PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH HỒNG THU THỦY PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH HỒNG THU THỦY PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Đức Luân Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM” HỒNG THU THỦY, sinh viên khóa 34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ThS Trần Đức Luân Giáo viên hướng dẫn Ngày … Tháng … Năm ……… Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (chữ ký, họ tên) Ngày….Tháng… Năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (chữ ký, họ tên) Ngày….Tháng…Năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình người thân động viên, quan tâm để có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu dạy dỗ suốt bốn năm đại học Xin chân thành biết ơn thầy Trần Đức Luân tận tâm bảo, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn q trình thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn chú, anh chị Ngân hàng TMCP Phương Nam, đặc biệt anh Hồng Đại Ngọc – Trưởng Phòng Kinh Doanh nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận Cuối cùng, tơi xin cảm ơn người bạn bên tôi, quan tâm giúp đỡ suốt quãng đời sinh viên Xin chân thành cám ơn! TP.HCM, ngày tháng năm 2012 Sinh viên Hồng Thu Thủy NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THU THỦY Tháng năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam” HOANG THU THUY June 2012 "Analysis of Credit Operation at Southern Commercial Joint – Stock Bank” Mục tiêu khóa luận sâu tìm hiểu quy trình phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Phương Nam Bằng cách sử dụng số liệu phòng ban, hỏi kiến chuyên gia Ngân hàng TMCP Phương Nam sử dụng phương pháp mô tả, so sánh, phương pháp tỷ số,… để phân tích nhận định vấn đề nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy năm gần đây, Ngân hàng Phương Nam có nhiều nỗ lực cơng tác nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, tổng vốn huy động dư nợ cho vay tăng dần, nợ xấu giảm dần qua năm Bên cạnh đó, khóa luận xác định nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng Ngân hàng đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Phương Nam Để phát triển cạnh tranh với Ngân hàng khu vực, Ngân hàng Phương Nam cần đưa nhiều chiến lược kinh doanh hơn, mở rộng quy mô, xúc tiến hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, giá trị cộng thêm, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung…………………………………………………………… 1.2.2 Mục tiêu cụ thể………………………………………………………………… 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Ngân hàng .4 2.1.1 Lịch sử hình thành……………………………………………………… 2.1.2 Quá trình phát triển…………………………………………………………5 2.2 Các hoạt động .6 2.3 Một số thành tựu năm gần 2.4 Mô hình tổ chức cấu nhân 2.5 Chiến lược lộ trình thực mục tiêu phát triển NHPN 10 2.5.1 Mục tiêu phát triển……………………………………………………… 10 2.5.2 Chiến lược kinh doanh…………………………………………………….10 2.5.3 Phương châm hành động………………………………………………… 10 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lý luận .12 3.1.1 Khái niệm tín dụng…………………………………………………… 12 3.1.2 Bản chất chức tín dụng……………………………………….12 3.1.3 Phân loại tín dụng………………………………………………………… 14 3.1.4 Vai trò tín dụng……………………………………………………… 15 3.1.5 Lợi tức lãi suất tín dụng……………………………………………… 16 v 3.1.6 Rủi ro tín dụng………………………………………………………………….17 3.1.7 Bảo đảm tín dụng………………………………………………………………17 3.1.8 Quy trình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam……….19 3.1.9 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng…………………….20 3.2 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………… 22 3.2.1 Thu thập phân tích số liệu…………………………………………… 22 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu……………………………………………… 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng Phương Nam, 2009 – 2011 23 4.2 Phân tích tình hình nguồn vốn huy động NHPN 2009 – 2011 .27 4.2.1 Tình hình vốn huy động phân theo khách hàng 28 4.2.2 Tình hình vốn huy động phân theo thời hạn 30 4.2.3 Tình hình vốn huy động phân theo hình thái tiền tệ 31 4.3 Phân tích tình hình dư nợ cho vay NHPN năm 2009 – 2011…………… 32 4.3.1 Tình hình dư nợ cho vay phân theo khách hàng 33 4.3.2 Tình hình dư nợ cho vay phân theo thời hạn 35 4.3.3 Tình hình dư nợ cho vay phân theo hình thái tiền tệ 36 4.3.4 Tình hình dư nợ cho vay phân theo nhóm nợ 37 4.4 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Phương Nam…………38 4.4.1 Phân tích tình hình nợ xấu Ngân hàng Phương Nam 38 4.4.2 Phân tích tình hình nợ q hạn Ngân hàng Phương Nam 39 4.4.3 Phân tích hệ số thu nợ 41 4.4.4 Phân tích tiêu dư nợ/vốn huy động 41 4.4.5 Phân tích tiêu tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 42 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng Ngân hàng 42 4.5.1 Nhân tố bên 42 4.5.2 Nhân tố bên 47 4.6 Định hướng phát triển giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Phương Nam thời gian tới 54 4.6.1 Định hướng phát triển 54 vi 4.6.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Phương Nam 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận .65 5.2 Kiến nghị .65 5.2.1 Kiến nghị Nhà nước 65 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước………………………………… 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban Giám Đốc BKS Ban Kiểm Soát ĐHĐCĐ Đại Hội Đồng Cổ Đông HĐCĐ Hội Đồng Cổ Đông HĐQT Hội Đồng Quản Trị NHNN Ngân Hàng Nhà Nước NHPN Ngân Hàng Phương Nam NHTM Ngân Hàng Thương Mại NHTƯ Ngân Hàng Trung Ương PGD Phòng Giao Dịch TCTD Tổ Chức Tín Dụng TGĐ Tổng Giám Đốc TMCP Thương Mại Cổ Phần TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh USD Đô La Mỹ VNĐ Việt Nam Đồng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của NHPN 2009-2011 23 Bảng 4.2 Vốn Huy Động Phân Theo Khách Hàng 28 Bảng 4.3 Vốn Huy Động Phân Theo Thời Hạn 30 Bảng 4.4 Vốn Huy Động Phân Theo Hình Thái Tiền Tệ 31 Bảng 4.5 Dư Nợ Cho Vay Phân Theo Khách Hàng 33 Bảng 4.6 Dư Nợ Cho Vay Phân Theo Thời Hạn 35 Bảng 4.7 Dư Nợ Cho Vay Phân Theo Hình Thái Tiền Tệ 36 Bảng 4.8 Dư Nợ Cho Vay Phân Theo Nhóm Nợ 37 Bảng 4.9 Nợ Xấu Của Các Ngân Hàng 2011 39 Bảng 4.10 Nợ Quá Hạn Dư Nợ 39 Bảng 4.11 Dư Nợ Trên Vốn Huy Động 41 Bảng 4.12 Tăng Trưởng Tín Dụng 42 Bảng 4.13 Một Số Chỉ Tiêu Kinh Tế Chủ Yếu Của Việt Nam 2009-2011 45 Bảng 4.14 Lãi Suất Huy Động Tại Các Ngân Hàng 2010-2011 48 Bảng 4.15 Lãi Suất Huy Động Tại Các Ngân Hàng 2012 49 Bảng 4.16 Một Số Chỉ Tiêu Dự Báo Của NHPN Đến Năm 2015 55 ix hàng hoạt động lành mạnh, công bằng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ kiềm chế lạm phát Hiện Ngân hàng Phương Nam áp dụng công cụ lãi suất cố định truyền thống, để thu hút khách hàng, Ngân hàng cần đưa gói Tiền gửi tiết kiệm linh hoạt gói Tiền gửi toán linh hoạt với lãi suất thả để khách hàng có thêm lựa chọn Kỳ hạn đề xuất Tiền gửi toán tuần,2 tuần, tuần; kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm tháng, tháng, tháng, 12 tháng, 36 tháng - Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng: Hiện tại, Ngân Hàng Phương Nam áp dụng số phần mềm Core Banking- phần mềm hệ thống phân hệ nghiệp vụ giúp quản lí liệu, Ngân hàng Phương Nam cần phải đẩy mạnh công tác đại hóa cơng nghệ Ngân hàng, nhanh chóng khai thác mạng vi tính để chuyển tiền nhanh, rút ngắn thời gian toán mở rộng, đẩy mạnh toán bù trừ Một hệ thống Ngân hàng mạnh, bước hội nhập vào cộng đồng tài quốc tế, trước tiên phải dựa vào công nghệ đại thiết lập hệ thống tra kiểm sốt, phòng ngừa hữu hiệu rủi ro Có nâng cao sức mạnh cạnh tranh, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư Ngân hàng Phương Nam cần trọng phát triển sản phẩm tảng công nghệ đại ứng dụng toàn hệ thống như: Internet Banking, Mobile Banking, triển khai hệ thống E-Banking đưa vào vận hành, phát hành thẻ Quốc tế Master Card, liên kết với Smartlink thực nghiệp vụ giá trị gia tăng sản phẩm, cho đời sản phẩm tốn hóa đơn nạp tiền tiện lợi như: Smartbikk SmartToup, toán trực tuyến SmartEcom Hiện tại, Ngân hàng Phương Nam chưa có hệ thống kiểm tra tài khoản trực tuyến, tương lai gần, Ngân hàng cần xúc tiến việc thiết lập mục kiểm tra tài khoản trang web Ngân hàng để tiện cho khách hàng theo dõi tài khoản Đồng thời, Ngân hàng Phương Nam cần mua sắm thêm công nghệ tương lai, khách hàng giao dịch, vay tiền, gửi tiền thông qua Internet mà không cần đến Ngân hàng - Đưa chương trình quảng cáo hấp dẫn: Hiện nay, Ngân hàng Phương Nam chưa trọng vào cơng tác quảng cáo, vậy, để thu hút khách hàng, Ngân hàng Phương Nam cần đẩy mạnh công tác tun truyền, quảng cáo để cơng chúng hiểu lợi ích an tồn gửi tiền vào Ngân hàng so với việc cất giữ đầu tư vào lĩnh vực khác, đồng thời thấy lợi ích giao dịch 57 Ngân hàng Phương Nam, kèm theo hàng hoạt hình thức khuyến hấp dẫn đánh vào tâm lý người gửi tiền Trong thời gian tới, NHPN cần trọng xúc tiến hoạt động quảng cáo với phối hợp đối tác Isysterm theo kế hoạch đề từ trước; cần thuê công ty quảng cáo có uy tín như: DDB, Leo Burnett, Ogilvy Storm Eye, Golden Advertsing hay Hoàng Gia để thiết kế chương trình quảng cáo hấp dẫn, lơi phát sóng phương tiện truyền thơng (tivi, báo chí, internet, radio) Ngồi ra, cần tích cực tài trợ cho hoạt động xã hội quyên góp, ủng hộ người nghèo, người tàn tật; tài trợ cho giải bóng đá Cúp quốc gia, Seagame hay V-league; thành lập câu lạc bóng đá “Ngân hàng Phương Nam” để quảng bá thương hiệu; đồng thời thiết lập bảng pano quảng cáo trục đường lớn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Cần Thơ… Giải pháp Nâng cao hiệu sử dụng vốn Dư nợ cho vay tăng chưa đồng năm Năm 2009, tổng dư nợ cho vay đạt 19.786 tỷ đồng, sang năm 2010, dư nợ cho vay tăng thêm 58,03% so với năm 2009, đạt 31.267 tỷ đồng Tuy vậy, bước sang năm 2011, tốc độ tăng mức 18,98% so với năm 2010 ứng với mức tăng 5.933 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu năm 2009 2,33 %, năm 2010 2,15 %, năm 2011 2,03 % Để cân đối nguồn vốn huy động dư nợ cho vay, đồng thời giảm tỷ lệ nợ xấu % để đảm bảo an tồn vốn, Ngân hàng Phương Nam áp dụng biện pháp như: - Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng nhằm phân tán rủi ro: Đối với Ngân hàng, nguyên tắc kinh điển hoạt động cho vay tránh tập trung nhiều vốn vào khách hàng ngành, lĩnh vực Bởi khách hàng ngành kinh tế gặp rủi ro, khủng hoảng, khơng thu hồi vốn Ngân hàng gặp rủi ro lớn Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo tỷ lệ cho vay tối đa ngành khơng khuyến khích như: đầu tư chứng khốn, bất động sản, vay tiêu dùng không 16% tổng dư nợ cho vay Do vậy, Ngân hàng Phương Nam phải thường xuyên nghiên cứu, đánh giá thị trường, thị phần xu hướng biến động ngành kinh tế Việt Nam, khu vực giới để có định hướng cho vay theo thời kỳ 58 - Thực cơng tác cho vay có đảm bảo đầy đủ chặt chẽ: Các biện pháp chấp, cầm cố, bảo lãnh sử dụng phổ biến nước ta nhiều nước giới, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh môi trường động khốc liệt, dẫn đến việc doanh nghiệp thua lỗ phá sản ngày nhiều Vì vậy, việc chấp, cầm cố bảo lãnh xem biện pháp tốt Do đó, phía Ngân hàng cho doanh nghiệp vay buộc phải có tài sản chấp, cần thiết phải giám định thuê phận giám định tài sản chấp cách cẩn thận, để đảm bảo việc thu hồi nợ đáo hạn - Quyết định cho vay không nên coi tài sản chấp chỗ dựa an toàn: Nguồn trả nợ khách hàng thu nhập dự án, mục đích Ngân hàng cho vay giúp khách hàng có vốn để trì mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu kinh tế cho thân, cho xã hội cho Ngân hàng Do vậy, yếu tố định cho vay tính hiệu dự án khơng phải tài sản chấp Tài sản chấp phương án thu nợ để giảm thiểu rủi ro có cố xảy Mặt khác, Ngân hàng nhắm vào tài sản chấp vay dễ bị phần tử xấu dựa vào tài sản chấp để lừa đảo, thời gian qua, tượng xảy phổ biến Việt Nam - Tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát tín dụng: Để đảm bảo an tồn hiệu cơng tác tín dụng, Ngân hàng cần thường xun cử cán tín dụng giám sát đơn vị có quan hệ tín dụng, tính tốn thẩm định tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tiễn, phân tích tình hình tài để có đầu tư phù hợp, hiệu Tiếp theo đó, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay để có thơng tin xác kịp thời tình hình tài người vay việc tuân thủ điều kiện ghi hợp đồng tín dụng, đơn vị gặp khó khăn Ngân hàng đơn vị tháo gỡ khó khăn Khi giám sát có hiệu quả, Ngân hàng sớm phát bất lợi để kịp thời điều chỉnh, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại Ngồi ra, việc kiểm sốt thường xuyên giúp Ngân hàng nắm bắt toàn kế hoạch phát triển Ngân hàng, nhu cầu tài chính, thay đổi khách hàng Nắm bắt thông tin khách hàng điều kiện cần thiết để thu hút thêm khách hàng tin cậy, sang lọc khách hàng khơng có thiện chí 59 Giải pháp Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng: nay, tỷ lệ cán Ngân hàng Phương Nam có trình độ sau đại học chiếm khoảng 3% tới 5%, thế, thời gian tới Ngân hàng cần đưa cán nhân viên đảm nhiệm vị trí quan trọng để đào tạo sau đại học, nâng tỷ lệ nhân sau đại học lên mức 8-10%, đồng thời đào tạo khóa ngắn hạn định giá bất động sản, định giá tài sản cầm cố, chấp… cho nhân viên Cán tín dụng có vai trò quan trọng cơng tác thẩm định dự án, dựa vào kết thẩm định, Ngân hàng định cho vay hay khơng Do đó, đòi hỏi cán phải chịu khó sâu sát, nắm bắt tình hình cách nhanh chóng nhất, am hiểu tường tận khách hàng ai, kinh doanh nào, chiến lược kinh doanh Vì vậy, Ngân hàng phải có sách thu hút cán tín dụng giỏi chun mơn có phẩm chất đạo đức Bộ phận nhân Ngân hàng phải lựa chọn thật kỹ từ khâu tuyển dụng Hàng năm, Ngân hàng cần tổ chức hội thảo vấn đề kinh tế, tài với tham gia chuyên gia hàng đầu để chia sẻ kinh nghiệm cho nhân viên Ngân hàng Đồng thời, thường xuyên đưa cán nhân viên học hỏi, đào tạo trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như: trung tâm ATC, Royal Business School, Fullbright Khuyến khích lợi ích vật chất cán tín dụng : Theo thơng tin thăm dò từ cán nhân viên Ngân hàng Phương Nam, tác giả biết nay, sách tiền lương Ngân hàng chưa gắn bó chặt chẽ với quyền lợi trách nhiệm họ Vì thế, Ngân hàng đề nhiều phương thức tính lương để đảm bảo phù hợp công sức họ bỏ quyền lợi hưởng Ngoài ra, Ngân hàng cần đưa giải thưởng để động viên nhân viên tặng quà, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, hay du lịch miễn phí… Phân cơng cán phụ trách hợp lý: Để hạn chế tối đa rủi ro khách hàng nhân viên thông đồng chiếm đoạt tài sản Ngân hàng xảy trước đây, để hạn chế rủi ro chủ quan cán tín dụng gây ra, Ngân hàng áp dụng biện pháp kiểm tra chéo với Có ngăn chặn thơng đồng cán tín dụng với khách hàng 60 Giải pháp Các giải pháp nhằm hạn chế xử lý nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ NHPN giảm năm gần tăng mặt giá trị, điều đưa đến tình trạng an toàn vốn cho Ngân hàng Năm 2009, tỷ lệ Nợ hạn so với tổng dư nợ 3,22%, năm 2010 2,33%, năm 2011 2,1 % Để giảm thiểu tỷ lệ Nợ hạn, Ngân hàng Phương Nam cần áp dụng biện pháp như: Xây dựng sách tín dụng an tồn, hiệu quả: Chính sách tín dụng có vai trò quan trọng thành cơng hay thất bại hoạt động tín dụng Khi có sách tín dụng đắn làm cho hoạt động tín dụng hiệu đảm bảo an tồn Ngược lại, sách tín dụng sai lầm làm cho hoạt động tín dụng hiệu dẫn đến nguy phá sản lớn, gây ảnh hưởng tới Ngân hàng, tới khách hàng, ảnh hưởng đến kinh tế Xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin khách hàng: Hơn hoạt động kinh doanh khác, kinh doanh Ngân hàng tiềm ẩn rủi ro, vậy, vấn đề thơng tin liên quan đến tín dụng phải nhanh chóng xác hạn chế tổn thất, tăng hiệu hoạt động kinh doanh Trong suốt q trình cho vay, thơng tin khách hàng ln phải cập nhật xác để đảm bảo nguồn vốn cho vay an tồn đem lại lợi ích cho Ngân hàng Do đó, Ngân hàng cần thiết phải xây dựng hệ thống kênh thông tin khách hàng thật hiệu Đồng thời, vấn đề bảo mật thông tin khách hàng cần phải trọng Mặc dù khơng có số liệu thống kê khách hàng nước NHPN, nhận thấy điều tương tự qua số liệu Gartner Cyber Security Industry Alliance, theo 14% số người hỏi ngừng sử dụng dịch vụ tốn trực tuyến % ngừng ln việc sử dụng Ngân hàng trực tuyến Do đó, Ngân hàng Phương Nam thiết phải triển khai chiến lược đảm bảo an toàn tổng thể, bảo vệ theo chiều sâu, có cần có kết hợp nhiều thành phần bảo mật khác như: bảo mật vật lý, bảo mật hạ tầng mạng, bảo mật hệ thống, bảo mật host, bảo mật ứng dụng, bảo mật liệu, bảo mật cho người dùng, Các hệ thống đảm bảo an tồn bảo mật thơng tin cần phải đội ngũ chun trách an tồn thơng tin liên tục xem xét thực theo trình bảo mật thơng tin khép kín gồm bước, tạo thành chu trình 61 lặp lại liên tục nhằm khơng ngừng hồn thiện hệ thống bảo mật thông tin cho Ngân hàng Nâng cao lực hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt: Vai trò cơng tác kiểm tra kiểm sốt hoạt động kinh tế xã hội nói chung hoạt động Ngân hàng nói riêng q rõ Nhưng hiệu việc đến mức độ vấn đề đáng quan tâm Thực tế cho thấy tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng Phương Nam mức cao, minh chứng cho thấy hoạt động phận kiểm tra kiểm soát chưa thực hiệu Tuy nhiên, Ngân hàng xem xét số giải pháp sau để nâng cao hiệu hoạt động cơng tác kiểm tra, kiểm sốt như: tạo cho cán kiểm soát quyền lực thực để thực chức nhiệm vụ mình, đảm bảo tính khả thi độc lập kiểm tra, kiểm sốt Đồng thời, cơng tác kiểm tra phải thực thường xuyên liên tục, đánh giá việc cách mau lẹ, xác phát sai sót điều chỉnh từ đầu Ngồi ra, Ngân hàng Phương Nam phải trọng tới chất lượng cán kiểm tra, kiểm soát, tuyển lựa kỹ từ đầu phải đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ định kỳ Những cán phải người có trình độ am hiểu định, có phẩm chất lực nghề nghiệp tốt, lĩnh vững vàng, bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ phải am hiểu sâu rộng kiến thức bên xã hội, luật pháp Cần thực tốt sách gia hạn nợ, giãn nợ điều chỉnh kỳ hạn nợ: Việc gia hạn nợ, giãn nợ điều chỉnh hạn nợ thực có đơn đề nghị khách hàng Theo quy định, Ngân hàng xem xét việc gia hạn nợ, giãn nợ cho khách hàng dựa trường hợp cụ thể, cán tín dụng xem xét đề xuất ban lãnh đạo Thực việc gia hạn nợ cho khách hàng việc chia sẻ, tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua khó khăn trước mắt Theo dõi xử lý khoản nợ hạn: Quản lý theo dõi khoản nợ hạn phải tiến hành thường xuyên, liên tục Việc theo dõi giúp Ngân hàng biết xác khoản nợ đơn vị Do đó, cán tín dụng phải thường xun theo dõi làm báo cáo tổng hợp khoản nợ để lãnh đạo Ngân hàng có phương hướng xử lý tốt 62 Tùy theo tình trạng khoản nợ cụ thể mà có cách giải linh hoạt Thời gian trước mắt khách hàng chưa trả nợ Nhưng sau thời gian ngắn phục hồi lực sản xuất kinh doanh, khách hàng trả nợ cho Ngân hàng khơng thiết phải phát tài sản thể thu hồi nợ Nếu khách hàng có lý đáng, Ngân hàng xem xét để miễn giảm lãi suất, giúp khách hàng tái lập sản xuất vượt qua khó khăn Đối với khoản nợ mà khách hàng chưa có khả trả nợ khó khăn sản xuất kinh doanh, xét khả sản xuất mức độ phục hồi lực sản xuất kinh doanh, có nguồn thu để trả nợ Ngân hàng, khoản nợ cần đưa vào chế độ theo dõi, quản lý chặt chẽ, tiến hành biện pháp thu hồi sớm tốt Đối với khoản nợ mà Ngân hàng khó có khả thu hồi khách hàng bị phá sản lực sản xuất kinh doanh bị tổn thương nặng nề, Ngân hàng Phương Nam cần tích cực phối hợp với quan chức khách hàng để theo dõi có hướng xử lý tích cực Nguyên nhân dẫn đến khách hàng phát sinh nợ hạn hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn bị phá sản, số nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng Điều quan trọng thực tế, phát sinh nợ q hạn, cán bơn tín dụng phải nắm bắt khách hàng gặp khó khăn nguyên nhân nào, phải đặt khách hàng vào đối tượng quan tâm đặc biệt, thường xuyên xuống tận sở khách hàng để nắm bắt tình hình nhắc nhở khách hàng trả nợ Đối với trường hợp phát sinh nợ hạn nguyên nhân khách quan, Ngân hàng cần xem xét việc gia hạn nợ, giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua khó khăn Vì chuyển nợ hạn, khách hàng gặp khó khăn phải chịu lãi suất cao - “lãi suất phạt” Trong số trường hợp chưa thu hồi nợ, Ngân hàng tiến hành bán nợ cho đơn vị khác, giải pháp để thu hồi nguồn tiền cho Ngân hàng 63 Đảm bảo tốt quy trình lý thu hồi nợ: Khi thực tốt tất biện pháp mà khách hàng khơng có khả trả nợ Ngân hàng tiến hành lý tài sản để thu hồi nợ Đây giải pháp mang tính xử lý để đảm bảo nguồn vốn an toàn giải pháp ý muốn Ngân hàng Điều quan trọng thực tốt quy trình lý tài sản để thu hồi nợ vay đảm bảo Ngân hàng không bị thua thiệt Cán tín dụng lập hồ sơ nộp lên Tòa án kinh tế, hồ sơ phải đảm bảo tính xác, đầy đủ giấy tờ cần thiết Muốn làm điều này, trước cho vay, giấy tờ khách hàng giao để chấp, bảo lãnh phải bảo quản cẩn thận, cảnh giác với khách hàng có ý đồ lừa đảo Khi Tòa án tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp theo luật phá sản doanh nghiệp, Ngân hàng phải biết có phải chủ nợ khách hàng hay không tổng số nợ khách hàng Khi phát tài sản mà khơng thu nợ phải tiến hành theo dõi thu đủ số nợ Khi Ngân hàng tự bán đấu giá tài sản chấp để thu hồi nợ phải thực theo quy trình đấu giá quy định Tránh trường hợp bên ép giá thấp giá thị trường khiến Ngân hàng khơng thu đủ số nợ 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Kết nghiên cứu cho thấy, năm qua Ngân hàng Phương Nam gặt hái nhiều thành hoạt động tín dụng, cuối năm 2011 tổng nguồn vốn huy động đạt 64.327 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 37.200 tỷ đồng , có nhiều nỗ lực hạn chế nợ hạn Bên cạnh đó, Ngân hàng Phương Nam mặt hạn chế, tốc độ tăng trưởng cao xét mặt giá trị thấp so với mặt chung Vì vậy, năm tới, Ngân hàng cần nâng cao hiệu công tác huy động vốn cho vay; xây dựng hoàn thiện nguồn lực có trình độ cao; theo sát nghiên cứu sách NHNN để xây dựng cho chiến lược kinh doanh phù hợp Có nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng, đạt mục tiêu lợi nhuận, trở thành Ngân hàng hàng đầu Việt Nam tương lai 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị Nhà nước Nhà nước cần có biện pháp hữu hiệu sách quản lý kinh tế vĩ mơ, chẳng hạn điều chỉnh sách xuất nhập khẩu, sách tỷ giá cách hợp lý vào thời điểm thích hợp nhằm tạo điều kiện cho tín dụng Ngân hàng hoạt động có hiệu Nhà nước cần tạo mơi trường pháp lý thơng thống an toàn, phù hợp với chế thị trường, hoàn thiện luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững cho TCTD hoạt động thuận lợi Nhà nước phải trì kinh tế phát triển ổn định, vững chắc, khuyến khích hình thành phát triển thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán tạo tiền đề thúc đẩy cải tiến đổi công nghệ Ngân hàng, bước hội nhập vào tài giới 65 Cơ chế sách Nhà nước phải đổi theo hướng cho phép TCTD áp dụng thông lệ quốc tế việc xác định trích lập dự phòng rủi ro Quỹ dự phòng rủi ro trích theo nợ “trong hạn” nợ “quá hạn” không hợp lý mà cần phải tính tốn theo mức độ rủi ro khoản vay Ngoài ra, cần thiết lập hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá hiệu kinh tế ngành kinh tế, tạo sở thuận lợi cho Ngân hàng thẩm định, đánh giá khách hàng, chu trình đầu tư cách thích đáng Bộ Tài Chính cần thực tốt việc kiểm tra, buộc doanh nghiệp phải tiến hành “hạch toán kế toán thống kê”, đảm bảo số liệu xác trung thực, giúp Ngân hàng thuận lợi công tác thẩm định Các ngành chức cần tạo điều kiện hỗ trợ Ngân hàng thu hồi nợ, bảo vệ quyền lợi đáng TCTD 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước NHNN cần rà soát lại văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao Đồng thời, tiếp tục lộ trình xếp, cải cách mạnh mẽ Ngân hàng để phân loại, đánh giá lực quản lý kinh doanh Hơn nữa, cần tạo điều kiện cho phát triển thị trường mua bán nợ, thị trường bảo hiểm tín dụng để phòng ngừa phân tán rủi ro tín dụng Cần có sách thúc đẩy thị trường chứng khốn phát triển sơi động, tích cực để giảm áp lực cho ngành Ngân hàng việc cấp vốn cho doanh nghiệp Việc NHNN đưa sách lãi suất, trần lãi suất cần phải có định hướng lộ trình thực rõ ràng để tránh gây bất ngờ, khó khăn cho NHTM việc thực Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử lý nghiêm minh việc thực chế tín dụng NHTM, nhằm tránh tượng cạnh tranh không lành mạnh Ngân hàng 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Đăng Dờn, 2000 Tín dụng Ngân hàng Giáo trình trường Đại Học Kinh Tế TP HCM, Nhà xuất Thống Kê, 214 trang Mạc Quang Huy, 2009 Cẩm nang Ngân hàng Đầu tư Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội, 728 trang Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê, 302 trang Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Nguyễn Thị Thùy Linh, 2006 Tiền tệ ngân hàng Giáo trình Giảng viên Đại học Kinh Tế TPHCM Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội, 514 trang Quý Long, Kim Thư, 2008 Kỹ quản lý ngân hàng Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội, 147 trang Quý Long, Kim Thư, 2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật tổ chức tín dụng – Hướng dẫn quản lý sách tiền tệ đảm bảo hoạt động Ngân hàng an tồn, hiệu Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội, 526 trang Tổng cục Thống Kê, 2008 Thực trạng doanh nghiệp qua kết điều tra năm 2005, 2006, 2007 Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội, 627 trang INTERNET http://www.southernbank.com.vn http://www.vnbaoorg.info http://www.saigontime.vn http://vnba.org.vn http://vneconomy.vn 67 PHỤ LỤC Dự báo doanh thu NHPN 2012-2015 theo phương pháp đường thẳng ĐVT: Tỷ đồng XY Yc ( Đồng) X Y(Đồng) X2 392,850 392,850 426,861 853,722 752,455 2.257,365 1.065,74 16 4.262,960 1.259,194 25 6.295,970 15 3.897,100 55 14.062,867 1.490,891 1.728,048 1.965,205 2.202,362 Nguồn: Tính tốn tổng hợp từ báo cáo thường niên NHPN 2007-2011 Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Cộng 2012 2013 2014 2015 Trong : X : thứ tự từ năm 2007 đến năm 2011 Y : doanh thu khứ N : số năm Yc : doanh thu cần dự báo Thiết lập Phương trình dự báo : Khi phương trình dự báo có dạng : Y = a*X + b Ta tính được: a=  x* y  n* x * y x  n*x 2 14.062,867  (5 * * 779,420)  237,157 55  (5 * 9) = b = y  a * x  779,420-(237,157 *3)= 67,949 Vậy phương trình dự báo có dạng: Yc = 237,157*X + 67,949 Bảng dự báo doanh thu Ngân hàng Phương Nam đến năm 2015 Năm Doanh thu dự báo 2012 1.490,891 2013 1.728,048 68 2014 1.965,205 ĐVT: Tỷ đồng 2015 2.202,362 PHỤ LỤC Dự báo chi phí Ngân hàng Phương Nam 2012-2015 theo phương pháp đường thẳng Do chi phí chịu tác động nên làm tăng,nhưng khơng gây đột biến,vì ta sử dụng phương pháp đường thẳng thơng thường để dự báo chi phí Ngân hàng TMCP Phương Nam năm tới Trong : X : thứ tự từ năm 2007 đến năm 2011 Y : chi phí khứ N : số năm Yc : chi phí cần dự báo Thiết lập Phương trình dự báo ĐVT : Tỷ đồng Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Cộng X 15 2012 2013 2014 2015 Y(Đồng) 207,633 290,421 441,537 533,271 716,835 2.189,697 X2 16 25 55 XY 207,633 580,842 1.324,611 2.133,084 3.584,175 7.830,345 Yc ( Đồng) 816,317 942,443 1.068,569 1.194,695 Nguồn: Tính tốn tổng hợp từ báo cáo thường niên NHPN 2007-2011 Khi phương trình dự báo có dạng : Y = a*X + b Ta tính được:  x* y  n* x * y = a= x  n*x 2 7.830,345  (5 * * 437,939)  126,126 55  (5 * 9) b = y  a * x  437,939-(126,126*3)=59,561 Vậy phương trình dự báo có dạng: Yc = 126,126*X + 59,561 Bảng dự báo chi phí Ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015 ĐVT : Tỷ đồng Năm Chi phí 2012 816,317 2013 942,443 2014 1.068,569 69 2015 1.194,695 PHỤ LỤC Dự báo lợi nhuận sau thuế NHPN 2012-2015 ĐVT : Tỷ đồng Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Cộng 2012 2013 2014 2015 X 15 Y(Đồng) 190,404 117,065 248,140 418,98 433,888 1.408,476 X2 16 25 55 XY 190,404 234,130 744,420 1.675,916 2.169,440 5.014,310 Yc ( Đồng) 518,359 597,247 676,135 755,023 Nguồn: Tính toán tổng hợp từ báo cáo thường niên NHPN 2007-2011 Khi phương trình dự báo có dạng : Y = a*X + b Ta tính được:  x* y  n* x * y = a= x  n*x 2 5.014,310  (5 * * 281,695)  78,888 55  (5 * 9) b = y  a * x  281,695-(78,888*3)= 45,031 Vậy phương trình dự báo có dạng: Yc = 78,888*X + 45,031 Bảng dự báo lợi nhuận Ngân hàng Phương Nam đến năm 2015 ĐVT : Tỷ đồng Năm Lợi nhuận 2012 518,359 2013 597,247 2014 676,135 70 2015 755,023 71 ... tháng năm 2012 Sinh viên Hồng Thu Thủy NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THU THỦY Tháng năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam” HOANG THU THUY June 2012 "Analysis of... việc sử dụng vốn vay Nó thu nhập chi phí tùy theo góc độ người vay hay người cho vay Đứng góc độ người cho vay, lợi tức thu nhập có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn, phần thu nhập nhằm bù đắp cho... thỏa thu n định giá tài sản chấp có chứng nhận Phòng cơng chứng  Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất: Việt Nam, đất đai thu c quyền sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý thực việc giao đất cho thu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay