Qui trinh ban hanh QD XPVPHC linh vuc xay dung

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 17:15

... PHÒNG CƠNG THƯƠNG QUI TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THI DIỄN GIẢI NỘI DUNG QUI TRÌNH: STT Trách nhiệm thực Nội dung công việc... số, ngày tháng năm ban hành quyết định Hàng tháng, Phòng Công thương co trách nhiệm tổng hợp liệu báo cáo cho Lãnh đạo Uỷ ban huyện kết thực hiện qui trình này, nội dung chi tiết của... nhiệm thực Lãnh đạo phòng Cơng thương QUI TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THI Nội dung công việc - Xem xét hồ sơ kết thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Qui trinh ban hanh QD XPVPHC linh vuc xay dung, Qui trinh ban hanh QD XPVPHC linh vuc xay dung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay