Một số quan niệm khác nhau về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

12 41 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:45

NỘI DUNGI.Đặt vấn đề.Mỗi ngành khoa học đều có lịch sử hình thành và phát triển khác nhau, có những quan điểm, khái niệm, lý thuyết riêng của nó. Xác định đúng đối tượng và phương pháp điều chỉnh của mình, ngành khoa học đó sẽ xác định được sự độc lập của mình hay không trong hệ thống các ngành khoa học; xây dựng được đầy đủ một hệ thống nội dung bao quát để các đối tượng đó. Đây là một vấn đề nghiêng về lý thuyết, lý luận nên mỗi nhà khoa học khi nghiên cứu, đứng trên những góc độ, quan điểm khác nhau đã đưa ra những quan điểm khác nhau, điều đó đã làm phong phú hơn kho tàng lý luận khoa học. Nhưng trong một ngành luật cụ thể, thiết nghĩ sự thống nhất trong quan điểm của các nhà khoa học về đối tượng và phương pháp điều chỉnh là rất cần thiết, nó xác định được cái mà ngành luật đó hướng tới là gì, làm cho các quy phạm pháp luật điều chỉnh nó phát huy được hiệu lực và hiệu quả, xác định được đúng phương thức mà ngành luật đó sử dụng để tác động đến các đối tượng tham gia vào các quan hệ xã hội mà ngành luật đó điều chỉnh. (Để phân biệt một ngành luật, phương pháp điều chỉnh cũng rất quan trọng nhưng có những ngành luật sử dụng không chỉ một phương pháp mà trong đó có sự đan xen các phương pháp của nhiều ngành luật khác, do đó có thể nói đối tượng điều chỉnh là tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các ngành luật).Luật hành chính Việt Nam, về mặt lý thuyết ra đời muộn hơn so với nhiều ngành luật khác. Tuy vậy hệ thống các quan niệm, luận điểm... của các nhà khoa học về vấn đề này có thể nói là khá nhiều nhưng nhìn chung là thiếu tính sáng tạo, mới mẻ, sự đột phá. Về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính, đây là một vấn đề rất quan trọng, phức tạp và có rất nhiều những quan niệm khác nhau vì vậy việc tìm ra sự thống nhất, một tiếng nói chung là rất cần thiết ... phá Về đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật hành chính, vấn đề quan trọng, phức tạp có nhiều quan niệm khác việc tìm thống nhất, tiếng nói chung cần thiết II Một số quan niệm khác đối tượng phương. .. nhà nước Luật hành điều chỉnh Do đó, chủ thể bắt buộc quan hệ kể quan hành nhà nước, cá nhân, tổ chức nhân danh quyền hành pháp Về phương pháp điều chỉnh Về phương pháp điều chỉnh Luật hành tất... Quốc gia Hà nội Khoa Nhà nước Pháp luật - Học viện Hành Quốc gia Về đối tượng điều chỉnh Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà nội quan niệm1 : đối tượng điều chỉnh Luật hành quan hệ xã hội phát sinh lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số quan niệm khác nhau về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính, Một số quan niệm khác nhau về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay