PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

85 5 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************ HUỲNH NGỌC ANH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************ HUỲNH NGỌC ANH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MƠI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, HUỲNH NGỌC ANH sinh viên khóa 2008-2012, ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG thực hiện, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS Đặng Minh Phương Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Tháng Năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành nhờ có cố gắng thân giúp đỡ mặt vật chất lẫn tinh thần gia đình, bạn bè; quan tâm, dạy bảo tận tình thầy cơ; nhiệt tình tổ chức, cá nhân Vì tơi xin gửi lời tri ân đến người Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Đặng Minh Phương nhiệt tình giảng dạy, bảo, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích, hướng dẫn tận tình suốt trình thực khóa luận Cám ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, Thầy Cô giảng dạy hỗ trợ giúp đỡ tơi thực tốt khóa luận Cảm ơn anh chị, cô thuộc Quỹ Tái chế Chất thải TP.HCM trực thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM nhiệt tình cung cấp số liệu hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành nghiên cứu Sau cùng, gửi dòng tri ân đến Bố Mẹ gia đình, người sinh thành, nuôi nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm nay; đồng thời cám ơn giúp đỡ bạn bè suốt thời gian qua đóng góp ý kiến động lực to lớn để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cám ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 Sinh viên Huỳnh Ngọc Anh NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH NGỌC ANH Tháng 06 năm 2012 “ Phân Tích Ảnh Hưởng Luật Thuế Môi Trường Vào Sản Xuất, Tiêu Dùng Bao Túi Nhựa Tại Thành Phố Hồ Chí Minh ” HUỲNH NGỌC ANH, June 2012 “Anylizing the Impact Of Environmental Tax Law For Production, Comsumption Plastic Bags In Ho Chi Minh City ” Khóa luận tìm hiểu tình hình sử dụng biện pháp giảm thiểu túi nylon giới, bên cạnh khóa luận phân tích tình hình sử dụng túi nylon Thành phố Hồ Chí Minh, yếu tố tác động đến đường cầu, tình hình sản xuất túi nylon, xác định mức thuế túi nylon với mục tiêu giảm sử dụng tối đa túi nylon, hướng người tiêu dùng sử dụng túi thân thiện mơi trường Thơng qua cơng cụ phân tích hồi quy, tác giả xác định đường cầu túi nylon Thành phố là: LC = 414,8065* GIA-0,8932 hàm tổng cầu túi nylon địa bàn Thành phố là: Q = 328.896.492,4* GIA-0,8932 Đề tài xác định mức thuế túi nylon 1.184,0094 đồng/túi, lượng túi nylon giảm 8.230.137,9 kg/tháng mức giá túi nylon tăng lên 176.417 đồng/kg giảm 5.858.476 kg/tháng giá túi tăng 95.000 đồng/kg Đề tài xác định số tiền thuế mà toàn thành phố phải đóng 41.229.221.250 đồng/tháng với mức thuế túi nylon 95.000 đồng/kg 105.167.497.600 đồng/ tháng với mức thuế 176.417 đồng/kg Nghiên cứu đưa số đề xuất sách hỗ trợ cho việc áp dụng thuế hiệu mục tiêu giảm thiểu sử dụng thay túi nylon TP.HCM MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Phạm vi không gian 3  1.3.2 Phạm vi thời gian 3  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 5  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5  2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 6  2.2.1 Điều kiện tự nhiên 6  2.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 9  2.3 Tổng quan tình hình sử dụng biện pháp cấm túi nylon toàn giới 11  2.3.1 Tình hình sử dụng túi nylon giới 11  2.3.2 Các biện pháp hạn chế túi nylon Thế Giới 12  2.4 Tổng quan tình hình gỉam thiểu túi nylon Việt Nam 16  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19  3.1 Cơ sở lí luận 19  3.1.1 Khái niệm lí luận liên quan bao túi nhựa 19  3.1.2 Cơ sở lí luận thuế mơi trường 23  v 3.1.3 Cơ sở lí luận cầu thị trường 24  3.2 Phương pháp nghiên cứu 27  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27  3.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy 28  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng sản xuất tiêu dùng bao túi nhựa TP.HCM 34  34  4.1.1 Thực trạng sản xuất bao túi nhựa TP.HCM 34  4.1.2 Thực trạng tiêu dùng bao túi nhựa TP.HCM 35  4.2 Xây dựng đường cầu bao túi nhựa 36  4.2.1 Kết điều tra 36  4.2.2 Kết ước lượng thông số mơ hình 39 4.3 Phân tích tác động sách thuế vào sản xuất tiêu dùng bao túi nhựa45 4.3.1 Xác định mức thuế 45 4.3.2 Phân tích tác động thuế 46  4.4 Đề xuất giải pháp hoàn thiện 49  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52  5.1 Kết luận 52  5.2 Kiến nghị 53  TÀI LIỆU THAM KHẢO 54  PHỤ LỤC   vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  TP Thành phố TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Sở TNMT Sở Tài nguyên Môi trường PP Poly Propynene PE Poly Ethylene HDPE High Density Poly Ethylene LDPE Low Density Poly Ethylene LLDPE Liner Low Density Poly Ethylene ĐT & TTTH Điều tra tính tốn tổng hợp vii DANH MỤC CÁC BẢNG  Trang Bảng 2.1 Các Gỉai Pháp Giảm Thiểu Túi Nylon Trên Thế Giới 15  Bảng 3.1 Kỳ vọng Dấu Cho Hệ Số Của Mơ Hình Ước lượng .29  Bảng 4.1 Giá Hạt Nhựa Nhập Khẩu Vào TP.HCM .34  Bảng 4.2 Cơ Cấu TĐHV 37  Bảng 4.3 Kết Quả Hồi Qui Giữa Lượng Cầu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng 39  Bảng 4.4 Kết Qủa Hồi Qui Giữa Lượng Cầu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Sau Khi Bỏ Biến TĐHV 40  Bảng 4.5 Kết Quả Kiểm Định Đa Cộng Tuyến Bằng Hồi Qui Bổ Sung .42  Bảng 4.6 Kiểm Tra Về Dấu Kì Vọng Mơ Hình .42  Bảng 4.7 Bảng Giá Mức Thuế 46  viii DANH MỤC CÁC HÌNH  Trang Hình 2.1 Bản Đồ TP.HCM .6  Hình 3.2 Biểu Đồ Đường Tổng Cầu 26  Hình 4.1 Biểu Đồ Lượng Túi Sử Dụng Hàng Tháng 36  Hình 4.2 Biểu Đồ Về Giá Túi Nylon 36  Hình 4.3 Biểu Đồ Về Doanh Thu 37  Hình 4.4 Hiểu Biết Về Túi Nylon 38  Hình 4.5 Nhận Thức Về Tác Hại Của Túi Nylon .38  Hình 4.6 Hàm cầu Túi Nylon .44  Hình 4.7 Hàm Tổng Cầu Túi Nylon .45  ix Phụ lục Kiểm Bệnh Hiện Tượng Tự Tương Quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 6,428601 Probability Obs*R-squared 6,279095 Probability 0,014102 0,012217 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 08:51 Variable C LnGIA LnDTHU LnMHKD RESID(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Prob 0,2020 0,1569 0,9506 0,8260 0,0141 3,49E-15 0,646415 2,004569 2,179097 1,607150 0,185516 Coefficient 3,041089 -0,277651 -0,004751 -0,035543 -0,397447 0,104652 0,039535 0,633509 22,07332 -55,13706 1,889778 Std Error t-Statistic 2,354862 1,291408 0,193447 -1,435284 0,076409 -0,062183 0,160932 -0,220858 0,156755 -2,535469 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Khắc phục tượng tự tương quan Dependent Variable: LnLC Method: Least Squares Date: 06/06/12 Time: 22:44 Sample(adjusted): 58 Included observations: 57 after adjusting endpoints Convergence achieved after iterations Std Error t-Statistic Variable Coefficient C 7,691983 2,337826 3,290229 LnGIA -1,156416 0,196345 -5,889705 LnDTHU 0,430241 0,075230 5,718971 LnMHKD 0,230989 0,129593 1,782420 AR(1) -0,401185 0,157995 -2,539223 0,555842 Mean dependent var R-squared Adjusted R-squared 0,522942 S.D dependent var S.E of regression 0,638118 Akaike info criterion 21,98850 Schwarz criterion Sum squared resid Log likelihood -54,60034 F-statistic Durbin-Watson stat 1,890533 Prob(F-statistic) Inverted AR Roots -.40 Prob 0,0018 0,0000 0,0000 0,0803 0,0140 2,705424 0,923879 2,020351 2,196413 16,89460 0,000000 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1,526776 Probability Obs*R-squared 1,652028 Probability 0,222046 0,198683 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/06/12 Time: 22:44 Variable Coefficient C 0,992620 LnGIA -0,093463 LnDTHU -0,000247 LnMHKD 0,013438 AR(1) -0,535987 RESID(-1) 0,550571 0,028000 R-squared Adjusted R-squared -0,063698 S.E of regression 0,635028 21,37281 Sum squared resid -53,76254 Log likelihood Durbin-Watson stat 1,846681 Std Error t-Statistic 2,461288 0,403293 0,209523 -0,446074 0,074867 -0,003301 0,129424 0,103832 0,461391 -1,161677 0,445580 1,235628 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0,6884 0,6574 0,9974 0,9177 0,2506 0,2220 2,37E-12 0,615721 2,025849 2,237124 0,305355 0,907555 Phụ lục Kiểm Bệnh Đa Cộng Tuyến Dependent Variable: LnDTHU Method: Least Squares Date: 06/05/12 Time: 18:46 Sample: 58 Included observations: 58 Variable Coefficient C 6,039481 LnGIA 0,795099 LnMHKD -0,094638 LnLC 0,786456 0,344257 R-squared Adjusted R-squared 0,309128 S.E of regression 0,905976 Sum squared resid 45,96439 Log likelihood -77,14198 Durbin-Watson stat 2,359794 Std Error t-Statistic 2,928337 2,062427 0,259386 3,065308 0,236185 -0,400693 0,149159 5,272588 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0,0438 0,0033 0,6902 0,0000 16,52211 1,089979 2,704733 2,844356 9,799786 0,000027 Dependent Variable: LnMHKD Method: Least Squares Date: 06/05/12 Time: 18:47 Sample: 58 Included observations: 58 Variable Coefficient C -2,313623 LnGIA 0,278062 LnDTHU -0,030208 LnLC 0,189543 R-squared 0,086421 Adjusted R-squared 0,037479 S.E of regression 0,511858 14,67189 Sum squared resid Log likelihood -42,88398 Durbin-Watson stat 0,854401 Dependent Variable: LnGIA Method: Least Squares Date: 06/05/12 Time: 19:15 Sample: 58 Included observations: 58 Variable Coefficient C 8,495528 LnLC -0,378486 LnMHKD 0,197984 LnDTHU 0,180707 R-squared 0,351246 Adjusted R-squared 0,316492 S.E of regression 0,431910 Sum squared resid 10,44661 Log likelihood -32,69429 Durbin-Watson stat 2,065385 Std Error t-Statistic 1,688054 -1,370586 0,153945 1,806244 0,075391 -0,400693 0,099929 1,896784 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Std Error t-Statistic 0,898967 9,450320 0,070772 -5,347938 0,109611 1,806244 0,058952 3,065308 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0,1760 0,0763 0,6902 0,0630 0,643237 0,521728 1,562799 1,702422 1,765795 0,164190 Prob 0,0000 0,0000 0,0763 0,0033 10,58456 0,522422 1,223143 1,362766 20,10645 0,000020 Phụ lục Bảng Giá Trị Thống Kê Mô Tả Các Biến Trong Mơ Hình Đường Cầu LnMHKD 0,643237 0,693147 1,386294 0,000000 0,521728 -0,006241 1,656662 LnLC 2,705468 2,708050 5,325800 1,000000 0,916016 0,066611 3,159177 LnGIA 10,58456 10,62103 10,81978 6,700000 0,522422 -7,013427 52,69894 LnDTHU 16,52211 16,52356 18,46947 14,22098 1,089979 0,168310 1,800266 Jarque-Bera Probability 4,511784 0,104780 0,107713 0,947568 6666,844 0,000000 3,881689 0,143583 Observations 58 58 58 58 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Phụ lục Luật Thuế Môi Trường QUỐC HỘI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Luật số: 57/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường, Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Luật quy định đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế hồn thuế bảo vệ mơi trường Điều Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Thuế bảo vệ môi trường loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau gọi chung hàng hóa) sử dụng gây tác động xấu đến môi trường Mức thuế tuyệt đối mức thuế quy định số tiền tính đơn vị hàng hóa chịu thuế Túi ni lơng thuộc diện chịu thuế loại túi, bao bì làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật túi nhựa xốp Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) nhóm chất gây suy giảm tầng dơn dùng làm môi chất lạnh Điều Đối tượng chịu thuế Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: a) Xăng, trừ etanol; b) Nhiên liệu bay; c) Dầu diezel; d) Dầu hỏa; đ) Dầu mazut; e) Dầu nhờn; g) Mỡ nhờn Than đá, bao gồm: a) Than nâu; b) Than an-tra-xít (antraxit); c) Than mỡ; d) Than đá khác Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) Túi ni lông thuộc diện chịu thuế Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng Trường hợp xét thấy cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với thời kỳ Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định Chính phủ quy định chi tiết Điều Điều Đối tượng không chịu thuế Hàng hóa khơng quy định Điều Luật không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ mơi trường Hàng hóa quy định Điều Luật không chịu thuế bảo vệ mơi trường trường hợp sau: a) Hàng hóa vận chuyển cảnh chuyển qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định pháp luật, bao gồm hàng hóa vận chuyển từ nước xuất đến nước nhập qua cửa Việt Nam không làm thủ tục nhập vào Việt Nam không làm thủ tục xuất khỏi Việt Nam; hàng hóa cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam sở Hiệp định ký kết Chính phủ Việt Nam Chính phủ nước ngồi thỏa thuận quan, người đại diện Chính phủ Việt Nam Chính phủ nước ngồi ủy quyền theo quy định pháp luật; b) Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất thời hạn theo quy định pháp luật; c) Hàng hóa sở sản xuất trực tiếp xuất ủy thác cho sở kinh doanh xuất để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ mơi trường để xuất Điều Người nộp thuế Người nộp thuế bảo vệ môi trường tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định Điều Luật Người nộp thuế bảo vệ môi trường số trường hợp cụ thể quy định sau: a) Trường hợp ủy thác nhập hàng hóa người nhận ủy thác nhập người nộp thuế; b) Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà khơng xuất trình chứng từ chứng minh hàng hóa nộp thuế bảo vệ mơi trường tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua người nộp thuế Chương CĂN CỨ TÍNH THUẾ Điều Căn tính thuế Căn tính thuế bảo vệ mơi trường số lượng hàng hóa tính thuế mức thuế tuyệt đối Số lượng hàng hóa tính thuế quy định sau: a) Đối với hàng hóa sản xuất nước, số lượng hàng hóa tính thuế số lượng hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho; b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, số lượng hàng hóa tính thuế số lượng hàng hóa nhập Mức thuế tuyệt đối để tính thuế quy định Điều Luật Điều Phương pháp tính thuế Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp số lượng đơn vị hàng hóa chịu thuế nhân với mức thuế tuyệt đối quy định đơn vị hàng hóa Điều Biểu khung thuế Mức thuế tuyệt đối quy định theo Biểu khung thuế đây: Mức thuế Số thứ tự Hàng hóa Đơn vị tính (đồng/1 đơn vị hàng hóa) I Xăng, dầu, mỡ nhờn Xăng, trừ etanol Lít 1.000-4.000 Nhiên liệu bay Lít 1.000-3.000 Dầu diezel Lít 500-2.000 Dầu hỏa Lít 300-2.000 Dầu mazut Lít 300-2.000 Dầu nhờn Lít 300-2.000 Mỡ nhờn Kg 300-2.000 II Than đá Than nâu Tấn 10.000-30.000 Than an-tra-xít (antraxit) Tấn 20.000-50.000 Than mỡ Tấn 10.000-30.000 Than đá khác Tấn 10.000-30.000 III Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) kg 1.000-5.000 IV Túi ni lông thuộc diện chịu thuế kg 30.000-50.000 V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng kg 500-2.000 VI Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000 VII Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000 VIII Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000 Căn vào Biểu khung thuế quy định khoản Điều này, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể loại hàng hóa chịu thuế bảo đảm nguyên tắc sau: a) Mức thuế hàng hóa chịu thuế phù hợp với sách phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước thời kỳ; b) Mức thuế hàng hóa chịu thuế xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường hàng hóa Chương KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ, NỘP THUẾ VÀ HỒN THUẾ Điều Thời điểm tính thuế Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hóa Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế thời điểm đăng ký tờ khai hải quan Đối với xăng, dầu sản xuất nhập để bán, thời điểm tính thuế thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán Điều 10 Khai thuế, tính thuế, nộp thuế Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ mơi trường hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thực theo tháng theo quy định pháp luật quản lý thuế Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ mơi trường hàng hóa nhập thực thời điểm với khai thuế nộp thuế nhập Thuế bảo vệ môi trường nộp lần hàng hóa sản xuất nhập Điều 11 Hồn thuế Người nộp thuế bảo vệ mơi trường hồn thuế nộp trường hợp sau: Hàng hóa nhập lưu kho, lưu bãi cửa chịu giám sát quan Hải quan tái xuất nước ngoài; Hàng hóa nhập để giao, bán cho nước ngồi thông qua đại lý Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải hãng nước tuyến đường qua cảng Việt Nam phương tiện vận tải Việt Nam tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định pháp luật; Hàng hóa tạm nhập để tái xuất theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất Hàng hóa nhập người nhập tái xuất nước ngồi; Hàng hóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm theo quy định pháp luật tái xuất nước Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Các quy định thu phí xăng, dầu Pháp lệnh phí lệ phí số 38/2001/PLUBTVQH10 hết hiệu lực thi hành từ ngày Luật có hiệu lực Điều 13 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành điều, khoản giao Luật; hướng dẫn nội dung cần thiết khác Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước Luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Phú Trọng Phụ lục Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Mã số: ……… PVV: ……………………………………………… PHIẾU KHẢO SÁT GIỚI THIỆU: Xin chào Ơng/Bà! Tơi sinh viên năm thứ tư, đại học Nông Lâm TP.HCM tiến hành khảo sát nhằm tìm hiểu việc sử dụng túi nylon ông bà nào? Những thơng tin mà Ơng/Bà cung cấp giúp ích nhiều cho đề tài tốt nghiệp Vậy xin Ơng/Bà dành thời gian trả lời số câu hỏi sau đây: I- THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Ngày vấn: Tên người trả lời: .Giới tính: Nam Nữ Số điện thoại: Nơi vấn: II TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Câu 1: Ơng/bà có thường xun sử dụng túi nylon khơng?  Có  Khơng Câu 2: Trung bình ngày ơng bà sử dụng kg túi nylon? Câu 3: Giá túi nylon ông bà mua bao nhiêu? (đồng) Câu 4: Ông bà nghe thông tin luật thuế môi trường chưa?  1.Có  Khơng Câu 5: Khi luật thuế môi trường túi nylon áp dụng, làm giá túi nylon tăng lên ……………… đồng, việc sử dụng túi ơng bà nào?  1.Giảm  2.Không giảm  Tăng Câu 6: Số lượng kg túi ông bà thay đổi giá túi tăng? Câu 7: Việc đánh thuế túi nylon có ảnh hưởng việc kinh doanh ơng bà không?  1.Không ảnh hưởng  Ảnh hưởng nhiều  Ảnh hưởng 4 Ảnh hưởng nhiều Câu 8: Nếu mức thuế với túi nylon tiếp tục tăng, ơng bà có nghĩ đến việc dùng sản phẩm thay khơng ?  Có  Khơng Câu 9: Nếu có, sản phẩm thay ơng bà gì?  1.Túi giấy  Túi tự hủy  2.Túi vải  Khác II DOANH THU Câu 10: Kinh doanh mặt hàng gì?  Quần áo, giày dép  Thực phẩm tươi sống  Mặt hàng tiêu dùng  Khác Câu 11: Trung bình ngày ơng bà bán bao nhiêu? (đồng) III NHẬN THỨC VỀ TÚI NYLON: Câu 12: Ơng bà có biết túi nylon làm từ dầu hỏa khơng? 1 Có  Khơng Câu 13: Ông bà có nghe nói đến tác hại túi nylon chưa?  Có (trả lời câu 13)  Không (trả lời câu 14) Câu 14: Nếu có, ơng bà nghe đâu ? (trả lời nhiều câu) 1 Báo chí  Radio 2 Internet  Bạn bè, người thân 3 Tivi  Khác Câu 15: Ơng bà có biết tác hại túi nylon không? (trả lời nhiều câu)  Gây xói mòn đất  Tắc nghẽn cống, rãnh, kênh, rạch  Làm cảnh quan đô thị  Gây ảnh hưởng tới sức khỏe  Khác Câu 16: Ông bà sử dụng túi tự hủy hay túi thân thiện mơi trường chưa?  có 2 Khơng Câu 17: Ông bà thấy chất lượng túi tự hủy ? Câu 18: Ơng bà nghĩ việc đánh thuế mơi trường túi nylon gỉam việc sử dụng túi nylon hay khơng?  có  Khơng Câu 19: Ơng/ bà có ý kiến đóng góp để giảm việc sử dụng túi nylon ? IV.ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Câu 20: Xin cho biết độ tuổi Ông/ bà? tuổi Câu 21: Gia đình Ơng/Bà có tất người? người Câu 22: Ông /Bà học hết lớp mấy? 1.Không biết chữ  5.Trung cấp, cao đẳng, đại học 2.Cấp  6.Trên đại học 3.Cấp  7.khác:………… 4.Cấp Xin chân thành cảm ơn Ơng/bà giúp tơi hồn thành vấn này!!! ... giảm thiểu sử dụng thay túi nylon TP.HCM MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2... Huỳnh Ngọc Anh NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH NGỌC ANH Tháng 06 năm 2012 “ Phân Tích Ảnh Hưởng Luật Thuế Môi Trường Vào Sản Xuất, Tiêu Dùng Bao Túi Nhựa Tại Thành Phố Hồ Chí Minh ” HUỲNH NGỌC ANH, June... vùng du lịch sinh thái lý tưởng Thảm xanh thực vật Tỷ lệ che phủ xanh toàn Thành phố 26,3% Tỷ lệ che phủ nội thành 3,9%, ngoại thành 27,7% Tỷ lệ diện tích xanh đầu người trung bình tồn thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀO SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG BAO TÚI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay