nhận thức và vận dụng nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại trong thực tiễn

20 9 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:11

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 2Chương 1: Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại:1.1 Quan điểm biện chứng về chất và lượng 3 1.1.1 Quan điểm về lượng và chất của các nhà triết học cổ đại 31.1.2 Quan điểm biện chứng về chất và lượng 51.1.2.1 Quan điểm biện chứng về chất 6 1.1.2.2 Quan điểm biện chứng về lượng 71.2 Mối quan hệ giữa những thay đổi về chất và những thay đổi về lượngChương 2: Nhận thức và vận dụng quy luật vào trong thực tiễn, ý nghĩa của việc nghiên cứu2.1 Về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của đất nước ta 92.2 Việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta 112.3 Vận dụng vào quá trình học tập của học sinh, sinh viên 122.4 ý nghĩa của việc nghiên cứu 13Kết luận 14Mục lục 15LỜI NÓI ĐẦUSau những năm cảI cách, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp thì đã có những thay đổi trong nhận thức, đánh giá được sự quan trọng trong việc vận dụng những quy luật của triết học đối với công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển. Quy luật “ Những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại” là một trong những quy luật quan trọng của triết học. Quy luật này, được rất nhiều nhà triết học trên thế giới nghiên cứu nhưng chỉ đến lượt Mác và Lênin nhận mới thức đầy đủ và phát triển nó trở thành hoàn thiện. Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức rất đúng đắn được tầm quan trọng của những lý luận mà các nhà triết học nỗi lạc trên thế giới đã nghiên cứu, để vận dụng thành công những quy luật này vào trong sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phảI nắm vững nguyên lý, quy luật, định luật và phảI tính đến tính thực tiễn và bối cảnh áp dụng. Không thể cứ có sẵn quy luật và chỉ việc vận dụng là cách hiểu sai hoàn toàn, các quy luật chỉ phát huy tác dụng khi nó nằm trong một hoàn cảnh xã hội cụ thể. Việc nghiên cứu những sự thay đổi trong lý luận là rất cần thiết bởi một lẽ những lý luận thường chỉ đúng ở mọt thời điểm nhưng có những lý luận thành quy luật và chỉ biến đổi khi có sự thay đổi lớn trong xã hội. Nhận thức được điều này em mạnh dạn chọn đề tàI này làm tiểu luận, do hạn chế về kiến thức cũng như tính thực tiễn, do đó trong đề tàI em trình bầy không thể tránh khỏi những sai sót, em mong các thầy cô hướng dẫn em để em có cơ hội hiểu biết thêm về đề tàI này. Qua đây em cũng xin bầy tỏ long cảm ơn đến các thầy cô giáo đã hướng dẫn em làm đề tàI này. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: Phân tích nội dung quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại: 1.1 Quan điểm biện chứng chất lượng 1.1.1 Quan điểm lượng chất nhà triết học cổ đại 1.1.2 Quan điểm biện chứng chất lượng 1.1.2.1 Quan điểm biện chứng chất 1.1.2.2 Quan điểm biện chứng lượng 1.2 Mối quan hệ thay đổi chất thay đổi lượng Chương 2: Nhận thức vận dụng quy luật vào thực tiễn, ý nghĩa việc nghiên cứu 2.1 Về đường lên xã hội chủ nghĩa đất nước ta 2.2 Việc phát triển kinh tế xã hội đất nước ta 11 2.3 Vận dụng vào trình học tập học sinh, sinh viên 12 2.4 ý nghĩa việc nghiên cứu 13 Kết luận 14 Mục lục 15 LỜI NÓI ĐẦU Sau năm cảI cách, chuyển từ kinh tế tập trung bao cấp có thay đổi nhận thức, đánh giá quan trọng việc vận dụng quy luật triết học cơng cơng nghiệp hố đại hố đất nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển Quy luậtNhững thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại” quy luật quan trọng triết học Quy luật này, nhiều nhà triết học giới nghiên cứu đến lượt Mác Lênin nhận thức đầy đủ phát triển trở thành hoàn thiện Đảng Nhà nước ta nhận thức đắn tầm quan trọng lý luận mà nhà triết học nỗi lạc giới nghiên cứu, để vận dụng thành công quy luật vào nghiệp đổi đất nước đòi hỏi nhà hoạch định sách phảI nắm vững nguyên lý, quy luật, định luật phảI tính đến tính thực tiễn bối cảnh áp dụng Khơng thể có sẵn quy luật việc vận dụng cách hiểu sai hoàn toàn, quy luật phát huy tác dụng nằm hoàn cảnh xã hội cụ thể Việc nghiên cứu thay đổi lý luận cần thiết lẽ lý luận thường mọt thời điểm có lý luận thành quy luật biến đổithay đổi lớn xã hội Nhận thức điều em mạnh dạn chọn đề tàI làm tiểu luận, hạn chế kiến thức tính thực tiễn, đề tàI em trình bầy khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong thầy hướng dẫn em để em có hội hiểu biết thêm đề tàI Qua em xin bầy tỏ long cảm ơn đến thầy cô giáo hướng dẫn em làm đề tàI NƠI DUNG Chương 1:Phân tích nội dung quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại 1.1 Quan niệm biện chứng chất lượng: 1.1.1 Quan niệm chất lượng nhà triết học cổ : Trong trình phát triển ,tư tưởng triết học triết học nhân loại xuất nhiều quan điểm khác khái niệm lượng chât quan hệ chúng Chỉ phép biện chứng vật đời đem lại quan điểm đắn khái niệm chất lượng quan hệ qua lại chúng Lần lịch sử triết học , chất lượng có ý nghĩa với cách phạm trù triết học AIXTOT Ông xem chất tất làm cho vật Còn lượng tất phân thành phận cấu thành Ông phân lượng thành hai loại số lượng đại lượng Ông người tiến tới giải vấn đề quan trọng qui luật : vấn đề tính nhiều chất vật Từ đó, ông phân biệt khác hình thức với chất vật – xuất hay với xuất hay thân vật ; ông cúng đạt buớc tiến đáng kể nghiên cứu phạm trù độ , xem độ thống nhất, không thẻ phân chia chất lượng Henghen phân tích cách tỉ mỉ thống biện chứng , mối quan hệ qua lại , chuyển hoá lẫn chất lượng , xem xét chất lượng nằm trình vận động phát triển không ngừng Trong việc xem xét mối quan hệ thay đổi lượng thay đổi chất , Hêghen đặc biệt ý đến phạm trù bước nhảy Chính dựa tưởng Hêghen , Lênin rút kết luận quang trọng : việc thừa nhận bước nhảy hay khơng tiêu chí để xem theo quan điểm biện chứng hay siêu hình Tất nhiên với cách nhà triết học tâm , Hêghen xem xét phạm trù chất , lượng , độ nấc thang tự phát triển tinh thần , “ ý niệm tuỵệt đối “ nấc thang nhận thức người giới bên 1.1 Quan niệm biện chứng vật lượng chất : 1.1.2.1Quan niệm biện chứng vật chất : Trước hết làm rõ khái niệm chất Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định vật tượng , thống hữu thuộc tính làm cho vật khác Mỗi vật , tượng giới có chất vốn có , làm lên chúng Nhờ chúng khác với vật , tượng khác; nhờ mà người phân biệt vật , tượng với vật tượng khác Con người khác với động vật nhờ tính quy định vốn có người có khả chế tạo sử dụng cơng cụ lao động , có khả Thuộc tính biểu khía cạnh chất vật mối quan hệ qua laị với vật khác VD: muối vào nước ta thấy muối có tính tan , nếm ta biết muối có vị mặn Tất thuộc tính muối vốn có muối , chúng bộc lộ quan hệ muôI với nước hay quan hệ muối với vị giác người Chúng ta biết nhiệt độ cao hay thấp khơng khí thơng qua tác động qua lại với quan xúc giác Để nhận thức thuộc tính cần nhận thức mối quan hệ vật Trong mối quan hệ cụ thể thường bộc lộ thuộc tính ( khía cạnh chất ) vật Do vậy, để nhận thức nhận thức chật với cách tổng hợp tất thuộc tính vốn có vật , phải nhận thức vật tổng hoà mối quan hệ có vật với vật khác Mỗi vật có vơ vàn thuộc tính , thuộc tính vật lại có tổng hợp đặc trưng chất , nên khiến cho thuộc tính lại trở thành chất Điều có nghĩa , vật có vơ vàn chất Cho nên diễn đạt tính khơng thể tách rời chất vật tính nhiều chất , Ăngghen viết :” chất lượng không tồn , mà vật có chất lượnh , vật có vơ vàn chất lượng tồn Với cách khía canh chất bộc lộ mối quan hệ , thuộc tính vật có vị trí khác tạo thành thuộctính thuộc tính khơng Tổng hợp thuộc tính tạo thành chất vật Ơ vật có chất , tổng hợp thuộc tính đặc trưng cho vật tồn q trình tồn vật ; loại chất mà tồn hay quy định tồn hay thân vật VD: sở chiếm hữu nhân liệu sản xuất , chất kinh tế nhân sản xuất chay theo giá trị thặng dư đặc trưng , kinh tế khơng kinh tế chủ nghĩa Chất vật không xác định chất yếu tố cấu thành mà phương thuức liên kết yếu tố cấu thành vật Trong tự nhiên xã hội , thấy khơng vật mà xét riêng yếu tố cấu thành , chúng hoàn toàn đồng , vật lại khác chất VD: kim cương than chì vật cácbon tao thành Những kim cương vật cứng ,có thể cắt hầu hết kim loại ,có giá trị kinh tế cao,còn than chì khơng có đặc trưng tương tự Sự khác định phương thức liên kết khác nguyên tử cacbon Chất vật không thay đổi yếu tố cấu thành mà phụng thuộc vào thay đổi phương thức liên kết yếu tố đó.Do vậy,để làm biến đổi chất sử vật ,chúng ta cảI tạo yếu tố cấu thành, biến đổi phương thức liên kết yếu tố 1.1.2.2 Quan niệm biên chứng vật lượng Chúng ta làm rõ khái niệm lượng theo quan niệm biện chứng vật Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật mặt số lượng , quy mơ , trình độ , nhịp điệu vận động phát triển thuộc tính vật Lượng cáI vốn có vật quy định vật Lượng vật khơng phụ thuộc vào ý chí , ý thức người Đồng thời lượng tồn với chất vật Do , lượng vật có tính khách quan chất vật Những đặc trưng lượng biểu mối quan hệ định Nhưng khác với mối quan hệ phương thức bộc lộ thuộc tính chất , mối quan hệ nhờ thuộc tính lượng bộc lọ , mang tính xác định , chặt chẽ , nghiêm ngặt nhiều Tuy nhiên , thực tế có thuộc tính lượng vật biểu thị cách xác số lượng hay đại lượng VD: trình độ giác ngộ cách mạng ,phẩm chất , cách , đạo đức người … Không chất ,mà thuộc tính chất có tính quy định lượng Do , vật có vơ vàn lượng Sự phân biệt chất lượng mang tính tương đối Điều phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể xác đinh Có tính quy định mối quan hệ chất vật , song mối quan hệ khác lại biểu thị lượng vật ngược lại Chẳng hạn số lượng sinh viên học giỏi định lớp nói lên chất lượng học tập lớp Đều có nghĩa dù số lượng cụ thể quy định tuý lượng , xong số lượng có tính quy định chất vật Chất lượng hai mặt tách rời vật Trong trình vận động phát triển , chất lượng vật không dứng im Chúng vận động không phảI biệt lập với mà ln có quan hệ qua lại theo quy luật định 1.1.2Mối quan hệ biện chứng thay đổi lượng thay đổi chất : Bất vật hay tương cung thống mặt chất mặt lượng Chúng tác động qua lại lẫ Trong vật ,quy định lượng khơng tồn ,nếu khơng có tính quy định chấy va ngược lại Sự thay đổi lượng va chất vật diễn với vận động phát triển vật Nhưng thay đổi có mối quan hệ chặt chẽ với không tách rời Sự thay đổi lượng vật có ảnh hưởng tới thay đổi chất ngược lại , thay đổi chất vật tương ứng với thay đổi lượng Sự thay đổi lượng làm thay đổi thay đổi chất vật VD: xét trạng thái khác nước khoảng nhiệt độ từ độ C đến 100 độ C , chất nước không thay đổi ( xét cấu tạo chất) Như , thay đổi lượng làm thay đổi chất vật Khn khổ , mà thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật , gọi độ Độ phạm trù triết học dùng để khoảng giới hạn thay đổi lượng vật chưa làm thay đổi chất vật Độ mối liên hệgiữa lượng chất vật ,ở thể thống lượng chất vật , độ , vật vãn chưa biến thành khác VD: áp suất bình thường khơng khí tăng giảm nhiệt độ khoảng độ C đến 100 độ C, nước nguyên chất mang trạng thái lỏng Nêu nhiệt độ nước giảm xuống độ C nước lỏng chuyển sang thể rắn trì nhiệt độ , 100 độ C trở lên , nước nguyên chất thể lỏng chuyển dần sang thể Nước nguyên chất thay đổi chất Những giới hạn mà lượng đạt tới làm thay đổi chất vật gọi điểm nút Trong ví dụ , coi trạng tháI nước chất độ C 100 độ C điểm nút Sự thay đổi lượng đạt tới điểm nút đời chất với lượng tương ứng Sự thống lượng chất tạo thành độ với nút Sự vận động phát triển khơng Do , vận động , biến đổi vật hình thành đường nút quan hệ độ Sự thay đổi chất thay đổi lượng trước gây gọi bước nhảy Bước nhảy phạm trù triết học dùng để thời kỳ chuyển hoá chất vật thay đổi lượng gây , trình trực tiếp chuyển chất sang chất khác cách Thế giới muôn hình mm vẻ ,nên thay đổi chất đa dạng với nhiều hình thức khác Tính chất bước nhảy định trước hết tính chất bả nhảy khác Bước nhảy kết thúc giai đoạn phát triển vật điểm khởi đầu giai đoạn phát triển Tính đa dạng hình thức thay đổi chất quy định điều kiện diễn thay đổi chất Chẳng hạn ,cũng vấn đề thay đổi quyền lực trị q trình phát triển xã hội ,nhưng tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử –cụ thể mà thay đổi diễn đường hồ bình bạo lực cách mạng Khi diễn đường thứ hai ,bước nhảy thực khoảng thời gian tương đối ngắn,”một ngày hai mươi năm “.n thân vật, mâu thuẫn vốn có Với mâu thuẫn khác có bước Trong thực tế ,sự thay đổi chất thông qua bước nhảy đa dạng phong phú.Nhìn chung,các bước nhảy thể qua số cách sau: Bước nhảy đột biến bước nhảy diễn cách : Sự phân chia dựa không thời gian thay đổi chất, mà dựa tính chất thân thay đổi Những bước nhảy đột biến ,khi chất vật biến đổi cách nhanh chóng Chẳng hạn q trình chuyển hố từ vượn người thành người…như vậy, khác hai loại bước nhảy vừa nêu không thời gian diễn thay đổi chất ,và chế thay đổi đó.Khi nói bước nhảy , ngồi nhân tồ tốc đọ nói đến chếcủa việc tạo chất 10 mới.Ơ chất tạo thành mà tạo thành phần Mặt khác , cần phân biệt bước nhảy với thay đổi chất Nhưng thay đổi lượng diễn cách liên tục khn khổ chất có ;còn bước nhảy chuyển hoá chất sang chất khác ,là đứt đoạn tính liên tục ,là bước ngoặt định cho phát triển Bước nhảy toàn bước nhảy cục Bược nhảy toàn loại bước nhảy làm thay đổi chất tất mặt, phân , nhân tố cấc thành vât Bước nhảy cục loại bước nhảy thay đổi số mặt ,một số nhân tố ,một số phận vật Đối với vật phức tạp tính chất ,về nhân tố cấu trúc ,về phận cấu thành…bước nhảy thường diễn đường từ thay đổi chất cục đến thay đổi chất tồn Q trình cách mạng giảI phóng dân tộc thủ tiêu chế độ thực dân (kiểucũ)trên giới cĩng qúa trình cách mạng xã hội chủ nghĩa…đã diễn theo đường Khi xem xét thay đổi lượng thay đổi chất xã hội điều quan trọng phảI ý tới độ sâu sắc ý nghĩa chúng Xuất phát từ cách tiếp nhận ,cả thay đổi lượng lẫn thay đổi chất phân thành thay đổi mang tính cách mạng hay tính biến hố 11 Cánh mạng thay đổi mà q trình diễn phá huỷ chất vật ,diễn cải tạo bảnvề chất vật ,khơng phụ thuộc vào cảI tạo diễn (diễn hình thức đột biến hay dần dần) Tiến hoá thay đổi ,mà trình đoa vật trì 12 Chương 2: nhận thức vận dụng nội dung quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại thực tiễn Chúng ta xem xét việc nhận thứcvà vận dụng nội dung quy luật nàytrong thực tiễn đất nước ta qua hai khía cạnh là: 2.1 Về đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta: nước ta , lịch sử đặt vấn đề lựa chọn đường phát triển bỏ qua chế độ chủ nghĩa từ năm 20 kỷ XX, chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam bắt gặp đường Cách mạng tháng Mười Nga , hoà nhập vào xu hướng tiến hoá chung nhân loại : độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ chủ nghĩa Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng từ tiếp cận với Sơ thảo luận cương V.I.lênin vấn đề dân tộc thuộc địa ,Hồ Chí Minh đến kết luận : Muốn cứu đất nước , giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cách mạng vô sản ; có chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nơ lệ Để có bước nhảy cách mạng đưa đất nước Việt Nam sang chế độ khác ( “chất” khác) đất nước xã hội chủ nghĩa , cương lĩnh (1930) Đảng ta khảng định : sau hoàn thành cách mạng dân tộc , dân chủ nhân dân , nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội Đó lựa chọn dứt khoát đắn Đảng , đáp ứng nguyện vọng thiết tha ngàn đời dân tộc , phản ánh xu thời đại , phù hợp với quan điểm cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin 13 Cả trình tích luỹ đủ lượng để có biến đổi chất , chất tạo lên đồng thời lại tạo lên lượng Chúng ta tưởng sau chiến thắng đế quốc Mỹ có nước xã hội chủ nghĩa đích thực ; thắng đế quốc thực dân thắng nghèo nàn , lạc hậu vấn đề thời gian ; dễ dàng tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa Có thể nói, nhận thức phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội ấu chí, sai lạc , ý trí Vấn đề đặt phải hiểu lượng chúng tacần phải có thời kỳ độ lên xã hội chủ nghĩa thời kỳ có thay đổi phát triển mặt kinh tế , văn hố , giáo dục… Chính nhận thức rõ điều lên Đảng ta chủ trương xây dựng xã hội bỏ qua chế độ chủ nghĩa , tạo biến đổi chất xã hội lĩnh vực nhiên, trìng xây dựng Đảng ta gặp khơng khó khăn , lĩnh vực đời sống xã hội diễn đấu tranh cũ Với tinh thần đổi ,đổi không làm thay đổi mục tiêu xã hộichủ nghĩa mà trái lại,làm cho mục tiêu thực cách có kết sở nhận thức chủ nghĩa xã hội ,đề hình thức bước đI thích hợp ,thấm nhuần quan điểm thực tiễn lịch sử cụ thể phát triển ,chúng ta cần chủ động khắc phục cách hiểu sai , cách nghĩ ,cách làm giản đơn ,siêu hình ,giáo điều ,duy ý chí,tráiquy luật Trên sở quan niệm xã hội chủ nghĩa ,với tinh thần phê phán cách mạng ,với kiên định mục tiêu lý tưởng văn hoá Việt Nam tiên tiến ,đậm đà sắc dân tộc ,tương lai tươI sáng nghiệp đổi mục tiêu dân giàu ,nước mạnh ,xã hội công ,dân chủ ,văn minh bước thực cách sinh động đất nước ta 14 2.2 Về phát triển kinh tế – xã hội đất nước ta: Bên cạnh việc nhận thức đường lên chủ nghĩa xã hội đất nước ta cách đắn việc nhậm thức thấu đáo phát triển đất nước lên nước ta năm qua có đổi phát triển rõ rệt Từ kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ , lại bị chiến tranh kéo dài tàn phá nặng nề , chủ yếu việc cảI tạo xã hội chủ nghĩa , tổ chức lại sản xuất mở rộng qui mô hợp tác xã , áp dụng mơ hình chủ nghĩa xã hội Liên Xơ , với hi vọng nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội , bộc lộ tưởng chủ quan, nóng vội, ý trí lý luận lẫn đạo thực tiễn Các mục tiêu Đại Hội IV V Đảng khơng đưa nước ta phát triển lên mà làm cho tình hình kinh tế xãhội Việt Nam dường lao nhanh vào khủng hoảng Các kì Đại Hội VII , VIII, IX ,đã tạo thành tựu to lớn Về mặt kinh tế tăng trưởng nhanh GDP tăng bình quân hàng năm 7% Nơng nghiệp phát triển mạnh ,sản lượng cơng nghiệp bình quân hàng năm 13.5% Hệ thống kết cấu hạ tầng , bưu viễn thơng đường xá… tăng cường Các dịch vụ phát triển Về mặt văn hố ,xã hội có tiến , đời sốnh nhân dân tiếp tục cải thiện 15 Về mặt trị – xã hội ổn định ; quốc phòng an ninh tằng cường Cồng tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng trọng ; hệ thống trị củng cố Với thành tựy đạt nước ta có tiền đề để bước vào giai đoạn giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố , đại hố đát nước , xây dựng kinh tế độc lập tự chủ , đưa nước ta trở thành nước công nghiệp ; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất , đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; tăng trưởng kinh tế lên với phát triển văn hoá , bước cải thiện đời sống nhân dân , thực tiến công xã hội thêm bảo vệ mơi trường , đặc biệt tằng quốc phòng an ninh 2.3 Vận dụng vào trình học tập học sinh – sinh viên : Sự vận động phát triển vật diễn cách tích luỹ lương tới giới hạn định thực bước nhảy chuyển chất Do , hoạt động nhân thức hoạt động thực tiễn phải biết bước tích luỹ lượng để làm biến đổi theo quy luật Trong hoạt động , ơng cha ta rút tưởng sâu sắc “tích tiểu thành đại” ,”năng nhặt chặt bị”… 16 Trong hoạt động thực tế phả biết vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy Sự vận dụng linh hoạt tuỳ thuộc vào việc phân tích đắn điều kiện khách quan nhân tố chủ quan , hiểu biết sâu sắc Tuỳ theo trường hợp cụ thể , điều kiện cụ thể hay quan hệ cụ thể lựa chọn hình thức bước nhảy phù hợp để đạt chất lượng hiệu hoạt động vân dụng chúng cho phép nâng cao chất lượng hiệu hoạt động nhận thức thực tiễn 2.4 ý nghĩa việc nghiêm cứu : Qua thực tế chứng minh chúg ta dế dành thây việc nhận thức mối quan hệ biện chứng thay đổi lượng thay đổi chất đêm lại cho ý nghĩa phương pháp luận quan trọng mà việc Vì thay đổi lượng thay đổi chất có mối quan hệ biện chứng với , nên hoạt động thực tiễn phải dựa hiểu biết mối quan hệ ; phải hiểu đắn vị trí , vai trò ý nghĩa loại thay đổi nói phát triển xã hội ; phải biết kịp thời chuyển từ thay đổi lượng thành thay đổi chất , từ thay đổi mang tính tiến hố sang mang tính cách mạng Xem xét tiến hoá cách mạng mối quan hệ biện chứng nguyên tắc phương pháp luận việc xây dựng chiến lược sách lược Đảng nhằm cải tạo xã hội cách mạng Hiểu đắn mối quan hệ tạo sở chống lại 17 chủ nghĩa cải lương , chủ nghĩa xét lại hữu khuynh chủ nghĩa vơ phủ tả khuynh Việcnắmgiữnội dung quy luật mối quan hệ biện chứng thay đổi chất thay đổi lượng ý nghĩa phương pháp luân có vai trò to lớn viêc xem xét giải vấn đề đặt công đổi chủ nghĩa xã hội nước ta KẾT LUẬN Nhận thức trình, thông qua hoạt động thực tiễn , yêu cầu đòi hỏi sống nảy sinh với phương thức giảI xuất Việc nhận thức vận dụng nội dung quy luật từ thay dỗi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại Từ nhận thức vế quy luật , phảI 18 biết vận dụng cách sáng tạo phù hợp với hồn cảnh lịch sử cụ thể đất nước ta lúc nắm bắt chuyển hố vật hay tượng phát triển cách rõ ràng triệt để Đảng nhà nước vận dụng điều cho nghiệp cách mạng giảI phóng dân tộc, xây dựng phát triển bảo vệ tổ quốc thập kỷ qua tạo nên thành tựu to lớn Chính chíng ta nên tỉn quan điểm cách mạng khoa học Mác – Lênin tưởng đắn để vận dụng cho phát triển đất nước Đặc biệt, quy luật quan hệ biện chứng thay đổi chất thay đổi lượng, chuyển hoá nhằm tạo nên phát triển tượng… 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình triết học Mác - Lênin Tạp chí triết học Tạp chí triết học số 1(101) tháng năm 1998 Tạp chí triết học số 1(107) tháng năm 1999 Tạp chí triết học số 3(103) tháng năm 1998 Việt nam chuyển sang kinh tế thị trường ( Học viện trị quốc gia) Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII Báo nhân dân ngày tháng năm 1999 20 ... Chương 2: nhận thức vận dụng nội dung quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại thực tiễn Chúng ta xem xét việc nhận thứcvà vận dụng nội dung quy luật nàytrong thực tiễn đất nước... tàI NÔI DUNG Chương 1:Phân tích nội dung quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại 1.1 Quan niệm biện chứng chất lượng: 1.1.1 Quan niệm chất lượng nhà triết học cổ : Trong trình... phát triển Quy luật “ Những thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại quy luật quan trọng triết học Quy luật này, nhiều nhà triết học giới nghiên cứu đến lượt Mác Lênin nhận thức đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: nhận thức và vận dụng nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại trong thực tiễn, nhận thức và vận dụng nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại trong thực tiễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay