Qui trinh ban hanh QD XPVPHC linh vuc xay dung

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:15

QUI TRÌNH UBND HỤN LỢC NINH PHÒNG CƠNG THƯƠNG PHẠM VI ÁP DỤNG LIÊN QUAN: - Lãnh đạo UBND huyện - Văn phòng HĐND – UBND huyện - Phòng Công Thương - Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Xem Bảng liệt kê văn pháp qui qui định liên quan ĐINH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THI VPHC: vi phạm hành LƯU ĐỒ Trách nhiệm Chun viên phòng Cơng thương Chuyên viên phòng Công thương Trưởng/pho phòng Công thương Tiếp nhận thông tin, kiểm tra hiện trường Lưu đồ Hồ sơ chưa đạt Lập biên vi phạm hành Thời gian Ngày phát hiện vi phạm - Thụ lý hồ sơ - Dự thảo tờ trình quyết định - Trình Lãnh đạo Đơn giản: 04 ngày phòng thông qua kết trình Phức tạp: 24 ngày Lần ban hành: 01 Kiể m tra 01 ngày Phòng Tư pháp Kiểm tra pháp lý của dự thảo Quyết định Lãnh đạo UBND huyện Văn thư VP UBND huyện Chuyên viên phòng Công thương Ký quyết định - Cho số - Vào sổ quyết định - Đong dấu - Chuyển hồ sơ Tống đạt quyết định Đạt Đạt Chưa đạt 01 ngày 02 ngày Trang 1/4 02 ngày UBND HUYỆN LỘC NINH PHÒNG CƠNG THƯƠNG QUI TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THI DIỄN GIẢI NỘI DUNG QUI TRÌNH: STT Trách nhiệm thực Nội dung công việc - Tiếp nhận thông tin phản ánh từ sở, từ người dân hành vi vi phạm hành - Tiếp nhận biên bản vi phạm hành cho cấp xã, thị trấn chuyển đến, Chuyên viên phòng - Thông qua việc thực hiện kiểm tra tình hình trật tự xây Công thương dựng, trật tự lòng lề đường địa bàn huyện - Phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành lập Biên vi phạm hành chính, ghi nhận đầy đủ, rõ ràng xác nội dung của Biên - Thực hiện thụ lý hồ sơ, với nội dung liên quan như: • Mời đương đến quan làm việc để cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan • Truy lục, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liên quan • Nghiên cứu văn pháp luật để đề xuất hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm • Tiến hành xác minh (khi cần thiết) - Trường hợp cần thêm thời gian để kiểm tra xác minh, chuyên viên tham mưu trưởng phòng văn gia hạn Chuyên viên phòng thời gian thụ lý hồ sơ Công thương - Dự thảo kết sau thụ lý hồ sơ: • Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định: Đề xuất hình thức xử phạt vi phạm hành dự thảo tờ trình, qút định xử phạt vi phạm hành • Trường hợp thẩm quyền: Báo cáo Lãnh đạo để chuyển quan co thẩm quyền giải quyết - Trình hồ sơ, kết thụ lý dự thảo quyết định đến Lãnh đạo phòng Lần ban hành: 01 Thời gian Hồ sơ liên quan Khi phát vi phạm - Biên vi phạm hành - Biên tịch thu, tạm giữ tang vật (nếu co) Đơn giản: 04 ngày Phức tạp: 24 ngày - Biên làm việc - Biên vi phạm hành - Biên tịch thu, tạm giữ tang vật (nếu co) - Hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm - Đề xuất xử lý vi phạm hành Trang 2/4 UBND HUYỆN LỘC NINH PHÒNG CÔNG THƯƠNG STT - Trách nhiệm thực Lãnh đạo phòng Cơng thương QUI TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐƠ THI Nội dung cơng việc - Xem xét hồ sơ kết thụ lý • Đồng ý: Ký tờ trình UBND huyện quyết định • Chưa đồng ý: yêu cầu chuyên viên chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp - Chuyển kết cho chuyên viên để chuyển phòng Tư pháp xem xét tính pháp lý của dự thảo quyết định Phòng Tư pháp - Xem xét dự thảo quyết định xử lý vi phạm hành - Đạt yêu cầu: xác nhận chuyển lại phòng công thương - Chưa đạt: cho ý kiến cụ thể nội dung chưa đạt để phòng công thương xem xét điều chỉnh trình ký Lãnh đạo UBND huyện - Xem xét xem xét hồ sơ tờ trình của phòng cơng thương • Đồng ý theo đề xuất: Ký Quyết định • Chưa đồng ý với đề xuất: yêu cầu phòng Công thương giải trình chỉ đạo nội dung cần thực hiện Văn thư VP.UBND huyện - Cho số, đong dấu quyết định - Lưu 01 quyết định chuyển kết lại cho chuyên viên phòng công thương Chuyên viên phòng Công thương - Tống đạt quyết định xử lý vi phạm hành đến đương liên quan - Phát hành Quyết định đến quan ban ngành liên quan để phối hợp thực hiện - Theo dõi việc thi hành quyết định báo cáo Thời gian 01 ngày - Hồ sơ liên quan Biên vi phạm hành Hồ sơ liên quan đến vi phạm hành Tờ trình Dự thảo Quyết định xử lý vi phạm hành 01 ngày - Dự thảo quyết định xử lý vi phạm hành 02 ngày - Quyết định xử lý vi phạm hành 02 ngày - Biên tống đạt quyết định xử lý vi phạm hành QUI ĐINH LIÊN QUAN: Thời gian thực hiện thụ lý hồ sơ vi phạm hành thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện kể từ ngày lập biên vi phạm hành đến ngày quyết định không 10 ngày làm việc trường hợp phức tạp thì thời gian 30 ngày, việc theo dõi thời gian thực hiện thông qua Phiếu theo dõi trình xử lý vi phạm hành Lần ban hành: 01 Trang 3/4 UBND HUYỆN LỘC NINH PHÒNG CƠNG THƯƠNG QUI TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THI Hồ sơ sau thụ lý được kẹp bìa hồ sơ, xếp theo thứ tự lưu đầy đủ thành phần hồ sơ, bao gồm phiếu theo dõi trình thụ lý hồ sơ, hồ sơ được nhận biết truy xuất thông qua số, ngày tháng năm ban hành quyết định Hàng tháng, Phòng Công thương co trách nhiệm tổng hợp liệu báo cáo cho Lãnh đạo Uỷ ban huyện kết thực hiện qui trình này, nội dung chi tiết của báo cáo được thực hiện theo Mẫu báo cáo thống kê XỬ LÝ NHỮNG SỰ KHÔNG PHÙ HỢP PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ:  Trường hợp sửa chữa ngày đối với: - Hồ sơ sai họ tên, địa chỉ, lỗi tả, xác nhận sai nội dung cung cấp thiếu thông tin cho việc ký duyệt hồ sơ, chưa đủ sở thực hiện; áp dụng hình thức xử phạt không đúng; viện dẫn văn pháp qui khơng xác - Kết hồn thành tại công đoạn sẽ được chức danh thực hiện công việc tại công đoạn đo kiểm tra người ở công đoạn thụ lý tiếp theo kiểm tra, nếu phát hiện không đạt theo yêu cầu đặt thì phải chỉnh sửa cho phù hợp nhằm đảm bảo phù hợp của sản phẩm hoàn thành - Tất hồ sơ liên quan đến xử lý sản phẩm không phù hợp phải co bằng chứng được lưu trữ lại, để truy xuất cần thiết HỒ SƠ LƯU TRỮ: STT Tên biểu mẫu/ hồ sơ Số bản lưu trữ Phân loại Biên làm việc 01 Bản 05 năm Biên vi phạm hành hồ sơ liên quan 01 Bản 05 năm Biên tịch thu, tạm giữ tang vật (nếu co) 01 Bản Tờ trình 01 Bản Quyết định xử phạt vi phạm hành 01 Bản 05 năm Báo cáo thống kê số liệu tháng 01 Bản 05 năm Lần ban hành: 01 Bộ phận/ người lưu trữ Phòng Công thương Trang 4/4 Thời gian lưu trữ 05 năm 05 năm ... PHÒNG CƠNG THƯƠNG QUI TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THI DIỄN GIẢI NỘI DUNG QUI TRÌNH: STT Trách nhiệm thực Nội dung công việc... số, ngày tháng năm ban hành quyết định Hàng tháng, Phòng Công thương co trách nhiệm tổng hợp liệu báo cáo cho Lãnh đạo Uỷ ban huyện kết thực hiện qui trình này, nội dung chi tiết của... nhiệm thực Lãnh đạo phòng Cơng thương QUI TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THI Nội dung công việc - Xem xét hồ sơ kết thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Qui trinh ban hanh QD XPVPHC linh vuc xay dung, Qui trinh ban hanh QD XPVPHC linh vuc xay dung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay