en Trám en en 1 Tràm en en 0 V ng en 0 10 C m tràm) 6 11 G c 6 12 Huy t 13 Tô m c 0 14 C m tím (cây tràm) Tím 15 M ng t i Tím 0 16 M t mơng hoa Vàng 0 17 Ngh vàng Vàng 10 18 D a th m Xanh 2 19 G ng Xanh 20 M xanh 0 21 Ng i c u Xanh 3 22 Rau khúc Xanh 0 23 Ri ng Xanh 24 Vú bò Xanh en (cây ng p Ngu n: T ng h p s li u phi u i u tra, 2014) B ng 4.3: c i m d ng s ng, kinh nghi m s d ng loài nhu m màu th c ph m STT Tên lồi huy n Phú L ng, nh Hóa, iT D ng s ng B ph n s d ng Mùa thu hái M u nhu m B i Lá Quanh n m en G nh Thân, Quanh n m en C Quanh n m en Lá Tháng - en Thân, Tháng 5,6,10,11 en Gai Mu i Ngh Nhót R mn p Sau Sau G Lá, v Quanh n m en Trám en G Qu Tháng 10 - 11 en Tràm en Thân,lá Tháng 3,6,8 en V ng en 10 C m 11 G c 12 Huy t 13 Tô m c 14 M ng t i Dây leo 15 C m tím (cây tràm) C 16 M t mông hoa 17 Ngh vàng 18 D a th m 19 G ng C 20 m en C ng Dây leo C ng C ng C ng Thân,lá Tháng 4,5,6 (cây tràm) C ng Thân, Tháng Dây leo Qu , h t Tháng 12, Dây leo Thân, Quanh n m Thân, Quanh n m Qu Tháng - 10 tím Thân, Tháng 3, 6, Tím Hoa Tháng - Vàng C Quanh n m Vàng Lá Quanh n m Xanh ng Lá Quanh n m Xanh p Dây leo Quanh n m xanh 21 Ng i c u G nh Lá Quanh n m Xanh 22 Rau khúc C ng Thân, Tháng - Xanh 23 Ri ng C ng Lá Quanh n m Xanh 24 Vú bò ng G ng B i C ng B i G Ghi Quanh n m xanh (Ngu n: T ng h p s li u i u tra, 2014) ... http://doc.edu.vn/tai-lieu/xac-dinh-cac-chat-mau-co-trong-curcumin-tho-chiettu-cu-nghe-vang-o-mien-trung-viet-nam-49437/ Ph l c B ng 4.2: Các loài SST Tên loài c s d ng làm nhu m m u th c ph m Phú L ng, nh Hóa, iT M u nhu m Phân b s l n nh c Phú L ng nh Hóa huy n iT 1 Gai en Mu i en Ngh en 1... Rosc.); Ngh vàng (Curcuma longa L.); Ri ng (Alpinia); Rau khúc (Gnaphalium affine D Don) - Qua k t qu nghiên c u t i 3huy n, Phú L ng, c i m, sinh s d ng loài nhu m màu nh Hóa, i T , t nh Thái Ngun... làm màu th c ph m thu c 16 h khác c a ngành th c v t h t kín - B ng ph ng pháp nghiên c u, ã bi t c th c tr ng s d ng n i phân b c a loài khu v c khác nhau, c i m hình thái th c v t h c c a loài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phú Lương, Định Hóa và Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay