PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH QUẬN GÒ VẤP TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

70 6 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** HUỲNH LÊ VIÊN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÁY NƯỚC NĨNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH QUẬN GỊ VẤP TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** HUỲNH LÊ VIÊN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH QUẬN GỊ VẤP TP HỒ CHÍ MINH Ngành: Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích hiệu kinh tế việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời hộ gia đình địa bàn quận Gò Vấp-TP Hồ Chí Minh ” Huỳnh Lê Viên, sinh viên khóa 2008 - 2012, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Đặng Minh Phương Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành với tất nỗ lực thân.Bên cạnh đó, kết động viên, giúp đỡ vật chất, tinh thần kiến thức nhiều cá nhân, tổ chức Để có kết ngày hôm xin: Gửi đến thầy TS.Đặng Minh Phương lòng biết ơn chân thành Cảm ơn Thầy nhiệt tình giảng dạy, bảo, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích, hướng dẫn tận tình suốt trình thực khóa luận Cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, Thầy Cô giảng dạy, bạn lớp Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường khóa 34 gắn bó với tơi suốt năm học vừa qua Cảm ơn tất người bạn tôi, người thân tơi khơng quản khó khăn để hỗ trợ tơi thời gian hồn thành nghiên cứu Cảm ơn Cậu giúp đỡ trìnhđi thu thập số liệu địa bàn quận Gò vấp Sau cùng, để có ngày hơm tơi quên công ơn ba mẹ sinh thành, dưỡng dục, không ngại vất vả, hy sinh suốt thời gian qua để bước tiếp đường mà chọn Xin cảm ơn tất người thân gia đình ln động viên ủng hộ cho Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2012 Sinh viên Huỳnh Lê Viên NỘI DUNG TÓM TẮT HUỲNH LÊ VIÊN tháng năm 2012 “Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Của Việc Sử Dụng Máy Nóng Năng Lượng Mặt Trời Trong Các Hộ Gia Đình Trên Địa Bàn Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh” HUYNH LE VIEN June 2012 “Analysing The Effect Of Economic Of Using Solar – Powered Water Heaters In Households At Go Vap District,HCM City” Việc sử dụng bình nước nóng điện đem lại tiện lợi cho người sử dụng, nhanh chóng, nhiên theo mẫu điểu tra quan tâm mức độ an tồn người dân quan tâm đến vấn đề Nhưng máy nước nóng lượng mặt trời chi phí cao nên khơng phải mua được, cần có biện pháp để người dân sử dụng, tiết kiệm cho gia đình tiết kiệm điện cho quốc gia Đề tài sử dụng tính NPV để so sánh việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời bình nước nóng điện Mơ hình logit :Ln[p/(p-1)] = Yi = β0 + β1* TUOI + β2*GIOITINH + β3*TDVH + β4*NHANKHAU+ β5*PHONGTAM + β6*THUNHAP + β7 *GIA Đánh giá yếu tố tác động đến lựa chọn sử dụng hay không sử dụng MNNNLMT người dân MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Bố cục CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu liên quan đến nghiên cứu 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Tổng quan TP Hồ Chí Minh 2.2.2 Kinh tế xã hội 2.3 Tổng quan quận Gò Vấp 11 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 11 2.3.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 14 14 3.1.1 Môi trường 14 3.1.2 Các chức mơi trường 14 3.1.3 Ơ nhiễm mơi trường 14 3.1.4 Bảo vệ môi trường 14 v 3.1.5 Hiệu ứng nhà kính 15 3.2 Máy nước nóng 15 3.2.1 Máy nước nóng lượng mặt trời 15 3.2.2 Cấu tạo chế hoạt động bình nước nóng điện 20 3.2.3 Sự phát triển máy nước nóng lượng mặt trời giới 24 3.2.4 Sự phát triển máy nước nóng lượng mặt trời Việt Nam 26 3.1 Phương pháp nghiên cứu 27 3.1.1 Khái niệm hiệu kinh tế 27 3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu 29 3.1.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 29 3.1.4 Phương pháp phân tích lợi ích- chi phí 29 3.1.5 Phương pháp hàm xác suất logit 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Giới thiệu mẫu điều tra 35 4.2 Một số kết thống kê mẫu điều tra 39 4.2.1 Một số nét yếu tố xã hội - cá nhân người vấn 39 4.3 Kết ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến định chọn sử dụng MNNNLMT 41 4.3.1 Ước lượng thơng số mơ hình 41 4.3.2 Các yếu tố có ý nghĩa thống kê 42 4.4 Xác định hiệu kinh tế việc sử dụng MNNNLMT so với bình nước nóng điện 44 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MNNNLMT Máy nước nóng lượng mặt trời ĐVT Đơn vị tính NPV Hiện giá ròng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lợi ích chi phí theo năm phát sinh 30 Bảng 3.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn sử dụng MNNNLMT 33 Bảng 4.1.thống kê tình hình sử dụng máy nước nóng 36 Bảng 4.2.Quy Mơ Hộ Gia Đình 36 Bảng 4.3 Kết Quả Thống Kê Mẫu Điều Tra 40 Bảng 4.4.Các Thông Số Ước Lượng Của Hàm Xác Suất Quyết Định Chọn sử dụng hay khơng sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời người dân 41 Bảng 4.5 Kết Quả Dự Đốn Của Mơ Hình 44 Bảng 4.6.Bảng lợiích chi phí bình nước nóngđiện MNNNLMT 45 Bảng 4.7 So sánh lợi ích - chi phí hai dự án 46 Bảng 4.8 Bảng Lợi Ích Tài Chính MNNNLMT So Với Bình Nước Nóng Điện 46 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Cấu tạo máy nước nóng lượng mặt trời 16 Hình 3.2 Cấu tạo bình nước nóng điện 20 Hình 4.1 Thống kê tỉ lệ nam/nữ mẫu điều tra 36 Hình 4.2.trình độ học vấn hộ dân vấn 37 Hình 4.3 Thu nhập người vấn 37 Hình 4.4 Độ tuổi người vấn 38 Hình 4.5.tìm hiểu máy nươc nóng người dân qua phương tiện 38 Hình 4.6.mức độ quan tâm người dân an toàn sử dụng máy nước nóng 39 ix Bảng 4.6.Bảng Lợi Ích Và Chi Phí Của Bình Nước Nóngđiện MNNNLMT ĐVT: Ngànđồng khoản mục Lọi ích – Chi phí Bình nước nóng điện Chi phí mua máy 2.815.625 Chi phí bảo dưỡng Lợi ích Tiền điện 318.790 MNNNLMT Chi phí mua máy 1.0591.430 Chi phí bảo dưỡng (2 năm lần) 120.000 Lợi ích 318.790 Tiền điện Nguồn: Điều tra tổng hợp Về bình nước nóng điện Chi phí bảo dưỡng thực tế, bình nước nóng bị hư hỏng, người dân bỏ mua mới, chi phí sửa chữa cao Lợi ích bình nước nóng điện tức tiện dụng sử dụng, nhanh, không thời gian đợi lâu, chi phí đầu tư khơng cao Chi phí điện cho bình nước nóng vòng đời 15 năm là: 318.79*12*15 = 57382.5 đồng Máy nước nóng lượng mặt trời Chi phí bảo dưỡng MNNNLMT năm bảo dưỡng lần, MNNNLMT bị hư hại, chi phí bảo dưỡng thay khóa nước, sử dụng cho nước nóng chảy qua, lâu ngày bị hư ( theo điều tra khảo sát ) Chi phí bảo dưỡng cho vòng đời 15 năm là: 120.000 * = 840.000 đồng Lợi ích MNNNLMT tức chi phí tiền điện tang them bình nước nóng điện, xác định vòng đời 15 năm ta có lợi ích : 318.790 * 12 * 15 = 570382.500 đồng 45 Bảng 4.7 So Sánh Lợi Ích - Chi Phí Hai Dự Án ĐVT: Đồng Bình nước nóng điện Máy NNNLMT Chi phí Chi phí điện Chi phí tổng chi mua máy tăng thêm bảo dưỡng phí 8.446.875 57.382.500 10.591.428 lợi ích 65.829.375 840 11.431.428 5.7382.500 Nguồn: Điều tra tính tốn tổng hợp Tổng chi phí việc sử dụng bình nước nóng điện: Chi phí mua máy + Chi phí tiền điện tăng thêm: 8.446.875 + 57.382.500 = 65.829.375 đồng Chênh lệch chi phí việc sử dụng MNNNLMT so với bình nước nóng điện: 65.829.375 - 11.431.428 = 54.517.946 đồng Vậy lợi ích sử dụng MNNNLMT : chênh lệch chi phí + chi phí tiền điện tang thêm: 54.517.946 + 57.382.500 = 111.900.446 đồng việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời bình nước nóng điện vong 15 năm thi số tiền ta lời từ việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời 111.900.446 đồng Bảng 4.8 Bảng Lợi Ích Tài Chính MNNNLMT So Với Bình Nước Nóng Điện t 10 11 12 13 14 Bt 6641.125 3825.500 3825.500 3825.500 3825.500 6641.125 3825.500 3825.500 3825.500 3825.500 6641.125 3825.500 3825.500 3825.500 3825.500 Ct 10591.430 120 120 120 120 120 120 120 46 Bt-Ct -3950.300 3705.500 3825.500 3705.500 3825.500 6521.125 3825.500 3705.500 3825.500 3705.500 6641.125 3705.500 3825.500 3705.500 3825.500 Nguồn: Điều tra tính tốn tổng hợp Ta tính NPV = 20848.782, BCR = 2.900, IRR = 97.218% (phụ lục2 ) Kết phân tích bảng4.9 cho thấy việcáp dụng sử dụng MNNNLMT thay cho bình nước nóngđiện mang lại lợi ích ròng 20,849 triệu đồng tỷ suất sinh lợi nội hoàn IRR 97.218% cao nhiều so với mức lãi suất ngân hàng 14 %/năm (NH.NN&PTNT).Điều cho thấy phương án đáng mong muốn 47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Xã hội ngày phát triển, nhu cầu sử dụng lượng người dân ngày cao.Có nhiều nguồn lượng vơ hạn hữu hạn Nhưng kinh tế xã hội phát triển dẫn đến nguồn tài nguyên ngày cạn kiệt, Những năm gần đây, dư luận nói đến nhiều nguồn lượng mới, gọi lượng lựa chọn, lượng thay hay lượng xanh Ưu điểm nguồn lượng sạch, có sẵn thiên nhiên, không gây ô nhiễm, không bị cạn kiệt giải pháp tốt nhằm tiết kiệm lượng hóa thạch cho tương lai, tất nguồn lượng đó, có nguồn lượng nguồn lượng than thiện, dễ tiếp cận cho moi người Đề tài phân tích hiệu kinh tế việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời so với việc sử dụng bình nước nóng chạy điện Qua phân tích thấy việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời đem lại hiệu kinh tế cao so với việc dung bình nước nóng chạy điện Mặc dù chi phí đầu tư máy nước nóng lượng mặt trời cao so với bình nước nóng điện, xét lâu dài, máy nước nóng lượng mặt trời đem lại lợi nhuận cao nhiều Nếu đưa mốc sử dụng 15 năm người sử dụng máy lượng mặt trời lợi 111.900.446 đồng so với người sử dụng bình nước nóng Phân tích lợiích chi phí việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời so với bình nước nóngđiện ta cóđc NPV = 20848.782, BCR = 2.900, IRR = 97.218% , việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời thay cho bình nước nóngđiện phương án tốt việc sử dụng bình nước nóng điện đem lại tiện lợi cho người sử dụng, nhanh chóng, nhiên theo mẫu điểu tra đề tài quan tâm mức độ an tồn người dân quan tâm đến vấn đề Nhưng máy nước nóng lượng mặt trời chi phí cao nên khơng phải mua được, cần có biện pháp để người dân sử dụng, tiết kiệm cho gia đình tiết kiệm điện cho quốc gia 5.2 Kiến nghị Năm tổng công ty điện lực EVN có thực sách hỗ trợ triệu đồng mua lắp đặt sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời từ ngày 22/02/2012 – 31/12/2012 Đây sách hợp lý để khuyến khích hỗ trợ người dân việc sử dụng lượng xanh Nhà nước nên có sách hỗ trợ người dân việc mua sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời Sau thực đề tài qua khảo sát thực tế Tơi nghĩ nên đưa sách lắp đặt máy nươc nóng lượng mặt trời cho người dân mong muốn sử dụng với mức giá từ – triệu đồng,số tiền lại ta thu hang tháng hộ dân từ 200 – 300 ngàn Vì với số tiền 200 – 300 ngàn/ tháng tương đương với việc hộ dân sử dụng bình nước nóng điện tiêu hao điện hang tháng 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lương Thể Mi, 2005 Các yếu tố ảnh hưởng đến định xe buýt người dân số giải pháp mở rộng thị trường dịch vụ xe buýt thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh Tế, 2005 Sở Giao thông Vận Tải.Báo cáo sơ kết 03 năm thực thí điểm phương ánxtổ chức VTHKCC xe bt, xe đưa rước cơng nhân-học sinh có trợ giá phương hướng nhiện vụ năm 2008, Tháng 3/2008 Ngơ Kim Long, 2010, phân tích hiệu kinh tế giải pháp”xanh” khách sạn REX, TP Hồ Chí Minh, luận văn ĐH Nơng Lâm TP HCM 2010 Đoàn Tấn Dương, 2011 “xác định hiệu kinh tế nhà máy điện gió văn thanhhuyện bắc bình tỉnh bình thuận”, luận văn Đại Học Nơng Lâm TP HCM, 2011 Minh Vọng, 2012.Hỗ trợ giá mua máy nước nóng lượng mặt trời, thời gian truy cập 04/2012 Trangweb:http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120228/hotro-1-trieu-dong-mua-binh-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi.aspx Kim Yến, 2010 Lịch sử đời máy nước nóng lượng mặt trời.Truy cập 04/2012 Trang web: http://www.vietnamplus.vn/Home/Lich-su-cua-may-nuoc-nongnang-luong-Mat-Troi/20105/43451.vnplus Trần Thành, 2009.Cấu tạo máy nước nóng lượng mặt trời.Truy cập 04/2012 Trang web: http://binhnonglanh.vn/TD07/113/432/cau-tao-binh-nuoc-nonggian-tiep.htm 50 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản đồ quận Gò Vấp Nguồn: UBND TP Hồ Chí MInh Phụ lục 2: Bảng Kết Xuất Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Sử Dụng Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit Date: 06/06/12 Time: 09:52 Sample: 120 Included observations: 120 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C -4.304697 1.993243 -2.159645 0.0308 GIA -0.000428 0.000228 -1.872240 0.0612 GIOITINH -0.132002 0.579427 -0.227815 0.8198 PHOGTAM 1.379434 0.633916 2.176053 0.0296 NHANKHAU -1.246175 0.597441 -2.085855 0.0370 TDHV -0.391474 0.365280 -1.071710 0.2839 THUNHAP 0.000720 0.000235 3.057445 0.0022 TUOI 0.022673 0.032901 0.689130 0.4907 Mean dependent var 0.491667 S.D dependent var 0.502027 S.E of regression 0.373006 Akaike info criterion 0.925499 Sum squared resid 15.58298 Schwarz criterion 1.111331 1.000966 Log likelihood -47.52991 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -83.16099 Avg log likelihood 0.396083 LR statistic (7 df) 71.26216 Probability(LR stat) 8.21E-13 Obs with Dep=0 61 Obs with Dep=1 59 McFadden R-squared Total obs 0.428459 120 Phụ lục 3: Tính Npv Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời So Với Máyđiện t Bt Ct (1+14%)^t Bt/(1+14%)^t Ct/(1+14%)^t (BtCt)/(1+14%)^t 6641.125 10591.42857 6641.125 10591.42857 -3950.303571 3825.5 120 1.14 3355.701754 105.2631579 3250.438596 3825.5 1.2996 2943.59803 2943.59803 3825.5 120 1.481544 2582.103535 80.99658194 2501.106953 3825.5 1.68896016 2265.003101 2265.003101 6641.125 120 1.925414582 3449.192221 62.32423972 3386.867981 3825.5 2.194972624 1742.846338 1742.846338 3825.5 120 2.502268791 1528.812577 47.9564787 1480.856099 3825.5 2.852586422 1341.063664 1341.063664 3825.5 120 3.251948521 1176.371635 36.90095314 1139.470682 6641.125 3.707221314 1791.402357 1791.402357 10 3825.5 120 4.226232298 905.1797748 28.39408521 876.7856896 11 3825.5 4.81790482 794.0173463 794.0173463 12 13 3825.5 120 5.492411495 696.5064442 21.84832657 674.6581176 3825.5 6.261349104 610.9705651 610.9705651 14 NPV BCR IRR Bt-Ct -3950.303571 3705.5 3825.5 3705.5 3825.5 6521.125 3825.5 3705.5 3825.5 3705.5 6641.125 3705.5 3825.5 3705.5 3825.5 20848.78195 2.899641771 97% Phụ luc 4: Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn PHIẾU PHỎNG VẤN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MÁY NƯỚC NĨNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA NGƯỜI DÂN TẠI GỊ VẤP TP HỒ CHÍ MINH Ngày vấn: Bảng câu hỏi số: Người vấn: Tôi tên Huỳnh Lê Viên, sinh viên Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nông Lâm Hiện thực đề tài nghiên cứu: “phân tích hiệu kinh tế việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời địa bàn quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh” nên cần vài số liệu thực tình hình lựa chọn sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời Ơng/Bà Kính mong Ông/Bà dành chút thời gian quý báu để trả lời câu hỏi sau đây.Những thông tin mà anh/chị cung cấp sau hữu ích cho cơng tác nghiên cứu Thông Tin Ban Đầu: Họ tên người vấn : …………………………… Tuổi:……………………………………………………………………… Nghề nghiệp: ……………………………………………………………… Chỗ nay: ……………………………………………………………… Quy mơ hộ gia đình:…………………….(người) Trình độ văn hóa người vấn:………………………………… B.Tình hình sử dụng 1.Ơng bà có sử dụng máy nước nóng khơng (nếu có chuyển sang câu 8) có Khơng 2.Lý mà ông bà không sử dụng máy nước nóng ? 3.ông bà có dự định sử dụng máy nước nóng thời gian tới khơng ? Có Khơng ông bà sài loại máy nước nóng a máy nước nóng lượng mặt trời b bình nước nóng điện c.Khác (ghi rõ) 5.ông bà biết thông máy nước nóng từ nguồn ? a tờ rơi b hàng xóm c báo đài d tivi, internet 6.ơng bà có quan tâm đến việc sử dụng an tồn mua máy theo mức sau ? khơng quan tâm quan tâm bình thường quan tâm quan tâm 7.nhà ông bà có phòng tắm? a.1 b.2 c.khác (ghi rõ)……… Có phòng tắm lắp bình nước nóng? a b.2 c khác(ghi rõ)……… ông bà dung máy nươc nóng hiệu ? 10 máy nước nóng ơng bà mua ? 11 chi phí lắp đặt bao nhiêu…………………………………………………………… 12 Máy nước nóng ơng bà mua có dung tích ? 13.Sau thời gian sài Ơng/bà cảm thấy chất lượng máy nước nóng ơng bà mua ? a khơng tốt b bình thường c tốt 14 trước dung máy nước nóng lượng mặt trời ông bà sử dụng điện ……… / tháng 15 sau sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời ơng bà sử dụng điện……… /tháng 16.Khi sử dụng bình nước nóng điện ông bà tốn them tiền điên ? 17 thu nhập tháng ông/bà bao nhiêu:…………………………………………… 18 thời gian tới ơng/bà có tiếp tục sử dụng máy nước nóng hay khơng? Vì sao? 19 ơng bà có nghĩ việc sử dụng máy nước nóng lượng mặt trời có lợi ích mơi trường hay không? CẢM ƠN ÔNG/BÀ, CHÚC ÔNG/BÀ MỘT NGÀY TỐT ĐẸP phụ lục 5: Dự Đốn Độ Chính Xác Mơ Hình Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit Date: 06/09/12 Time: 04:59 Sample: 120 Included observations: 120 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 57 17 74 61 59 120 61 57 93.44 6.56 -6.56 NA 42 59 42 71.19 28.81 71.19 71.19 46 120 99 82.50 17.50 31.67 64.41 61 61 100.00 0.00 59 0.00 100.00 120 61 50.83 49.17 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 45.45 15.55 61.00 31.01 29.99 61.00 15.55 43.45 59.00 29.99 29.01 59.00 61.00 45.45 74.50 25.50 23.67 48.14 59.00 43.45 73.64 26.36 24.47 48.14 120.00 88.89 74.08 25.92 24.06 48.14 61.00 31.01 50.83 49.17 59.00 29.01 49.17 50.83 120.00 60.02 50.01 49.99 Phụ lục 6: Các Hình Ảnh Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Và Bình Nước Nóng Điện Hình 1: Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nguồn: Cty cổ phần lượng Đơng Á Hình 2: Lắp Đặt Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nguồn: CTy cổ phần lượng Đơng Á Hình 3: Bình Nước Nóng Điện Hình 4: Bình Nước Nóng Điện Bị Hư Nguồn: Cty cổ phần lượng Đông Á ... Máy Nóng Năng Lượng Mặt Trời Trong Các Hộ Gia Đình Trên Địa Bàn Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh” HUYNH LE VIEN June 2012 “Analysing The Effect Of Economic Of Using Solar – Powered Water Heaters In... nắng), nguồn lượng mặt trời sử dụng quanh năm Khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào collector, tác dụng xạ nhiệt,nước Collector nóng dần lên trở nên nhẹ Nước nóng di chuyển lên phía bồn, nước lạnh từ... quang phổ nhìn thấy Mỗi giây trơi qua, Mặt Trời giải phóng khơng gian xung quanh 3,827×1026 joule Năng lượng Mặt Trời nguồn lượng quan trọng điều khiển q trình khí tượng học trì sống Trái Đất
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH QUẬN GÒ VẤP TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH QUẬN GÒ VẤP TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay