Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)

55 40 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:56

Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp) ... ng Lan Th ch h c tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) n in- hoàn thi n c quy trình nhân gi ng Lan Th c h c tía quy trình ngơi giai n sau in-vitrolà r t quan tr tài: c u xây d c li u Lan. .. công tác sau c s nh t trí c a Khoa lâm nghi p tr Nguyên, ti i H c Nông Lâm Thái tài t t nghi p Nghiên c u xây d ng quy trình c li u Lan Th ch h c tía (DendrobiumofficinaleKmura et Migo) n sau in-vitro...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM H CHI N H U NGHIÊN C U XÂY D NG QUY TRÌNH RA NGƠI C LI U LAN TH CH H C TÍA (DENDROBIUM OFFICINALE KIMURA ET MIGO N SAU IN-VITRO KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu xây dựng quy trình ra ngôi dược liệu Lan Thạch hộc tía DendrobiumofficinaleKmura et Migo giai đoạn sau invitro (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay