Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

54 14 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:50

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NG tài: NGHIÊN C U NG C A CH N NG C A CÂY TÔNG (TOONA SINENSIS (A JUSS) ROEM) I I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành Khoa L p Khố h c : Chính quy : Nơng lâm k t h p : Lâm nghi p : 43NLKH : 2011-2015 THÁI NGUYÊN - 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NG tài: NGHIÊN C U NG C A CH N NG C A CÂY TÔNG (TOONA SINENSIS (A JUSS) ROEM) I I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành Khoa L p Khố h c Gi ng d n : Chính quy : Nông lâm k t h p : Lâm nghi p : 43NLKH : 2011-2015 ng Thu n THÁI NGUYÊN - 2015 IH C i L li u, k t qu nghiên c u khóa lu n trung th c Khóa lu Gi ng d n xem s a ng d n Sinh viên ng Thu n XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N ng ii L IC i h c Nông Lâm v i m o t c nh ng k không ch n m v ng lý thuy t mà ph i thành th o th c hành B i v y, th c t p t t nghi p m v nd c nh n không th thi c áp d ng vào th c ti kinh nghi m c n thi Nghi m i sinh viên có th c nh ng c s nh t trí c a ban ch nhi m khoa Lâm i h c Nông Lâm Thái Nguyên ti n hành th c t p t t nghi p v tài: u ng c a ch n sinh ng c a Tơng (Toona sinensis (A Juss) n Hồn thi i h c h t cho bày t lòng bi Thu n tài c t i giáo ng tơi su t q trình th c t p t t nghi p Nhân d p tơi xin bày t lòng bi Lâm nghi i th y cô giáo khoa t qua nh u c a trình th c hi ng tài Trong su t trình th c t p, m tc g i gian th c t p kinh nghi m b n thân h n ch Vì v y b n khoa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót V y r chân thành c a th y cô giáo toàn th b nghi p c cs , góp ý khóa lu n t t c hồn thi Tôi xin chân thành c Thái nguyên Sinh viên ng iii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 K t qu phân tích m t 10 M u b ng 3.1: Các ch ng Hvn , Doo ,ch ng c a 18 M u b ng 3.2: B ng s p x p tr s 20 M u b ng 3.3: B ANOVA 23 M u b ng 3.4: T l xu B ng 4.1: K t qu n c a cơng th c thí nghi m 24 ng H c cơng th c thí nghi m 25 B ng 4.2: S p x p ch s quan sát Hvn sai m t nhân t 27 B ng 4.3 B ng phân tích ph t t nhân t v i ch ánh sáng ng chi u cao Tông 29 B ng 4.4: B ng sai d t ng c p xi xj ng v chi u cao vút ng n c a Tông 29 B ng 4.5: K t qu ng D 00 c cơng th c thí nghi m 30 B ng 4.6: S p x p ch s quan sát D00 m t nhân t 32 B ng 4.7: B ct t nhân t i ng kính c r c a Tông 34 B ng 4.8: B ng sai d t ng c p xi xj v i v i ch ng 34 ng kính c r 34 B ng 4.9: ng c a ch n sinh kh i khô c a Tơng cơng th c thí nghi m 35 B ng 4.10: D tính t l xu n c a Tông CTNN 38 iv DANH M C CÁC HÌNH b trí thí nghi m v th bi u di ng c a ch che sáng 16 ng H c a Tơng cơng th c thí nghi m 26 th bi u di ng D 00 c a Tông công th c thí nghi m 31 Hình 4.3: Bi bi u di n sinh kh i khô c a Tơng cơng th c thí nghi m 36 Hình 4.4: nh sinh kh i khô c a Tông công th c thí nghi m 37 Hình 4.5: Bi bi u di n t l % t t, trung bình, x u c a Tơng cơng th c thí nghi m 39 Hình 4.6: Bi t l % Tơng xu Hình 4.7: M t s hình nh Tơng n 39 cơng th c thí nghi m 42 v DANH M C VI T T T CTTN : Cơng th c thí nghi m Hvn : Chi u cao vút ng n D00 ng kính c r CT : Cơng th c STT : S th t H : Là chi u cao vút ng n trung bình ng kính g c trung bình D oo Di : Là giá tr Hi : Là giá tr chi u cao vút ng n c a m t N ng kính g c m t ng m i : Là th t th i cm : xentimet mm : milimet TB : trung bình SL :S ng u tra vi M CL C PH N M tv U 1.2.M u 1.3 M c tiêu nghiên c u tài c t p nghiên c u c ti n PH N T NG QUAN NGHIÊN C U khoa h c 2.2.Nh ng nghiên c u th gi i 2.3.Nh ng nghiên c u Vi t Nam 2.4.T ng quan khu v c nghiên c u ù [15] 11 PH N NG, N U15 ng ph m vi nghiên c u 15 m th i gian nghiên c u 15 3.3.N i dung nghiên c u 15 u 15 i nghi p 16 i nghi p 19 PH N K T QU VÀ TH O LU N 25 4.1 ng c a ch che sáng t ng chi u cao (Hvn) c a 25 4.2 K t qu nghiên c u v ng kính c r D 00 c a vii cơng th c thí nghi m 30 4.3 K t qu nghiên c u ng c a ch n sinh kh i khô c a Tông CTTN 35 4.4 D tính t l xu n c a Tông công th c thí nghi m 37 PH N K T LU N, T N T I VÀ KI N NGH 42 5.1 K t lu n 42 5.2 Khuy n ngh 43 PH N M U tv R ng tài nguyên quý báu c ph n quan tr ng c qu c dân, g n li n v c, có kh ng sinh thái, có giá tr to l n v i n n kinh t i s ng c a nhân dân s s ng c a dân t c Vi t Nam c th gi i hi n nay, di n tích r ng t r ng ngày b thu h p c v ch ch y u ho Chi ng c ng s ng mà nguyên nhân i gây c phát tri n lâm nghi p Vi tiêu o, b n 2006-2020: M c t l p, qu n lý, b o v , phát tri n s d ng b n v ng 16,24 tri t quy ho ch cho lâm nghi p; nâng t l t có r ng lên 42- m b o có s tham gia r ng rãi c a thành ph n kinh t t ch c xã h i vào phát tri n lâm nghi p nh m n kinh t - xã h i, b o v sinh thái, b o t ph ng sinh h c cung c p d ch v m nghèo, nâng cao m c s núi gi v ng an ninh qu c phòng T ng ng; góp i dân nơng thơn mi n ng giá tr s n xu t c a ngành lâm nghi p (bao g m c công nghi p ch bi n lâm s n d ch v ng) t n 2020 GDP lâm nghi kho ng 2-3% GDP qu c gia g Vi t t i, ngu n cung c p c ch y u d a vào khai thác r ng tr ng phân tán[2] Cùng v i nh ng d báo này, nhi m v phát tri n lâm nghi 2020: Thi t l p lâm ph n qu c gia m c th r ng s n xu t nh cho lo i r ng, l p b c m n lý b n v ng hi u qu tồn b di n tích nh 3,63 tri u r ng t nhiên 4,15 tri u r ng tr ng (bao g m r ng tr ng nguyên li u công nghi p, lâm s n ngồi g lo i 31 Cơng th c 3có D 00 th t 0,29cm, th p c 0,08 cm, cao c 0,06cm, c 0,01 cm công th c 0,27 cm D Cơng th c có D 00 00 t 0,28 cm, th p c 0,08 cm, th p c 0,06cm, c 0,01 cm công th c 0,26cm Công th c có D 00 th p t 0,02cm, th p c 0,34 cm, th p c 0,32 cm, c 0,27cm th công th c 0,26 cm y: Ch Tông che sáng nh ng t u, công th c th c ng ch m nh t kh ng D 0 c a ng nhanh nh t, cơng ng th i ch t nhi u nh k t qu ta ki m tra s ng c a công th c 32 che sáng ng ng kính c a Tơng m t cách xác b 3l nl p b ng 4.6: B ng 4.6: S p x p ch s quan sát D00 t nhân t Trung bình l n l p l i D00 (cm) Phân c p nhân t A (CTTN) Si X CT1 0.33 0.34 0.37 1.04 0.35 CT2 0.35 0.39 0.36 1.10 0.37 CT3 0.28 0.30 0.28 0.87 0.29 CT4 0.29 0.27 0.29 0.85 0.28 CT5 0.05 0.02 0.01 0.07 0.02 3.92 T b ng 4.6 ta: + t gi thuy t H0: Nhân t u lên k t qu thí nghi m i thuy t H1: Nhân t n k t qu thí nghi ch c ch n s có nh ng cơng th c thí nghi m c ng tr v i cơng th c l i Ta tính: - S hi u ch nh: a b xij C i i j a b - Tính bi S2 n (0,33 0,34 0,37 0,05 0,02 0,01) 15 ng t ng s : 1,029 33 a b VT x (0,33 C 0,34 0,37 0,05 0,02 0,012 ) 1,029 0,227 i j ng nhân t A (do CTTN) - Tính bi b VA a Si A C i - Tính bi (1,04 1,12 0,86 0,85 0,08 ) 1,029 0,224 ng ng u nhiên VN = VT - VA = 0,227-0,224 = 0,003 SA SN FA VA 0,24 0,056 a VN ab S A2 S N2 0,003 5(3 1) 0,0003 0,056 178,489 0,0003 F05 = 3,478 df1 = a - = - =4 df2 = a(b-1) = 15 - = 10 So sánh Th y r ng FA (D00) = 178,489> F05(D00) = 3,478 Gi thuy t H0 b bác b ch p nh n H1 V y nhân t ng k kính c r c a Tơng dù, có nh t công th ng ng tr th c l i Qua x lý EXCEL ta có b t iv ng v ng kính c r c a Tông 34 B ng 4.7: B ng phâ t nhân t ct i v i ch i ng kính c r c a Tơng ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 0,223707 0,055927 178,4894 2,98235E-09 3,47805 Within Groups 0,003133 Total 10 0,000313 0,22684 14 * Tìm công th c tr i nh t: S l nl p công th c b ng nhau: b1 = b2 Ta tính LSD: LSD t b * SN * LSD: Ch tiêu sai d b = bi = b 2,23 * 0,0003 * 0,032 m nh nh t = 2.23 v i b c t df = a(b-1) = 10 = 0,05 SN: sai tiêu chu n ng u nhiên Nh ng c p sai d l c xem sai rõ gi a cơng th c có d u * Nh ng c p sai di nh c xem khơng có s sai khác gi a cơng th c có d u - B ng 4.8: B ng sai d t ng c p xi xj v CT2 CT1 CT2 CT3 0,02 ng ng kính c r CT3 CT4 CT5 0,06* 0,06* 0,32* 0,08* 0,08* 0,34* 0,00 0,26* 35 CT4 0,26* Qua b ng ta th y cơng th c có X cơng th c có X Max2 = 0,32 cm l n th Max1 = 0,34cm l n nh t có sai khác rõ c công th c tr i nh t Ch ng t ch công th c s (25%) Tông ng t che sáng ng kính c r c a n t t nh t 4.3 K t qu nghiên c u ng c a ch che sáng n sinh kh i khô che sáng n sinh kh i khô c a Tông CTTN K t qu nghiên c u ng c a ch c a Tông c th hi n b ng 4.9 hình 4.3, 4.4: B ng 4.9: ng c a ch che sáng n sinh kh i khô c a Tơng cơng th c thí nghi m Cơng th c thí nghi m Sinh kh i khơ trung bình (g) CT1 (Khơng che sáng) 4,18 CT2 (Che sáng 25%) 6,19 CT3 (Che sáng 50%) 4,54 CT4 (Che sáng 75% 3,50 CT5 (Che sáng 100%) 1,08 T b ng 4.9, hình 4.3, 4.4 ta th y: Các cơng th c che sáng khác có n sinh kh i khô c a Tông Công th c có sinh kh th c 2,01 g, th p t 4,18 g, th p c 0,36g c 0,68g, c 3,1g Cơng th c có sinh kh t 6,19g, cao 36 th c 2,69g, c 5,11g Cơng th c có sinh kh th c 0,36g, th cao t 4,54g, cao c 1,6 c 1,04g, c là3,46g Cơng th c có sinh kh th c 0,68g, th p t 3,5 g, th p c 2,69 g, th p n công th c 1,04 c 2,42g Công th c có sinh kh th c 3,1g, th p th p Hình 4.3: B t 1,08g, th p c 5,11g, th p c 3,46g, c 2,42g ông 37 y: ch ánh sáng ng t i sinh kh i khơ c a Tơng cơng th c thí nghi m c x p theo th t : CT2: Che sáng 25% (6,19g) > CT3: Che sáng 50%(4,54g) > CT1: Không che sáng(4,18g) > CT4: Che sáng 75%(3,50g) >CT5: Che sáng 100%(1,08g) Nh n xét chung: T k t qu nghiên c u sáng ng v chi 4.4 D tính t l xu d u ki n cho lồi Tơng dù, nên ng nhanh nh t n c a Tơng cơng th c thí nghi m c t l xu n d a vào ch tiêu Hvn, D00, ph m ch t t t trung bình K t qu v t l xu cơng th c thí nghi che ng kính, sinh kh i khơ c a Tơng , ta v n d ng vào th c ti che sáng v i t l 25%t ng c a ch c th hi n n c a Tông b ng 4.10 hình 4.5; 4.6: 38 B ng 4.10: D tính t l xu S ng CTTN n c a Tông Ch ng (%) CTNN T l t tiêu chu n (%) u tra (cây) T t TB X u T t + TB I 90 30,00 38,89 31,11 68,89 II 90 71,11 25,56 3,33 96,67 III 90 55,56 26,67 17,78 82,22 IV 90 27,78 26,67 45,56 54,44 V 90 0,00 0,00 100,00 0,00 Qua b ng 4.10 cho th y ch ánh sáng khác có n t l câyt t, trung bình, x u c a Tơng T l t t: Công th c cao nh ng C th t 71,11%, ti n công th c 2, công th c 1, công th c cơng th c khơng có t t T l trung bình: Cơng th c cao nh t là38,38%, k ti p công th c 3, 4, cơng th c khơng có trung bình T l x u: Công th c cao nh t 100%, th p nh t công th c ch có 3,33% t l ch chu n xu ng c a Tông c th hi n qua hình 4.5, 4.6: t tiêu 39 bi u di n t l % t t, trung bình, x u c a Tơng Hình 4.5: Bi cơng th c thí nghi m Hình 4.6: Bi Ch t l % Tông xu n che sángcho Tông n ch ng cây, t l xu có n c th : ng 40 Cơng th c có t l xu 27,78%, th p n t 68,89%, th p th c 13,33%, cao c c 14,44%, cao c 68,89% Cơng th c có t l xu 27,78 n t 96,67%, cao c 14,44%, cao c c 42,22%, cao c 96,67% Công th c có t l xu n t 82,22%, cao 13,33%, th c c 27,78%, cao c 82,22% Cơng th c có t l xu 14,44%, th n t 54,44%, th c g th c 42,22%, th cao c 27,78%, c 54,44% Công th c tiêu chu n xu t y: Ch che sáng có n c a Tơng nch n ng,t l xu t u, công th c 2cho k t qu t t nh t c x p theo th t t l n nh : CT2: Che sáng 25% (96,67%) > CT3: Che sáng 50%(82,22%) > CT1: Không che sáng(68,89%) > CT4: Che sáng 75%(54,44%) > CT5: Che sáng 100%(0%) Nh n xét chung:T k t qu b ng 4.1, 4.5, 4.9, 4.10 ta th ng c a ch chi u sáng khác (không che, che 25%, che 50%, che 75%, che 100%), s 2cho chi u cao H i ng c a Tông c khác nhau, , D 00 , sinh kh i t l % xu công th c n cao nh t so v i công th c l i Cho nên s n xu t gi ng Tơng c n che bóng cho 25% 41 42 Hình 4.7: M t s hình nh Tơng cơng th c thí nghi m PH N K T LU N, T N T I VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n K t qu nghiên c u ng c a ch Tông che sáng chi ng c a ng kính sinh kh i tài có m t s k t lu 1) H ng c a ch ánh sáng n sinh ng chi u cao trung bình c a Tơng cơng th c thí nghi m: Cơng th c 1: khơng che có H Cơng th c : che 25% có H Cơng th c 3: che 50% có H t 21,96cm t 39,4cm t 29,72cm Cơng th c 4: che 75% có H t 20,75cm Cơng th c 5: che 100% có H t 7,73cm Ki m tra b cho th y FA(Hvn) = 126,525> F05(Hvn) = 3,478 2) ng c a ch che sáng n sinh trung bình D 00 c a Tông công th c thí nghi m: Cơng th c 1: khơng che có D 00 Cơng th c : che 25% có D 00 Cơng th c 3: che 50% có D 0 Cơng th c 4: che 75% có D 00 t 0,35cm t 0,37cm t 0,29cm t 0,28cm ng kính c r 43 Cơng th c 5: che 100% có D 00 t 0,02cm Ki m tra b cho th y FA (D00) = 178,489> F05(D00) = 3,478 3) ng c a ch che sáng n sinh kh i khơ trung bình c a Tơng cơng th c thí nghi m: 4) Cơng th c 1: có sinh kh i khơ trung bình t 4,18g Cơng th c : có sinh kh i khơ trung bình t 6,19g Cơng th c 3: có sinh kh i khơ trung bình t 4,54g Cơng th c 4: có sinh kh i khơ trung bình t 3,5g Cơng th c 5: có sinh kh i khơ trung bình t 1,08g ng c a ch che sáng n t l xu n c a Tông cơng th c thí nghi m: Cơng th c t 68,89% Công th t 96,67% Công th t 82,22% Công th t 54,44% Công th t 0% 5.2 Khuy n ngh Trong ph m vi k t qu nghiên c u c n ngh : s n xu t gi ng Tông c n che bóng cho 25% có k thu c a phân bón n th nghi m giai c cho Tông dù, n3 ng 44 TÀI LI U THAM KH O Ti ng vi t Nguy n Tu n Bình,(2002) Nghiên c u ng c a m t s nhân t ng D u song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) m Lu h c nông nghi i h c Nơng Lâm TP H Chí Minh B Nông nghi p &PTNT, 2006 Chi c phát tri n lâm nghi p Vi t n 2006-2020 Nghiên c u ng c a m t s nhân t ng sinh kh i c a B n chua (Sonneratia caseolaris) Tóm t t lu n án ti n s nông nghi p, Vi n Khoa h c lâm nghi p Vi t Nam, Hà N i Ngơ Kim Khơi (1998), Th ng kê tốn h c lâm nghi p, Nxb NN Hà N i ng c Lan Nguy h n h p ru t b ng c a G tháng tu i gi tàn che (Afzelia xylocarpa Craib) Larcher W, 1983 Sinh thái h c th c v t Lê Tr ng Cúc d ch Nhà xu t b i h c Trung h c chuyên nghi p, Hà N i Nguy n Th M ng,1997.Nghiên c u h n h p ru t b ng c a t l che bóng, ng C m lai (Dalbergia bariaensis Kon Tum Lu n án th Pierre lâm nghi c i H c Lâm Nghi p Nguy n Th C m Nhung, 2006.Nghiên c u ki n c t tr gieo nh liên (Tecoma stans) ph c v cho tr Lu n v H Chí Minh c lâm nghi i h c Nơng lâm Tp 45 Nguy n Xuân Quát, 1985.Thông nh a Vi t Nam ng h n h p ru t b lu nán Phó Ti Yêu c u ch t tr ng r ng Tóm t t c nông nghi p Vi n khoa h c lâm nghi p Vi tNam , 2004.K thu t s n xu t t 10.Nguy T i h c Nơng lâm Tp H Chí Minh 2002 Sinh thái r ng Nhà xu t b n Nông nghi p, 11.Nguy Chi nhánh Tp H Chí Minh 2012 Nghiên c u bi n pháp k thu t gây tr ng 12 V i thu c (Schima wallichii Choisy) t i m t s t nh vùng núi phía B c Tóm t t lu n án Ti c nông nghi p Vi n khoa h c lâm nghi p Vi t Nam V (1999), Sinh lý th c v t ngd ng, NXB Giáo d c,HàN i 13 14.Vi n Th ng nơng hóa, 1998 S c, phân bón tr ng Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N i 15.http://vafs.gov.vn/vn/2014/09/13360/ Ti ng Anh 16.Ekta Khurana and J.S Singh, 2000 Ecology of seed and seedling growth for conservation and restoration of tropical dry forest: a review.Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi India 17.Kimmins, J P., 1998 Forest ecology Prentice River, New Jersey Hall, Upper Saddle ...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NG tài: NGHIÊN C U NG C A CH N NG C A CÂY TÔNG DÙ (TOONA SINENSIS (A JUSS) ROEM) I I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LU N T T NGHI... Nghi m i sinh viên có th c nh ng c s nh t trí c a ban ch nhi m khoa Lâm i h c Nông Lâm Thái Nguyên ti n hành th c t p t t nghi p v tài: u ng c a ch n sinh ng c a Tông dù (Toona sinensis (A Juss) ... gieo uy ut ng c n sinh che sáng, xu t phát t nh ng v th c hi n tài u ng c a ch che sáng ng c a Tông Dù( Toona sinensis (A Juss) Roem) t 1.2.M c n n i h c Nông Lâm Thái Nguyên nghiên c u K t qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Tông dù Toona sinensis A. Juss Roem giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay