Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

59 9 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 15:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) (Vernicia montana Lour) : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : 2011 2015 Thái Nguyên, 2015 (Vernicia montana Lour) : Chính quy Chuyên ngành : : 43 Khoa NLKH : : 2011 2015 : TS Thái Nguyên, 2015 i óa lu Thái Nguyên, ngày 25 Sinh viên ii (Vernicia montana Lour giáo khoa Thái Nguyên, ngày 20 Sinh viên iii DANH M C CÁC B NG Trang 12 , Doo , 23 24 28 29 30 H 30 32 33 xi xj 34 D 00 35 00 phân tích 37 38 xi xj 39 40 43 iv DANH M C CÁC HÌNH Trang 21 H 30 36 41 41 Hình 4.5 44 45 46 v CTTN Hvn D00 CT STT H D oo Di Hi N i cm : xentimet mm : milimet TB : trung bình SL vi M CL C Trang 2.1 10 11 2.5 M 12 19 19 u 19 19 19 20 23 30 30 D 00 35 vii 40 42 47 47 48 O 49 1.1 tài nguyên , R lâm mà , ,h 2, SO2, làm r ng 268/TTg (1996) t % [1] lý, , 36 D 00 cm, cm, cao 6cm, cao 0,10cm, 0,12cm D 00 71 cm, 34cm, cao 06 0,06 10cm có D 00 69 cm, cm, cao 03 0,12cm công 37 D 00 : CT4 > CT3 > CT5 > CT6 > CT2 > CT1 Doo ,t 0: 00 phân tích (cm) 00 A (CTTN) CT1 Si X i 0,38 0,37 0,36 1,11 0,37 CT2 0,68 0,63 0,67 1,98 0,66 CT3 0,77 0,79 0,74 2,31 0,77 CT4 0,78 0,82 0,86 2,45 0,82 CT5 0,72 0,71 0,71 2,14 0,71 CT6 0,68 0,71 0,69 2,08 0,69 12,08 1: Ta tính: - 38 a b x ij S2 n i j C a b (0,38 0,37 0,36 0,68 0,71 0,69) 15 8,094 a b VT x C (0,38 0,37 0,36 0,68 0,712 0,69 ) 8,094 0,379 i j VA b (do CTTN) a Si A (1,112 C i 1,98 2,3 2,46 2,14 2,08 ) 8,094 0,373 VN = VT - VA = 0,379 0,373 = 0,006 SA FA VA a S A2 S N2 0,373 0,075 0,006 135,671 0,0005 F05 = 3,1 df1 = a - = - =5 df2 = a(b-1) = 18 - = 12 So sánh A (D00) = 135,671> F05(D00) = 3,1 g sai nhân ANOVA 39 Source of SS Variation Between Groups Within Groups Total df 0,37309 0,0066 0,37969 MS F P-value F crit 0,07461 135,670 3,95E- 3,10587 10 0,00055 : Ta tính LSD: LSD t t * SN * = 2.18 b = b2 2,18 * 0,0005 * -1) = 12 = bi = b 0,039 = 0,05 SN - xi CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 xj CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 0,29* 0,397* 0,45* 0,343* 0,323* 0,107* 0,16* 0,053* 0,033 0,053* 0,053* 0,073* 0,107* 0,127* 0,02 40 X X Max1 Max2 cơng gia bình (g) CT1 (100% 5,6 8,0 1% Supe Lân) 9,5 2% Supe Lân) 11,0 3% Supe Lân) CT6 (86% 4% Supe Lân) 7,0 6,0 41 Hình 4.4: nh sinh kh i khơ c a Tr u cơng th c thí nghi m 5,60 g, 2,4 3,9g, 5,4g, 0,4g 42 g, 2,4g, 5g, 1,0g 3,0g, cao 9,5g, 3,9g, cao 1,5g, 2,5 g, 3,5 g 11 g, cao 5,4 g, cao g, cao 4g, c 1,5 g, g g, cao g, cao 2,5 1g có g, cao 5g, cao 3,5 1g ô : CT4 > CT3 > CT5 > CT6 > CT2 > CT1 nên 88 vn, D00, 43 t khác 31,3% 51,8%, là 20,46% CTTN Ch tra (cây) I II III IV V VI 90 90 90 90 90 90 C T t 18,89 50,19 70,69 64,44 52,68 39,35 TB 28,89 25,97 19,23 27,78 25,86 23,52 50,19%, cao 20,5% T l ng (%) X u 52,22 23,84 10,08 7,78 21,46 37,13 t tiêu chu n (%) T t + TB 47,78 76,16 89,92 92,22 78,54 62,87 31,3% 52,49% 2,49%, cao 10,84% 51,8%, cao 20,5%, cao 18,01%, cao là 6,25%, cao 18,01%, cao 31,34% 64,44%, cao 45,56%, cao 14,25%, 11,76%, cao là 25,1% c 33,79%, cao 2,49%, 11,76%, cao là 13,33% 20,46%, 44 10,84%, 25,1%, 31,34% 13,33% , trung bình, c : > CT6> CT1 CT1 > CT4 > CT2 > CT5 > CT6 > CT3 CT1 > CT6 > CT2 > CT5 > CT3 > CT4 5, 4.6, 4.7: Hình 4.5: Bi t l % t t, trung bình, x u c a Tr u 3(89,92%), (92,22%), (78,54% (62,87% công (76,16%), ,78%) 45 Hình 4.6: Bi t l % Tr u xu n 46 H + 2% Supe Lân) , D 00 47 (H : Cơ H 22,68cm : có H t 30,29cm H 38,54cm : có H 40,79cm H 37,54cm 6: có H 31,05cm FA(Hvn) = 17,627> F05(Hvn) = 3,1 trung bình ( D 00 : D 00 : có D 00 D 00 7cm t 0,66cm t 0,77cm D 00 t 0,82 cm D 00 t 0,71 cm 6: có D 00 t 0,69 cm FA (D00) = 135,671> F05(D00) = 3,1 48 : 5,6g : có t 8g 9,5g 11g t 7,0g 6: có t 6,0g : 47,78% 76,16% 9,92% 92,22% 78,54% 62,87% công t Lân) 5.2 K 49 10 Th , Ngô Kim Khôi (1998), N Pierre) lâm Chí Minh án Nam 50 10 calamansanai) 11 2007 Nxb 12 bón 13 14 Ekta Khurana and J.S Singh, 2000 Ecology of seed and seedling growth for conservation and restoration of tropical dry forest: a review Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi India 15 Thomas D Landis, 1985 Mineral nutrition as an index of seedling quality Evaluating seedling quality: principles, procedures, and predictive abilities of major tests Workshop held October 16-18, 1984 Forest Research Laboratory, Oregon State University ... (Vernicia montana Lour) : Chính quy Chuyên ngành : : 43 Khoa NLKH : : 2011 2015 : TS Thái Nguyên, 2015 i óa lu Thái Nguyên, ngày 25 Sinh viên ii (Vernicia montana Lour giáo khoa Thái Nguyên, ... 47 48 O 49 1.1 tài nguyên , R lâm mà , ,h 2, SO2, làm r ng 268/TTg (1996) t % [1] lý, , Nghiên (Vernicia montana Lour) 1.2 1.3 3 sinh oo), 1.4 - + AN 2.1 , [3] phân... Crotonoideae Tông (tribus): Aleuritideae 13 Chi (genus) Vernicia Loài (species): V montana : Vernicia montana LOUR : Aleurites montana; Aleurites vernicia; Aleurites cordata dài 7ân Hà - 14 - -65
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Trẩu Vernicia montana Lour giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay