Một số quan niệm khác nhau về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:45

NỘI DUNGI.Đặt vấn đề.Mỗi ngành khoa học đều có lịch sử hình thành và phát triển khác nhau, có những quan điểm, khái niệm, lý thuyết riêng của nó. Xác định đúng đối tượng và phương pháp điều chỉnh của mình, ngành khoa học đó sẽ xác định được sự độc lập của mình hay không trong hệ thống các ngành khoa học; xây dựng được đầy đủ một hệ thống nội dung bao quát để các đối tượng đó. Đây là một vấn đề nghiêng về lý thuyết, lý luận nên mỗi nhà khoa học khi nghiên cứu, đứng trên những góc độ, quan điểm khác nhau đã đưa ra những quan điểm khác nhau, điều đó đã làm phong phú hơn kho tàng lý luận khoa học. Nhưng trong một ngành luật cụ thể, thiết nghĩ sự thống nhất trong quan điểm của các nhà khoa học về đối tượng và phương pháp điều chỉnh là rất cần thiết, nó xác định được cái mà ngành luật đó hướng tới là gì, làm cho các quy phạm pháp luật điều chỉnh nó phát huy được hiệu lực và hiệu quả, xác định được đúng phương thức mà ngành luật đó sử dụng để tác động đến các đối tượng tham gia vào các quan hệ xã hội mà ngành luật đó điều chỉnh. (Để phân biệt một ngành luật, phương pháp điều chỉnh cũng rất quan trọng nhưng có những ngành luật sử dụng không chỉ một phương pháp mà trong đó có sự đan xen các phương pháp của nhiều ngành luật khác, do đó có thể nói đối tượng điều chỉnh là tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các ngành luật).Luật hành chính Việt Nam, về mặt lý thuyết ra đời muộn hơn so với nhiều ngành luật khác. Tuy vậy hệ thống các quan niệm, luận điểm... của các nhà khoa học về vấn đề này có thể nói là khá nhiều nhưng nhìn chung là thiếu tính sáng tạo, mới mẻ, sự đột phá. Về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính, đây là một vấn đề rất quan trọng, phức tạp và có rất nhiều những quan niệm khác nhau vì vậy việc tìm ra sự thống nhất, một tiếng nói chung là rất cần thiết NỘI DUNG I Đặt vấn đề Mỗi ngành khoa học có lịch sử hình thành phát triển khác nhau, có quan điểm, khái niệm, lý thuyết riêng Xác định đối tượng phương pháp điều chỉnh mình, ngành khoa học xác định độc lập hay khơng hệ thống ngành khoa học; xây dựng đầy đủ hệ thống nội dung bao quát để đối tượng Đây vấn đề nghiêng lý thuyết, lý luận nên nhà khoa học nghiên cứu, đứng góc độ, quan điểm khác đưa quan điểm khác nhau, điều làm phong phú kho tàng lý luận khoa học Nhưng ngành luật cụ thể, thiết nghĩ thống quan điểm nhà khoa học đối tượng phương pháp điều chỉnh cần thiết, xác định mà ngành luật hướng tới gì, làm cho quy phạm pháp luật điều chỉnh phát huy hiệu lực hiệu quả, xác định phương thức mà ngành luật sử dụng để tác động đến đối tượng tham gia vào quan hệ xã hội mà ngành luật điều chỉnh (Để phân biệt ngành luật, phương pháp điều chỉnh quan trọng có ngành luật sử dụng khơng phương pháp mà có đan xen phương pháp nhiều ngành luật khác, nói đối tượng điều chỉnh tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt ngành luật) Luật hành Việt Nam, mặt lý thuyết đời muộn so với nhiều ngành luật khác Tuy hệ thống quan niệm, luận điểm nhà khoa học vấn đề nói nhiều nhìn chung thiếu tính sáng tạo, mẻ, đột phá Về đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật hành chính, vấn đề quan trọng, phức tạp có nhiều quan niệm khác việc tìm thống nhất, tiếng nói chung cần thiết II Một số quan niệm khác đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật hành Trong khoa học pháp lý, lý luận đối tượng điều chỉnh Luật hành có nhiều quan điểm khác Tuy nhiên, hạn chế thời gian nguồn tài liệu nên tiểu luận nêu quan điểm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà nội Khoa Nhà nước Pháp luật - Học viện Hành Quốc gia Về đối tượng điều chỉnh Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà nội quan niệm1: “đối tượng điều chỉnh Luật hành quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực quản lý nhà nước (hoạt động chấp hành điều hành nhà nước), quan hệ pháp luật điều chỉnh” Theo quan niệm đó, vấn đề lĩnh vực quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh bao gồm: - Các nguyên tắc quản lý nhà nước Việt Nam dạng chung hình thức thể phương pháp cụ thể thể ngun tắc đó; - Trình tự thành lập, xếp lại, giải thể quan quản lý danh mục quan hệ thống thống chúng; mục đích, nhiệm vụ, thẩm quyền vấn đề khác thuộc địa vị pháp lý Giáo trình Luật hành chính, Khoa Luật - ĐHQGHN quan này, cấu tổ chức trình tự hoạt động chúng; - Trình tự thành lập, xếp lại, giải thể, nhiều mặt hoạt động đối tượng bị quản lý - đơn vị sở xí nghiệp, quan, tổ chức, đơn vị nghiệp, quan hệ chúng với quan quản lý nhà nước; - Những lĩnh vực quản lý ngành liên ngành như: công nghiệp, nông nghiệp, hoạt động kế hoạch hố, tài tiền tệ, giá cả, chế độ lương trợ cấp lương loại, chế độ phân phối nguồn dự trữ vật chất, quản lý nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ ; - Cụ thể hoá, chi tiết hoá bổ sung quy phạm Luật nhà nước (Hiến pháp) quyền nghĩa vụ công dân, đồng thời quy định bổ sung thêm nhiều quyền nghĩa vụ cụ thể hơn, quy định chế thực bảo vệ chúng trước vi phạm; - Cụ thể hoá, chi tiết hoá bổ sung quy phạm Luật nhà nước tổ chức xã hội quan xã hội tham gia xác định địa vị pháp lý chúng; - Hoạt động công vụ chế độ công chức nhà nước, bao gồm nguyên tắc hoạt động cơng vụ nhà nước, trình tự tuyển dụng, quyền- nghĩa vụ viên chức, công chức nhà nước, trình tự thuyên chuyển, chế độ khen thưởng, đề bạt, trách nhiệm viên chức nhà nước; - Điều chỉnh không hoạt động quản lý mà hoạt động bị quản lý, ví dụ như: quy tắc đường bộ, đường hàng không, tàu hoả, tàu thuỷ; cách xử nơi công cộng; quy định giảng dạy học tập; bảo vệ tài nguyên mơi trường nói chung Các quan quản lý nhà nước kiểm tra tuân thủ quy định áp dụng biện pháp cưỡng chế nhà nước chúng bị vi phạm; - Các quy phạm Luật hành quy định hành vi (hành động hay không hành động) vi phạm hành chính, đặt biện pháp trách nhiệm áp dụng chủ thể thự vi phạm hành chính, trình tự xử lý vi phạm đó; - Đặt biện pháp cưỡng chế mang tính chất phòng ngừa vi phạm hiểm hoạ xảy thực tiễn, biện pháp cưỡng chế có tính chất ngăn chặn biện pháp cưỡng chế hành đặc biệt khác Việc liệt kê cho phép hình dung xác phạm vi, ranh giới đối tượng điều chỉnh ngành luật, có khái niệm đầy đủ vị trí, vai trò hệ thống ngành luật công xây dựng, phát triển đất nước Để khái quát hoá đối tượng điều chỉnh Luật hành chính, người ta phân tất quan hệ xã hội Luật hành điều chỉnh làm nhóm lớn: Một là, quan hệ xã hội phát sinh hoạt động chấp hành điều hành quan quản lý nhà nước, nhóm lớn nhất, quan trọng nhất; Hai là, quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội quan nhà nước khác (Viện kiểm sát, Toà án, Cơ quan quyền lực nhà nước); Ba là, quan hệ xã hội mang tính chấp hành điều hành phát sinh hoạt động quan nhà nước khác hay tổ chức xã hội nhà nước trao quyền thực chức quản lý nhà nước Khác với quan niệm Khoa Luật ĐHQGHN, Khoa Nhà nước Pháp luật Học viện Hành Quốc gia cho 2: “đối tượng điều chỉnh Luật hành quan hệ xã hội phát sinh tổ chức hoạt động quảnhành nhà nước” Những quan hệ xã hội Luật hành điều chỉnh chia thành nhóm lớn: - Những quan hệ xã hội phát sinh tổ chức hoạt động chấp hành điều hành quan hành nhà nước Đây nhóm lớn nhất, quan trọng nhất; - Những quan hệ xã hội mang tính chấp hành điều hành tổ chức hoạt động nội quan quyền lực nhà nước, Toà án Viện kiểm sát; - Những quan hệ xã hội mang tính chấp hành điều hành phát sinh hoạt động quan nhà nước khác tổ chức xã hội nhà nước trao quyền hành pháp Những quan hệ xã hội phát sinh hoạt động chấp hành điều hành hệ thống quan hành nhà nước tổng hợp lại thành nhóm quan hệ sau: Giáo trình Luật hành tài phán hành Việt Nam – Khoa Nhà nước pháp luật, Học viện Hành Quốc gia Nxb ĐHQGHN 2004 - Nhóm thứ nhất: Những quan hệ xã hội nảy sinh quan hành cấp quan hành cấp trình hoạt động quảnhành nhà nước; - Nhóm thứ hai: Những quan hệ hai bên quan hành cấp, thực quan hệ phối hợp, phục vụ lẫn nhau; - Nhóm thứ ba: Những quan hệ bên quan hành có thẩm quyền với bên tổ chức xã hội đồn thể nhân dân; - Nhóm thứ năm: Những quan hệ bên quan hành có thẩm quyền bên cơng dân Trong tất quan hệ kể có tham gia quan hành nhà nước trao thẩm quyền đại diện cho hành pháp Không có tham gia quan hành nhà nước, cán bộ, cơng chức nhà nước có thẩm quyền đại diện cho quyền hành pháp trọng phạm vi quảnhành nhà nước khơng thể xuất quan hệ quảnhành nhà nước Luật hành điều chỉnh Do đó, chủ thể bắt buộc quan hệ kể quan hành nhà nước, cá nhân, tổ chức nhân danh quyền hành pháp Về phương pháp điều chỉnh Về phương pháp điều chỉnh Luật hành tất giáo trình Luật hành thừa nhận khẳng định phương pháp mệnh lệnh - quyền lực phục tùng phương pháp đặc trưng Luật hành Phương pháp cho thấy khơng bình đẳng ý chí bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ bên thường mang tính quyền lực nhà nước (cơ quan hành nhà nước hay người uỷ quyền), nhân danh nhà nước thực chức nhà nước, thực hoạt động theo ý chí mình; bên - bên phục tùng quyền lực bắt buộc phải thi hành định bên thực quyền lực nhà nước Điểm khác quan niệm vấn đề vai trò phương pháp thỏa thuận Luật hành Cả quan niệm Khoa nói khẳng định rằng: “Trong quan hệ pháp luật hành đơi có xuất phương pháp thoả thuận, tồn bình đẳng ý chí bên tham gia quan hệ” Ví dụ giao kết hợp đồng hành chính; việc ban hành định liên tịch; quan quản lý nhà nước trước ban hành định vấn đề đó, theo pháp luật quy định phải hỏi ý kiến hay thoả thuận với quan khác PGS.TS Phạm Hồng Thái cho rằng: việc nhấn mạnh phương pháp mệnh lệnh - quyền lực phục tùng Luật hành làm hài lòng nhà hành quan liêu, coi dân đối tượng cai quản hành từ người ta đễ coi thương dân chúng, dễ gây tượng hành ln nhận thuận lợi đẩy khó khăn cho dân cư Nói khơng có nghĩa phủ nhận hồn tồn phương pháp mà nên sử dụng hạn chế định Còn ngày nay, kinh tế thị trường, xã hội phát triển, hành phục vụ dân - nhân dân “khách hàng hành chính” phương pháp khơng phù hợp Tức đề cao vai trò phương pháp thoả thuận phương pháp mệnh lệnh Ở đây, thấy phương pháp thoả thuận phương pháp mệnh lệnh đóng vai trò quan trọng việc điều chỉnh quan hệ xã hội Luật hành điều chỉnh Trong chế tập trung bao cấp, phương pháp mệnh lệnh quan trọng cách thức chủ yếu để điều chỉnh phù hợp với thời kỳ Còn chế mới, với phát triển cao hơn, tiến trình hội nhập phương pháp thoả thuận khơng thể thiếu, quan nhà nước nói chung quan quản lý nhà nước nói riêng thành lập để phục vụ nghiệp phát triển, phục vụ nhân dân khơng thể quản lý kiểu áp đặt, mệnh lệnh thời bao cấp Thế nhưng, “muốn quản lý phải có quyền uy”3, quan quản lý mà lúc “thoả thuận” liệu quản lý có đạt hiểu quả, liệu có xảy tình trạng “ nhốn nháo”? Vì vậy, khơng nên xác định phương pháp hay liệt kê xem mối quan hệ, trường hợp nên áp dụng phương pháp điều khó; phải quảnhành nên kết hợp nhuần nhuyễn hai phương pháp mệnh lệnh thoả thuận sở quy định pháp luật Giáo trình Luật hành tài phán hành Việt Nam - Khoa Nhà nước pháp luật, Học viện Hành Quốc gia - Nxb ĐHQGHN 2004 Trang 24 II Kết luận Qua phân tích trên, đối tượng điều chỉnh Luật hành thấy quan điểm Khoa Luật Khoa Nhà nước - Pháp luậtkhác cụm từ “quản lý nhà nước” “quản lý hành nhà nước” Ở đây, qua tìm hiểu tơi thấy việc sử dụng cụm từ “ quảnhành nhà nước” hợp lý Thuật ngữ “quản lý” theo định nghĩa từ điển Tiếng việt “tổ chức, điều khiển theo dõi thực đường lối quyền quy định” “giữ gìn, xếp” Còn thuật ngữ “hành chính”, theo gốc từ Hán - Việt có nghĩa “sự thi hành sách pháp luật phủ”5 Qua ta thấy thuật ngữ có điểm tương đồng, “tổ chức thực hiện”, “thi hành”; “hành chính” hoạt quảnquan nhà nước, chấp hành điều hành sách quan nhà nước; “quản lý” khơng có quan nhà nước thực hoạt động mà có cá nhân, tổ chức khác thực quản lý (ví dụ quản lý xí nghiệp, quản lý thư viện ) Có thể thấy, thuật ngữ “quản lý” hiểu theo nghĩa hẹp hoạt động chấp hành điều hành Khoa Luật cho việc ghép thuật ngữ thành cụm từ “quản lý hành chính” khơng có nghĩa, khơng xác Thế nhưng, nhà nước khơng phải sử dụng quy phạm pháp luật Luật hành để quản lý mà bên cạnh dụng nhiều quy phạm pháp luật ngành luật khác, “quản lý nhà Nguồn: google.com.vn Giáo trình Luật hành Việt Nam, Khoa Luật - ĐHQGHN, trang 8, Nxb ĐHQGHN năm 2000 nước” rộng việc sử dụng quản lý nhà nước để phân biệt với dạng quản lý xã hội khác “Quản lý nhà nước” thực toàn hoạt động quan máy nhà nước nhằm thực chức nhà nước Trong quản lý nhà nước quảnhành phận, thực quan hành nhà nước, quan nhà nước khác tổ chức khác nhà nước uỷ quyền quản lý, tức “quản lý hành nhà nước” ln thực bên có thẩm quyền hành quy định nhà nước, nên ghép thành “quản lý hành chính” hợp lý, để phân biệt với hoạt động quảnkhác nhà nước Theo cách lý giải khác sử dụng cụm từ “quản lý nhà nước” ln ln bên cạnh ta phải cần phải giải thích thêm phải hiểu theo nghĩa hẹp hoạt động chấp hành điều hành; đọc cụm từ “quản lý hành nhà nước”, người đọc hiểu nghĩa xác Vì vậy, tơi đồng ý với định nghĩa Học viện Hành Quốc gia đối tượng điều chỉnh Luật hành là” quan hệ xã hội phát sinh tổ chức hoạt động quảnhành nhà nước” Trong phân tích phần II, quan điểm cụ thể hoá đối tượng điều chỉnh Luật hành chính, theo tơi phân chia tương đối để thuận lợi việc nghiên cứu việc học mơn Luật hành Như nói trên, hoạt động quản lý nhà nước cần phải có quyền uy - quyền lực nhà nước quảnhành vậy, không không đạt hiệu cao quản lý; sử dụng quyền uy dễ gây lạm quyền, gây trở ngại cho hoạt động khác xã hội quyền lợi công dân, doanh nghiệp tổ chức khác.Vì thế, quảnhành nhà nước, đặc biệt mối quan hệ bên quan hành có thẩm quyền với bên công dân - quan hệ phát sinh thường xuyên sống, cần phải có kết hợp nhuần nhuyễn, hợp lý nguyên tắc mệnh lệnh - quyền lực, phục tùng nguyên tắc thoả thuận Có thể khái quát rằng, quan hệ pháp luật hành ln ln phải có bên quan có thẩm quyền với tư cách chủ thể hoạt động chấp hành điều hành nhà nước, hay nói cách khác bên có thẩm quyền hành nhà nước Nếu quan hệ xã hội phát sinh bên quan hành nhà nước khơng phải phạm vi, thẩm quyền, không sử dụng quyền uy, quyền lực nhà nước quan hệ xã hội đối tượng điều chỉnh Luật hành tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội công dân, đất nước phát triển hội nhập với quốc tế hành cần phải đổi phương pháp điều chỉnh, phương pháp mệnh lện khơng tối thượng mà cần phải kết hợp cách hợp lý với phương pháp thoả thuận 10 11 ... phá Về đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật hành chính, vấn đề quan trọng, phức tạp có nhiều quan niệm khác việc tìm thống nhất, tiếng nói chung cần thiết II Một số quan niệm khác đối tượng phương. .. nhà nước Luật hành điều chỉnh Do đó, chủ thể bắt buộc quan hệ kể quan hành nhà nước, cá nhân, tổ chức nhân danh quyền hành pháp Về phương pháp điều chỉnh Về phương pháp điều chỉnh Luật hành tất... Quốc gia Hà nội Khoa Nhà nước Pháp luật - Học viện Hành Quốc gia Về đối tượng điều chỉnh Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà nội quan niệm1 : đối tượng điều chỉnh Luật hành quan hệ xã hội phát sinh lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số quan niệm khác nhau về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính, Một số quan niệm khác nhau về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay