20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án

43 37 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:26

20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án 20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án 20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án 20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án 20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án 20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án ... (7đ) Câu 1: Trong giới hạn sau giới hạn có giá trị hữu hạn A lim 2n  2 01 7  2n  B lim 2n  2 01 7  2n  C lim 49n  2 01 7  4n D lim 2n   2n  2 01 7 Câu 2: Giới x5 1 x3 1 B C D .1 A n 1  n ... x =1 B x=-2 C Đáp án khác D x=-2 x =1 Cho hàm số f ( x)  Khẳng định sau 2 x Hàm số có giới hạn trái điểm B Hàm số có giới hạn phải điểm C Hàm số có giới hạn điểm D Hàm số có giới hạn trái giới. .. x 1 Khẳng định sau ? 3 x A Hàm số có giới hạn bên phải điểm B Hàm số có giới hạn bên trái giới hạn bên phải điểm x  C Hàm số có giới hạn điểm D Hàm số có giới hạn bên trái điểm Câu 11 Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án, 20 đề kiểm tra 1 tiết chương IV – chương giới hạn có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay