Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 tiểu luận cao học

16 51 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:45

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Cải cách hành chính ở nước ta hiện nay đang là vấn đề hết sức quan trọng của việc củng cố, hoàn thiện bộ máy công quyền, “công bộc của dân”, có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của nhân dân trong các lĩnh vực hoạt động.Tuy nhiên đến nay kết quả thực hiện còn rất nhiều hạn chế, chưa có sự chuyển biến đáng kể.Vì vậy để thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đang triển khai thực hiện “ Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 một cách toàn diện và sâu sắc”. Đây là một việc làm hết sức quan trọng cần được sự quan tâm của các Tổ chức, các nhân, các cơ quan chuyên môn và của toàn xã hội.Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề này trước hết chúng ta cần nắm một số khái niệm sau:I Các khái niệm:1. Tổ chức và tổ chức xã hội: Tổ chức là gì?Tổ chức là khái niệm tương đối rộng và được sử dụng khá linh hoạt. Có hai khái niệm được nhiều người, nhiều trường phái khoa học tán thành đó là:+ Tổ chức là sự liên kết con người cùng thực hiện mục tiêu theo các nguyên tắc nhất định+ Tổ chức là một đơn vị Xã hội được điều phối một cách có ý thức, có phạm vi, lĩnh vực, chức năng hoạt động tương đối rõ ràng nhằm đạt được một hoặc nhiều mục tiêu chung đã đặt ra.Trong trường hợp trên “Tổ chức” như một tập hợp người cùng thực hiện mục đích, chương trình chung theo những quy định, luật lê và những thủ tục đã được xác định tổ chức xã hội là khái niệm thường được dùng trong XHH, nó có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng: Tổ chức xã hội chỉ bất kỳ tổ chức nào trong xã hội Theo nghĩa hẹp: Tổ chức xã hội chính là một tiểu hệ thống XH trong một tổ chức xã hội nào đó.Trong các ngành khoa học khác nhau và tư duy đời thường, tổ chức xã hội có thể được hiểu hoặc là một thành tố cơ cấu xã hội, sự điều hoà giữa các thành phần của một chính thể trong XHH khái niệm tổ chức xã hội được dùng chủ yếu ở nghĩa thứ nhất (nghĩa hẹp) tức là xem nó như một thành tố của cơ cấu xã hội , với ý nghiã này tổ chức xã hội chính là một hệ thống các quan hệ, tập trung liên kết các cá nhân nào đó để đạt được mục đích nhất định.Tóm lại có thể hiểu Tổ chức XH là một dạng nhóm thứ cấp khá phổ biến nhưng chúng ta đều biết rằng không phải mọi nhóm thứ cấp đề là tổ chức XH.2. Nhóm và tổ chức: Nhóm xã hội:Nhóm là tập hợp người có liên quan với nhau về vị thế, vai trò hình thành nên cơ cấu nhóm, những nhu cầu lợi ích riêng, những định hướng giá trị nhất định và nhằm thực hiện những mục tiêu cụ thể. ... thực trạng hành nhà nước yếu tố định thành công cải cách Nền hành khái qt mang tính vĩ mơ, tổng kết nhiều văn kiện Đảng, báo cáo phủ nét chung máy hành nhà nước phân tích thực trạng hành nhằm... quản lý nhà nước kinh tế Thực trạng quản lý nhà nước, đánh giá phương diện sử dụng nguồn lực nhà nước hợp đồng kinh tế Quản lý kinh tế nhà nước đặc biệt cách điều hành Doanh nghiệp nhà nước thẩm... dân ưu tiên nhà nước Trong đó, mối quan hệ chủ thể- khách thể đặt nhà nước ưu cơng dân Phân tích thực trạng quan hệ làm rõ hơn, chất nhà nước “ Của dân, dân, dân” hay nhà nước nhà nước, thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 tiểu luận cao học, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay