Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)

55 9 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:56

Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM H CHI N H U NGHIÊN C U XÂY D NG QUY TRÌNH RA NGƠI C LI U LAN TH CH H C TÍA (DENDROBIUM OFFICINALE KIMURA ET MIGO N SAU IN-VITRO KHÓA LU N T T NGHI H o Chun ngành Khoa Khóa h c : Chính quy : Nông lâm k t h p : Lâm nghi p : 2011 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM H CHI N H U NGHIÊN C U XÂY D NG QUY TRÌNH RA NGƠI C LI U LAN TH CH H C TÍA (DENDROBIUM OFFICINALE KIMURA ET MIGO N SAU IN-VITRO KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành L p Khoa Khóa h c Gi ng d n Thái IH C : Chính quy : Nơng lâm k t h p : 43-NLKH : Lâm nghi p : 2011 2015 : PGS TS Tr n Th Thu Hà i L ng, s li u k t qu nghiên c u khóa lu n trung th c cơng b ng, m i s c c vi c th c hi n khóa lu n n lu c ch rõ ngu n g c Thái nguyên, ngày 14 /06/2015 XÁC NH N C A GVHD i vi ng ý cho b o v k t qu cH ng khoa h c! PGS TS Tr n Th Thu Hà H Chi n H u XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N Giáo viên ch m ph n bi n xác nh n sinh viên a ch a sai sót sau H ng ch m yêu c u! ii L IC Sau b u h c t Nông Lâm Thái Nguyên, m iH c u ph i ti n hành m t th i gian th c t p t t nghi p khóa lu n t t nghi c l p, sáng t o, làm quen v th u khoa h c, c ng c l i ki n ng th i thu th p thêm ki n th c th c t chu n b t t cho cơng tác sau c s nh t trí c a Khoa lâm nghi p tr Nguyên, ti i H c Nông Lâm Thái tài t t nghi p Nghiên c u xây d ng quy trình c li u Lan Th ch h c tía (DendrobiumofficinaleKmura et Migo) n sau in-vitro Trong trình th c hi gi c s nhi t tình c a ng d n: PGS.TS Tr n Th Thu Hà, v i tồn th th y giáo Khoa lâm nghi n khóa lu n t t nghi c hồn thành Nhân d p cho tơi xin bày t lòng bi ng d n, PGS.TS Tr n Th Thu Hà tài c c t i gi ng viên c ti ng d n giúp th y cô giáo Khoa lâm nghi p t p th cán b công nhân Vi n Nghiên C u Và Phát Tri n Lâm Nghi iH u ki n giúp M tơi q trình th c hi r tc g nh ng thi u sót nh mong nh t tình t o m i tài tài khơng th tránh kh i nh Vì v y, v i tinh th n h c h i c u th c s góp ý c a th y cô giáo b c Tôi xin chân thành c Thái Nguyên, ngày 30 Sinh viên th c hi n H Chi n H u tài r t iii DANH M C B NG Trang B ng 3.1 Th i gian c m ng ng t i t l s ng c a in-tro sau 30 ngày 22 B ng 3.2 Thành ph n giá th ru t b u ng t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày 23 B ng 3.3 ng c a lo i thu c tr n m t i t l s ng c a in-vitro sau 30 ngày 24 B ng 3.4 ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a in- vitrosau 30 ngày 25 B ng 3.5 ng c a lo i phân bón t i s ng phát tri n c a in-vitrosau 30 ngày 26 B ng 4.1 ng c a th i gian c m ng t i t l s ng c a conin- vitrosau 30 ngày 27 B ng 4.2 ng c a giá th b u t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày 30 B ng 4.3 ng c a vi c x lý thu c tr n m t i t l s ng c a conin-vitrosau 30 ngày 33 B ng 4.4 ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a conin- vitrosau 30 ngày 36 B ng 4.5 ng c a lo i phân bón t i s ng phát tri n c a conin-vitrosau 30 ngày 39 iv DANH M C HÌNH Trang Hình 4.1 th bi u di n k t qu ng c a th i gian c m ng t i t l s ng c a in-vitro sau 30 ngày 28 th bi u di n k t qu c a thành ph n giá th ru t b u ng t i t l s ng c a in-vitro sau 30 ngày 31 th bi u di n k t qu ng c a vi c x lý thu ctr n m t i t l s ng c a in-vitro sau 30 ngày 34 th bi u di n k t qu ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a in-vitro sau 30 ngày 37 Hình 4.5 th bi u di n k t qu ng c a lo i phân bón t i s ng phát tri n c a in-vitrosau 30 ngày 40 v DANH M C CÁC T VI T T T i ch ng CT : Công th c TB : Trung bình TDZ : Thidiazuro ISSR : Intersimple Sequence Repeats vi M CL C Trang L i L IC ii DANH M C B NG .iii DANH M C CÁC T VI T T T v M C L C vi PH N 1: M 1.1 tv U 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u tài u khoa h c c ti n s n xu t PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U khoa h c 2.2 Tình hình nghiên c u th gi i Vi t Nam 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c u Vi t Nam 2.3 Giá tr c a Lan Th ch h c tía 13 2.3.1 Giá tr kinh t 13 2.3.2 Giá tr c li u 14 2.4 Gi i thi uchung v gi ng lan Dendrobium 14 2.4.1 Phân lo i phân b 14 i m hình thái 15 2.5 T ng quan v khu v c nghiên c u 18 2.5 c m v c nghiên c u 18 m khí h u, th i ti t 19 vii PH N 3: NG, N C U 20 ng ph m vi nghiên c u 20 3.1.1 ng nghiên c u 20 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 20 m th i gian nghiên c u 20 m nghiên c u 20 3.2.2 Th i gian nghiên c u 20 3.3 N i dung nghiên c u 20 uvà ti n hành thí nghi m 21 u 21 3.4.2 Ti n hành thí nghi m 22 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 27 4.1 ng c a th i gian c m ng t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày 27 4.2 ng c a thành ph n giá th ru t b u t i t l s ng c a in- vitro sau 30 ngày 30 4.3 ng c a lo i thu c tr n m t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày 32 4.4 ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a in-vitro sau 30 ngày 36 4.5 ng c a lo i phân bón t i s ng phát tri n c a in-vitro sau 30 ngày 38 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 43 5.1 K t lu n 43 5.2 Ki n ngh 43 TÀI LI U THAM KH O PH N M 1.1 U tv Lan Th ch h c tía (Dendrobium oficinale Kimura et Migo), h (orchidaceae d lan c li u quý hi m có giá tr kinh t cao có cơng ch a lo i b nh sau, khô táo khát, ph i k t h chua, không mu i, ch a tr dày t thối hóa, ung c dùng làm c nh Vì v y Lan th ch h b thu hái nhi n m c c n ki t t nhiên Lan th ch h báo thu c nhóm IA c a ngh m cc p -CP, nghiêm c m khai thác i thu c nhóm th c v t r p EN Vi t Nam (2006)|, [3], [4] Ngày v i s phát tri n c a khoa h c k thu t vi c ng d ng nuôi c y mô t bào nhân gi nên ph bi n Nuôi c y mô t bào s t o hàng lo t gi ng s ch b nh, ch nhân l n gi ng t u cao, h s c tính di truy n c a m Góp ph n b o v lo i quý hi ngu n gi ng cho th b o t n phát tri n gi ng Lan Th ch h c tía quý hi m Trong nhân gi ng b y mơ t bào quy trình n sau in-vitrolà m u ki n r t quan tr i t ng ng nghi m c y vào giá th Hi n t i, Vi n Nghiên c u phát tri n Lâm nghi p Nông Lâm iH c u thành công gi ng Lan Th ch h c tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) n in- hồn thi n c quy trình nhân gi ng Lan Th c h c tía quy trình giai n sau in-vitrolà r t quan tr tài: 32 nhiên bên c nh nh ng phát tri n kh e m m t s ch t khơng thích tồn, cv ng t ng hoàn n s khác bi t gi a cơng th c thí nghi m v s nh ng c a m i lo i giá th ru t b u t i t l s ng c a (giá th tr a) t t l m u s ng (98,6%) n so v i cơng th c l i Ti n CT2 (giá th tr ng 100% rêu r ng), t t l m u s ng (96,6%) CT3 (giá th tr ng 100% than c t t l s ng (80%) Th p nh t CT4 (giá th tr t t l s ng r t th p (26, u cho ta th y m m, gi CT1v i giá th tr m t t,b n thân giá th gi ng Lan th ch h c tía th m m, gi ầ lo i giá th th t thích h p v i CT2 giá th tr ng b ng rêu r ng i giá m t t, b n thân giá th khơng có ch a ch t h tr ng c n ph i b ng nhi u n v i hai công th c CT3 CT4 v i giá th tr ng than c i khí sinh hai lo i giá th gi m khơng t t, l i khơng có ch t h u p cho r nên hai giá th khơng thích h h ng hai lo i giá th cho th y t l s ng th Qua nghiên c u nhân th y t tv it l m us l n l p l i, t 4.3 c công th c CT1là cơng th c t (98,6%) c ghi nh n b ng trung bình ng t Lan Th ch h c tía cho kh i d tr nh tr ng Lan th ch i v i lo i c y mô ng c a lo i thu c tr n m t i t l s ng c a in- vitrosau 30 ngày Hi n Vi t Nam n m m t lo i sinh v t nhân chu n t ng gây b nh cho tr ng rau qu r t ph bi n, v y c n ph i ti n hành bi n pháp phòng tr n m hi u qu mang l t cho tr ng 33 pháp dùng as ng ngâm vào bình có pha s n thu c tr n m, ngâm kho ng t theo dõi k t qu K t qu nghiên c B ng 4.3 phút, t c y vào giá th c th hi n b ng 4.3 ng c a vi c x lý thu c tr n m t i t l s ng c a conin-vitro sau 30 ngày T ng s Công th c Thu c tr m u ti n n m hành (m u) T ng s m u s ng (m u) T l m u T l m u s ng(%) ch t (%) Không CT1 dùng thu c 150 103 68,6 31,4 150 131 87,3 12,7 150 143 95,3 4,7 tr n m CT2 CT3 KMnO4 Ridomin Gold (Ngu n: S li u t th c t ) Qua b ng 4.3 cho th y, k t qu ng c a vi c x lý thu c tr n m t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày không gi ng Qua c ba cơng th c ta có th th y CT3 Dùng thu c tr n m Ridomin Gold công th tt l s i t t c công t c l i c tr n t t l m u s ng trung bình (68,6%) có t l m u ch t (31,4%) v i t ng s s ng 103 CT2: Dùng thu c tr n m KMnO4 t t l m u s ng cao (87,3%) có t l m u ch t là(12,7%) v i t ng s s ng 131 CT3: Dùng thu c tr n t t l m u s ng cao nh t so v i hai công th c l i (95,3%) có t l m u ch t r t th p (4,7%) v i t ng s s ng 143 34 bi u di n k t qu ng c a vi c x lý thu c tr n m t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày ngơi ta thơ Hình th bi u di n k t qu thi sau: ng c a vi c x lý thu ctr n m t i t l s ng c a in-vitro sau 30 ngày th cho th y k t qu ng vi c x lý thu c tr n m t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày ba công th c khác K t qu theo dõi sau 30 ngày nuôi c y cho th y s ng rõ r t gi a công th c dùng thu c tri n m không dùng thu c tr n m, s khác gi a công th c dùng lo i thu c tri n m khác CT3 dùng thu c tr n m Ridomin Gold công th (95,3%) t t l s ng 7%), qua theo dõi cho th y thu c tri n m Ridomin Gold thu c n i h p c c m nh, n m nh, ph tác d ng r ng, v a có tác d ng phòng b nh v a có tác d ng tr b nh hi u qu lâu dài v sau, tri m sau dùng Có kh c tr b m qu , vàng lá, th i nõn, th i r , ch y m , xì 35 m , ch t con, ch t o con, ch t nhanh, loét s c Thu c r t thích h p vi c dùn phòng tr b nh cho lan Th ch h c tía Do thu c có kh i h p c c m nh nên ta pha n th p thu n có kh m nhanh vào v t b nh ch sau 30 phút sau ngâm mà l i không ng nhi ch b ng thu c tr n c s lý c y sau 30 ngày cho th y hoàn toàn s ch b nh, ng phát tri t kh e m nh, thân c ng cáp Ti n CT2 dùng thu c tr n m KMnO4 t t l s ng (87,3%) cao 18,7%) Qua nghiên c u cho th y thu c tr n m KMnO4có kh t vi khu n, n m, t o c virus thông qua vi c oxy hóa tr c ti p qua màng t bào c a sinh v t, phá h c bi i ch t c a t bào Vì v y r t phù h cho lan Th ch h KMnO4sau mang c m u n phòng tr b nh c x lý b ng thu c tr n m c 30 ngày cho th y, phát tri n kh e t, nhiên v n có m t s ch t bi b nh côn trùng phá h i, thu c tr n m KMnO4khơng có tác d ng m t th i gian lâu dài có h ch Cu c tr n t t l s ng (68,6%) Qua theo dõi cho th y không dùng thu c tr n m sau em c c 30 ngày t l ch t m c b nh cao (31,4%) So sánh công th c cho th y,CT3 dùng thu c tr n m Ridomin Gold, cơng th c t bình l n l p l thu c thích h p nh sau 30 ngày nuôi c t t l s ng (95, c ghi nh n b ng trung i u ch ng t r ng thu c tr n m Ridomin Gold lo i phòng tr b nh cho lan Th ch h c tía 36 4.4 nh ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a in- vitro sau 30 ngày Trên th gi Vi t Nam, hi n nhân gi ng b ng in-vitro c ti n hành thành công nhi u b ph n nuôi c in-vitrocho h s c tái sinh b nhân r t cao, t o s ch b nh, gi c tính di truy n m ni c y in-vitrocó m t c a m Ngoài nh m hay b ch c y N cv is i t ng t v ng s ng Vì v y c n ph i tìm bi n pháp kh c ph s ng c l làsau c y vào lu ng dùng tre c m thành vòm qua lu ng con, lu ng b t kín l i v qu nghiên c che bóng t (70 c th hi n B ng 4.4 kín lên 100%) theo dõi k t qu K t b ng 4.4 ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a conin-vitrosau 30 ngày T ng s Công th c CT1 CT2 th c che m u ti n ph hành nilon (m u) Không ph nilon Ph nilon T ng s m u s ng (m u) T l m u s ng (%) T l m u ch t (%) 150 79 52,6 47,4 150 141 94 (Ngu n: S li u t th c t ) 37 Qua b ng 4.4 Cho th y, k t qu ng c a ch che ph nilont i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày ngơi khác CT2 có s d c che ph CT1 tt l s : Không ph nilon, t t l m u s ng trung bình (52,6%) có t l m u ch t (47,4%) v i t ng s m u s ng 79 CT2: S d c che ph t t l s ng cao nh t (94%) có t l m u ch t là(6%) v i t ng s m u s ng 141 bi u di n k t qu ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày ta thơ Hình 4.4 th bi u di n k t qu th sau: ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a in-vitro sau 30 ngày ngơi Thơng qua hình 4.4 cho th y k t qu ng c a ch che ph nilon t i t l s ng c a in-vitrosau 30 ngày khác CT2 s d c che ph nilon công th v i CT1 không s d tt l s c che ph nilon n so 38 Qua theo dõi cho th y, câycon, câ CT2s d c che ph niloncho ng phát tri n t nilon có tác d ng làm h n ch s b c, gi tr c ti p t b c x c a ánh sáng m t tr i u giúp cho có kh ng phát tri n t t d t t l m u s ng cao h c che ph nilon cho th y, sinh ng phát tri n nhi b b c t l chi u sáng ud ng bên cao nên làm cho ns m c ch u ng tr c ti p t b c x ánh sáng m t tr i So sánh hai công th c cho th y, CT2 s d nilon công th c t tt l s trung bình l n l p l i c che ph c ghi nh n b ng u ch ng t s d c che ph nilon cho lan Th ch h c tía sau 30 ngày nôi c y t quan tr ng c n thi t 4.5 nh ng c a lo i phân bón t i s ng phát tri n c a in-vitro sau 30 ngày M a nhà nhân gi ng t kh e m nh Hi nâng cao ch c gi p ch ng, c ng d ng r ng rãi vi c ng con, vi c tìm bi nâng cao ch t ng m c tiêu c a nhà nhân gi ng K t qu ng c a lo i phân bón t i s tri n c a in-vitro c th hi n ng phát b ng 4.5 39 B ng 4.5 ng c a lo i phân bón t i s ng phát tri n c a conin-vitrosau 30 ngày T ng s Chi u cao c m u Công Lo i phân ti n th c bón hành phun phân bón (m u) CT1 Không dùng CT2 CT3 CT4 Phân POMIOR Phân vi sinh AT Phân HVP Chi u cao TB sau phun Phát sinh M us c Phân bón m i (cm) (cm) 150 4.5 5,8 1lá Xanh nh t 150 4.4 6,4 2lá m 150 4.7 7,1 2lá 150 4.2 6,5 2lá m, kh e m, kh e (Ngu n: s li u t th c t ) Qua b ng 4.5 cho th y, ng c a lo i phân bón t i s ng phát tri n c a in-vitro ân bón lácó chi u phun phân bón (4,5cm) c t chi u cao TB sau 30 ngày (5,8cm) cao thêm (1,3cm), có s phát sinh thêm (1lá) m i m u xanh nh t CT2: Dùng phân bón láPOMIORcó chi bón (4,4cm) c phun phân t chi u cao TB sau 30 ngày ngơi (6,4cm) cao thêm (2cm), có s phát sinh thêm (2lá) m i, có m m 40 CT3: Dùng phân bón phân vi sinh ATcó chi u cao TB phun phân bón (4,7cm)và c t chi u cao TB sau 30 ngày ngơi (7,1cm) cao thêm (2,4cm), có phát sinh thêm (2lá) m i m m, kh e m nh CT4: Dùng phân bón phân HVPcó chi c phun phân bón (4,2cm) t chi u cao TB sau 30 ngày (6,5cm) cao thêm (2,3cm), có phát sinh thêm 2lá m i, m m, kh e m nh bi u di n k t qu ng c a lo i phân bón t i s sinh ng phát tri n c a in-vitro th sau: Hình 4.5 s th bi u di n k t qu nh ng c a lo i phân bón t i ng phát tri n c a in-vitrosau 30 ngày ngơi Nhìn hình 4.5 cho th y ng c a lo i phân bón t i s sinh ng phát tri n c a in-vitrosau 30 ngày khácnhau 41 Qua theo dõi cho th y, ch s th c có s ng v chi u cao TB c a công i lên t chi u cao TB sau 30 ngày (7,1cm) (2,4cm) i ba cơng th c l i Qua q trình nghiên c u cho th y, phân bón AT tính, kích thích h r ys thi n hi u qu c a vi c h p th di chuy sau th c ng c a thân, C i ng ch t giá th Cây i phân bón AT vi sinh sau 30 ngày, qua theo dõi cho ng phát tri n t t, chi u cao trung binh sau phun (2,4cm) so v i chi c phun phân bón lá, có s phát sinh thêm (2lá) m m, c ng cáp kh e m nh Ti p theo CT4 t chi u cao TB sau 30 ngày (6,5cm) b r m pm 3cm) Phân bón HVP giúp lan r m nh, t o c nhi ng ch ng th i giúp phong lan n y ch i m nh Cây lan Th ch h c tía sau p ngày cho th ng nhanh, chi u cao trung bình sau phun (2,3cm) so v i chi ch i m c thêm m i, m Sau CT2 phun phân (6,4cm) m c 30 c phun, có s phát sinh m kh e t chi u cao TB sau 30 ngày (2cm) Phân bón POMIOR giúp phát tri n b r r t i m nh, quang h p t ng giá th Cây lan Th ch h c tía sau c 30 ngày cho th v chi u cao nhanh, chi (2cm) so v i chi c phun phân bón ng 42 Th p nh t CT1 (5,8cm) ông phun phân bón chi u cao TB sau 30 ngày (1,3cm) so v i chi c phun phân bón So sánh công th c v i cho th y, CT4, s d ng phân h c tía, nhiên u có tác d ng r t t công th cCT2, CT3, i v i lan Th ch CT3là cơng th c có chi u cao trung bình sau phun phân bón (7,1cm) n so v u ch ng t dùng phân bón vi sinh AT cho nuôi c y mô lan Th ch h c tía t t nh t 43 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Sau phân tích k t qu nghiên c u t lu n sau: Th i gian c m ng 20 ngày, sau 30 ngày cho k t qu t nh t v i t l m u s ng (89%) Giá th tr ng b a, sau 30 ngày cho k t qu t tv i t l m u s ng (98,6%) X lý thu c tr n m Ridomin Gold sau 30 c y cho k t qu t nh t v i t l m u s ng (95,3%) D c che ph nilon, sau 30 ngày cho k t qu t nh t v i t l m u s ng (94%) Phun phân bón vi sinh AT, sau 30 ngày cho k t qu t t v i chi u cao trung bình sau phun (7,1cm) phát sinh thêm (2lá) m i, m, kh e 5.2 Ki n ngh Do th i gian th c hi ch c b n thân có h c th c hi n qua hai n tài m i m v i quynghiên c u nhi u h n ch K t qu nghiên c u nhi u h n ch nên ch phù h p v i nghiên c u quy mô nh i di n cho c khu v c nghiên c u có nh ng k t qu t t, toàn di th c t nh d n d ng xu t m t s ki n ngh sau Lan th ch h c tía tr ng ch m Do v y, th i gian ng n nh ng nghiên c u, k t lu n ch nghiên c u cho nghiên c u ti m tr u n n t ng ngh có nh ng nghiên c u ti p h ch h c tía có hi u qu TÀI LI U THAM KH O Tài li u ti ng Vi t Thiên Ân (2002), Nh ng lan, Nxb M Thu t, Tp HCM o (1999), K thu t nuôi tr ng Phong lan, Nxb Tr , Tp HCM Tr B Khoa h c công ngh (2007), S Vi t Nam (ph n th c v t), Nxb Khoa h c t nhiên & công ngh , Hà N i Chính Ph t Nam (2006), Ngh c C ng hòa xã h i ch ng s nh -CP Quy trình ngơi Lan Th ch h c tía sau giai Nguy n Qu n in-vitro, Vi n nghiên c u phát tri n Lâm nghi p i H c Nông Lâm Thái Nguyên K thu t nuôi tr ng c y lan, Nxb M Thu t, Tr Tp.HCM Phan Thúc Huân (1989), Hoa, lan, c nh v phát tri n s n xu t, kinh doanh, xu t kh u, Nxb TP H Chí Minh, Ni c y mô, t p 3, T i H c Khoa H c T Nhiên Nguy n Công Nghi p (2004), Tr ng hoa lan In l n ba, Nxb Tr , Tp HCM n Nh t (2007), H i Ngh khoa h c 10 Công ngh sinh h c th c v t công tác nhân ch n t o gi ng hoa, NxbNông Nghi p, TP HCM 11 Nguy n Th ng in-vitro Lan Dendrobium t p chí khoa h c phát tri n 2014, 12(8), 1274 1282 12 Nguy c Thành (2000), Nuôi c y mô t bào th c v t ng d ng, Nxb Nông nghi p Hà N i Nghiên c u i (2005), C m nang nuôi tr ng kinh doanh phong 13 Hu lan,NxbTr , Hà N i 14 Hoàng Ng c Thu n (2003), K thu t tr ng hoa c nh, Bài gi ng cao h c n &cs (1984), Nuôi c y mô th c v t ph c v công tác 15 Nguy gi ng tr ng, Nxb, Tp.HCM &cs (2009), Công ngh sinh h c (công ngh sinh h c t bào), 16 t p 2, Nxb giáo d c 17 ng Xuân Viên (2013), Nhân nhanh in-vitro lan Dendrobium, Khóa Lu n T t Nghi i H c Tài li u ti ng Anh 18 Jie Shen, Xiaoyu Ding, Dongyang Liu, Ge Ding, Jia He, Xuexia Li, Feng Tang, and Bihai Chu (2006) Intersimple sequence repeats (ISSR) molecular fingeringting markers fro authenticating populations of Dendrobium officinale KimuraetMigo Biol Pharm Bull., 29 (3) 420-422 19 onmental conditions on in-vitro and ex vi-tro growth of jewel orchid Anoectochilus formosanus Hayata, Graduate School of chungbuk National University 20 Lazarus Agus Sukamto, Endah Dwi Rahayu and Edhi Sandra (2011), formosanus by application of TDZ inScience and Technology (AICST), ISBN No 978979 1641593 21 Parinda-Sriyaphai, (2002), mperatures and duration , Bangkok (Thailand) 22 S.Gu, X Y Ding, Y Wang, Q Zhou, G Ding, X X Li and Qian (2007) Isolation and characterization of microsatellite markers in Dendrobium officinale, an endangered herb endemic to China Molecular Ecology Notes, 7, 1166-1168 Tài li u t internet 23 n tr ng bi n pháp phát tri n ngành tr ng hoa t t http://xttm.agroviet.gov.vn 24 Th ch H c Tía gi c a C Th (2015), http://bioplants.vn 25 c th ch h c tía (2015), http://bioplants.vn ng Nguy n Cơng T n ... ng Lan Th ch h c tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) n in- hoàn thi n c quy trình nhân gi ng Lan Th c h c tía quy trình ngơi giai n sau in-vitrolà r t quan tr tài: c u xây d c li u Lan. .. công tác sau c s nh t trí c a Khoa lâm nghi p tr Nguyên, ti i H c Nông Lâm Thái tài t t nghi p Nghiên c u xây d ng quy trình c li u Lan Th ch h c tía (DendrobiumofficinaleKmura et Migo) n sau in-vitro...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM H CHI N H U NGHIÊN C U XÂY D NG QUY TRÌNH RA NGƠI C LI U LAN TH CH H C TÍA (DENDROBIUM OFFICINALE KIMURA ET MIGO N SAU IN-VITRO KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay