PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 10 – PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

89 5 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** HUỲNH KIM YẾN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH 10 – PHỊNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** HUỲNH KIM YẾN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 10 – PHỊNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH Ngành: Kinh Tế Nơng Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS Thái Anh Hòa Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh 10 – Phòng Giao Dịch Nguyễn Chí Thanh” Huỳnh Kim Yến, sinh viên khóa 34, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS THÁI ANH HÒA Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Ngày     tháng Họ tên) năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học tập trường Đại học Nơng Lâm, em có hội học hỏi nhiều kiến thức quý báu từ thầy cô Đồng thời giảng đường Đại học giúp cho em có dịp tiếp xúc, học hỏi nhiều điều hay bạn Nay có dịp vận dụng kiến thức q trình thực tập Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển Nông Thôn - Chi nhánh 10 PGD Nguyễn Chí Thanh học hỏi kinh nghiệm môi trường làm việc thực tế giúp em vững vàng tự tin công việc tương lai Trước tiên xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, người sinh nuôi dưỡng đến ngày hôm Xin cảm ơn Anh, Chị gia đình, người động viên, giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế cho em Em vô biết ơn thầy Thái Anh Hòa tận tình hướng dẫn phân tích cho em sâu vào thực tế, giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, cô chú, anh chị làm việc Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển Nông Thôn Chi nhánh 10 – Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh, đặc biệt phòng Tín dụng nhiệt tình giúp đỡ em, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu hoạt động thực tế Ngân hàng Và cuối xin cảm ơn tất bạn bè động viên, giúp đỡ suốt trình học thực tập Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực Huỳnh Kim Yến     NỘI DUNG TÓM TẮT   HUỲNH KIM YẾN Tháng 06 năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh 10 – Phòng Giao Dịch Nguyễn Chí Thanh” HUYNH KIM YEN June 2012 “Analysis of Credit Activities at the Bank for Agriculture and Rural Development Branch 10 – Nguyen Chi Thanh office” Với mục tiêu phân tích tình hình hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Chi nhánh 10 – PGD Nguyễn Chí Thanh Đề tài vào phân tích tình hình huy đơng vốn, cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ hạn Đồng thời phân tích kết hiệu hoạt động Ngân hàng qua năm 2009-2011 Từ đề giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Những năm qua hoạt động tín dụng NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT có chuyển biến tích cực, tổng nguồn vốn huy động PGD năm 2011 196,42 tỷ đồng, doanh số cho vay 136,16 tỷ đồng, doanh số thu nợ 143,01 tỷ đồng, doanh số dư nợ 122,52 tỷ đồng, nợ hạn 1,57 tỷ đồng Để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng, đề tài đưa số giải pháp huy động vốn, cho vay, giảm tỷ lệ nợ hạn Từ kết cho thấy ngân hàng góp phần đầu tư phát triển kinh tế địa phương, bên cạnh thơng qua nguồn vốn ngân hàng, người dân giải khó khăn sản xuất nâng cao mức sống với đổi địa bàn quận 11     MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.2.2.Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nơng thơn Việt Nam Chi nhánh 10 – Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh 2.2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Cơ sở lý luận 13 3.1.1 Khái niệm tín dụng 13 3.1.2 Chức tín dụng 14 3.1.6 Một số tiêu đánh giá hiệu tín dụng Ngân hàng 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp thống kê 23 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 v   4.1 Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT từ năm 2009-2011 25 4.2 Phân tích tình hình huy động vốn NHNo&PTNT CN10 - PGD NCT 28 4.2.1 Tình hình nguồn vốn 28 4.2.3 So sánh lãi suất tiền gửi Ngân hàng năm 2011 34 4.3.2 Phân tích doanh số cho vay phân theo thành phần kinh tế 39 4.4 Phân tích doanh số thu nợ 42 4.4.1 Phân tích doanh số thu nợ phân theo kỳ hạn 42 4.4.2 Phân tích doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 44 4.5 Phân tích tình hình dư nợ cho vay 46 4.5.1 Phân tích dư nợ cho vay theo kỳ hạn 46 4.5.2 Phân tích dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 48 4.6 Phân tích tình hình nợ hạn 50 4.6.1 Phân tích nợ hạn theo thời hạn 51 4.6.2 Phân tích nợ hạn theo nhóm nợ 53 4.6.3 Phân tích nợ hạn theo thành phần kinh tế 55 4.7 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng PGD NCT qua năm 57 4.7.1 Vòng quay vốn tín dụng 57 4.7.2 Tỷ lệ vốn huy động tổng nguồn vốn hoạt động 58 4.7.3 Dư nợ cho vay tổng nguồn vốn hoạt động 58 4.7.4 Dư nợ cho vay tổng vốn huy động 59 4.7.5 Lợi nhuận/Tổng chi phí 60 4.7.7 Nợ hạn tổng dư nợ 61 4.7.8 Nợ xấu tổng dư nợ 62 4.8 Nhận xét đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT 64 4.8.1 Những mặt đạt 64 4.8.3 Hạn chế 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 vi   5.2.1 Đối với NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT 70 5.2.2 Đối với NHNo&PTNT CN10 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN 10 Chi nhánh 10 CBTD Cán tín dụng CBNV Cán nhân viên CSTT Chính sách tiền tệ DN Doanh nghiệp DSCV Doanh số cho vay DNCV Dư nợ cho vay DSTN Doanh số thu nợ HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng NQH Nợ hạn NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNo&PTNT VN Ngân hàng Nông nghiệp phát triền nông thôn Việt Nam NVHĐ Nguồn vốn hoạt động PGD NCT Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh TG Tiền gửi TT Thơng tư TMCP Thương mại cổ phần TPKT Thành phần kinh tế TCKT Tổ chức kinh tế TTTH Tính tốn tổng hợp QĐ Quyết định VHĐ Vốn huy động viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ Cấu Nhân Sự NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT 11 Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh PGD NCT qua Năm 25 Bảng 4.2 Cơ Cấu Nguồn Vốn 28 Bảng 4.3 Tình Hình Huy Động Vốn 30 Bảng 4.4 So Sánh Lãi Suất Tiền Gửi Các Ngân Hàng Năm 2011 35 Bảng 4.5 Doanh Số Cho Vay Theo Kỳ Hạn 37 Bảng 4.6 Doanh Số Cho Vay Theo Thành Phần Kinh Tế 39 Bảng 4.7 Tình Hình Lãi Suất Cho Vay Ngân Hàng Năm 2011 41 Bảng 4.8 Doanh Số Thu Nợ Phân Theo Kỳ Hạn 42 Bảng 4.9 Doanh Số Thu Nợ Theo Thành Phần Kinh Tế 44 Bảng 4.10 Dư Nợ Cho Vay Theo Kỳ Hạn 46 Bảng 4.11 Dư Nợ Cho Vay Theo Thành Phần Kinh Tế 48 Bảng 4.12 Nợ Quá Hạn Theo Thời Hạn 51 Bảng 4.13 Nợ Quá Hạn Phân Theo Nhóm Nợ 53 Bảng 4.14 Nợ Quá Hạn Theo Thành Phần Kinh Tế 55 Bảng 4.15 Vòng Quay Tín Dụng 57 Bảng 4.16 Vốn Huy Động/Tổng Nguồn Vốn 58 Bảng 4.17 Dư Nợ Cho Vay/Tổng Nguồn Vốn 58 Bảng 4.18 Dư Nợ Cho Vay/Vốn Huy Động 59 Bảng 4.19 Lợi nhuận/Tổng Chi Phí 60 Bảng 4.20 Hệ Số Thu Nợ 60 Bảng 4.21 Nợ Quá Hạn/Tổng Dư Nợ 61 Bảng 4.22 Nợ Xấu/Tổng Dư Nợ 62 ix   4.8 Nhận xét đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT 4.8.1 Những mặt đạt Trong năm qua hoạt động tín dụng NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT có chuyển biến tốt, vốn huy động năm sau cao năm trước (Năm 2009 Vốn huy động 164,27 tỷ đồng, năm 2010 178,56 tỷ đồng, năm 2011 196,42 tỷ đồng) Ngân hàng tranh thủ tốt điều kiện thuận lợi địa bàn để huy động tiền nhàn rỗi từ dân cư, tổ chức kinh tế hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi dự thưởng,… Các tiêu doanh số cho vay, dư nợ, doanh số thu nợ có tăng giảm hoạt động kinh doanh NH nói chung hoạt động tín dụng nói riêng đạt hiệu cao thông qua lợi nhuận tăng hàng năm PGD NH giữ khách hàng truyền thống sách ưu đãi riêng phát triển thêm mối quan hệ với nhiều khách hàng Vận dụng lãi suất cho vay linh hoạt, ngân hàng khác địa bàn chạy đua lãi suất, tăng lãi suất cho vay trung dài hạn mức cao NHNo& PTNT Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn trì lãi suất mức hợp lý để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay Điều chỉnh lãi suất kịp thời với thành phần kinh tế theo đạo có vào lãi suất thị trường, đảm bảo lợi ích cho khách hàng Ngân hàng Chất lượng tín dụng ln NH quan tâm, nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp so với tổng dư nợ, công tác thẩm định tín dụng ln thực cách cẩn trọng Hoạt động tín dụng NH tốt góp phần nâng cao lợi nhuận cho Ngân hàng qua năm, lợi nhuận năm sau cao năm trước.Cán nhân viên Ngân hàng ln quan tâm với sách đãi ngộ hợp lý nên toàn thể nhân viên gia tăng nhiệt huyết công việc trách nhiệm Ngân hàng Tóm lại, PGD NCT dần giành thị phần kể từ thành lập nay.Có thể thấy Ngân hàng có đủ khả cạnh tranh với NH khác địa bàn Nước ta gia nhập WTO hội thuận lợi để phát triển hoạt động tín dụng 64   NH nhiều doanh nghiệp cần vốn để mở rộng sản xuất, gia tăng nguồn vốn để cạnh tranh 4.8.2 Thuận lợi  Lợi nguồn vốn: PGD thuộc hệ thống NHNo&PTNT VN ngân hàng nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, thường xuyên nhà nước bổ sung nguồn vốn để nâng cao lực tài chính, nâng cao hệ số an tồn đặc biệt chủ động nguồn vốn cung cấp cho kinh tế Đây mạnh hệ thống NHNo&PTNT VN nói chung PGD Nguyễn Chí Thanh nói riêng việc huy động vốn  Lợi uy tín: ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước nên tín nhiệm ủng hộ cấp quyền từ trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp lớn đến nhỏ, từ hộ gia đình đến cá nhân ngồi nước  Lợi vị trí đặt trụ sở: Nằm trung tâm Quận 11, dân cư đông đúc, có nhiều sở kinh tế, cửa hàng bán buôn sỉ lẻ cộng thêm gần bệnh viện, trường học, chợ, nằm ngã tư nên giáp hai mặt tiền, giao thông thuận lợi tạo cảm giác thuận tiện, thoải mái cho khách hàng đến ngân hàng PGD Nguyễn Chí Thanh có điều kiện tiếp cận nguồn tiền nhàn rỗi tạm thời thời gian ngắn thông qua dịch vụ thu hộ, chuyển tiền, góp phần tăng nguồn vốn, tăng khả khoản, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng phát triển  Lợi sở vật chất: PGD đầu tư sở vật chất trang thiết bị đầy đủ, phòng làm việc thống mát, khang trang tạo thuận lợi, thoải mái mặt tinh thần cho cán nhân viên PGD làm việc, cho khách hàng đến giao dịch  Lợi nguồn nhân lực: Đội ngũ cán nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp Cán nhân viên PGD Nguyễn Chí Thanh làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể nhiệt tình cơng việc Thái độ vui vẻ, hòa nhã giao tiếp nhân viên với khách hàng nhân viên với tạo thiện cảm cho khách hàng đến giao dịch ngân hàng Tác phong chuyên 65   nghiệp, thành thạo công việc cẩn thận đưa định cán làm tăng thêm tin tưởng khách hàng, đồng thời nâng cao uy tín cho NH  Lợi sách hoạt động: Ban giám đốc PGD tạo điều kiện tối đa hỗ trợ tốt để cán nhân viên hoạt động nhanh hiệu Với chế làm việc cửa (CBTD phụ trách phần lớn khâu trình cho vay từ lúc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản vay, tiến tới ký hợp đồng tín dụng, giải ngân tiền vay cho khách hàng, thu nợ gốc lãi, giải chấp, phát tài sản bảo đảm, lý hợp đồng, xử lý rủi ro…) nên CBTD trở nên chuyên nghiệp, thành thạo công việc, CBTD linh hoạt khâu để lúc làm nhiều việc Bên cạnh CBTD hiểu rõ tâm lý, nhu cầu vốn, khả khách hàng mà cho vay, giám sát khoản vay chặt chẽ Kịp thời nắm bắt vấn đề, khó khăn mà khách hàng gặp phải, đề hướng giải nhanh gọn mà khách hàng PGD không bị thiệt hại, đồng thời tạo mối quan hệ tín dụng lẫn quan hệ tiền gửi lâu dài với khách hàng 4.8.3 Hạn chế Bên cạnh tựu đạt được, Ngân hàng số mặt chưa đạt được, tồn hạn chế như: - Ngân hàng sử dụng nguồn tiền huy động trung dài hạn vay trung dài hạn sử dụng số vốn tương đối lớn từ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn, thực tế nguồn huy động trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp có xu hướng giảm, sử dụng nguồn vốn huy động khơng thể đáp ứng kịp tốc độ tăng tín dụng trung dài hạn. Ngoài ra, vốn huy động ngoại tệ chưa cao nên cơng tác tốn ngoại tệ chưa mạnh - Vòng quay vốn tín dụng giảm qua năm cho thấy vốn Ngân hàng quay vòng chậm dẫn đến chậm tái đầu tư - Hoạt động tín dụng Ngân hàng chưa đa dạng Các hoạt động tín dụng PGD tồn hình thức cho vay Trong đó, hình thức cho vay dừng lại cho vay theo dự án, cho vay xây dựng phục vụ nhà Vì dịch vụ tín dụng khó thu hút nhiều đối tượng khách hàng, 66   đối tượng doanh nghiệp ngồi quốc doanh.Khơng vậy, PGD chưa triển khai mạnh mẽ hình thức chiết khấu bảo lãnh, hoạt động đem lại nguồn thu lớn mà tính rủi ro thấp - Doanh số cho vay doanh nghiệp quốc doanh thấp Là ngân hàng thương mại quốc doanh NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT tập trung vào đối tượng khách hàng cá thể Trong đó, với tốc độ phát triển cuả kinh tế, doanh nghiệp quốc doanh cần vốn để hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh.Với vai trò trung gian tài chính, ngân hàng cần trọng vào đối tượng khách hàng để tăng tính hiệu cho luồng tiền - Quy mô hoạt động PGD NCT nhỏ Tuy có lợi vị trí địa lý, nằm Quận 11 – quận phát triển kinh tế, việc cạnh tranh gay gắt NH cổ phần VP Bank, Techcombank, hay ngân hàng quốc doanh lớn Vietcombank, BIDV,… xung quanh tránh khỏi Trong đó, PGD Nguyễn Chí Thanh thành lập với tư cách PGD gần năm, non trẻ, mạng lưới hoạt động Ngân hàng chưa rộng, vừa phải ổn định hoạt động đồng thời phải đối mặt với áp lực cạnh tranh, gặp khó khăn việc tìm kiếm khách hàng - Cơng tác Marketing chưa trọng PGD tổ chức hoạt động PR, chiến lược Marketing dài hạn để mở rộng hoạt động,…Điều đòi hỏi NH phải lựa chọn cấu trúc điều chỉnh phương thức hoạt động cho phù hợp với môi trường, nâng cao khả kinh doanh vị cạnh tranh, điều có thực giải pháp marketing - Những hạn chế công tác tín dụng Một CBTD tiếp nhận hồ sơ vay vốn hầu hết đối tượng đến vay từ DN nhà nước đến DN tư nhân, từ hộ gia đình, tổ hợp tác đến cá nhân với hình thức vay vốn, mục đích vay (mà PGD NCT phép cho vay), hoạt động SXKD đa dạng ngành nghề, cộng thêm chế làm việc cửa có lợi việc định cho khoản vay, song số lượng công việc mà CBTD phải làm nhiều, khiến cho CBTD phải vất vả mà hiệu đem lại chưa cao, số khoản vay khơng kiểm soát, quản lý chặt chẽ 67   Đối với khoản tín dụng lớn, vượt quyền phán Giám đốc PGD, CBTD phải làm tờ tường trình lên chi nhánh mà PGD trực thuộc, cán bên chi nhánh xem xét lại hồ sơ vay vốn tái thẩm định lại khoản vay Nếu khoản vay vượt quyền phán Chi nhánh trình lên Trung ương Việc trình ký hồ sơ nhiều thời gian, chưa nói đến trường hợp hồ sơ bị thất lạc phải làm lại, việc dẫn đến khả cấp khoản vay không lúc cho khách hàng, khách hàng vay nơi khác làm hội thu lợi nhuận cho ngân hàng PGD NCT khơng có phận thẩm định riêng, công việc kiểm tra, thẩm định phương án kinh doanh thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay CBTD thực Đây gánh nặng cho CBTD rủi ro cho PGD chất lượng thẩm định không đảm bảo - Yếu tố giá tăng mạnh ảnh hưởng lạm phát gây tâm lý e ngại gửi tiền dài hạn vào NH - PGD NCT chịu quản lý đạo sách NHNo&PTNT việc định giá lãi suất kế hoạch PGD phải thông qua NH cấp NHTM cổ phần khác có sách thơng thống Điều nhiều gây nên khó khăn hạn chế hoạt động NH - Ngồi ngun nhân từ phía khách hàng: KH người trực tiếp sử dụng khoản vay nên có ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng tín dụng Có nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng tạo khoản nợ xấu cho Ngân hàng:  DN gặp khó khăn, rủi ro kinh doanh, khả trả nợ  Khách hàng cố tình che giấu lực tài để thực vay vốn PGD, sử dụng vốn khơng mục đích phương án vay vốn  Khách hàng cố ý chây lỳ khơng trì ý muốn trả nợ cho Ngân hàng 68     CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nhìn lại năm thành lập vào hoạt động, NHNo&PTNT CN10 – PGD Nguyễn Chí Thanh khơng ngừng tự hồn thiện phát triển thân để ngày trở thành chỗ đứng vững lòng khách hàng, tạo tín nhiệm đối tượng địa bàn hoạt động, doanh nghiệp hài lòng với đồng vốn vay, với cung cách phục vụ cán công nhân viên PGD Từ thành lập năm 2003, PGD NCT gặt hái thành tựu bản.Tuy thành tựu NH đạt không đáng kể cố gắng khơng ngừng tập thể cán nhân viên PGD Trong năm qua, đồng vốn Ngân hàng đến tận tay đối tượng có nhu cầu sử dụng vốn đáng giúp họ mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội Kết hoạt động kinh doanh PGD có chuyển biến tốt, lợi nhuận liên tục tăng qua năm từ 2009 đến 2011; nguồn vốn huy động tăng dần qua ba năm chứng tỏ NH khơng ngừng tìm kiếm khách hàng, đa dạng hóa hình thức huy động vốn cho vay; công tác cho vay, ngân hàng tiến hành cho vay nhiều đối tượng kinh tế, nhiều thành phần kinh tế khác nhau, lựa chọn đối tượng vay; nợ xấu chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ chứng tỏ hoạt động tín dụng ngân hàng mở rộng Tuy nhiên cán tín dụng cần ý đến nợ xấu để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Bên cạnh có khó khăn lớn cạnh tranh gay gắt Ngân hàng khác huy động vốn, đầu tư cung ứng dịch vụ tiện ích 69   Ngân hàng, NHNo&PTNT CN10 – PGD Nguyễn Chí Thanh đứng vững lên, giữ vững vai trò tích cực nghiệp vụ hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hộ gia đình làm kinh tế Tuy nhiên, cần phải đặt mục tiêu phấn đấu cao dựa việc tận dụng lợi sẵn có mình, đề biện pháp thiết thực hoạt động tín dụng để đạt lợi nhuận tối đa rủi ro tối thiểu, đưa Ngân hàng ngày phát triển quy mô, chất lượng khẳng định hình ảnh tốt đẹp thị trường tài Hy vọng thời gian tới PGD tiếp tục phát huy thuận lợi, hạn chế tối đa khó khăn, để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, xứng đáng thành viên đại gia đình NHNo&PTNT Việt Nam, với danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” Và “Mang phồn thịnh đến với khách hàng” 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT Sau thời gian tiếp cận trình hoạt động PGD, tìm hiểu, phân tích, đánh giá chung rút số nguyên nhân làm cho chất lượng tín dụng NHNo&PTNT CN10 – PGD NCT có phần giảm sút thời gian qua, xin đưa số kiến nghị nhằm phần giúp PGD nhanh chóng đưa biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng DN thời gian tới để phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho PGD - Tăng cường hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm có kỳ hạn,… Nghiên cứu, thực hình thức huy động tiết kiệm gửi góp, nhận trả tiết kiệm nhà NH lập kế hoạch chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi lớn, thường xuyên, đồng thời tích cực tìm kiếm phát triển khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, cơng ty, xí nghiệp,… địa bàn để tăng DSCV thời gian tới nguồn vốn NH sử dụng tương lai - Đối với vay với số lượng lớn để tránh rủi ro xảy Ngân hàng đặc biệt quan tâm cách thỏa thuận với khách hàng mua bảo hiểm 70   cho vay nhằm giúp cho Ngân hàng có nguồn thu thứ hai việc cho vay bị phá sản Đặc biệt khoản vay ngắn hạn, tính đặc thù hoạt động cho vay thường xuyên nhằm đáp ứng kịp thời vốn lưu động cho doanh nghiệp thẩm định phải nhanh chóng kịp thời phải xác bảo đảm an toàn cho đồng vốn bỏ - Cần thường xuyên thực việc đánh giá, xếp loại khách hàng, phân loại nợ theo Điều 7, Quyết định số 493/QĐ-NHNN Đây giải pháp tích cực nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro Bởi có đánh giá khách hàng biết khả trả nợ họ Vì trước cho vay cán tín dụng cần ý vài điểm khách hàng như:  Về uy tín khách hàng: CBTD cần xem xét khách hàng khách hàng thân thuộc hay lần đầu quan hệ tín dụng, khách hàng thân thuộc họ có trả nợ hạn hay không CBTD xem kỹ qua hồ sơ khứ họ, khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu CBTD cần làm thủ tục thẩm định định cho vay Vì quan hệ tín dụng uy tín trung thực thực vay nợ sẵn sàng trả khoản vay  Năng lực vay nợ khách hàng: Ngân hàng nên xem xét chắn khách hàng giao dịch có đủ thẩm quyền để yêu cầu khoản vay tư cách pháp lý, tư cách thể nhân để ký hợp đồng tín dụng nhằm tránh rắc rối tổn thất đáng kể cho Ngân hàng  Tiếp vốn tự có khách hàng tham gia vào dự án đầu tư phải phù hợp với qui định Ngân hàng Vì qua mức vốn tự có khách hàng Ngân hàng có khả đánh giá lực tài qui mô hoạt động khách hàng Nếu vốn tự có khách hàng lớn, điều làm cho khách hàng quan tâm nhiều đến mục tiêu vay vốn làm cho dự án họ sinh lời theo kế hoạch Tuy nhiên tài sản, giấy tờ có khách hàng đem cầm cố, chấp đảm bảo cho khoản vay cần phải đảm bảo thuộc quyền sở hữu khách hàng nhằm đảm bảo tính hiệu lực cần thiết - Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước cho vay 71   Công tác thẩm định trước định cho vay việc làm cần thiết ảnh hưởng lớn đến chất lượng hiệu cho vay cuả ngân hàng Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn khách hàng trước cho vay, thẩm định tài sản khâu quan trọng hoạt động tín dụng Ngân hàng, cán tín dụng cần phải có kiến thức hiểu biết định lĩnh vực, đồng thời phải đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu Có vây việc thẩm định, báo cáo thẩm định thực tế có kết cao.Ngồi ra, cơng tác cần ý đến vấn đề tài sản chấp Nó sở để ngân hàng thu hồi nợ người vay không trả nợ, giải pháp tình thế, bắt buộc, giải pháp cuối buộc ngân hàng phải thực phát tài sản chấp công việc khó khăn, ảnh hưởng đến uy tín hiệu cho vay ngân hàng Vì khoản cho vay có tài sản đảm bảo, ngân hàng cần thực thẩm định cách nghiêm ngặt, xác, ngân hàng cần tích cực việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản đảm bảo doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng xấu tác động làm giảm giá trị tài sản đảm bảo Tránh tượng lợi dụng chỗ quen biết vay không phù hợp, thẩm định không kỹ dễ dàng dẫn đến rủi ro tín dụng cao Mặt khác, sau NHNN VN ban hành thông tư việc hạ lãi suất để tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn thực tế lãi suất thấp NH siết chặt thủ tục cho vay Vì vậy, ngồi việc hạ lãi suất NH nên nới lỏng DN trình dự án khả thi NH nên xem xét cho DN vay NH nên nhìn vào phương án kinh doanh, hiệu vay khơng kiên khơng cho, khơng nên nhìn vào tài sản chấp DN Qua đó, lãnh đạo NH phân tích, hỗ trợ DN khơng biện pháp hành can thiệp đến lãi suất đủ, mà cần hết biện pháp giúp DN giải phóng hàng tồn kho, tạo động lực phát triển sản xuất - Tăng cường công tác Marketing ngân hàng Là PGD đời, NH gặp phải nhiều khó khăn thách thức: điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt nhu cầu khách hàng đòi hỏi ngày cao Để tồn phát triển thắng đối thủ cạnh tranh không tiến hành Marketing 72   truyền thống (thu hút khách hàng phát triển sản phẩm có sẵn) mà phải kết hợp Marketing đại (nghiên cứu nhu cầu đáp ứng nhu cầu khách hàng) NH nên tận dụng mạng lưới ATM rộng khắp để hỗ trợ công tác tiếp thị Bằng cách thiết kế poster quảng cáo bắt mắt đặt trụ ATM, đặc biệt trụ gần trung tâm mua sắm, khu công nghiệp dễ dàng thu hút ý người xem Khi quảng cáo thơng tin cần ngắn gọn, rõ ràng, ý nhấn mạnh điểm mạnh NH để thu hút người đến NH Ví dụ biểu lãi suất cho vay kèm theo sách ưu đãi hay kèm thông tin thủ tục vay vốn để khách hàng giảm chi phí lại Có uy tín, thương hiệu Ngân hàng ngày cao tạo cho người dân có cảm giác an tâm gởi tiền vào Ngân hàng - Xây dựng phong cách cởi mở, văn minh, lịch Chúng ta hoạt động lĩnh vực tài tiền tệ, ngành dịch vụ cao cấp, nên cán nhân viên NH phải xây dựng cho phong cách giao tiếp cởi mở, văn minh, lịch khách hàng có nhu cầu phải tiến hành hướng dẫn nhiệt tình chu đáo Phong cách làm việc thái độ nhân viên tác động không nhỏ vào tâm lý khách hàng Bởi vậy, NH tạo mối quan hệ thân thiết thường xuyên với khách hàng hai lĩnh vực huy động vốn cho vay vốn để khách hàng gởi tiền vào Ngân hàng cơng việc kinh doanh họ có lợi nhuận Mỗi nhân viên phải hình mẫu cho việc quảng bá hình ảnh NH khách hàng, đại diện cho uy tín vị NH - Xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn PGD nên mở rộng loại tiền cho vay ngồi cho vay VND, USD mà cho vay Yên Nhật, Nhân dân tệ,…đồng thời mở rộng quan hệ ngành nghề kinh doanh thuộc sở trường lĩnh vực nơng nghiệp, vật tư nông sản,… để mở rộng cho vay - Cung cấp dịch vụ tư vấn Các doanh nghiệp quốc doanh cần tư vấn NH DN đời, trình độ quản lý, kinh nghiệm kinh doanh hạn chế, chưa nhạy bén nên NH phải đẩy mạnh hoạt động tư vấn lĩnh vực: thị trường đầu vào, đầu ra, trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Đó biện pháp trực tiếp 73   có hiệu vào thời điểm mà khách hàng phân vân lựa chọn NH để vay vốn - Xây dựng chiến lược khách hàng Để thu hút thêm khách hàng đến với Ngân hàng PGD NCT phải có chiến lược khách hàng lâu dài như: phân loại khách hàng thuộc nghiệp vụ huy động vốn hay nghiệp vụ cho vay NH ln có khách hàng truyền thống, khách hàng khách hàng tiềm Chính cần phải đưa sách khuyến khích khách hàng Đối với khách hàng truyền thống, có quan hệ tốt với NH, NH cho họ hưởng số sách ưu đãi cụ cung cấp dịch vụ giá rẻ binh thường, tặng quà cho khách…nhằm giữ khách quan hệ với NH sử dụng dịch vụ NH cách thường xuyên Đối với khách hàng khách hàng tiềm mà NH ngắm đến tương lai NH cần thực tốt việc cung cấp dịch vụ, đông thời thường xuyên tuyên truyền cho người thấy lợi ích quan hệ với NH sử dụng dịch vụ NH, nhằm nâng cao khả thu hút vốn tới mức tối đa - Thường xuyên, liên tục cập nhật, theo dõi tình hình biến động vàng, xăng, dầu thị trường để đưa sách kinh doanh phù hợp - Có hướng đề xuất vấn đề cần thiết NH cấp phân bổ thêm CBTD thu thêm CBTD để đáp ứng nhu cầu ngày tăng hoạt động tín dụng Ngân hàng thời gian tới, nhằm nâng cao tính nhanh, gọn, tạo uy tín cao khách hàng 5.2.2 Đối với NHNo&PTNT CN10 - Chi nhánh cần hỗ trợ PGD gặp khó khăn thiếu vốn hay gặp khó khăn vấn đề khoản Chi nhánh nên đổi hoạt động kinh doanh, không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt quản lý hoạt động PGD hệ thống NHNo&PTNT VN - NH chi nhánh cần tiếp thu ý kiến đóng góp trung thực PGD, rà sốt lại văn bản, quy định hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế 74   - Quan tâm, tạo điều kiện việc đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên cấp để hoạt động NH cấp ngày hiệu Có sách khen thưởng vật chất lẫn tinh thần khuyến khích cán TD học hỏi thêm để nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu kiến thức phục vụ cho công việc - Nâng cấp sở vật chất, kỹ thuật nhằm đại hóa cơng nghệ Ngân hàng Để có điều kiện thu thập thơng tin, phân tích, kiểm tra, xử lý thơng tin nhanh chóng xác, kịp thời 5.2.3 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam - Khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng ngày đơng cán tín dụng Ngân hàng ít, cán tín dụng phải đảm nhận nhiều công việc lúc nên làm cho việc thẩm định khách hàng thường bị chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất người dân khách hàng phải đợi lâu có nhiều khách hàng đến giao dịch lúc Vì vậy, Ngân hàng cần thu nhận điều chuyển thêm cán tín dụng cho Ngân hàng để kịp thời đáp ứng nhu cầu mạng lưới ngày mở rộng - Xây dựng hình ảnh đẹp riêng cơng chúng Đẩy mạnh công tác quảng cáo tổ chức buổi hội nghị khoa học, hội thảo khoa học,…Để thu nhận ý kiến khách quan nhằm có nhìn nhận, đánh giá đắn hoạt động Chi nhánh khách hàng - Ngân hàng phối hợp với Bộ ngành xây dựng trung tâm chuyên thu thập thông tin doanh nghiệp, thị trường, sách, Luật pháp Nhà nước,…để cung cấp nguồn thơng tin xác, đáng tin cậy kịp thời cho NH giúp nâng cao chất lượng khoản tín dụng.  - Ngân hàng nên có sách linh hoạt hấp dẫn, áp dụng mức lãi suất bậc thang khách hàng gửi tiền ngày nhiều lãi suất cao Mặt khác Ngân hàng cần đưa kỳ hạn, mức lãi suất khác làm cho khách hàng dễ dàng việc định vốn nhàn rỗi 75   - Ngân hàng cần có đợt khuyến khích mở thẻ miễn phí đối tượng khách hàng học sinh, sinh viên trường phổ thơng trung học, đại học nhóm khách hàng tiềm đem lại nguồn thu cho Ngân hàng 76   TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Ngọc Cảnh Phi, 2008 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tín Dụng Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Bích Phượng, 2010 Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi Nhánh 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Báo cáo kết hoạt động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Chi Nhánh 10 – Phòng Giao Dịch Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh Năm 2009, 2010, 2011 Sổ tay Tín Dụng Ngân Hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Website: www.agribank.com.vn                       www.laisuat.vn www.luatvietnam.vn Duy Cường, “Hỗ trợ lãi suất”, 02, 2009, Phương Linh, “Lãi suất tiền gửi khơng kì hạn lên tới 9%”, 03, 2011, 77   http://bee.net.vn/channel/2043/201103/Lai-suat-tien-gui-khong-ki-han-len-toi9-1793297/ An Hạ, “2 ngân hàng bị xử lý vi phạm trần lãi suất huy động VNĐ”, 03, 2011, http://dantri.com.vn/c76/s76-462119/2-ngan-hang-bi-xu-ly-vi-pham-tran-laisuat-huy-dong-VD.htm Thúy Hà, “Đẩy cao lãi suất khơng kì hạn: Tiềm ẩn bao rủi ro”, 03, 2011, http://www.vietnamplus.vn/Home/Day-cao-lai-suat-khong-ky-han-Tiem-anbao-rui-ro/20113/83425.vnplus 78   ... – Phòng Giao Dịch Nguyễn Chí Thanh” HUYNH KIM YEN June 2012 “Analysis of Credit Activities at the Bank for Agriculture and Rural Development Branch 10 – Nguyen Chi Thanh office” Với mục tiêu phân... trình học thực tập Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực Huỳnh Kim Yến     NỘI DUNG TÓM TẮT   HUỲNH KIM YẾN Tháng 06 năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** HUỲNH KIM YẾN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 10 – PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 10 – PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay