Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay tiểu luận cao học

43 33 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:17

LỜI MỞ ĐẦUTrong giai đoạn hiện nay, vốn là một hoạt động vật chất quan trọng cho mọi hoạt động của nền kinh tế. Nhu cầu về vốn đang nổi lên như một vấn đề cấp bách. Đầu tư và tăng trưởng vốn là một cặp phạm trù của tăng trưởng kinh tế, để thực hiện chiến lược phát triển nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở nước ta cần đến một lượng vốn lớn.Vốn cho phát triển kinh tế xã hội luôn là vấn đề quan trọng và cấp bách trong cuộc sống hiện nay và nhiều năm tới ở nước ta. Đương nhiên để duy trì những thành quả đã đạt được của nền kinh tế nhờ mấy năm đổi mới vừa qua, giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, tránh cho đất nước rơi vào tình trạng lạc “tụt hậu” so với nhiều nước láng giềng trong khu vực và trên thế giới. Trong giai đoạn hiện nay nước ta đang tìm mọi cách khơi dậy mọi nguồn vốn trong nước từ bản thân nhân dân và việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã có tại các cơ sở quốc doanh. Nguồn nước ngoài từ ODA, NGO và từ đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tuy nhiên cần thấy rõ nguồn vốn trong nước là chủ yếu, nguồn vốn trong nước vừa phong phú vừa chủ động nằm trong tầm tay. Nguồn trong nước vừa là tiền đề vừa là điều kiện để “ đón” các nguồn vốn từ nước ngoài. Nguồn vốn nước ngoài sẽ không huy động được nhiều và sử dụng có hiệu quả khi thiếu nguồn vốn “bạn hàng” trong nước.Mặc dù điều kiện quốc tế thuận lợi đã mở ra những khả năng to lớn để huy động nguồn vốn từ bên ngoài, nhưng nguồn vốn ở trong nước được xem là quyết định cho sự phát triển bền vững và độc lập của nền kịnh tế.Qua nghiên cứu thực tế, và với cơ sở kiến thức đã tích luỹ được trong thời gian qua em nhận thấy tầm quan trọng của việc huy động nguồn vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay. Cũng như xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề này, em chọn đề tài: “Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá Hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay”.Nội dung của đề tài này bao gồm các nội dung sau:PHẦN 1: Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn.PHẦN 2: Thực trạng huy động vốn trong nước trong thời gian qua ở Việt nam.PHẦN 3: Định hướng và giải pháp huy động vốn trong nước ở Việt nam trong thời gian tới. ... cấu vốn đầu tư: a Nguồn vốn nước bao gồm loại vốn chủ yếu sau: - Vốn huy động từ ngân sách nhà nước - Vốn huy động dân cư - Vốn huy động từ tiết kiệm doanh nghiệp b Nguồn vốn nước bao gồm: - Vốn. .. dung đề tài bao gồm nội dung sau: PHẦN 1: Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn PHẦN 2: Thực trạng huy động vốn nước thời gian qua Việt nam PHẦN 3: Định hướng giải pháp huy động vốn nước Việt. .. Nguồn vốn nước nguồn vốn có tính chất định, người dân nước chưa dám bỏ vốn đầu tư người nước ngồi chưa mạnh dạn bỏ vốn dầu tư vào Việt nam Vấn đề đặt khơng phải tìm cách để huy động cho nguồn vốn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay tiểu luận cao học, Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay