Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

77 9 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:33

Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - - tài: - - KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Nông lâm k t h p Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - tài: - - KHÓA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Nông lâm k t h p Khoa : Lâm nghi p L p : K43 - NLKH Khóa h c : 2011 - 2015 Gi IH C ng d n Khoa Lâm nghi p - : ThS Nguy n Vi i h c Nông Lâm Thái Nguyên - 2015 i L IC cs ng ý c a ban giám hi i H c Nông Lâm Thái Nguyên, s phân công c a ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p s th ng d n Th.S Nguy n Vi tri th c b c hi tài a vi c s d ng loài th c v t làm thu c c ng ý c a u ng bào dân t c Mông t i Cán T - huy n Qu n B - t hoàn thành khóa lu n tơi xin bày t lòng bi s ct i H c Nông Lâm Thái Nguyên, ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p, chân thành c truy ng d n, gi ng d y t ki n th c su t trình h c t p, nghiên c u rèn luy n t i c bi t, xin chân thành c tr c ti ng d y giáo ThS Nguy n Vi tơi th c hi n thành cơng khóa lu n Xin g i l i c c t i UBND Cán T toàn th nhân dân u ki n thu n l thu th p s li u tài t t nghi p M bu tc g th c hi tài m t cách hoàn ch nh nh t, song u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, ti p c n v i th c t s n xu n ch v ki n th c kinh nghi m nên không th tránh kh i nh ng thi u sót nh nh mà b n thân khơng th nhìn th c s góp ý ki n, phê bình c a q th y b hồn ch c R t mong nh n khóa lu a Cu i tơi kính chúc q th y cô d i s c kh e, thành công s nghi p cao quý M t l n n a xin chân thành c Sinh viên c ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 4.1 K t qu u tra h s d ng thu hái thu c t i khu v c nghiên c u 23 B ng 4.2 m hình thái phân b m t s thu c tiêu bi cs d ng làm thu c t i Cán T - huy n Qu n B - t nh Giang .24 B ng 4.3 Các thu c ch y u c i Mông t i Cán T - huy n Qu n B - t nh Giang 53 iii DANH M C M U BI U Trang M u bi u 01 c s d ng làm thu c n u tra .20 M u bi u 02 Thơng tin v lồi s d ng làm thu c u tra .21 iv DANH M C CÁC T , C M T BTTN : B o t n thiên nhiên GT : Gi i tính :H IUCN VI T T T ng nhân dân : T ch c B o t n thiên nhiên tài nguyên thiên nhiên Qu c t NXB : Nhà xu t b n PRA : Stt : S th t TCN UBND có s tham gia c công nguyên : y ban nhân dân VQG n qu c gia WHO : T ch c y t th gi i : Y h c hi YHCT : i v M CL C Trang PH N M 1.1 U tv 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u 1.4 a khóa lu n 1.4 1.4 PH N T NG QUAN TÀI LI U VÀ V NGHIÊN C U 2.1 C s khoa h c 2.2 Tình hình nghiên c u s d ng th c v t làm thu c Th gi i Vi t Nam 2.2.1 Trên th gi i 2.2.2 Vi t Nam 2.3 T ng quan khu v c nghiên c u u ki n t nhiên u ki PH N IT nh t , h i NG, N I DUNG VÀ PH NGHIÊN C U it ng ph m vi nghiên c u c m, th i gian ti n hành 3.3 N i dung nghiên c u 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 3.4.1 Ph ng pháp thu th p thông tin 3.4.2 Ph ng pháp ngo i nghi p NG PHÁP vi 3.4.3 Ph ng pháp n i nghi p PH N K T QU NGHIÊN C U 4.1 Tình hình s d ng khai thác loài th c v t làm thu c t i Cán T - huy n Qu n B - t nh Giang 4.1.1 Tình hình chung 4.1.2 Hi n tr ng khai thác, s d ng ch bi n thu c m hình thái sinh thái m t s thu c tiêu bi c ng i Mông s d ng làm thu c t i Cán T - huy n Qu n B - t nh Giang 4.3 M t s thu c c a ng i Mông t i Cán T - huy n Qu n B - t nh Giang 4.4 Ngu n g c c a nh ng loài th c v t r ng làm thu c 4.5 Nguyên nhân suy gi m ngu n tài nguyên thu t n phát tri n 4.5.1 Nguyên nhân suy gi m ngu n tài nguyên thu c 4.5.2 xu t m t s gi i pháp b o t n phát tri n PH N K T LU 5.1 K t lu n 5.2 ngh NGH xu t gi i pháp b o PH N M 1.1 U tv Tri th c b b ns a m t nh ng thành t quan tr ng góp ph n t o nên at quan h c a m i c i, tài s n trình phát tri n, ph n ánh m i ng v tri n c a nhi u qu ng t nhiên h i Kinh nghi m phát m t th c t , tri th c khoa h c hi nh ng thách th c v kinh t i nh - ng - h i Trong c ch n l c b o t n m t th i gian lâu dài, tri th c b i nh ng hi u ng tích c c trình phát tri n c a h i Trong th i gian g khoa h c quan tâm c g c a nhi nghi l gi cv c bi c nhi u nhà trí, vai trò, ch c ch a b nh, trang ph c, d ng c , t ng vùng t thu d ng c nhà khoa h c nghiên c u nhi u nh t M c dù mang l i nhi u l thu c v n loài làm c quan tâm khai thác, b o t n phát tri n m t cách b n v ng M t khác, loài th c v tr ng t c thu hái t n nhà n c gây t cách q m c m t s lồi khơng kh y c n ph i có nh b o t n phát tri n th c v t làm thu c có giá tr t nhiên nhiên Xu t phát t yêu c cs ng ý c a khoa Lâm nghi p ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Tôi ti n hành th c hi n khóa lu n: tri th c b a vi c s d ng loài th c v t làm thu c c dân t c Mông t i Cán T - huy n Qu n B - t thác ti ng kê thêm m t s loài th c v t r thu giá tr c 1.2 M u ng bào nh m khai c s d ng b o t n phát tri n thu c có i Mơng u Tìm hi u ki n th c b a kinh nghi m c ng bào dân t c Mông vi c s d ng lồi th c v t làm thu c góp ph n b o t n, khai thác phát tri n ngu n gen thu c t i Cán T - huy n Qu n B - t nh Giang 55 Stt Bài thu c Tên thu c B ph n s d ng Chùa k pá C Rau di p cá Lá Thông phua R Tr ng l p C Cách dùng quang Ch a b nh Chùa mót c u Ch nía C Lá Khít r t lía Chùa k Ch c , ho, c m, s c 10 11 12 Ch a b nh v da c bơi Giã nát nhét vào l Vò nát nhét vào l b sâu ng C Lá X t lành ch Thân Ng i c u Lá N u v i tr m V r Giã nát bôi Lá Vò nát da Lá p nát bơi C Ch a b nh gan Ch a Mài l Lá Pà cú lò Su ng r n c n Ch a s t Chúa cào già Thân L i pì x Lá C c nát C Chùa mót si t C ut u a Ch m nh r i bu c Ninh th t n ng Ninh th C P cáy C Tr ng l p C Qu c chì R ng 56 Stt Bài thu c Tên thu c B ph n s d ng Pà cú sơng Lá T o mò t t C ng Ch a nhi t 13 mi ng, Chùa t xó Ch mùa chát i 14 15 16 t gân Ch a bênh d dày 17 Lá Má chùa lành Thân Khà lía Lá Róc chành lâu R + ru t chu i 19 20 21 Nhai ho c ng m p nát th i vào mi ng N u th ut u C Bìa lía V ng Xú ta nành Lá ng Cò lía m t T m bóp d i Lá Cá c u Thân, c X r cánh Thân, r Mài l Giã l Mài l c u ng cr a c u ng ng b y Qu c ló tra, 18 ng Giã nát bôi, ng m Ch Ch a N u v i tr Th i vào mi ng Trí p Ch Cách dùng phong lan v Ch a b nh phù Ch a b nh ph i Ch ng Lá Ng i c u Lá Xí ch C Chùa cá ch Lá ng Lá qu c ma ng C C cành a ng p lên 57 Stt Bài thu c Tên thu c B ph n s d ng Cách dùng C Giã nát bôi kinh Chò b u hâu, 22 Ch a b ng b ng, mâm xôi 23 24 25 26 27 28 Ch a ng Chùa nò s c Ch ng ru t th a Ch u Ch c tai Ch a d tim m ch Lá to ng Lá a cho m r Chùa chò Lá Nhét vào l tai Chùa bóc cát Lá Vò nát da Rau má Ch a b nh ng Cây th u d u chì ng Lá C c Chu i kim ngân C a C ng Ninh v i th Hoa Qua b ng 4.3 cho ta th y thu c c Cán T r t nhi ng bào dân t c Mông t i ng phong phú, m t lồi có th ch c nhi u lo i b nh khác nhau, m t lo i b nh có nhi u lo i có th ch a kh i v i b ph n s d ng, cách dùng ch bi n khác H c sau c s d ng ln nên có hi u l c cao khơng gây tác d ng ph Tuy s li u b ng v n q so v i th c t c m t ph n kinh nghi m hi u bi t c thu c Có th th y m n ánh i dân v lồi th c v t làm i có m t cách b c thu c khác nhau, thu p 58 u nh m m t tc m ab i s c kh e cho i 4.4 Ngu n g c c a nh ng loài th c v t r ng làm thu c Qua ti p xúc tr c ti u tra v loài th c v t làm thu nh ng quý, ch y u cl yt r i núi ho y Có c nhi u lo i b nh r t khó tìm nên ph r nh núi cao m n ng c ng khơng nhi u khai thác m c Cho t i s h ng lồi thu c v n r t trình nh n th c c a h h n ch th m t u tra tơi th y m i thơn ch có ng xung quanh nhà ho c tr ngu n gi ng ph c v t i ch tr ng xong không s y nh m gi thu t gây tr ng nên ph n l n c 4.5 Nguyên nhân suy gi m ngu n tài nguyên thu xu t gi i pháp b o t n phát tri n 4.5.1 Nguyên nhân suy gi m ngu n tài nguyên thu c Tài nguyên r ng trình phát tri n i, có giá tr to l n vi c phòng h , b o v thái, ch ng xói mòn, h t ngồi s n ph m g r ng cho s n ph m lâm s n g ph c v nhu c u thi t y u c a c H c ng sinh ng h i i dân s ng ph thu c vào r ng, l y g xây d ng nhà i dân s d ng r t nhi u lo i lâm s n g khác làm cho tài nguyên r ng tr nên c n ki t, nhi ch ng t t phân tích thành hai * Nguyên nhân tr c ti p: - p - L ch thu hái m t s loài th c v t làm thu - khai thác c i dân cao iv 59 - Phá r y - Nhu c u khai thác g l n làm n thu c * Nguyên nhân gián ti p - i dân có cu c s ng th p nên n th c t m quan tr ng c a tài nguyên thu c - Di t dành cho s n xu t nơng nghi p ít, ph n l t r ng không canh tác hoa màu - Do t nhanh làm cho thi ph i vào r ng khai thác, ch t phá r ng - ng c a n n kinh t th i dân ki m k sinh nhai ng, công cu c cơng nghi p hóa hi n i hóa làm cho giá tr c a m t hàng t r ng ngày cao nh t lâm s n g - lu t th ng nh t, nh ch t ch chí p lý công tác qu n lý, b o v lâm s n g - Phong t c t p quán c phát tri n thu i dân l c h ph c v l i ích c ng - phân tích nhu c u th c bi 4.5.2 t cách gây tr ng nh giá s n ph ng c rõ xu t m t s gi i pháp b o t n phát tri n m b o tính kh thi tri n khai công tác qu n lý thu c, ch tc i m i v m t nh n th c c a quy n c p, c a cán b nhân dân t ph i h v vai trò, giá tr kinh t c a lâm s n ngồi g , c n có s ng b vi c b o v r ng, b o t ng sinh h c, khai thác s d ng loài làm thu c m t cách hi u qu , b n v ng - Nâng cao nh n th i pháp v a mang tính c m t v a mang tính lâu dài - T o nhi tu c làm cho n ng i dân nh t nh i pháp mang tính nh lâu dài 60 - ch vùng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, t, giao r h t qu n lý b o v - C ng c thêm lu t b o v r r ng công tác qu n g - Nghiên c u quy ho cao cv n thu c có giá tr kinh t gây tr ng hi u qu - Khuy n khích s n có c a c i dân b o t n, phát tri n d a ngu n tri th c b a ng v th c v t r ng làm thu c - C n có d án v b o t n ki n th c b a nh m gi c ki n th c vi c b o t n ngu n gen thu c quý hi m - Ph i h p v i chuyên gia, t ch c nghiên c u v cơng d ng, thành ph n lồi, cách dùng, k thu t gây tr tin c y, xác có hi u qu ph c t c, qu c t - C n có sách h tr c bi n h bi t b c thu c, có nhi u kinh nghi m t h gìn gi i n cho th h mai sau - T ch c l p t p hu o ng n h n v vai trò to l n c a thu c, k thu t gây tr ng, b o v ng sinh h c, cân b ng sinh thái - Khuy làm thu tr ng nhi t canh tác i th c v t n nhà - C n in n tài li u, treo bi n c m khai thác r ng, khai thác lâm s n g -C b ac i dân nh n th c, h n ch n r ng t nhiên án thi t th c nh m b o t n ngu n ki n th c i dân, b o t n ngu n gen thu c quý hi m 61 PH N K T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n Qua trình tìm hi u v tri th c b r ng làm thu c c a s d ng loài th c v t i dân t c Mông t i Cán T - huy n Qu n B - t nh Giang ta có th rút nh ng k t lu n sau: - V i 28 thu c 83 loài th c v p miêu t i dân s d ng làm thu c ch a b nh hàng ngày có th th y: + Phân b : Các thu c phân b m t ph m vi r ng l tìm th y d dàng phát hi u ki n thu n l m i có b nh t thu hái tìm th y nó, s d ng c có th m c r ng già, r i núi th p, b sơng, b su y, th m trí xung quanh nhà + Thành ph n loài cây: Trong thu c c loài cây, chúng t n t i nh nhi u d ng s ng khác v i nh ng b ph n s d ng nh t r , thân, lá, hoa, qu , h t Ch c n bi t cách s d ng chúng cách linh ho t k c c , g , b i, th c v t b c th ch a b nh u có th làm thu c c + Công d ng: m i dân t c m i vùng mi n có nh ng thu c khơng gi ng nhau, dân t c s d ng làm thu c ch y i dân có r t nhi u dân t c khác l phong phú Nói chung thu ng v n ch a b nh khác, giá tr s d ng c a r t i dân hay s d ng có th ch c bách b nh c nh ng b nh nan y mà tây y không ch a kh i dùng thu c nam kh i hoàn toàn + Cách dùng: Tr i qua bi t cách làm th i, b ng nh ng kinh nghi m v i nh ng vô tri vô giác tr thành thu m t trình ki m nghi m lâu dài Cách pha ch h t s u ng, 62 ninh th t c nóng u ng, giã nát u , rang cho m u nghi y + Thu hái: Vì s ng d a vào r vi ng v i vi c y g n bó v i r ng nên cơng n, d dàng th c hiên Ch c r y k t h p hái thu nc nhà b o qu n ho c tr cv phòng m b nh D a v n ki n th c v n có t làm thu c c i, cách th c gây tr ng loài i dân ch y u d a vào kinh nghi m v n có Tuy ch v i cơng c i kinh nghi m v n có c ng v i kh giúp h thành công vi c gây tr 5.2 t canh tác ngh u tra loài th c v t làm thu c c ng bào dân t c Mông t i Cán T - huy n Qu n B - t nh Giang nh n th y t n t i m t s nguyên nhân sau nên khóa lu t s hoàn ch mu n: - Th i gian th c t p t t nghi p trùng v i th i gian mùa v c nên thu th c thu c có giá tr g - i dân m nghiên c u ch bó h p Cán T i dân nhà u hi n h t c tình hình thu hái s d ng thu ng phong phú c a loài th c v t làm thu c - a hình Cán T hi m tr i dân phân b l t u tra - Các loài th c v t làm thu c phân b u, h nh núi cao c n tr vi c thu th p m u - Th i gian th c t p t t nghi p h n ch th x lý s li u, tra c u tên khoa h c, tên la tinh, b , h , loài - Do l u tiên làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c nên ch c ch n tài không th tránh kh i nh ng thi u sót 63 T nh ng t n t i h ts ng c n b trí, s p x p th i gian th c t p t t nghi p cho sinh viên có th c k t qu - C n b trí th i gian th c t h p v i yêu c u c - ngh a c k t qu ng ngh khóa sau ph i ti n hành th c t p t t nghi p ph m vi r ng l - ng c n gi ng d y, làm quen cho sinh viên t nh th c t p không g p nhi u 64 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng vi t Báo cáo k t qu th c hi n phát tri n kinh t - h ng nhi m v tr h p th Cán T khóa XVIII nhi m k 2011-2016 n H p (1999), Cây c có ích Vi t Nam, T p 1, NXB Giáo d c S d ng h p ch t thiên nhiên làm thu c m t B l a ch n thông thái c a nhân lo i, nghiên c u viên cao c p, vi n y h c b a Vi t Nam Mùa A D nh (2012), Tìm hi u tri th c b v t làm thu c c a c huy n Sông Mã a s d ng lồi th c i dân t c Mơng t i N m Ty t , khóa lu n t t nghi iH ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên Tr n H ng H nh (1996), Ngh thu c nam c truy n , Lu n án t t nghi p khoa h c l ch s chuyên ngành dân t c h c Giàng Thìn H u (2012), Tìm hi u tri th c b v t làm thu c c a s d ng loài th c ng bào dân t c Mông t i Thanh Vân Qu n B - t nh Giang, khóa lu n t t nghi i H c, tr huy n ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên Hoa, Tài nguyên kinh nghi m s d ng thu c t i khu r ng c d ng Copia - Thu n Châu - , giáo viên khoa Nông Lâm i H c Tây B c Tìm hi u ki n th c b a trình s d ng m t s loài làm thu c ch a b nh c a c N huy ih ng Chà t ng dân t c Thái n Biên, khóa lu n t t nghi p i H c Nông Lâm Thái Nguyên 65 H i ngh khoa h c toàn qu c v sinh thái tài nguyên sinh v t l n th 5, Tri th c s d ng loài thu c c a c ki u t ng dân t m VQG B ch Mã 10.Tr n Th Lan (2005), Nghiên c u m t s gi i pháp b o t n phát tri n ngu n tài nguyên thu c t i San Tràng - thi Lai Châu - Lai Châu, Khóa lu n t t nghi i h c, i h c Nông lâm Thái nguyên c li u b 11 Nguy n Cao Long (2009), phát tri t canh tác c Kbang a: thách th c kh i Bana t i Konpne t nh Gia Lai, khóa lu n t t nghi iH huy n iH c Nơng Lâm TP.H Chí Minh 12 T t L i (2006), Cây thu c v thu c Vi t Nam, NXB Y h c, N i i tác gi (2001), Tài nguyên th c v t có tinh d u 13 Vi t Nam t p I, NXB Nông nghi p N i Góp ph n nghiên c u b o t n thu c 14 Tr Lu VQG Ba Vì, c h c, N i p (2007), C m nang thu c c n b o v 15 Nguy M Vi t Nam, NXB i Lâm s n g Vi t Nam Tu 16 Nguy p, NXB Y h c phát tri n y t c ng ng c a dân t c thi u s Vi t Nam, T ng (2002), Nghiên c u 17 c c tháng 12 ng c a m t s y u t hoàn ng c a th o qu t i San S H - huy n Lào Cai, Lu th c s chuyên ngành Lâm nghi t nh i h c Lâm nghi p Vi t Nam 18 Nguy n Th Thoa (2007), Bài gi ng mơn Lâm S n Ngồi G , dành cho sinh viên chuyên ngành Nông Lâm K t H i H c Nông Lâm Thái Nguyên 19 Ph m Minh To i Ph nhi i n (2005), c th o r lâm s n g , tr.23-26 PH L C Ph l c 01: B ng k t qu u tra tình hình s d ng thu hái thu c t i khu v c nghiên c u Stt ng xuyên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x S d ng Không ng xuyên i thu hái Không s d ng Nam x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x N x x x x x x x x x x x Ph l c 02: B ng danh sách h STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tên h Tráng Th Sính Lù Ch G u Sùng Ch L nh Lù Phái H Lù Mí ch Lù Sính Giàng Sình V ng Sính Tráng Nhìa Sau Thào V n T a Lù Sánh Pó H ng Th M Vàng Mí Sài Tráng Ch Sáng Thào Mí Dình Giàng Mí C a Tráng Th De Tráng Súa Pao Tráng Mí L nh Giàng Th Vá Mua Mí L H ng Th Giàng H ng Chúa Pao Sùng Mí Phình Sùng Ch Páo Vàng Th Lơ Sính Mí Say Hàng V Say H ng Súa Thò H H ng Chè Dình Tu i 60 64 47 54 28 44 52 61 39 70 46 40 44 32 49 58 65 47 72 44 53 56 67 68 76 38 36 62 49 48 GT N Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N Nam Nam Nam Nam N Nam Nam N Nam N Nam Nam Nam N Nam Nam Nam Nam Nam Dân t c Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông u tra a ch S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T S a Cán T Lùng Vái Lùng Vái Lùng Vái Lùng Vái Lùng Vái Lùng Vái Lùng Vái Lùng Vái uC uI uC uI uC uI uC uI uC uI uC uI uC uI uC uI uC uI uC uI Ph l c 03: Phi u tra, ph ng v i dân S : cv i cung c p thông tin: - H tên: Tu i: Nam - Dân t c: - a ch : B n (xóm): .,xã: ,huy n: ,t nh: - Ngh nghi p (chính/ ph ): - u có): - Ngu n g t c tri th c dân t i khác tìm tòi phát hi i dòng t c truy n l i c h c : - Th i gian làm ngh thu c gia truy n: - Thu nh p t b c thu c: hàng ngày i phiên ch i yêu c u , Khác: - M c thu nh p c th m i l -S -M ts i/ s h c i/h quy cho m t tháng/m ng có th b c thu c ch a b nh: i di n: B Nh ng thơng tin c n bi t v lồi th c v t r c dùng làm thu c: Xin bác (anh/ch /ông/bà) k tên t t c c s d ng làm thu c ch a b nh mà bác (anh/ch /ông/bà) bi t? STT Tên B ph n dùng Cách dùng Công d ng 10 11 12 13 14 15 Xin bác (anh/ch /ông/bà) cho bi t cách s d ng loài k mà bác (anh/ch /ông/bà) bi t? Cách b o qu n sau thu ho ch? 15 i thu th p thông tin ... khai thác loài th c v t làm thu c t i xã Cán T huy n Qu n B - t nh Hà Giang - m hình thái sinh thái m t s thu c tiêu bi i Mông s d ng làm thu c t i xã Cán T - huy n Qu n B - t nh Hà Giang - M... ng làm thu c t i xã Cán T - huy n Qu n B - t nh Hà Giang 4.3 M t s thu c c a ng i Mông t i xã Cán T - huy n Qu n B - t nh Hà Giang 4.4 Ngu n g c c a nh ng loài th c v t r ng làm thu c 4.5 Nguyên... nh cho i dân t c Mông t i xã Cán T - huy n Qu n B - t nh Hà Giang * Ph m vi nghiên c u: - tài ch c ti n hành nghiên c u t i xã Cán T - tài ch ti n hành nghiên c u nh ng ki n th c b d ng loài th
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay