PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

72 22 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:46

... Hoàng Thị Thanh Thanh   NỘI DUNG TĨM TẮT HỒNG THỊ THANH THANH Tháng 06 năm 2012 “Phân tích sách thu phí hạn chế phương tiện vận tải cá nhân xe gắn máy Thành Phố Hồ Chí Minh” HOANG THI THANH THANH,... sách thu phí hạn chế pương tiện vân tải cá nhân xe gắn máy Thành Phố Hồ Chí Minh”, Hồng Thị Thanh Thanh sinh viên khóa 2008-2012, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường thực hiện, bảo vệ thành công...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** HỒNG THỊ THANH THANH PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU PHÍ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÁ NHÂN XE GẮN MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay