nhận thức và vận dụng nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại trong thực tiễn

20 34 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 16:11

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 2Chương 1: Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại:1.1 Quan điểm biện chứng về chất và lượng 3 1.1.1 Quan điểm về lượng và chất của các nhà triết học cổ đại 31.1.2 Quan điểm biện chứng về chất và lượng 51.1.2.1 Quan điểm biện chứng về chất 6 1.1.2.2 Quan điểm biện chứng về lượng 71.2 Mối quan hệ giữa những thay đổi về chất và những thay đổi về lượngChương 2: Nhận thức và vận dụng quy luật vào trong thực tiễn, ý nghĩa của việc nghiên cứu2.1 Về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của đất nước ta 92.2 Việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta 112.3 Vận dụng vào quá trình học tập của học sinh, sinh viên 122.4 ý nghĩa của việc nghiên cứu 13Kết luận 14Mục lục 15LỜI NÓI ĐẦUSau những năm cảI cách, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp thì đã có những thay đổi trong nhận thức, đánh giá được sự quan trọng trong việc vận dụng những quy luật của triết học đối với công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển. Quy luật “ Những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại” là một trong những quy luật quan trọng của triết học. Quy luật này, được rất nhiều nhà triết học trên thế giới nghiên cứu nhưng chỉ đến lượt Mác và Lênin nhận mới thức đầy đủ và phát triển nó trở thành hoàn thiện. Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức rất đúng đắn được tầm quan trọng của những lý luận mà các nhà triết học nỗi lạc trên thế giới đã nghiên cứu, để vận dụng thành công những quy luật này vào trong sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phảI nắm vững nguyên lý, quy luật, định luật và phảI tính đến tính thực tiễn và bối cảnh áp dụng. Không thể cứ có sẵn quy luật và chỉ việc vận dụng là cách hiểu sai hoàn toàn, các quy luật chỉ phát huy tác dụng khi nó nằm trong một hoàn cảnh xã hội cụ thể. Việc nghiên cứu những sự thay đổi trong lý luận là rất cần thiết bởi một lẽ những lý luận thường chỉ đúng ở mọt thời điểm nhưng có những lý luận thành quy luật và chỉ biến đổi khi có sự thay đổi lớn trong xã hội. Nhận thức được điều này em mạnh dạn chọn đề tàI này làm tiểu luận, do hạn chế về kiến thức cũng như tính thực tiễn, do đó trong đề tàI em trình bầy không thể tránh khỏi những sai sót, em mong các thầy cô hướng dẫn em để em có cơ hội hiểu biết thêm về đề tàI này. Qua đây em cũng xin bầy tỏ long cảm ơn đến các thầy cô giáo đã hướng dẫn em làm đề tàI này. ... Chương 2: nhận thức vận dụng nội dung quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại thực tiễn Chúng ta xem xét việc nhận thứcvà vận dụng nội dung quy luật nàytrong thực tiễn đất nước... tàI NÔI DUNG Chương 1:Phân tích nội dung quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại 1.1 Quan niệm biện chứng chất lượng: 1.1.1 Quan niệm chất lượng nhà triết học cổ : Trong trình... phát triển Quy luật “ Những thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại quy luật quan trọng triết học Quy luật này, nhiều nhà triết học giới nghiên cứu đến lượt Mác Lênin nhận thức đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: nhận thức và vận dụng nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại trong thực tiễn, nhận thức và vận dụng nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại trong thực tiễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay