SKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:43

SKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà MauSKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà MauSKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà MauSKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà MauSKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà MauSKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà MauSKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà MauSKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Về số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Mau I Phần mở đầu Chuẩn quốc gia trường học xem thước đo đánh giá hình thức hoạt động hiệu đạt loại hình trường, sở để thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Là huyện khó khăn kinh tế, đời sống nhân dân mức trung bình, địa bàn rộng, giao thơng chưa thuận lợi, sở vật chất trường lớp đầu tư chưa nhiều, nguồn lực hạn chế, thời gian qua huyện Trần Văn Thời đơn vị dẫn đầu công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG) tỉnh Mau, đặc biệt hai năm trở lại Tuy nhiên so với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục kết chưa đáp ứng yêu cầu Theo Nghị huyện Đảng Trần Văn Thời lần thứ XII, đến năm 2015 toàn huyện có 70% trường ĐCQG Đây tiêu mang tính đột phá nghiệp giáo dục huyện Bởi vì, để nâng cao chất lượng giáo dục, để giáo dục phát triển, khơng có giải pháp khác xây dựng trường theo hướng ĐCQG Bên cạnh, xây dựng trường ĐCQG tiêu chí quan trọng đề án xây dựng nông thôn Với kinh nghiệm thân việc xây dựng trường ĐCQG thời gian qua cho thấy, xây dựng trường ĐCQG trình chuẩn bị kỹ mặt, phải có nỗ lực, tâm cao ngành, cấp với hỗ trợ tích cực xã hội, bên cạnh vai trò nòng cốt ngành giáo dục Tỷ lệ 70% trường ĐCQG đến năm 2015 thật thách thức, khơng có biện pháp, giải pháp tốt khó có khả đạt Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với cấp quản lý việc thực nhiệm vụ xây dựng trường ĐCQG thời gian tới, chọn chủ đề sáng kiến kinh nghiệm “Về số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Mau” với nội dung trình bày đây, mong góp phần nhỏ cho nhiệm vụ chung địa phương II Phần nội dungsở lý luận: - Xây dựng trường học ĐCQG mục tiêu quan trọng phát triển nghiệp giáo dục, đồng thời yêu cầu phát triển đất nước, địa -1- phương Yêu cầu phải quán triệt nhận thức hành động từ cấp ủy Đảng, quyền, đến đồn thể, tổ chức trị- xã hội nhân dân địa phương; phải đặt lãnh đạo sâu sắc Đảng - Trong đạo phải có trọng tâm, trọng điểm để tập trung, tránh đầu tư dàn trải, hiệu thấp Trong thực phải gắn chặt mục tiêu phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương; phải trọng số lượng chất lượng chất lượng quan trọng - Việc đầu tư xây dựng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với đề án xây dựng nông thôn Hệ thống nhà trường phải phân bổ hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu học tập học sinh, phù hợp với phân bố dân cư lâu dài, vừa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương Thực trạng nguyên nhân công tác xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2000 – 2010 2.1 Thực trạng: Trường học ĐCQG Bộ GD&ĐT triển khai từ năm 1996 Huyện Trần Văn Thời đơn vị tỉnh Mau xây dựng đề án triển khai thực địa bàn huyện từ năm 2000 Qua 10 năm thực (tính đến năm 2010), tồn huyệntrường công nhận ĐCQG, chiếm tỷ lệ 11,1% Mặc dù có nhiều cố gắng triển khai thực hiện, kết đạt thấp, chưa đáp ứng với kế hoạch đề Vì mà chất lượng giáo dục trường huyện chưa đồng đều, tỉ lệ học sinh, kưu ban, bỏ học, học sinh xếp loại học lực yếu cao, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học nhiều khó khăn, thiếu thốn, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục 2.2 Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chủ yếu sau: Công tác tham mưu, đề xuất chưa thường xuyên, hiệu chưa cao; công tác quy hoạch, kế hoạch chưa phù hợp với thực tế yêu cầu phát triển Công tác tuyên truyền chưa mang tính chiều sâu; số cấp ủy, quyền, ban ngành, đoàn thể phận nhân dân chưa thật quan tâm đến công tác xây dựng trường học ĐCQG Cán quản lý số trường chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trình độ đào tạo kiến thức phụ trợ khác; số giáo viên chưa nhiệt tình cơng tác, tay nghề yếu, chậm đổi phương pháp giảng dạy…; tỷ lệ học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học cao, bình quân 5% Nguồn vốn hạn hẹp, đầu tư thiếu tập trung; nhiều điểm trường thiếu diện tích, mặt để xây dựng; cơng tác xã hội hố giáo dục mang tính hình thức, hiệu thấp Từ nguyên nhân nên tiến độ, kết xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2001- 2010 chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề -2- Một số giải pháp, biện pháp xây dựng trường học ĐCQG triển khai thực thời gian qua huyện Thực Nghị Huyện ủy, HĐND huyện xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2010-2015, Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện tập trung nhiều giải pháp, biện pháp triển khai thực Sau hai năm xây dựng 13 trường học ĐCQG, nâng tổng số trường ĐCQG toàn huyện lên 22 trường Sau xin nêu số giải pháp, biện pháp kinh nghiệm việc xây dựng trường ĐCQG thời gian qua Thứ nhất, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục địa bàn đến năm 2015 năm 2020; điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp đến năm 2020 Phối hợp với ngành liên quan xã, thị trấn quy hoạch, sử dụng đất đảm bảo đủ điều kiện, diện tích xây dựng trường học ĐCQG theo quy định Điều tra thực trạng tiêu chuẩn trường học ĐCQG để làm sở xây dựng kế hoạch cho giai đoạn năm phù hợp với thực tế Khi có đủ điều kiện trên, tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2010- 2015 nhằm để huy động hệ thống trị xã hội vào Giai đoạn trước đây, Phòng GD&ĐT tham mưu ban hành kế hoạch xây dựng trường ĐCQG giai đoạn 2001-2010 khơng có tham mưu ban hành Nghị quyết, Kế hoạch Huyện ủy, HĐND huyện; khơng có điều tra thực trạng, khơng có giải pháp cụ thể…Cho nên, thực không tập hợp sức mạnh nguồn lực hệ thống trị, xã hội để đầu tư xây dựng trường học ĐCQG - Thứ hai, thực tốt công tác tuyên truyền, tuyên truyền phải mang tính chiều sâu, nhiều hình thức Đây giải pháp quan trọng để qua đó, làm cho cấp ủy Đảng, quyền, ngành, đồn thể, tổ chức xã hội; cán bộ, giáo viên ngành giáo dục cha mẹ học sinh hiểu cần thiết phải đầu tư xây dựng trường học ĐCQG mà có trách nhiệm phối hợp với ngành giáo dục để thực Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên năm qua, công tác xây dựng trường học ĐCQG ngành, cấp nhân dân tham gia tích cực, từ việc xây dựng trường sở, cảnh quan, môi trường sư phạm đến việc quan tâm chất lượng giáo dục, tạo điều kiện cho em đến trường học tập… Trước đây, công tác có ngành giáo dục thực - Thứ ba, nâng cao lực quản lý hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên Đây yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục Vì vậy, phải thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng để nâng cao lực đội ngũ CBQL, giáo viên trường học đảm bảo đạt chuẩn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu mà trước mắt phục vụ cho việc xây dựng trường học ĐCQG -3- Hiện nay, lực đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện nâng lên bước đáng kể Trình độ đào tạo đạt chuẩn gần 100%, chuẩn 70% (tỷ lệ trước 80% 30%) 100% hiệu trưởng đạt trình độ đào tạo chuẩn đảm bảo kiến thức phụ trợ khác - Thứ tư, đạo tốt hoạt động dạy học phòng trào thi đua nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục hoạt động Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu Có kế hoạch mở rộng lớp học buổi/tuần THCS, 9-10 buổi/ngày tiểu học bán trú mầm non nơi có điều kiện Thực tế cho thấy, chất lượng mặt giáo dục nói chung năm gần nâng lên rõ rệt Cụ thể, chất lượng giáo dục năm học 2008 – 2009, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm khoản 40%, yếu 10%; năm học 2011 – 2012, tỷ lệ 60% 5% Chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng lên đáng kể, tỷ lệ học sinh giỏi cấp năm sau cao năm trước Đối với trường học ĐCQG, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh giỏi cấp cao trường khác Tỷ lệ lớp học buổi/ngày mức quy định - Thứ năm, cần tranh thủ nguồn vốn tỉnh, huyện, chương trình, dự án để đầu tư đầu tư theo hướng tập trung, tránh dàn trải, hiệu thấp Đối với kinh phí nghiệp giáo dục hàng năm phải dành từ 30% từ kinh phí hoạt động để phục vụ xây dựng trường học ĐCQG Tranh thủ hỗ trợ từ ngân sách huyện cho việc mở rộng diệc tích, san lắp mặt bằng, xây dựng cơng trình phụ, phòng chức năng, phòng hiệu bộ… Do nguồn vốn khó khăn, nên việc lập kế hoạch xây dựng trường học ĐCQG phải thực theo thứ tự ưu tiên từ “dễ đến khó” Những trường có đủ điều kiện, suất đầu tư thấp thực trước; trường khó khăn diện tích, mặt bằng, suất đầu tư lớn thực sau; thời gian phải có kế hoạch khắc phục, đầu tư dần, xây dựng công trình phụ, tạo cảnh quan, mơi trường xanh-sạch-đẹp…Trước đầu tư dàn trải, không tranh thủ tốt nguồn vốn, chương trình, dự án, nên tiến độ thực chậm - Thứ sáu, thực tốt công xã hội hóa giáo dục Đây giải pháp quan trọng nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội phục vụ cho giáo dục theo chủ trương Đảng Nhà nước Chính thực tốt cơng tác này, năm qua huy động đáng kể đóng góp xã hội cho giáo dục nói chung, xây dựng trường ĐCQG nói riêng Trong hai năm qua, vận động nhân dân hiến 3.000 m2 đất để mở rộng diện tích xây dựng trường đạt chuẩn; đóng góp cơng sức, vật chất để chăm lo, tu sửa, xây dựng trường lớp trị giá tỷ đồng Việc xây dựng trường ĐCQG xem trách nhiệm chung ngành, cấp xã hội -4- III Phần kết luận Kết luận Qua việc triển khai thực giải pháp, biện pháp nêu xây dựng trường học ĐCQG thời gian qua đem lại kết thiết thực Trong hai năm xây dựng 13 trường, tăng trường so với mười năm trước Điều khẳng định rằng, giải pháp, biện pháp đắn, phù hợp hiệu Tuy nhiên, khó lớn xây dựng trường học ĐCQG nguồn vốn, kế hoạch xây dựng trường học ĐCQG thời gian tới nặng nề, số lượng nhiều, suất đầu tư lớn, ngân sách eo hẹp Theo tôi, để đạt kế hoạch, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Mau cần nghiên cứu có văn hướng dẫn, đạo vận dụng linh hoạt tiêu chuẩn sở vật chất cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để nhằm giảm suất đầu tư, giải khó khăn nguồn vốn, như: sáp nhập giảm bớt số phòng chức khơng cần thiết, giảm bớt qui mơ đầu tư số hạng mục cơng trình (sân, hàng rào ) thảm cỏ, xanh… Khuyến nghị đề xuất - Như trình bày trên, cơng tác xây dựng trường học ĐCQG đòi hỏi phải có chung tay vào ngành, cấp, vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền quan trọng Khơng nên xem nhiệm vụ xây dựng trường học ĐCQG riêng ngành giáo dục, từ giao khốn cho ngành giáo dục thực Làm dẫn đến tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khơng huy động sức mạnh hệ thống trị, xã hội để đầu tư phát triển cho giáo dục - Hiện theo phân cấp tỉnh, kinh phí đầu tư xây dựng trường ĐCQG cấp THCS ngân sách tỉnh đảm nhiệm; cấp mầm non, tiểu học ngân sách huyện đảm nhiệm Trên thực tế số trường tiểu học, mầm non gấp hai đến ba lần trường THCS, tương ứng số trường ĐCQG theo kế hoạch Cho nên, theo phân cấp trên, ngân sách huyện thực đạt kế hoạch Đề xuất với cấp tỉnh cần có chế phù hợp để hỗ trợ cho cấp huyện việc đầu tư xây dựng trường ĐCQG thời gian tới Xác nhận Thủ trưởng đơn vị Người thực Mai Thanh Hải -5- Hết -6- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Về số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Mau I Phần mở đầu Chuẩn quốc gia trường học xem thước đo đánh giá hình thức hoạt động hiệu đạt loại hình trường, sở để thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Là huyện khó khăn kinh tế, đời sống nhân dân mức trung bình, địa bàn rộng, giao thơng chưa thuận lợi, sở vật chất trường lớp đầu tư chưa nhiều, nguồn lực hạn chế, thời gian qua huyện Trần Văn Thời đơn vị dẫn đầu công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG) tỉnh Mau, đặc biệt hai năm trở lại Tuy nhiên so với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục kết chưa đáp ứng u cầu Theo Nghị huyện Đảng Trần Văn Thời lần thứ XII, đến năm 2015 tồn huyện có 70% trường ĐCQG Đây tiêu mang tính đột phá nghiệp giáo dục huyện Bởi vì, để nâng cao chất lượng giáo dục, để giáo dục phát triển, khơng có giải pháp khác xây dựng trường theo hướng ĐCQG Bên cạnh, xây dựng trường ĐCQG tiêu chí quan trọng đề án xây dựng nông thôn Với kinh nghiệm thân việc xây dựng trường ĐCQG thời gian qua cho thấy, xây dựng trường ĐCQG trình chuẩn bị kỹ mặt, phải có nỗ lực, tâm cao ngành, cấp với hỗ trợ tích cực xã hội, bên cạnh vai trò nòng cốt ngành giáo dục Tỷ lệ 70% trường ĐCQG đến năm 2015 thật thách thức, khơng có biện pháp, giải pháp tốt khó có khả đạt Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với cấp quản lý việc thực nhiệm vụ xây dựng trường ĐCQG thời gian tới, chọn chủ đề sáng kiến kinh nghiệm “Về số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Mau” với nội dung trình bày đây, mong góp phần nhỏ cho nhiệm vụ chung địa phương II Phần nội dungsở lý luận: - Xây dựng trường học ĐCQG mục tiêu quan trọng phát triển nghiệp giáo dục, đồng thời yêu cầu phát triển đất nước, địa -7- phương Yêu cầu phải quán triệt nhận thức hành động từ cấp ủy Đảng, quyền, đến đồn thể, tổ chức trị- xã hội nhân dân địa phương; phải đặt lãnh đạo sâu sắc Đảng - Trong đạo phải có trọng tâm, trọng điểm để tập trung, tránh đầu tư dàn trải, hiệu thấp Trong thực phải gắn chặt mục tiêu phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương; phải trọng số lượng chất lượng chất lượng quan trọng - Việc đầu tư xây dựng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với đề án xây dựng nông thôn Hệ thống nhà trường phải phân bổ hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu học tập học sinh, phù hợp với phân bố dân cư lâu dài, vừa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương Thực trạng nguyên nhân công tác xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2000 – 2010 2.1 Thực trạng: Trường học ĐCQG Bộ GD&ĐT triển khai từ năm 1996 Huyện Trần Văn Thời đơn vị tỉnh Mau xây dựng đề án triển khai thực địa bàn huyện từ năm 2000 Qua 10 năm thực (tính đến năm 2010), tồn huyệntrường công nhận ĐCQG, chiếm tỷ lệ 11,1% Mặc dù có nhiều cố gắng triển khai thực hiện, kết đạt thấp, chưa đáp ứng với kế hoạch đề Vì mà chất lượng giáo dục trường huyện chưa đồng đều, tỉ lệ học sinh, kưu ban, bỏ học, học sinh xếp loại học lực yếu cao, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học nhiều khó khăn, thiếu thốn, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục 2.2 Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chủ yếu sau: Công tác tham mưu, đề xuất chưa thường xuyên, hiệu chưa cao; công tác quy hoạch, kế hoạch chưa phù hợp với thực tế yêu cầu phát triển Công tác tuyên truyền chưa mang tính chiều sâu; số cấp ủy, quyền, ban ngành, đoàn thể phận nhân dân chưa thật quan tâm đến công tác xây dựng trường học ĐCQG Cán quản lý số trường chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trình độ đào tạo kiến thức phụ trợ khác; số giáo viên chưa nhiệt tình cơng tác, tay nghề yếu, chậm đổi phương pháp giảng dạy…; tỷ lệ học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học cao, bình quân 5% Nguồn vốn hạn hẹp, đầu tư thiếu tập trung; nhiều điểm trường thiếu diện tích, mặt để xây dựng; cơng tác xã hội hố giáo dục mang tính hình thức, hiệu thấp Từ nguyên nhân nên tiến độ, kết xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2001- 2010 chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề -8- Một số giải pháp, biện pháp xây dựng trường học ĐCQG triển khai thực thời gian qua huyện Thực Nghị Huyện ủy, HĐND huyện xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2010-2015, Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện tập trung nhiều giải pháp, biện pháp triển khai thực Sau hai năm xây dựng 13 trường học ĐCQG, nâng tổng số trường ĐCQG toàn huyện lên 22 trường Sau xin nêu số giải pháp, biện pháp kinh nghiệm việc xây dựng trường ĐCQG thời gian qua Thứ nhất, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục địa bàn đến năm 2015 năm 2020; điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp đến năm 2020 Phối hợp với ngành liên quan xã, thị trấn quy hoạch, sử dụng đất đảm bảo đủ điều kiện, diện tích xây dựng trường học ĐCQG theo quy định Điều tra thực trạng tiêu chuẩn trường học ĐCQG để làm sở xây dựng kế hoạch cho giai đoạn năm phù hợp với thực tế Khi có đủ điều kiện trên, tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2010- 2015 nhằm để huy động hệ thống trị xã hội vào Giai đoạn trước đây, Phòng GD&ĐT tham mưu ban hành kế hoạch xây dựng trường ĐCQG giai đoạn 2001-2010 khơng có tham mưu ban hành Nghị quyết, Kế hoạch Huyện ủy, HĐND huyện; khơng có điều tra thực trạng, khơng có giải pháp cụ thể…Cho nên, thực không tập hợp sức mạnh nguồn lực hệ thống trị, xã hội để đầu tư xây dựng trường học ĐCQG - Thứ hai, thực tốt công tác tuyên truyền, tuyên truyền phải mang tính chiều sâu, nhiều hình thức Đây giải pháp quan trọng để qua đó, làm cho cấp ủy Đảng, quyền, ngành, đồn thể, tổ chức xã hội; cán bộ, giáo viên ngành giáo dục cha mẹ học sinh hiểu cần thiết phải đầu tư xây dựng trường học ĐCQG mà có trách nhiệm phối hợp với ngành giáo dục để thực Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên năm qua, công tác xây dựng trường học ĐCQG ngành, cấp nhân dân tham gia tích cực, từ việc xây dựng trường sở, cảnh quan, môi trường sư phạm đến việc quan tâm chất lượng giáo dục, tạo điều kiện cho em đến trường học tập… Trước đây, công tác có ngành giáo dục thực - Thứ ba, nâng cao lực quản lý hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên Đây yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục Vì vậy, phải thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng để nâng cao lực đội ngũ CBQL, giáo viên trường học đảm bảo đạt chuẩn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu mà trước mắt phục vụ cho việc xây dựng trường học ĐCQG -9- Hiện nay, lực đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện nâng lên bước đáng kể Trình độ đào tạo đạt chuẩn gần 100%, chuẩn 70% (tỷ lệ trước 80% 30%) 100% hiệu trưởng đạt trình độ đào tạo chuẩn đảm bảo kiến thức phụ trợ khác - Thứ tư, đạo tốt hoạt động dạy học phòng trào thi đua nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục hoạt động Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu Có kế hoạch mở rộng lớp học buổi/tuần THCS, 9-10 buổi/ngày tiểu học bán trú mầm non nơi có điều kiện Thực tế cho thấy, chất lượng mặt giáo dục nói chung năm gần nâng lên rõ rệt Cụ thể, chất lượng giáo dục năm học 2008 – 2009, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm khoản 40%, yếu 10%; năm học 2011 – 2012, tỷ lệ 60% 5% Chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng lên đáng kể, tỷ lệ học sinh giỏi cấp năm sau cao năm trước Đối với trường học ĐCQG, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh giỏi cấp cao trường khác Tỷ lệ lớp học buổi/ngày mức quy định - Thứ năm, cần tranh thủ nguồn vốn tỉnh, huyện, chương trình, dự án để đầu tư đầu tư theo hướng tập trung, tránh dàn trải, hiệu thấp Đối với kinh phí nghiệp giáo dục hàng năm phải dành từ 30% từ kinh phí hoạt động để phục vụ xây dựng trường học ĐCQG Tranh thủ hỗ trợ từ ngân sách huyện cho việc mở rộng diệc tích, san lắp mặt bằng, xây dựng cơng trình phụ, phòng chức năng, phòng hiệu bộ… Do nguồn vốn khó khăn, nên việc lập kế hoạch xây dựng trường học ĐCQG phải thực theo thứ tự ưu tiên từ “dễ đến khó” Những trường có đủ điều kiện, suất đầu tư thấp thực trước; trường khó khăn diện tích, mặt bằng, suất đầu tư lớn thực sau; thời gian phải có kế hoạch khắc phục, đầu tư dần, xây dựng cơng trình phụ, tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp…Trước đầu tư dàn trải, không tranh thủ tốt nguồn vốn, chương trình, dự án, nên tiến độ thực chậm - Thứ sáu, thực tốt công xã hội hóa giáo dục Đây giải pháp quan trọng nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội phục vụ cho giáo dục theo chủ trương Đảng Nhà nước Chính thực tốt cơng tác này, năm qua huy động đáng kể đóng góp xã hội cho giáo dục nói chung, xây dựng trường ĐCQG nói riêng Trong hai năm qua, vận động nhân dân hiến 3.000 m2 đất để mở rộng diện tích xây dựng trường đạt chuẩn; đóng góp cơng sức, vật chất để chăm lo, tu sửa, xây dựng trường lớp trị giá tỷ đồng Việc xây dựng trường ĐCQG xem trách nhiệm chung ngành, cấp xã hội - 10 - III Phần kết luận Kết luận Qua việc triển khai thực giải pháp, biện pháp nêu xây dựng trường học ĐCQG thời gian qua đem lại kết thiết thực Trong hai năm xây dựng 13 trường, tăng trường so với mười năm trước Điều khẳng định rằng, giải pháp, biện pháp đắn, phù hợp hiệu Tuy nhiên, khó lớn xây dựng trường học ĐCQG nguồn vốn, kế hoạch xây dựng trường học ĐCQG thời gian tới nặng nề, số lượng nhiều, suất đầu tư lớn, ngân sách eo hẹp Theo tôi, để đạt kế hoạch, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Mau cần nghiên cứu có văn hướng dẫn, đạo vận dụng linh hoạt tiêu chuẩn sở vật chất cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để nhằm giảm suất đầu tư, giải khó khăn nguồn vốn, như: sáp nhập giảm bớt số phòng chức khơng cần thiết, giảm bớt qui mơ đầu tư số hạng mục cơng trình (sân, hàng rào ) thảm cỏ, xanh… Khuyến nghị đề xuất - Như trình bày trên, cơng tác xây dựng trường học ĐCQG đòi hỏi phải có chung tay vào ngành, cấp, vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền quan trọng Không nên xem nhiệm vụ xây dựng trường học ĐCQG riêng ngành giáo dục, từ giao khốn cho ngành giáo dục thực Làm dẫn đến tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm không huy động sức mạnh hệ thống trị, xã hội để đầu tư phát triển cho giáo dục - Hiện theo phân cấp tỉnh, kinh phí đầu tư xây dựng trường ĐCQG cấp THCS ngân sách tỉnh đảm nhiệm; cấp mầm non, tiểu học ngân sách huyện đảm nhiệm Trên thực tế số trường tiểu học, mầm non gấp hai đến ba lần trường THCS, tương ứng số trường ĐCQG theo kế hoạch Cho nên, theo phân cấp trên, ngân sách huyện thực đạt kế hoạch Đề xuất với cấp tỉnh cần có chế phù hợp để hỗ trợ cho cấp huyện việc đầu tư xây dựng trường ĐCQG thời gian tới Xác nhận Thủ trưởng đơn vị Người thực Mai Thanh Hải - 11 - - 12 - ... nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau I Phần mở đầu Chuẩn quốc gia trường học xem thước đo đánh giá hình thức hoạt động hiệu đạt loại hình trường, ... nghiệm Về số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau với nội dung trình bày đây, mong góp phần nhỏ cho nhiệm vụ chung địa. .. mục tiêu, kế hoạch đề -2- Một số giải pháp, biện pháp xây dựng trường học ĐCQG triển khai thực thời gian qua huyện Thực Nghị Huyện ủy, HĐND huyện xây dựng trường học ĐCQG giai đoạn 2010-2015, Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, SKKN Về một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay