Một số giải pháp huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam

38 7 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:58

LỜI MỞ ĐẦUSự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường hiện đại là một tất yếu khách quan do nhu cầu của thị trường rất đa dạng và phong phú mà các Doanh nghiệp lớn không đáp ứng được. Hơn nữa, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ với đặc điểm nhạy cảm, thích ứng nhanh, dễ dàng thâm nhập mọi ngõ ngách của thị trường, có vai trò đáng kể trong việc làm nền kinh tế năng độn Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiệu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.”: hơn thu hút vốn và tạo thêm nhiều việc làm với chi phí thấp.Ở Việt Nam hiện nay, riêng trong khu vực công nghiệp và dịch vụ, số lượng Doanh nghiệp và nhỏ chiếm trên 94%. Năm 1993, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ đã thu hút trên 3,5 triệu lao động, chiếm 45,6% tổng vốn đầu tư của các lĩnh vực này, tạo ra 26% giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp 54% giá trị công nghiệp (CN) địa phương, chiếm 78% tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, số lượng đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Do vậy việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa lớn trong vấn đề giải quyết kinh tế xã hội cũng như đối với công nghiệp hoá hiện đại hoá chiến lược ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam hiện nay.Các Doanh nghiệp này hiện gặp rất khó khăn trong hoạt động kinh doanh trong đó thiếu vốn đang là một trong những vấn đề khó khăn nhất của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy tỷ trọng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay trong tổng số tín dụng ngân hàng đã tăng lên năm 1990: 5%; năm 1993: 15%; năm 1995: 50% nhưng nhìn chung các Doanh nghiệp này vẫn thiếu vốn trầm trọng. Do chưa có thị trường vốn và hệ thống ngân hàng còn yếu kém cộng thêm sự yếu kém của các Doanh nghiệp này nên nhiều nơi chỉ có khoảng 60% số Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được tín dụng ngân hàng (có nơi chỉ 30 35%), đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu vốn, đặc biệt là vốn đầu tư khi thành lập Doanh nghiệp. Phần lớn vốn còn lại được trang trải bằng vốn tự có và các hình thức huy động phi chính thức. Các nguồn vốn này hiện chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ. Do đó chưa có giải pháp cần thiết để huy động, sử dụng một cách an toàn , có hiệu quả.Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và được sự hướng dẫn của cô Cao Thúy Xiêm, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp huy động vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam” làm đề án môn học. Do thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy (cô) giáo cùng các bạn, để đề tài được hoàn thiện hơn. LỜI MỞ ĐẦU Sự tồn phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế thị trường đại tất yếu khách quan nhu cầu thị trường đa dạng phong phú mà Doanh nghiệp lớn không đáp ứng Hơn nữa, Doanh nghiệp vừa nhỏ với đặc điểm nhạy cảm, thích ứng nhanh, dễ dàng thâm nhập ngõ ngách thị trường, có vai trò đáng kể việc làm kinh tế độn Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiệu thụ sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.”: thu hút vốn tạo thêm nhiều việc làm với chi phí thấp Ở Việt Nam nay, riêng khu vực công nghiệp dịch vụ, số lượng Doanh nghiệp nhỏ chiếm 94% Năm 1993, Doanh nghiệp vừa nhỏ công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ thu hút 3,5 triệu lao động, chiếm 45,6% tổng vốn đầu tư lĩnh vực này, tạo 26% giá trị tổng sản lượng tồn ngành cơng nghiệp & 54% giá trị cơng nghiệp (CN) địa phương, chiếm 78% tổng mức bán lẻ hàng hố, dịch vụ, số lượng đóng góp khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước Do việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ có ý nghĩa lớn vấn đề giải kinh tế - xã hội công nghiệp hoá đại hoá chiến lược ưu tiên hàng đầu phủ Việt Nam Các Doanh nghiệp gặp khó khăn hoạt động kinh doanh thiếu vốn vấn đề khó khăn Doanh nghiệp vừa nhỏ Tuy tỷ trọng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ vay tổng số tín dụng ngân hàng tăng lên năm 1990: 5%; năm 1993: 15%; năm 1995: 50% nhìn chung Doanh nghiệp thiếu vốn trầm trọng Do chưa có thị trường vốn hệ thống ngân hàng yếu cộng thêm yếu Doanh nghiệp nên nhiều nơi có khoảng 60% số Doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận tín dụng ngân hàng (có nơi 30 - 35%), đáp ứng khoảng 30% nhu cầu vốn, đặc biệt vốn đầu tư thành lập Doanh nghiệp Phần lớn vốn lại trang trải vốn tự có hình thức huy động phi thức Các nguồn vốn chưa nghiên cứu, đánh giá cách đầy đủ Do chưa có giải pháp cần thiết để huy động, sử dụng cách an tồn , có hiệu Qua thời gian học tập nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn cô Cao Thúy Xiêm, em chọn đề tài: “Một số giải pháp huy động vốn Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” làm đề án mơn học Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý thầy (cơ) giáo bạn, để đề tài hồn thiện Phần I THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM I DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Khái niệm, vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1 Khái niệm: Có nhiều quan điểm khác đối tượng, chủ thể kinh doanh coi Doanh nghiệp vừa nhỏ Khái niệm Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, gọi tắt Doanh nghiệp với u cầu chứng minh tính pháp lý đăng ký với quan Nhà nước sử dụng định nghĩa sau khu vực Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Định nghĩa Doanh nghiệp vừa nhỏ: Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam chủ thể sản xuất kinh doanh thành lập theo quy định pháp luật có quy mơ vốn số lao động phù hợp với quy định phủ 1.2 Vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ: Doanh nghiệp vừa nhỏ có vị trí quan trọng ngày tăng phát triển kinh tế quốc gia Theo đánh giá chuyên viên kinh tế nước Nics, Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tỷ trọng 81 - 98%, thu hút số lượng lao động từ 40 - 70%, tạo giá trị tăng từ 22 - 55%, xuất trực tiếp 15 - 66% Ở Việt Nam, báo cáo hội nghị TW khố VII, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh “Phát triển loại hình quy mô Doanh nghiệp vừa nhỏ với công nghệ tiên tiến, vốn đầu tư Suất sinh lời cao, thời gian thu hồi vốn nhanh theo phương châm lấy ngắn nuôi dài” Thực tế cho thấy kinh tế Việt Nam phát triển, chủ yếu sản xuất nhỏ, nên Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tỷ trọng lớn tổng số Doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng việc tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu hút vốn, làm cho kinh tế động, hiệu hơn, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Điều thể qua số liệu Bảng 1: Vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ qua kết điều tra nhóm nghiên cứu Vai trò Tỷ lệ ý kiến % Góp phần tăng trưởng kinh tế 51,7 Tạo việc làm, thu hút vốn, tăng thu nhập 88,5 Làm cho kinh tế động, hiệu 83,9 Để phát triển đội ngũ nhà kinh doanh 63,2 - Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế: Năm 1993, giá trị sản lượng công nghiệp Doanh nghiệp vừa nhỏ tạo 5315 tỷ đồng, chiếm 25% giá trị tổng sản lượng toàn ngành 54% giá trị công nghiệp địa phương Tổng giá trị bán lẻ hàng hoá dịch vụ đạt 29000 tỷ đồng, 78% tổng mức bán lẻ Trong vận tải Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 64% tổng lượng vận chuyển hàng hoá Trong nhiều ngành nghề gỗ xẻ, chiếu cói, giầy dép Doanh nghiệp vừa nhỏ sản xuất 100% sản phẩm - Thu hút việc làm: Doanh nghiệp vừa nhỏ công nghiệp, thương mại, dịch vụ thu hút 3,5 triệu lao động Riêng công nghiệp, Doanh nghiệp thu hút 50% tổng số lao động, chi phí trung bình để tạo chỗ làm việc Doanh nghiệp vừa nhỏ khoảng 740 ngàn đồng 3% Doanh nghiệp lớn - Thu hút vốn: Các Doanh nghiệp vừa nhỏ dễ tiếp xúc trực tiếp nguồn vốn, người cho vay, gây niềm tin để huy động vốn người có tiền đứng đầu tư kinh doanh - Làm kinh tế động có hiệu hơn: Do số lượng Doanh nghiệp tăng lên cách nhanh chóng đặc điểm gọn nhẹ có khả thay đổi mặt hàng, cơng nghệ, chuyển hướng kinh doanh cách nhanh chóng - Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao thu nhập người dân, vùng nông thôn thành thị Thực trạng Doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn Trong năm gần Doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta phát triển tự phát nhanh, chiếm tỉ trọng gần 90% tổng số Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Theo số liệu thống kê nước ta có 26000 Doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ gần 6000 Doanh nghiệp nhỏ hoạt động lĩnh vực sản xuất chiếm tỷ trọng 25%, Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm vị trí quan trọng Tuy nhiên, chế cạnh tranh kinh tế thị trường tình hình khủng hoảng tài chính, kinh tế nước khu vực giới có tác động, ảnh hưởng không nhỏ tới Doanh nghiệp làm cho Doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta bộc lộ mặt hạn chế gặp không khó khăn, cụ thể là: a Việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm vật chất không đầu tư vào hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ Doanh nghiệp vừa nhỏ Đây mặt tồn thực trạng phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ, hạn chế phần vai trò loại hình Doanh nghiệp phát triển kinh tế Điều phản ánh bất cập sách vĩ mơ, thiếu chiến lược phát triển kinh tế lâu dài Mặt khác tình trạng hàng biên giới, hàng qua sử dụng, hàng nhậph lậu tràn ngập thị trường với giá rẻ rào cản việc thu hút nhà đầu tư nước b Trình độ cơng nghệ, trang thiết bị, máy móc vừa cũ, vừa lạc hậu lại khơng đồng hạn chế lớn khả cạnh tranh Doanh nghiệp và nhỏ nước ta c Lực lượng công nhân kỹ thuật lao động lành nghề đào tạo q ít, hạn chế trình độ hiểu biết lại biến động, nên việc quản lý sử dụng lao động vơ khó khăn, cộng với đội ngũ cán thiếu kỹ quản lý dẫn đến hiệu hoạt động Doanh nghiệp vừa nhỏ không cao, suất lao động thấp, thu nhập khơng ổn định d Các sách vĩ mô, vi mô nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa nhỏ hạn chế, nặng hình thức, thiếu hướng dẫn cụ thể sách Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, sách vay vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi nhằm giải việc làm cho người lao động, hệ thống thông tin, dịch vụ tư vấn mặt hàng, thị trường, công nghệ, thiết bị,m luật pháp, thông lệ quốc tế kinh doanh không đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp vừa nhỏ e Những khó khăn phiền tối Doanh nghiệp vừa nhỏ xung quanh thủ tục hải quan, thuế, nhà đất nỗi lo lắng, băn khoăn Doanh nghiệp f Cuối tình trạng thiếu vốn Doanh nghiệp vừa nhỏ Đây vấn đề đáng lo ngại Nếu vốn lưu động Doanh nghiệp vừa nhỏ đạt 20% so với nhu cầu vốn đăng ký nhiều Doanh nghiệp vừa nhỏ vẻn vẹn có 17 tỷ đồng Đa số Doanh nghiệp khơng có đủ điều kiện chấp theo yêu cầu ngân hàng để vay vốn, tỷ trọng vốn vay ngân hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 20% nhu cầu vốn hoạt động Nhìn chung Doanh nghiệp vừa nhỏ dựa vào nguồn vốn tự có huy động từ nhân thân, bạn bè Việc Doanh nghiệp vừa nhỏ khơng sử dụng nguồn vốn tín dụng hạn chế lớn phát triển loại hình Doanh nghiệp II TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANHNGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM Khái niệm Vốn nói chung hiểu khoản tiền ban đầu hay số tài sản tích lũy thuộc sở hữu cá nhân hay đơn vị, khác với khoản lợi nhuận thu nhập phát sinh từ Như vậy, theo nghĩa rộng vốn tài sản tích luỹ đóng vai trò yếu tố đầu vào cảu q trình sản xuất Theo quan niệm tài ngun, đất đai, lao động, tri thức, tay nghề tinh xảo coi vốn sản xuất Với quan niệm nên trình liên doanh với nước ngồi, phía Việt Nam góp đất vào kinh doanh coi vốn Theo nghĩa hẹp, vốn nhân tố trình sản xuất (bao gồm: Tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn, cơng nghệ, quản lý) theo nghĩa đó, vốn khoản tiền ứng trước để mua máy móc, thiết bị, nhà xưởng, đất đai, thuê quản lý, mua nguyên vật liệu, th cơng nhân phục vụ q trình sản xuất Theo cách phân loại chung nay, có nguồn vốn sau: - Nguồn vốn nước nguồn vốn bên ngồi - Theo nguồn gốc chia thành: Vốn tự có tích luỹ từ lợi nhuận hay nguồn khác; Vốn vay thông qua hệ thống tài chính, thức; vốn vay theo hình thức huy động vốn phi thức Thực trạng vấn đề huy động vốn Doanh nghiệp vừa nhỏ Khi chuyển sang chế thị trường, tình hình phổ biến hầu hết Doanh nghiệp tình trạng thiếu vốn Đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ tình trạng thiếu vốn tất yếu tránh khỏi Theo số liệu điều tra Hà Nội năm 1994 có 60% Doanh nghiệp thiếu vốn đáp ứng phần nhỏ nhu cầu vốn Doanh nghiệp Đó nhiều nguyên nhân, trước hết phải kể đến tác động tình trạng lạm phát, biến động giá nước giới thời gian dài làm cho sau chu kỳ sản xuất không đủ tái tạo, không bù đắp số vốn ban đầu Sự thiếu vốn nhiều Doanh nghiệp hiệu kinh doanh thấp, chí có nơi có lúc khơng có hiệu quả, làm cho vốn hao hụt, dần (ăn vào vốn), tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, nợ nần lòng vòng, dây dưa Doanh nghiệp tổ chức kinh tế diễn nghiêm trọng (trong giai đoạn II q trình tốn cơng nợ, số nợ phải xử lý lên tới 18.000 tỷ đồng) Nhưng đáng ý thiếu vốn tương đối diễn bình diện rộng gay gắt Đó trường hợp Doanh nghiệp có yêu cầu mở rộng kinh doanh yêu cầu đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, để đứng vững cạnh tranh phát triển, khơng có nguồn cung ứng vốn (vốn dân không huy động được, vốn ngân hàng cho vay hạn chế) Cụ thể nguồn vốn cho Doanh nghiệp vừa nhỏ thể bảng Đơn vị tính: % Nguồn vốn Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng Tổng số TB Vốn chủ sở hữu 45,6 49,3 46,7 47,2 Vay người thân, bạn bè 24,7 24,5 22,3 24,3 Vay nóng 2,2 2,5 2,15 2,4 Vay ngân hàng 24 29,5 21,5 21,1 Đóng góp cơng nhân 1,9 2,3 3,5 2,5 Các nguồn khác 1,6 1,7 3,8 2,2 Nguồn: Tổ chức lao động giới (1994) Ở Hà Nội có khoảng 5% Doanh nghiệp ngồi quốc doanh vay vốn ngân hàng; 1,9% Doanh nghiệp vay vốn từ hợp tác xã tín dụng Những cản trở tầm vĩ mô dẫn đến việc cung ứng vốn cho Doanh nghiệp trở thành vấn đề xúc Mặt khác chưa có thị trường vốn dài hạn, thị trường tài bảo đảm thu hút nguồn vốn xã hội để đáp ứng nhu cầu vốn Doanh nghiệp Ta phân chia nguồn vốn cho Doanh nghiệp vừa nhỏ thành ba loại là: Nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn thức, nguồn vốn phi thức Để cụ thể vào xem xét thực trạng Doanh nghiệp vừa nhỏ với nguồn vốn này: 2.1 Vốn chủ sở hữu: Là loại vốn thường tạo từ vốn riêng nghiệp chủ vốn đóng góp cổ đông, bạn bè, họ hàng Nguồn vốn chiếm khoảng - 10% vốn luân chuyển Doanh nghiệp vừa nhỏ Thực tế ta thấy Doanh nghiệp vừa nhỏ thường sử dụng phần lớn nguồn vốn vào việc kinh doanh chiếm khoảng 47,2% tổng số vốn toàn Doanh nghiệp Để huy động nguồn vốn này, Doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn: - Do đặc điểm Doanh nghiệp vừa nhỏ chỗ người chủ Doanh nghiệp có phương tiện tài mức độ định họ bỏ nhiều số vốn mà họ đóng góp vào Doanh nghiệp - Các Doanh nghiệp vừa nhỏ thường có cơng nghệ lạc, kinh doanh thua lỗ cản trở cho chủ Doanh nghiệp bỏ thêm vốn vào kinh doanh - Môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, chế độ pháp lý không ổn định chưa khuyến khích tạo điều kiện cho chủ Doanh nghiệp kinh doanh Vì mà nguồn vốn chưa tận dụng cách triệt để, lượng tiền “chết” nằm túi người dân lớn 2.2 Nguồn vốn thức Nguồn vốn đánh giá có triển vọng tương lai Nhưng Doanh nghiệp vừa nhỏ chưa tiếp cận nhiều với nguồn vốn tỷ trọng Doanh nghiệp vừa nhỏ vay từ nguồn vốn thức chiếm tỷ lệ bé so với Doanh nghiệp nhà nước 2.2.1 Doanh nghiệp vừa nhỏ với nguồn vốn vay ngân hàng Xét tổng thể, số liệu rút từ tài liệu ngân hàng Trung ương ấn hành cho thấy phần tín dụng trung dài hạn so với tồn loại tín dụng mà hệ thống ngân hàng cấp tháng đầu năm 1997 chiếm 10 Do tuỳ theo đặc điểm nguồn tài trợ đặc điểm dự án đầu tư mà Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ để gửi hồ sơ xin vay đến tổ chức thích hợp 2.1 Vay ngân hàng: Đây nguồn huy động vốn có khả đạt kết cao nguồn có tính chất phát triển lâu dài cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Tuy nhiên vấn đề huy động từ nguồn lại gặp nhiều khó khăn (như phân tích trên) để giải khó khăn vướng mắc ta đưa vài giải pháp sau: 2.1.1 Đối với doanh nghiêp vừa nhỏ: +) Các Doanh nghiệp vừa nhỏ cần chủ động đào tạo, đào tạo lại nhiều hình thức thích hợp nhằm trang bị nâng cao kiến thức chuyên môn, tay nghề, trình độ quản lý cho đội ngũ cán quản lý ông chủ đội ngũ công nhân Doanh nghiệp Các Doanh nghiệp vừa nhỏ phải chấp hành nghiêm túc pháp lệnh kế tốn - thống kê Chỉ có thực yêu cầu xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, thực quản lý xử lý thơng tin q trình hoạt động, thực quản lý tài chặt chẽ tạo lập lòng tin từ phía ngân hàng thơng qua q trình hoạt động quan hệ vay trả +) Các Doanh nghiệp vừa nhỏ phải khai thác tối đa nguồn vốn tự lực huy động nguồn vốn khác phục vụ cho phương án sản xuất kinh doanh với yêu cầu tiết kiệm mục đích, đối tượng có hiệu +) Các Doanh nghiệp vừa nhỏ phải có sách thu hút động viên khai thác tối đa nguồn lực từ đội ngũ cán bộ, công nhân Doanh nghiệp, phục vụ cho trình hoạt động sản xuất, trọng mức tới lợi ích, tinh thần người lao động 24 2.1.2 Về phía ngân hàng: +) Cần chủ động tích cực tham mưu, tư vấn cho phủ sớm thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ: Quỹ hoạt động thí điểm Bắc Giang đem lại nhiều kết tốt Quỹ bảo lãnh tín dụng có vai trò tổ chức trung gian ngân hàng Doanh nghiệp, hoạt động sở bảo lãnh phần nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận khoản vay ngắn, trung dài hạn (bao gồm gốc lẫn lãi) tổ chức tín dụng, thơng qua việc cấp bảo lãnh tái bảo lãnh tín dụng, khuyến khích hoạt động tín dụng lành mạnh; Đồng thời chia xẻ rủi ro quỹ bảo lãnh tín dụng, ngân hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ Như Doanh nghiệp, quỹ, ngân hàng, ba phải làm chức thiện chí quy trình tạo vốn cho Doanh nghiệp vừa nhỏ sớm khai thông cách tích cực +) Xây dựng chế đầu tư cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ: Thứ điều kiện vay vốn: Đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ phân tích nhiều bất cập điều kiện vay vốn theo quy định hành bao gồm: Tài sản chấp; phương án sản xuất kinh doanh chấp hành chế độ kế tốn thống kê Trong quan tâm điều kiện tài sản chấp để vay vốn Đây vấn đề nan giải với Doanh nghiệp nhỏ, điều kiện tài sản chấp ỏi Thực tế lý luận chứng minh rằng: điều kiện quan trọng để đảm bảo an tồn đồng vốn cho vay khơng phải tài sản chấp mà tính khả thi phương án kinh doanh, dự án sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Điều cho phép tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu tài sản chấp vay vốn ngân hàng từ việc nâng cao lực 25 thẩm định dự án, phương án vay vốn ngân hàng Có thể phân định số dạng cụ thể sau: a) Đối với Doanh nghiệp bảo lãnh tín dụng phần đủ tài sản chấp cho phần lại u cầu Doanh nghiệp thực đảm bảo nợ đủ theo yêu cầu b) Đối với Doanh nghiệp bảo lãnh tín dụng phần tài sản chấp khơng đủ đảm bảo cho phần lại yêu cầu dùng tài sản hình thành vốn vay, tiếp tục đảm bảo cho nợ vay lại c) Đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ không đáp ứng đủ điều kiện hai dạng ngân hàng phải trọng thẩm định dự án, phương án vay vốn cách thông qua hội đồng tín dụng Trong chun gia tư vấn theo chuyên môn yêu cầu, để định nên đầu tư hay khơng vàmức độ Như đòi hỏi đôi ngũ cán thẩm định không tinh thông nghiệp vụ chun mơn mà phải hiểu biết rộng rãi nghiệp vụ bổ trợ chuyên môn ngành kỹ thuật ngành kinh tế khác Đồng thời cần nắm bắt thơng tin kịp thời, xác phương án, dự án vay vốn Thứ hai thời hạn cho vay: Các Doanh nghiệp vừa nhỏ có nhu cầu vốn trung dài hạn lớn phải thay đổi công nghệ, thiết bị nhiều ngân hàng cần lưu ý việc xác định thời hạn cho vao phù hợp với khả sinh lời tuổi thọ thiết bị Các ngân hàng khơng nên gò ép mặt thời gian cho vay theo chủ quan dẫn đến áp lực tài Doanh nghiệp vừa nhỏ Giải pháp 3: Cho thuê tài 26 Loại hình cho thuê (Leasing) đời từ lâu nhằm thoả mãn nhu cầu đổi công nghệ song hoạt động mạnh mẽ vào thập kỷ 50 Mỹ, Châu Âu Nhật Bản đến quốc tế hố Cho th có nghĩa người chủ sở hữu tài sản cho người khác sử dụng thời gian định, người sử dụng phải trả khoản tiền theo lịch trình, hết thời hạn thuê, người sử dụng th tiếp, mua khơng mua tài sản tuỳ theo điều kiện thoả thuận Hình thức tín dụng th mua có ưu điểm giúp cho Doanh nghiệp sử dụng vốn mục đích Do đặc điểm Doanh nghiệp vừa nhỏ trình độ cơng nghệ lạc hậu, tay nghề cơng nhân nhìn chung khơng cao thêm vào khơng có đủ vốn để mua trang thiết bị sản xuất Khi Doanh nghiệp vừa nhỏ ký hợp đồng th mua cơng ty tài chính, Doanh nghiệp khơng nhận máymóc thiết bị mà nhận tư vấn đào tạo hướng dẫn kỹ thuật cần thiết Doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị tránh tổn thất mua máy thiết bị không yêu cầu, không kiểm tra kỹ mua nhầm (mua phải máy móc lạc hậu) Doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng máy móc thiết bị cần thiết mà đầu tư lần với vốn lớn Mặt khác Doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng máy móc, thiết bị giảm tỷ lệ nợ/ vốn Vì tránh phải vay tiền ngân hàng thương mại Trong trình sử dụng máy móc, thiết bị Doanh nghiệp vừa nhỏ thoả thuận tái thuê với Doanh nghiệp có chức thuê mua: Việt Nam, hình thức hứa hẹn tiềm huy động vốn phát triển, hội để Doanh nghiệp vừa nhỏ có điều kiện phát triển Doanh nghiệp Năm 1993 Công ty dệt Việt Thắng thuê triệu USD thiết bị dệt Hàn Quốc Nhật Bản, tiền tính vào giá thành , sản phẩm bên cho thuê bao tiêu Nhà máy chế tạo biến Hà Nội đạt thoả thuận leasing với đối tác Thụy Sĩ: toàn thiết bị, nguyên liệu, bán thành phẩm liên doanh mua lại trị giá 1,8 triệu USD 27 Như cho thấy hoạt động leasing Việt Nam phát triển thành công nhiên theo đánh giá thị trường th mua bị bỏ ngỏ nhiều, nhà nước không thu thuế cá nhân, bên thuê mua phải chịu lãi suất cao Vì Nhà nước cần thống quản lý hoạt động Đó là: - Cần có thống nhận thức hoạt động quan Doanh nghiệp thực nghiệp vụ - Để tránh rủi ro, bên thống mua lại phí bảo hiểm để bảo đảm lợi ích bên, phí bảo hiểm chủ sở hữu mua rủi ro bồi thường chủ sở hữu có trách nhiệm phục hồi tài sản - Mở rộng nghiệp vụ cho thuê giá trị, loại tài sản, áp dụng thử nghiệm số hình thức cho thuê vận hành, thuê tài sản Mở rộng hành vi Doanh nghiệp vừa nhỏ, Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh nông nghiệp - Tìm mối quan hệ nguồn vốn, thông qua công ty thuê mua để giải ngân theo nguyên tắc hợp đồng thuê mua hay nhiều bên nguồn vốn ODA cho vay lại, vốn tín dụng ngân sách Nhà nước Theo phương pháp bảo tồn nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu sử dụng Doanh nghiệp, mà khả thất thoát vốn thấp, hiệu đồng vốn cao so với hình thức thơng thường Để tránh thua thiệt hợp đồng thuê mua với nước ngoài, hợp đồng, thiết bị nhập thiết phải có thẩm định kiểm tra Đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ thường xuyên gặp khó khăn việc vay vốn trung dài hạn ngân hàng th tài xem giải pháp thay đơn giản, thuận tiện cho tín dụng trung dài hạn Giải pháp 4: 28 Huy động vốn từ nguồn vốn phi thức (PCT) Nguồn vốn huy động phi thức có ý nghĩa nguồn bổ sung cho hình thức huy động thức Doanh nghiệp vừa nhỏ huy động nguồn vốn phi thức có ưu điểm là: Thủ tục điều kiện vay vốn đơn giản, đáp ứng nhanh nhạy kịp thời vốn kinh doanh cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Bổ sung kịp thời cho nguồn vốn thức trả nợ đến hạn Bên cạnh nguồn vốn thông thường vay nhân thân, vay bạn bè, vay người cho vay chuyên nghiệp, vay cầm cố, chơi hụi (họ) Doanh nghiệp vừa nhỏ huy động vốn cách - Tín dụng thương mại trước nhà cung cấp: Trong hoạt động kinh doanh đặc điểm trình cung ứng hàng hố tốn khơng thể diễn đồng thời nên tín dụng thương mại xuất tồn tất yếu khách quan Thực chất ln diễn đồng thời q trình Doanh nghiệp nợ khách hàng tiền chiếm dụng tiền khách hàng Nếu số tiền Doanh nghiệp chiếm dụng khách hàng lớn số tiền Doanh nghiệp bị chiếm dụng số tiền dư mang chất tín dụng thương mại Doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng hình thức tín dụng thương mại chủ yếu sau: +) Thứ nhất, Doanh nghiệp vừa nhỏ mua máy móc, thiết bị theo phương thức trả chậm Sẽ có hình thức tín dụng ghi nợ hợp đồng mua bán giá số lần trả số tiền trả lần, khoảng cách lần trả tiền Như Doanh nghiệp có máy móc thiết bị sử dụng tiền lại chưa phải trả ngay, số tiền chưa phải trả số tiền Doanh nghiệp chiếm dụng nhà cung ứng 29 Trong môi trường kinh doanh nay, với nhiều mặt hàng mua bán chưa phải trả coi chiến lược Marketing người bán hàng Doanh nghiệp dễ dàng tìm nguồn vốn tín dụng loại Đặc biệt, thị trường có nhiều nhà cung cấp cạnh tranh với nhau, Doanh nghiệp có lợi giá kỳ hạn trả Khi trình diễn cách thường xun nguồn tín dụng đóng vai trò nguồn tín dụng trung dài hạn Với phương thức tín dụng Doanh nghiệp có t hể đầu tư chiều sâu với vốn mà khơng ảnh hưởng đến tình hình tài Doanh nghiệp Hình thức tín dụng mua trả chậm có ý nghĩa lớn Doanh nghiệp vừa nhỏ thiếu điều kiện để vay vốn từ nguồn khác khơng đủ tài để mua máy móc thiết bị +) Thứ hai: Vốn khách hàng ứng trước Trong trình kinh doanh, ký hợp đồng khách hàng phải đặt cọc trước số tiền định, số tiền đặt cọc Doanh nghiệp sử dụng chưa sản xuất cung ứng sản phẩm (dịch vụ) cho khách hàng Tuỳ theo lượng mua hàng khách, thông thường Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm dụng vốn từ hai nguồn sau: • Vốn ứng trước khách hàng lớn • Vốn ứng trước người tiêu dùng Thơng thường số vốn chiếm dụng không lớn Mặt khác, để sản xuất sản phẩm (dịch vụ) Doanh nghiệp phải đặt hàng (nguyên vật liệu ) nên lại bị người cấp hàng chiếm dụng vốn Doanh nghiệp theo hình thức nên qúa trình kinh doanh diễn bình thường số dư vốn chiếm dụng hình thức khơng lớn Tuy nhiên, kinh doanh thị trường đòi hỏi Doanh nghiệp vừa nhỏ phải tính tốn, cân nhắc thận trọng để tận dụng lượng 30 vốn khách hàng đặt cọc trước bên cạnh han chế lượng tiền khách hàng chiếm dụng lại mua hàng Doanh nghiệp mà không để ý nhiều lớn Để đảm bảo cho nguồn vốn huy động phi thức diễn cách thuận lợi khắc phục khó khăn huy động nguồn vốn phi thức, Doanh nghiệp vừa nhỏ phải đa dạng hoá nguồn huy động, chủ động tìm kiếm nguồn vốn, hạn chế rủi ro vay Muốn Doanh nghiệp vừa nhỏ phải có giải pháp sau đây: + Phải xây dựng chiến lược (kế hoạch) huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường môi trường kinh doanh thời kỳ Đồng thời trình hoạt động, Doanh nghiệp phải lấy chiến lược kế hoạch làm công cụ định hướng hành động + Tạo niềm tin nơi cung ứng vốn, uy tín, danh tiếng Doanh nghiệp với khách hàng tài sản vô giá Doanh nghiệp thị trường tiêu thụ mà thị trường tài + Chứng minh mục đích sử dụng vốn Doanh nghiệp phải xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, cho dự án đầu tư cụ thể + Huy động vốn nhiều hình thức khác nhau, đối tượng khác đảm bảo phân tán rủi ro đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục + Xác định tính hiệu sử dụng vốn Bên cạnh giải pháp cần phải có giải pháp để tạo mơi trường an tồn thuận lợi cho việc huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh giải khó khăn vấn đề huy động vốn Được thể bảng đây: 31 Bảng Những khó khăn việc huy động vốn giải pháp tháo gỡ Những khó khăn Giải pháp tháo gỡ - Hạn chế độc quyền hoạt động kinh doanh NH - Chính sách tài - tiền tệ nới lỏng: giảm tỷ lệ dự tữ bắt buộc, chuyển sang lãi suất thị trường có điều tiết nhà nước (nhà nước khơng nên định lãi suất trần) - Khuyến khích huy động nguồn vốn vào kinh doanh - Mở rộng mạng lưới, hình thức huy động vốn - Phát triển quỹ tín dụng nhân dân - Khuyến khích hình thức huy động vốn PCT có lợi - Ổn định kinh tế vĩ mô (chống lạm phát) - Tăng huy động tiền gửi dài hạn Thời hạn vay ngắn - Hoàn thiện hệ thống ngân hàng, thiết lập định chế tài cho vay dài hạn thị trường chứng khoán, thị trường vốn trung - dài hạn - Tạo lập mơi trường pháp lý an tồn; Tạo lập khn khổ Môi trường pháp lý chưa đảm bảo pháp lý hình thức huy động vốn đời - Thực tốt luật dân - Xử lý nghiêm hình thức khơng hợp pháp - Nâng cao vai trò quyền địa phương, tổ chức Thủ tục rườm rà - Chuyển ngân hàng sang hoạt động kinh doanh - Hạn chế độc quyền cho vay vốn ngân hàng - Khuyến khích Doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển 32 Khả hoàn trả mạnh dần lên vốn thấp - Hỗ trợ tín dụng: Trực tiếp thơng qua giảm lãi suất - Hỗ trợ gián tiếp thơng qua sách, sở hạ tầng Doanh nghiệp khó - Thơng tin Doanh nghiệp, khuyến khích làm ăn cơng tiếp cận NH khai - Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng IV MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC Để tạo điều kiện cho huy động vốn Doanh nghiệp Trước hết, Nhà nước cần sớm quy hoạch định hướng chiến lược cho phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Điều quan trọng việc khuyến khích nghiệp vụ bỏ vốn kinh doanh, yên tâm đầu tư trung dài hạn Thông qua tổ nghiên cứu chế sách phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập 5/1999, phủ nắm bắt thực trạng Doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động đoàn thể, tổ chức quốc tế hỗ trợ tín dụng từ quy nguồn vốn vào đầu mối dễ bề quản lý, Doanh nghiệp dễ tiếp cận vay vốn Trên thực tế có khoảng quỹ hỗ trợ phát triển thực có hiệu Doanh nghiệp vừa nhỏ Dựa vào kinh nghiệm số nước Đài Loan, Đức, Singapo sách hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ đánh giá thực trạng khó khăn Doanh nghiệp vừa nhỏ Chính phủ nên thành lập “quỹ đầu tư vốn cho Doanh nghiệp vừa nhỏ” Các sách khuyến khích Doanh nghiệp vừa nhỏ khơng thành cơng khơng có hỗ trợ mặt tài Nhà nước thông qua quỹ đầu tư vốn Mục tiêu trọng tâm quỹ là: Nhà nước góp vốn vào Doanh nghiệp vừa nhỏ có triển vọng thơng qua việc mua cổ phần 33 trái phiếu chuyển nhượng Điều với mục tiêu chiến lược kinh tế ngành ưu tiên phủ quy định Loại mục tiêu nhằm khuyến khích Doanh nghiệp vừa nhỏ bao gồm: Khuyến khích xuất phát triển thị trường, giới thiệu công nghệ mới, hỗ trợ doanh nhân khởi động kinh doanh Trong điều kiện thị trường vốn chưa phát triển hình thức cung cấp vốn hữu hiệu cho Doanh nghiệp vừa nhỏ khơng có khả huy động vốn thị trường Quỹ đầu tư vốn tích cực tham gia vào việc quản lý Doanh nghiệp đầu tư đóng vai trò quan trọng việc ni dưỡng chúng Nguồn vốn quỹ bao gồm: Vốn cấp từ ngân sách nhà nước; vốn tài trợ tổ chức, cá nhân ngồi nước; vốn góp tổ chức tài chính; vốn góp nhà đầu tư khác (cá nhân Doanh nghiệp) 34 KẾT LUẬN Trên số kết nghiên cứu đề tài Do hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm nên nội dung đề tài hạn chế chưa thể đề cập cách chi tiết cụ thể loại giải pháp huy động vốn Việt Nam, giới hạn đề án môn học nội dung viết sâu vào số giải pháp huy động vốn mà huy động đượcmột cách có hiệu nhất, góp phần nhận dạng giải pháp huy động vốn Doanh nghiệp vừa nhỏ Giúp Doanh nghiệp vừa nhỏ nhận biết loại giải pháp vận dụng, lựa chọn loại giải pháp huy động vốn thích hợp với Doanh nghiệp Thêm vào Doanh nghiệp vừa nhỏ phải bổ xung, sửa đổi hoàn thiện, quản lý Doanh nghiệp cách có hiệu quả, tạo điều kiện để huy động vốn cách dễ dàng, thu hút nguồn vốn đầu tư vào Doanh nghiệp mình, giúp Doanh nghiệp ngày phát triển Tuy nhiên với kinh tế ngày phát triển, Doanh nghiệp vừa nhỏ ngày khẳng định vị phát triển mình, hình thức huy độngvốn ngày phong phú, đa dạng Đòi hỏi Doanh nghiệp phải ln cập nhật thơng tin, động tìm kiếm nguồn cung ứng khác Với giác độ người nghiên cứu, đánh giá vấn đề, điều buộc chuyên viên kinh tế phải nghiên cứu tìm giải pháp huy động vốn có hiêụ hơn, phù hợp với biến động môi trường kinh doanh 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thời báo Kinh tế Việt Nam số 261/12/1999 Báo Việt Nam Đông Nam 6/1998 Thị trường tài - tiền tệ S16/2000; S8/2000; S6/2000 Thơng tin tài S14/2000; S9/2000; S31/2000; S7/1999 Kinh tế giới S2/2000 Nghiên cứu kinh tế S5/2000 Báo tài S6/2000; S8/2000 Diễn đàn Doanh nghiệp S1/1999; S7/2000 Tổ chức điều hành Doanh nghiệp nhỏ - Difford M Bannback - PhD Nhà xuất Khoa học & Kỹ thuật HN 8/1998 10 Quản trị Doanh nghiệp kinh tế chuyển đổi Nhà xuất Thống kê 11 Tìm kiếm nguồn vốn cho Doanh nghiệp Đinh Quang Hưng - NXB Thanh Niên 36 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM I/ Doanh nghiệp vừa nhỏ trình phát triển kinh tế Việt Nam Khái niệm, vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1 Khái niệm 1.2 Vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ Thực trạng Doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn II/ Tình hình huy động vốn Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Khái niệm Thực trạng vấn đề huy động vốn Doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1 Vốn chủ sở hữu 2.2 Nguồn vốn thức 2.3 Nguồn vốn phi thức (PCT) Đánh giá nguyên nhân khó khăn huy động vốn cho Doanh nghiệp vừa nhỏ PHẦN II: GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ I/ Sự cần thiết việc huy động vốn cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Vai trò vốn Doanh nghiệp Tính tất yếu phải huy động vốn cho Doanh nghiệp vừa nhỏ II/ Một số giải pháp huy động vốn có hiệu Doanh nghiệp vừa nhỏ Giải pháp 1: Tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu 37 Giải pháp 2: Vay có kỳ hạn 2.1 Vay ngân hàng Giải pháp 3: Cho thuê tài Giải pháp 4: Huy động vốn từ nguồn vốn phi thức (PCT) IV/ Một số kiến nghị với Nhà nước KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 ... THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM I DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Khái niệm, vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1 Khái niệm:... vực Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Định nghĩa Doanh nghiệp vừa nhỏ: Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam chủ thể sản xuất kinh doanh thành lập theo quy định pháp luật có quy mơ vốn số lao động phù hợp... nghiệp quốc doanh lớn Doanh nghiệp liên doanh hay 100% vốn nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Các khoản tín dụng có kỳ hạn mà ngân hàng cấp cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp quốc doanh nhỏ Doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam, Một số giải pháp huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay