Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay tiểu luận cao học

43 12 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:17

LỜI MỞ ĐẦUTrong giai đoạn hiện nay, vốn là một hoạt động vật chất quan trọng cho mọi hoạt động của nền kinh tế. Nhu cầu về vốn đang nổi lên như một vấn đề cấp bách. Đầu tư và tăng trưởng vốn là một cặp phạm trù của tăng trưởng kinh tế, để thực hiện chiến lược phát triển nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở nước ta cần đến một lượng vốn lớn.Vốn cho phát triển kinh tế xã hội luôn là vấn đề quan trọng và cấp bách trong cuộc sống hiện nay và nhiều năm tới ở nước ta. Đương nhiên để duy trì những thành quả đã đạt được của nền kinh tế nhờ mấy năm đổi mới vừa qua, giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, tránh cho đất nước rơi vào tình trạng lạc “tụt hậu” so với nhiều nước láng giềng trong khu vực và trên thế giới. Trong giai đoạn hiện nay nước ta đang tìm mọi cách khơi dậy mọi nguồn vốn trong nước từ bản thân nhân dân và việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã có tại các cơ sở quốc doanh. Nguồn nước ngoài từ ODA, NGO và từ đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tuy nhiên cần thấy rõ nguồn vốn trong nước là chủ yếu, nguồn vốn trong nước vừa phong phú vừa chủ động nằm trong tầm tay. Nguồn trong nước vừa là tiền đề vừa là điều kiện để “ đón” các nguồn vốn từ nước ngoài. Nguồn vốn nước ngoài sẽ không huy động được nhiều và sử dụng có hiệu quả khi thiếu nguồn vốn “bạn hàng” trong nước.Mặc dù điều kiện quốc tế thuận lợi đã mở ra những khả năng to lớn để huy động nguồn vốn từ bên ngoài, nhưng nguồn vốn ở trong nước được xem là quyết định cho sự phát triển bền vững và độc lập của nền kịnh tế.Qua nghiên cứu thực tế, và với cơ sở kiến thức đã tích luỹ được trong thời gian qua em nhận thấy tầm quan trọng của việc huy động nguồn vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay. Cũng như xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề này, em chọn đề tài: “Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá Hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay”.Nội dung của đề tài này bao gồm các nội dung sau:PHẦN 1: Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn.PHẦN 2: Thực trạng huy động vốn trong nước trong thời gian qua ở Việt nam.PHẦN 3: Định hướng và giải pháp huy động vốn trong nước ở Việt nam trong thời gian tới. LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, vốn hoạt động vật chất quan trọng cho hoạt động kinh tế Nhu cầu vốn lên vấn đề cấp bách Đầu tư tăng trưởng vốn cặp phạm trù tăng trưởng kinh tế, để thực chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn nước ta cần đến lượng vốn lớn Vốn cho phát triển kinh tế- xã hội vấn đề quan trọng cấp bách sống nhiều năm tới nước ta Đương nhiên để trì thành đạt kinh tế nhờ năm đổi vừa qua, giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, tránh cho đất nước rơi vào tình trạng lạc “tụt hậu” so với nhiều nước láng giềng khu vực giới Trong giai đoạn nước ta tìm cách khơi dậy nguồn vốn nước từ thân nhân dân việc sử dụng có hiệu nguồn vốnsở quốc doanh Nguồn nước từ ODA, NGO từ đầu tư trực tiếp nước FDI Tuy nhiên cần thấy rõ nguồn vốn nước chủ yếu, nguồn vốn nước vừa phong phú vừa chủ động nằm tầm tay Nguồn nước vừa tiền đề vừa điều kiện để “ đón” nguồn vốn từ nước ngồi Nguồn vốn nước ngồi khơng huy động nhiều sử dụng có hiệu thiếu nguồn vốn “bạn hàng” nước Mặc dù điều kiện quốc tế thuận lợi mở khả to lớn để huy động nguồn vốn từ bên ngoài, nguồn vốn nước xem định cho phát triển bền vững độc lập kịnh tế Qua nghiên cứu thực tế, với sở kiến thức tích luỹ thời gian qua em nhận thấy tầm quan trọng việc huy động nguồn vốn đầu tư nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam giai đoạn Cũng xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề này, em chọn đề tài: “Một số vấn đề huy động vốn nước cho nghiệp cơng nghiệp hố - Hiện đại hố Việt Nam nay” Nội dung đề tài bao gồm nội dung sau: PHẦN 1: Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn PHẦN 2: Thực trạng huy động vốn nước thời gian qua Việt nam PHẦN 3: Định hướng giải pháp huy động vốn nước Việt nam thời gian tới PHẦN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN 1/ NHỮNG VẤN ĐỀLUẬN VỀ VỐN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Trước hết, vốn điều kiện tiên để trì phát triển sản xuất, đồng thời sở để phân phối lợi nhuận đánh giá hiệu qủa hoạt động kinh tế, bao gồm nguồn vật tư tài sản doanh nghiệp, nguồn tiền mặt tài sản khác dự trữ dân Vì vậy, sách tạo vốn phải tuân thủ nguyên tắc lợi ích người có vốn đó, việc sử dụng vốn thiết phải tuân thủ nguyên tắc hiệu kinh tế Mục tiêu sách tạo vốn trước hết chủ yếu tạo môi trường kinh tế tiền đề pháp lý để biến nguồn tiền tệ thành tư sinh lợi tăng trưởng q trình tái sản xuất xã hơị Các nguồn chủ yếu bao gồm :vốn đầu tư kinh tế nhà nước, vốn tự có doanh nghiệp, vốn tiền tiền nhàn rỗi dân cư vốn doanh nghiệp tổ choc tài quốc tế Trong giai đoạn vốn yếu tố vật chất quan trọng cho tăng trưởng Để tao tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7-8% cần tích luỹ lượng vốn từ 20- 25% GDP Nếu năm tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai số vài thập niên tới cần tỷ lệ tích luỹ vốn phải lên tới 30% GDP Đây nhu cầu lớn cần phải giải để khai thác nguồn vốn đặc biệt nguồn vốn nước Vốn ngân sách nhà nước thời gian giảm xuống bắt đầu tăng lên năm 1990 20% tới năm 1994 tăng lên 44% ngân sách Để đạt kết ngun nhân sách thuế cải cách cách toàn diện thu nhiều kết cho ngân sách Năm1990 thu ngân sách từ thuế phí chiếm 73,69%, năm 1993 phần thu 93,8% Nếu so với GDP tỷ trọng tương tự 17,3% 17,06% vốn huy động từ nguồn khác có xu hướng tăng sách khuyến khích đầu tư, tư nhân tạo dựng môi trường đầu tư cho thành phần kinh tế phát triển Điều mà đồng ý với kinh tế phát triển cất cánh khơng có tham gia nguồn vốn từ nước ngồi Vai trò nguồn vốn bên ngồi có ý nghĩa quan trọng nhằm hỗ trợ khai thông cản ngại, tạo sức bật cho kinh tế phát triển Vì nên nỗ lực huy động nguồn vốn từ bên nhiều hình thức khác Tuy nhiên, khơng nên trông chờ ỷ lại vào nguồn vốn từ bên Trong việc huy động vốn để đầu tư phát triển, cần phải khẳng định vai trò nguồn vốn nước đóng vai trò quan trọng hay định Mặc dù nguồn vốn thấp so với vốn dài hạn ( cho thời kỳ 1996- 2000) khó huy động Theo ý kiến chuyên gia nước , với kinh nghiệm nước phát triển cho thấy: Nguồn vốn nước nguồn vốn có tính chất định, người dân nước chưa dám bỏ vốn đầu tư người nước chưa mạnh dạn bỏ vốn dầu tư vào Việt nam Vấn đề đặt khơng phải tìm cách để huy động cho nguồn vốn, mà phải coi trọng việc quản lý sử dụng nguồn vốn cho đầu tư phát triển cho có hiệu để nguồn vốn sinh sơi nảy nở đạt chiến lược hiệu kinh tế - xã hội đề Đầu tư phát triển phải đảm bảo yêu cầu sau: Phải tính bền vững đầu tư phát triển, tức tự thân phải có mầm mống cho tăng trưởng tương lai, nhằm sử dụng tài nguyên cách hợp lý để không ngừng khai thác lợi so sánh tiềm đất nước - Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển phải có hiệu để tái tạo phát triển nguồn vốn, tạo tiền đề cho việc huy động vốn giai đoạn - Nền kinh tế Việt nam có xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu người khoảng 300 la/ năm, lại nằm khu vực ASEAN có tốc độ tăng trưởng cao, nên Việt nam phảt trì tốc độ tăng trưởng cao để đuổi kịp nước khu vực vài thập niên, chịu tác đông định khủng hoảng tài khu vực Vì Chính phủ phải có kế hoạch,huy động vốn phù hợp với khả phát triển kinh tế, tập quán tiêu dùng tiết kiệm nhân dân việc trì phát triển kinh tế, khơng có vốn hoạt động sản xuất kinh doanh khơng thể thực Vốn đầu tư: - Khái niệm: Vốn đầu tư chi phí để tái sản xuất tài sản cố định bao gồm chi phí để thay tài sản cố định bị thải loại để tăng tài sản cố định để gia tăng tài sản cố định tồn kho - Các hình thức đầu tư: + Đầu tư trực tiếp + Đầu tư gián tiếp Cơ cấu vốn đầu tư: a Nguồn vốn nước bao gồm loại vốn chủ yếu sau: - Vốn huy động từ ngân sách nhà nước - Vốn huy động dân cư - Vốn huy động từ tiết kiệm doanh nghiệp b Nguồn vốn nước bao gồm: - Vốn đầu tư trực tiếp - Vốn đầu tư gián tiếp - Vốn hỗ trợ phát triển thức 2/ CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VỐN TRONG NƯỚC 2.1/ Vốn huy động từ ngân sách nhà nước Là phận quan trọng toàn khối lượng đầu tư, có vị trí quan trọng việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhằm thúc đẩy mạnh đầu tư thành phần kinh tế theo định hướng chung kế hoạch Chính sách pháp luật đồng thời trực tiếp tạo lực sản xuất số lĩnh vực quan trọng kinh tế đảm bảo theo định hướng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội Nguồn ngân sách bao gồm: Nguồn thu nước nguồn thu bổ sung từ bên ngoài, chủ yếu thơng qua nguồn vốn ODA số vay nợ tư nhân nước Để nâng cao hiệu nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cần có sửa đổi sách đầu tư Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nước:là nguồn tàI có khả nămg tạo lập nên quỹ ngân sách nhà nước kết hoạt động sản xuất kinh doanh nước mang lại -Nguồn thu hình thành thực khâu sản xuất -Nguồn thu thực khâu lưu thông-phân phối -Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ Thu ngân sách nhà nước bao gồm khoản: -Thuế ,phí lệ phí -Thu bán cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nước -Thu lợi tức cổ phần Nhà nước -Các khoản thu khác theo luật định Trong khoản thu trên, thuế khoản thu quan trọng Thuế không chiếm tỷ trọng lớn tổng thu ngân sách Nhà nước hàng nămcơng cụ Nhà nước để quản lý vĩ mô kinh tế quốc dân Tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách nhà nước khơng ngừng tăng lên qua năm, bình qn từ 13,1% GDP (thời kỳ1986- 1990) lên 20,5% ( thời kỳ 1991- 1995) ngân sách nhà nước từ chỗ thu không đủ chi đến có phần tích luỹ dành cho đầu tư phát triển từ 2,3% GDP năm 1991 tăng lên 6,1% GDP vào năm 1996 ( khấu hao bản) Nguyên nhân chủ yếu là: - Ngân sách nhà nước điều chỉnh lại cấu đầu tư nhằm tạo tiền đề thu hút vốn đầu tư - Chi ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển chủ yếu tập trung vào sở hạ tầng kinh tế xã hội - Ngân sách nhà nước khơng bao cấp chonghiệp nhà nước thơng qua cổ phần hố tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp- lâm nghiệp Mục tiêu huy động vốn ngân sách nhà nước phải dành khoảng từ 2025% tổng số chi ngân sách cho đầu tư phát triển hàng năm Khai thác có hiệu tín dụng nhà nước đầu tư phát triển, đồng thời phải đẩy mạnh hình thức vay vốn nhân dân, cho đầu tư phát triển kinh tế quốc sách hàng đầu Muốn đạt hiệu cần phải thực biện pháp sau: Hình thành nguồn vốn đầu tư ngân sách: Các biện pháp quan trọng để tăng thu thu đúng, thu đủ khoản vay nước Thu ngân sách nhà nước phát triển bền vững, tức thu không làm suy yếu nguồn thu quan trọng mà phải bổi dưỡng phát triển mở rộng nguồn thu cách vững chắc, lâu bền Điều nghĩa cần xác định mức thu hợp lý vừa đảm bảo NSNN có nguồn thu cao, vừa đảm bảo để đối tượng NSNN có đủ điều kiện tài tiếp tục phát triển Xác định mức thu diểm “giới hạn tối ưu”này không đơn giản mà cần phân tích, cân nhắc nhiều nhân tố khác Những nguồn thu thuộc khu vực kinh tế quốc doanh có ý nghĩa đặc biệt cần ý bồi dưỡng thông qua biện pháp hỗ trợ đầu tư, trợ giúp khoa học kỹ thuật, công nghệ nhân lực chừng mực không bao cấp Không tận thu NSNN mức để bao cấp cấp phát mà thu chừng mực tốt để đáp ứng nhu cầu chi Nhà nước Đối với ngành , địa phương có thất thu lớn cần tăng cường thu tận thu, quan điểm bao trùm khơng phải tận thu-Vì điều ảnh hưởng đến khả tăng trưởng kinh tế + Cải tiến hệ thống thuế, làm cho diện thu thuế tăng lên, thuế xuất đơn giản hoá Kết là: giảm tỷ lệ trốn lậu thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên chi cho đầu tư phát triển, đồng thời tránh khoản lạm thu, gây khó khăn phiền hà đến sinh hoạt hoạt động khác đời sống dân cư + Quản lý tốt vấn đề nợ, đảm bảo đối tượng trả nợ tính kỹ điều kiện trả trước ký hợp định khung vay vốn, hiệp định vay cho cơng trình, chương trình dự án đầu tư Các sách ngân sách nhằm huy động vốn dàI hạn cho phát triển kinh tế -xã hội cần thường xuyên đổi cảI tiến hình thức huy động, đặc biệt hệ thống thuế - Phân bổ sử dụng tốt nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước + Tăng quy mô đầu tư từ ngân sách nhà nước sử dụng hướng nguồn vốn với biện pháp bao chùm chống thất thu tiết kiệm chi thường xuyên để tăng quy mô nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước + Từng bước xoá bỏ triệt để chế bao cấp lĩnh vực cấp phát quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước + Tăng cường công tác quản lý sau dự án Những dự án dùng nguồn vốn nhà nước thường có quy mơ vốn lớn, việc thẩm định dự án tương đối chặt chẽ trái lại việc quản lý sau dự án lại bị buông lỏng dẫn đến tình trạng chi tiết danh nghĩa lại lãng phí thực tế Sử dụng nhiều chế khác để quản lý vốn, với nguồn vốn nhà nước thơng qua vay nước ngồi với điều kiện ưu đãi tiến hành cho vay lại để tạo điều kiện bình đẳng sản xuất kinh doanh tái tạo nguồn vốn Tiết kiệm chi tiêu ngân sách khả lớn cần tận dụng, lẽ so với nước tỷ lệ động viên thu nhập quốc dân vào ngân sách nhà nước tương đối cao Tỷ lệ thuế nước so với GDP tương đối cao ( thường đạt mức 20% ) 2.2/ Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp nhà nước Trong chiến lược ổn định kinh tế Việt nam đến năm 2000, Đảng ta rõ “ sách tài quốc gia hướng vào việc huy động vốn sử dụng vốn có hiệu toàn xã hội, tăng nhanh sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân” Tạo vốn sử dụng vốn cách có hiệu vấn đề mà Đảng doanh nghiệp nhà nước ln quan tâm Bởi có huy động vốn tiến hành q trình cơng nghiệp hố- đại hố đất nước Đối với doanh nghiệp, sách tài hướng vào việc mở rộng khả hoạt động mạnh mẽ có hiệu cao đơn vị sản xuất kinh doanh, tế bào tài chính; làm cho nguồn vốn chu chuyển nhanh linh hoạt, đồng thời tạo sở để nhà nước có khả kiểm sốt tài quốc gia Trong lĩnh vực đầu tư cho khu vực doanh nghiệp nhà nước cần phải thực số giải pháp sách sau: -Các doanh nghiệp nhà nước tuý kinh doanh tự huy động nguồn vốn xã hội tín dụng ngân hàng để đảm bảo điều kiện đầu tư bình đẳng với thành phần kinh tế doanh nghiệp -Sớm xếp lại doanh nghiệp nhà nước, giữ lại số doanh nghiệp thật cần thiết, cho phép chuyển đổi hình thức sở hữu, với sở hữu đan xen, cổ phần hố" Đồng thời chế sách cần đảm bảo bình đẳng tối đa, loại hình hoạt động, khơng có quy chế đặc biệt có chế thuế, tín dụng lãnh thổ - Cùng với q trình hình thành tập đồn kinh tế, cần xây dựng chế sách đồng để tránh tình trạng thêm tầng lớp trung gian, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các chuyển nhanh sang chức quản lý nhà nước chuyển nhanh chế Bộ chủ quản để doanh nghiệp tự chủ bảo bảo toàn phát triển nguồn vốn - Hiện nguồn tích luỹ doanh nghiệp hạn chế Bởi lẽ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu thấp, công nghệ chưa đổi mới, chất lượng sản phẩm chưa cao, nên khả tiết kiệm cho đầu tư chưa nhiều Mặt khác vốn khấu hao chưa quản lý nghiêm ngặt khấu hao đủ Vì để huy động nguồn vốn lớn doand nghiệp nhà nước đòi hỏi nhà nước phải tiến hành sửa đổi ban hành sách để khuyến khích doanh nghiệp làm ăn có hiệu , để đầu tư phát triên sản xuất - Trong giai đoan 1996- 2000 vốn doanh nghiệp nhà nước tự đầu tư khoảng14-15% tổng số toàn xã hội Mở rộng quyến tự chủ doanh nghiệp theo hướng cấu lại vốn sản xuất tài sản doanh nghiệp cách hợp lý, tính đầy đủ giá trị quyền sử đất vào vốn vào tài sản doanh nghiệp 2.3/ Nguồn vốn huy động từ dân cư: Theo ước tính chuyên gia kinh tế tài nguồn vốn dân cư có khoảng tỷ USD sử dụng qua điều tra kế hoach kế hoạch đầu tư tổng cục thống kê sau: - 44% để dành dân dùng để mua vàng ngoại tệ - 20% để dành dân dùng để mua nhà đất cải thiện đời sống sinh hoạt - Tuy nhà nước cho phép doanh nghiệp nhà nước huy động vốn từ dân với nhiều sách khác nhau, thực tế áp dụng nhiều ràng buộc Để tăng cường sử dụng nguồn vốn nhân dân hay vốn ngồi vùng ngân sách cần phải có sách khuyến khích phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm giàu đáng tạo lòng tin cho nhân dân yên tâm bỏ vốn đầu tư, tiềm lực nhân dân rất lớn, muốn nhà nước phải ổn dịnh tiền tệ Vốn đầu tư tư nhân dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển nông nghiệp, mở mang ngành nghề nông thôn phát triển công nghiệp thủ cơng, thương mại , dịch vụ, vận tải…Vì cần phải thực sách sau: - Đa dạng hố cơng cụ, huy động vốn ngườ dân nơI có đIều kiện sản xuất kinh doanh - Tăng lãi xuất tiết kiệm đảm bảo lãi xuất dương - Khuyến khích sử dụng tài sản cá nhân, thực chế độ toán tiền gửi nơi rút lúc nào, có đưa nguồn vốn dạng cất giấu vào lưu thông - Tao môi trường đầu tư thông thoáng thực theo quy định luật pháp để người dân dễ dàng bỏ vốn đầu tư 10 huy động dược vốn nước tăng Qua thấy việc huy động vốn nước bền vững, vay vốn bên ngồi khó khăn Chúng ta cần thấy số lợi ích sau: - Huy động vốn nước tiền đề vật chất cho việc vay vốn nước ngoài, thể sức mạnh kinh tế nước phát triển đảm bảo khả toán bền vững quan hệ tín dụng nước, động lực thúc đẩy nước đầu tư mà không sợ vốn - Biện pháp hữu hiệu cho việc quản lý điều hành lưu thông tiền tệ, ổn định sức mua đồng tiền, kiềm chế đẩy lùi lạm phát 10% khả thực - Cơ sở để Nhà nước hoạch định sách phát triển kinh tế xã hội cân đối vốn vay nước vốn vay nước ngồi, bảo đảm ổn định tài quốc gia Sự tăng trưởng nguồn vốn nội lực pháo đài chống đỡ rủi ro kinh tế khủng hoảng tài nước số nứơc khu vực - Huy động vốn lãi xuất cao động lực thúc đẩy người có tiền tiết kiệm, chi tiêu, mua sắm xây dựng chưa cần thiết dành tiền gửi vào nhà nước để sinh lời hoạt động dòng chảy theo thời gian tự nguyện đưa tiền đến gửi nhà nước mà băn khoăn lo sợ - Muốn huy động nhiều phải có lãi suất cao tức “ đầu vào cao” dẫn đến “đầu cao” nguyên tắc kinh doanh tiền tệ Tuy nhiên bề bề sâu cần phải suy ngẫm cách nghiêm túc lãi suất có cao nhà nước tập trung tích tụ vốn , giảm dần vốn vay nước ngoài, nhân dân tăng thêm thu nhập gốc để huy dể huy động không ngừng tăng lên làm cho nước mạnh dân giàu - Nguồn vốn huy động nước ngày tăng, tỷ lệ vay nước giảm cách hợp lý, biện pháp tiết kiệm ngoại tệ cho nước nhà 29 PHẦN ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 1/ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI Đất nước ta thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế thời gian tới là: tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, ổn định cải thiện đời sống nhân dân, giải vấn đề xã hội Trong mục tiêu quan trọng phải thực mục tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 1996- 2000 Với nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 9- 10%/ năm, GDP bình quân đầu người hàng năm tăng gấp đôi so với năm 90 Để đạt đIều đòi hỏi Nhà nước ta phải đầu tư lượng vốn tương ứng 42,0 tỷ USD Để có nguồn vốn cho đầu tư phát triển mặt phải huy động cách tối đa nguồn lực nướcMột mặt phải huy động nguồn vốn từ bên ngồi tổ chức phủ phi Chính phủ Tuy nhiên, nguồn vốn quan trọng nguồn vốn nước, mang tính chất định nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn dân cư, Đối với nguồn vốn từ nước chủ yếu huy động nguồn vốn chủ yếu sau: Vốn cơng nghệ tranh thủ nguồn vốn tín dụng tổ chức tài quốc tế như: IMF, ADB, WB…, nguồn vốn tài trợ mang tính chất song phương đa phương, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngồi Vì việc huy động vốn thời gian tới phải đạt mục tiêu chủ yếu sau: - Tính đồng sách huy động vốn với sách kinh tế sách tài - để tạo điều kiện cho kinh tế phát triển ổn định bền vững 30 - Đa dạng hố hình thức công cụ huy động vốn, nhằm thu hút khơi dậy tiềm vốn để đầu tư phát triển kinh tế, cao hiệu việc sử dụng vốn nhằm bảo toàn phát triển nguồn nội lực - Thực chiến lược huy động vốn Đảng giai đoạn nay: “Huy động vốn nước định, huy động vốn nước quan trọng”, đòi hỏi phải xử lý cách linh hoạt tình với đIều kiện đất nước giai đoạn phát triển Do Nhà nước phải có chế , sách giải pháp thích hợp cho đầu tư phát triển đất nước Văn kiện đai hội Đảng lần thứ VIII đến năm 2020 Việt nam phải hồn thành q trình cơng nghiệp hố, đưa nước ta khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu trở thành nước công nghiệp với tiêu cụ thể sau: - Dịch vụ tăng hàng năm từ 12- 13% - Nông nghiệp tăng hàng năm từ 4- 5% gắn với ngành cơng nghiệp chế biến - Công nghiệp nặng tăng hàng năm từ 14- 15%, trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, xây dựng có chọn lọc số ngành dầu khí, xi măng, than, khí, điện tử Huy động nguồn lực nước, đồng thời thu hút nguồn vốn từ bên để đưa tỷ lệ đầu tư phát triển xã hội lên khoảng 30% GDP Xuất phát từ kinh nghiệp nước ta nước phát triển nhà kgoa học tính tốn để đạt tốc độ tăng trưởng trung bình GDP hàng năm từ8- 10% tổng mức đầu tư nước việt nam phải đạt từ mức 20- 35% GDP từ đến năm 2020 Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao vậy, phải đẩy nhanh q trinh q trình cơng nghiệp hoá đại hoá kinh tế quốc dân làm cho kinh tế nước ta có nhiều đột biến cấu GDP, theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp tăng tỷ trọng ngành công 31 nghiệp dịch vụ xã hội Điều đòi hỏi nhu cầu lớn vốn để cao quắ trình tích tụ tập trung vốn Vì chiến lược thực cách có hiệu nhà nước ta phải tiến hành: + Tiếp tục hồn thiện sách luật pháp nhằm tạo hành lang an toàn cho chủ đầu tư hoạt động cách hữu hiệu + Đẩy nhanh lại trình cấu chúc lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước + Xác định mục tiêu, hướng tích tụ tập trung nguồn vốn saqo cho thích hợp với tình hình + Hình thành tập đồn kinh tế mạnh có khả cạnh tranh với tập đoàn kinh tế khác thị trường giới nói chung thị trường nước ta nói riêng + Hồn thiện hệ thống ngân hàng + Đa dạng hố định chế tài + Thiết lập củng cố điều kiện cần thiết để thị trường chứng khoán đời hoạt động thị trường + Đa dạng hố loại hình huy động vốn nước + Thực tốt sách khuyến khích tiết kiệm bảo vệ tiết kiệm dân chúng 2/ NHU CẦU PHÁT TRIỂN VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI - Chiến lược ổn định phát triển kinh tế xã hội đề mục tiêu tăng tổng sản phẩm xã hội lên gáp hai lần vào năm 2000 Khát vọng chung Đảng, Nhà nước nhan dân ta khỏi cảnh đói nghèo, để thời gian ngắn sánh vai với nước khác cảnh ngộ với nước ta Tiếc thay phồn vinh khơng thể tự nhiên mà có, đòi hỏi phải lao tam, khổ trí đòi hỏi đIều kiện ngặt nghèo Trong tất đIều kiện tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế có điều kiện tiên lao động, vốn công nghệ nước ta nguồn lao động dồi dào, trình độ tay nghề 32 vững vàng có khả tiếp thu nhanh kiến thức Ngược lại vốn công nghệ laio tình trạng khó khăn Hơn muốn đổi cơng nghệ lại cần đến nguồn vốn Do vốn vấn đề gay cấn mấu chốt Với nhu cầu vốn thời gian tới bao nhiêu? Để trả lời xác cho câu hỏi cơng việc giới chuyên môn- Những nhà kế hoạch Người ta thường tính theo hai phương pháp chủ yếu sau: - Tính nhu cầu vốn theo tiêu thức giải vấn đề việc làm theo công thức: ∆k = ∆w*k Trong đó: ∆k hệ số vốn cần thiết phải tăng thêm ∆w: hệ số lao động tăng thêm cấu lao động Hệ số k nước khác Mỹ chỗ làm việc trang bị ngành công nghiệp là: 11000 USD , ngành nông nghiệp 23.000 USD nước phát triển khác Nhật mức vốn trang bị cao nước ta giá phản ánh chưa xác giá trị vốn giá trị tàI sản cho lên hệ số k không xác Tuy nhiên lấy hệ số bình qn đúc kết nước phát triển khoảng 3000 USD, với yêu cầu tạo chỗ làm việc cho gần 20 triệu người từ đến năm 2000, cần có số vốn 60 tỷ USD Nếu giảI cho 2/3 số người đến tuổi lao động số người độ tuổi lao động nhu cầu vốn khoaangr 40 tỷ la - Tính theo mơ hình HAROTDOMA ∆ k= ∆G*k Mơ hình cho biết khối lượng vốn cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là: Với k hệ số vốn- sản lượng Hệ số số lượng cần thiết để có khối lượng sản phẩm tăng lên 33 Theo tổng kết nhà kinh tế giới, hệ số k nước phát triển giao động từ 3,3- 7,1% tức để cóp đồng giá trị tăng thêm phảI đầu tư từ 3,3- 7,1 tỷ đồng Hiện tổng sản phẩm xã hội nước ta vào khoảng 50 nghàn tỷ đồng Với phác hoạ trên, thấy mục tiêu tăng trưởng kịnh tế đến năm 2000 chưa thực thoả mãn nhu cầu vượt qua đói nghèo, tức nước ta chưa khỏi nước có mức thu nhập thấp 500 USD Nhưng với mục tiêu nhu cấu vốn mức 250- 300 ngàn tỷ đồng Đây vấn đè nan giải sách tài quốc gia tốn hóc búa chiến lược vốn phủ Bởi lẽ suốt 35 năm qua, kinh tế đầu tư tái tạo khoảng 100 ngàn tỷ đồng vốn, khu vực kinh tế quốc doanh chiếm 80 tỷ ngàn đồng Để giải toán vốn phải coi trọng hai hình thức tạo vốn từ nước nước Đối với nguồn vốn nước phải thực phương châm vừa kích thích q trình khai thác sử dụng vốn có hiệu vừa nuôidưỡng tăng trưởng nguồn vốn Sự phát triển thành phần kinh tế với chế tự chủ tài khu vực kinh tế quốc doanh tạo môi trường cạnh tranh cho tất doanh nghiệp Chín sách phân phối làm biến đổi hoàn toàn vấn đề tiền lương thu nhập dự trữ tiền vốn doanh nghiệp, hộ gia đình tổ chức kinh tế xã hội nhu cầu giao lưu vốn xuất với nghĩa nó, nhu cầu bắt nguồn từ hai phía: phía người cần vốn phía người có vốn Người cần vốn trước tiên nhà đầu tư, chế cho phép pháp nhân nhân hoạt động kinh doanh, luật pháp bắt buộc hoạt động phải có số vốn định Hơn thân trình đầu tư cho xây dựng mua sắm thiết bị công nghệ bắt buộc nhà đầu tư phải tính đến hiệu lâu dài, nghĩa khơng thể đầu tư vào công nghệ lạc hậu mà phải có loại máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến đại đủ sức cạnh tranh thị trường Tuy nhiên tham vọng thường vượt khả nhà 34 đầu tư thường lâm vào tình trạng thiếu vốn, chí tồn số vốn thân nhà đầu tư đáp ứng phần nhỏ dự án vạch Nhu cầu tập trung vốn cần thiết cho nhà đầu tư có lợi cho kinh tế Do nhà đầu tư sẵn sàng tiếp nhận đóng góp nguồn vốn dân cư nhàn rỗi Còn nhà sản xuất kinh doanh trình hoạt động cần thiết phải mở rộng sản xuất đổi thiết bị cơng nghệ để đứng vững cạnh tranh Mỗi dự án mở rộng cải tạo cần đến nguồn vốn Ngồi nguồn vốn tự có tích tụ trình sản xuất kinh doanh họ cần huy động thêm nguồn vốn từ bên ngồi Nói tóm lại, tồn hoạt động q trình tái sản xuất mở rộng thể yêu cầu nguồn vốn doanh nghiệp kinh tế Tiếp theo lực lượng quan trọng cần đến nguồn vốn nhàn rỗi dân cư ngân sách nhà nước Do nguồn thu ngày eo hẹp tăng chậm, nhu cầu chi tiêu dùng chi cho đầu tư kinh tế ngày tăng, ngân sách nhà nước ngày thâm hụt Nhà nước cần vốn để đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội 3/ PHƯƠNG HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI Hiện việc huy động sử dụng nguồn vốn nước nhiều hạn chế, đóng vai trò quan trọng việc phân bổ lại nguồn vốn đầu tư toàn xã hội theo hướng thu hẹp khoảng cách vùng Vốn đầu tư nước (chủ yếu nguồn vốn từ ngân sách nhà nước phần vốn huy động từ dân cư ) Trong nguồn vốn đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển kinh tế nông nghiệp- nông thơn vùng khó khăn vùng sâu, vùng xa, để thực chương trình xố đói giảm nghèo Vì sách huy động thời gian tới phải tác động tích cực đến chuyển dịch cấu kinh tế theo quan điểm định hướng sau: 35 - Thứ là: ưu tiên đầu tư vào ngành có lợi tài ngun, vị trí địa lý tài nguyên tự nhiên nhằm khai thác loại hàng hố có chất lượng, giá rẻ để cạnh tranh với loại hàng hố nước ngồi như: cà phê, cao su, hạt điều, nuôi trồng thuỷ sản - Thứ hai là: Đầu tư phát triển nông nghiệp cách tồn diện kèm theo ngành cơng nghiệp chế biến nông- lâm- thuỷ sản Trước mắt lâu dài cần tập trung vào phát triển vùng kinh tế trọng điểm như: vùng đồng sông hồng, vùng đồng sông cửu long để phục vụ sản xuất hàng hoá nước phục vụ cho xuất - Thứ ba là: Về vấn đề dân số , vấn đề lớn gây áp lực cho nước ta phải giải công ăn việc làm cho người đến độ tuổi lao động người chưa có cơng ăn việc làm ổn định - Thứ tư: Phát triển ngành nghề tạo công ăn việc làm chỗ, trọng đầu tư thâm canh nơng nghiệp, phát triển lâm nghiệp theo chương trình triệu rừng, phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống vùng đông dân nhằm tạo khối lượng hàng hoá lớn, hạn chế di dân tự gây nên nạn tàn phá tài nguyên thời gian gần tây nguyên - Thứ năm là: Đầu tư vào ngành có suất đầu tư thấp, khả canh tác thấp, thu hút nhiều lao động, lại có hiệu cao như: ngành điện khoảng 123.000 USD, ngành hoá chất 30.000 USD, ngành luyện kim đen: 375.000 USD, ngành công nghiệp thực phẩm: 9.900 USD, ngành công nghiệp nhẹ: 9.350 USD có suất đầu tư thấp lại thu hút nhiều công ăn việc làm phù hợp với nguồn tài nguyên nước ta Nên giai đoạn trướcmắt nhà nước cần tập trung vốn cho ngành then chốt, ngành có tính chất đột phá cao - Thứ sáu là: Đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước nhà nước ta bố trí khoảng 20% tổng chi ngân sách cho nhu cầu đầu tư, nguồn gốc số vốn vay thu từ khoản thu phủ như: thuế, loại phí nguồn thu đủ tiêu dùng thường xuyên Nguồn thu 36 khai thác nhiều sở phát triển mạnh sản xuất nước kết hợp với sử dụng có hiệu hình thức tín dụng nhà nước - Bảy là: Đối với nguồn vốn tịch luỹ doanh nghiệp: Hiện nguồn hạn chế doanh nghiệp sản xuất kinh doanh làm ăn khơng có hiệu quả, cơng nghệ sản xuất lạc hậu dẫn đến chất lượng hàng hố khơng cao, nguồn vốn khấu hao lớn nhà nước cần có sách khuyến khích doanh nghiệp làm ăn có hiệu - Tám là: Đối với nguồn tiết kiệm dân cư hình thành từ nhiều lý khác ( tài sản thừa kế, thân nhân gửi từ nước ngoài, tài sản tự tích luỹ ) Nhà nước có sách khuyến khích làm giàu đáng, hhiện có nhiều hộ có mức thu nhập cao, đầu tư lớn vào kinh tế Theo ước tính nhà kinh tế nước ta có khoảng vài trăm nghìn tỷ đồng nguồn vốn nhàn rỗi, nhhưng năm vừa qua việc đầu tư vào sản xuất kinh doanh đạt khoảng 1% nguồn vốn Như nguồn vốn dân cư nước ta lớn Vì cần phải quan tâm cách mức để giải cách kịp thời nhu cầu cấp bách vốn phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước, không gây xáo trộn thị trường tiền tệ, đảm bảo giữ vững giá đồng nội tệ biện pháp thúc đẩy việc nhanh chóng hình thành thị trường vốn đặc biệt thị trường chứng khốn Đó chưa kể đến bất lợi vay nợ nước ngồi, cần phải có định hướngcho việc huy động vốn đầu tư nước sau: - Nhà nước cần sớm ban hành luật đầu tư nước tạo môi trường thuận lợi cho người có vốn đầu tư vào sản xuất - Vốn đầu tư nhà nước cần tập trung vào xây dựng sở hạ tầng, đầu tư vào ngành then chốt để tạo điều kiện cho đời doanh nghiệp - Hệ thống thuế nhà nước vừa phải bảo đảm tập trung nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa bảo đảm khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu 37 - Ổn định tiền tệ yếu tố cốt yếu sách kinh tế vĩ mơ Vì nhà nước cần phải tập trung trì áp dụng nhanh nhạy hợp lý, đồng hệ thống giải pháp nhằm phục vụ cho vấn đề - Nhà nước cần khẩn trương hoàn thành luật nói chung kinh tế nói riêng 4/ NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI - Một là: Cần nhanh chóng nghiên cứu để giảm bớt thủ tục phiền hà khu vực kinh tế quốc doanh, nghị định 42/cp nghị định 92/cp quy định đầu tư, xây dựng theo xu hướng giảm bớt yêu cầu phải có định đầu tư giâý phép đầu tư nhà đầu tư không sử dụng tiền Nhà nước bỏ khâu phê duyệt dự án thay giải trình phương án kinh doanh, thực việc phân cấp xem xét ưu đãi đầu tư đến cấp quận huyện để nhà đầu tư sẵn sàng tiếp cận với sách ưu tiên đầu tư - Hai là: Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước tài sản công + Ngân sách nhà nước phải để dành từ 10- 20% GDP để đầu tư cho sở hạ tầng, y tế, giáo dục + Sử dụng tài khoản công để tăng thu cho ngân sách nhà nước + Phát hành trái phiếu phủ trung hạn dài hạn - Ba là: Đối với doanh nghiệp nhà nước: + Mở rộng quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp theo hướng cấu lại cấu vốn sản xuất tài sản doanh nghiệp cách hợp lý tính đủ giá trị sử dụng đất vào vốn tài sản doanh nghiệp + Cho phép khấu hao nhanh để tái đầu tư sản xuất + Tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, để tăng thêm vốn đầu tư cho doanh nghiệp, để nhà nước tăng khoản thu cho đầu tư phát triển kinh tế + Hồn thiện mơi trường pháp lý tạo điều kiện phát triển cho nhà đấu tư 38 - Bốn là: Đối với khu vực dân cư + Đa dạng hố hình thức cơng cụ huy động vốn người dân nơi đâu, thời điểm nào, có hội thuận tiện để đưa đồng vốn vào phát triển kinh tế + Tăng lãi suất tiết kiệm đảm bảo lãi suất dương + Khuyến khích sử dụng tài sản cá nhân, thực chế độ toán gửi tiền nơi rút nơi nào, có đưa nguồn vốn dạng cất giữ vào lưu thông + Tạo môi trường đầu tư thơng thống thực theo luật pháp để người dân dễ dàng bỏ vốn đầu tư + Chính phủ ban hành sách khuyến khích tư nhân nước tự đầu tư góp với phủ xây dựng kinh doanh cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội + Chính phủ ban hành sách khuyến khích hộ gia đình vùng nơng thơn, vốn vào sản xuất kinh doanh, sở khai thác mạnh vùng + Thực sách xã hội hố đầu tư phát triển kinh tế, nghiệp giáo dục, y tế nhằm huy động thêm nguồn lực nhhân dân KẾT LUẬN 39 Như sau 10 năm đổi kinh tế Nước ta nhiều thành tựu kinh tế đáng kể, tốc độ tăng trưởng GDP có lúc tăng lên 13% Để đạt thành tựu Đảng nhà nước ta nhiều lần ban hành sửa đổi thường xun sách kinh tế cách nói chung sách huy động nguồn vốn nước cách nói riêng để từ phủ có điều chỉnh kịp thời việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cư Trong năm qua nguồn vốn huy động nước thường xuyên tăng dâng lên Điều thể hướng công tác huy động sử dụng nguồn vốn dân cư Đặc biệt lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng Tuy nhiên trình huy động vấp phải nhiều khó khăn cần phải khắc phục Nhưng khơng phải điều mà việc huy động nguồn vốn nước hiệu mà tăng qua năm, có xu hướng giảm dần Vì vậy, để trì ổn định tăng lên cách vững Đảng nhà nước ta phải ln đề sách giải pháp thích hợp với tình hình thời kỳ, thường xuyên phải tiếp xúc với tầng lớp dân cư để nắm bắt tình hình chung việc huy động nguồn vốn dân TÀI LIỆU THAM KHẢO: 40 Các giải pháp huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn (tập I+ II) Sử dụng cơng cụ tài để huy động vốn cho đầu tư phát triển Giáo trình lý thuyết tài -tiền tệ Thị trường vốn Việt nam Kinh tế phát triển tập II Tạp chí phát triển kinh tế Tạp chí ngân hàng Tạp chí tài Kinh tế dự báo 10 Thị trường tài tiền tệ 11 Kinh tế phát triển 12 Công nghiệp nhẹ 13 Nghiên cứu kinh tế: 14 Thơng tin tài chính: MỤC LỤC PHẦN I Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn 41 I NHỮNG VẤN ĐỀLUẬN VỀ VỐN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM .2 II.CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VỐN TRONG NƯỚC .4 1.Huy động từ ngân sách Nhà nước 2.Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp Nhà nước 3.Nguồn vốn huy động từ dân cư 4.Thu hút từ vốn đầu tư nước III.VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG NƯỚC VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC 1.Vốn nước với vấn đề đáp ứng nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế 2.Huy động vốn nước với vấn đề xã hội 10 IV.KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC 11 1.Kinh nghiệm Nhật Bản 11 2.Kinh nghiệm Hàn Quốc 12 3.Kinh nghiệm Anh 13 4.Những bàI học vận dụng vào Việt Nam .13 PHẦN II Thực trạng việc huy động vốn nước Việt Nam thời gian vừa qua I THỰC TRẠNG CỦA VIỆC HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC 14 1.Tình hình chun 14 Sau cải cách kinh tế 15 II HIỆU QỦA SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA .15 1.Trong lĩnh vực nông nghiệp 15 2.Trong lĩnh vực công nghiệp 16 42 3.Trong lĩnh vực dịch vụ 16 4.Các sách sử dụng để huy động nguồn vốn nước thời gian qua 16 III.KẾT LUẬN 17 PHẦN III Định hướng giảI pháp huy động vốn nước Việt Nam thời gian tới I.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI .20 II.NHU CẦU PHÁT TRIỂN VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 21 III.PHƯƠNG HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI 23 IV NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI 25 KẾT LUẬN………………………………………………….27 43 ... cấu vốn đầu tư: a Nguồn vốn nước bao gồm loại vốn chủ yếu sau: - Vốn huy động từ ngân sách nhà nước - Vốn huy động dân cư - Vốn huy động từ tiết kiệm doanh nghiệp b Nguồn vốn nước bao gồm: - Vốn. .. dung đề tài bao gồm nội dung sau: PHẦN 1: Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn PHẦN 2: Thực trạng huy động vốn nước thời gian qua Việt nam PHẦN 3: Định hướng giải pháp huy động vốn nước Việt. .. Nguồn vốn nước nguồn vốn có tính chất định, người dân nước chưa dám bỏ vốn đầu tư người nước ngồi chưa mạnh dạn bỏ vốn dầu tư vào Việt nam Vấn đề đặt khơng phải tìm cách để huy động cho nguồn vốn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay tiểu luận cao học, Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay